Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Jau mė­ne­sį Rie­ta­ve, Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­le, stu­di­juo­ja tarp­tau­ti­nio BBVET pro­jek­to (www.bbvet.eu) Ed­tech gru­pės stu­den­tai, at­vy­kę iš...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Taip sakė Plungės Senamiesčio mokyklos dailės ir technologijų mokytoja Aldona Bieliauskienė, jau 44-ąjį rugsėjį kviečianti mokinius į paslaptingą mokslo bei...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Rug­pjū­čio 19–28 d. Rie­ta­vo at­vi­ra­me jau­ni­mo cen­tre vy­ko tarp­tau­ti­niai jau­ni­mo mai­nai „Emo­tions in Mo­tion“. Pro­jek­te da­ly­va­vo jau­nuo­liai iš pen­kių ša­lių:...Daugiau

rugsėjo 6, Ketvirtadienis, 2018

Pas­ku­ti­nę va­sa­ros die­ną Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko (ŽNP) lan­ky­to­jų ap­tar­na­vi­mo sky­rius iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie tu­ris­tų srau­tus par­ko te­ri­to­ri­jo­je. Skel­bia­ma, jog per...Daugiau

rugsėjo 6, Ketvirtadienis, 2018

1993-iai­siais už ge­le­žin­ke­lio per­va­žos esan­čio­je Plun­gės „Bab­run­go“ mo­kyk­lo­je pra­dė­jo dirb­ti jau­nas mo­ky­to­jas Vik­to­ras Rai­bu­žis. Bai­gęs Vil­niaus pe­da­go­gi­nį uni­ver­si­te­tą bei įgi­jęs...Daugiau

rugsėjo 6, Ketvirtadienis, 2018

Vi­sai ša­lia Plun­gės, į vie­ną so­dy­bą Trui­kių kai­me, kar­tais pa­su­ka di­džiu­lis mė­ly­nos spal­vos vil­ki­kas „Mer­ce­des Ac­tros“, ku­rio prie­ky­je už­dė­ta len­te­lė...Daugiau

rugpjūčio 28, Antradienis, 2018

Šil­tą, ma­lo­nų penk­ta­die­nio va­ka­rą Plun­gės mies­to cen­tre rin­ko­si po­ezi­jos, me­no ir mu­zi­kos ger­bė­jai – čia or­ga­ni­zuo­tas jau­kus ren­gi­nys „Skai­tau Lie­tu­vai...“....Daugiau

rugpjūčio 28, Antradienis, 2018

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja, siek­da­ma pa­gerb­ti ben­druo­me­nes, or­ga­ni­za­ci­jas ar nu­si­pel­niu­sius žmo­nes, ini­ci­ja­vo pro­jek­tą „Tau­tos šimt­me­čio ąžuo­lai“. Per Žo­li­nę, rug­pjū­čio 15-ąją, Tve­ruo­se...Daugiau

rugpjūčio 28, Antradienis, 2018

Tre­čia­die­nį vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo mi­ni­ma Žo­li­nė. Šven­tė ne­ap­len­kė ir Tve­rų, ku­riuo­se iš pat ry­to tve­riš­kiai ke­lia­vo į šv. Mi­šias Švč....Daugiau

rugpjūčio 13, Pirmadienis, 2018

Plun­gės ra­jo­no Pla­te­lių gim­na­zi­ja, įsi­kū­ru­si vie­na­me gra­žiau­sių Lie­tu­vos kam­pe­lių, ga­li di­džiuo­tis ne tik aukš­tais gim­na­zis­tų mo­ky­mo­si pa­sie­ki­mais, bet ir ak­ty­viu...Daugiau

rugpjūčio 6, Pirmadienis, 2018

Svi­li­nan­ti sau­lė ne­truk­dė pra­ėju­sį penk­ta­die­nį – lie­pos 27 die­ną – su­si­bur­ti dau­gė­diš­kiams: su­reng­ta sma­gi kas­me­ti­nė va­sa­ros šven­tė. Dė­ko­ta, mu­zi­kuo­ta, links­min­ta­si...Daugiau

rugpjūčio 6, Pirmadienis, 2018

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­riams stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Si­mo­na Ber­ta­šiū­tė pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie tu­riz­mo rin­ko­da­ros...Daugiau

Skaitomiausi