Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 23 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

liepos 2, Antradienis, 2019

Šią lie­pą į Ku­lius jau tre­či­ą­jį kar­tą su­grįš uni­ka­laus for­ma­to So­fi­jos fes­ti­va­lis, įkvėp­tas šia­me kraš­te svar­bų sa­vo gy­ve­ni­mo tarps­nį pra­lei­du­sios...Daugiau

liepos 2, Antradienis, 2019

    Liepos 9 d., antradienį, 19 val. Plungės kultūros centre vyks  humoro festivalis  „JUOKIS pajūryje - 2019“.  Naujas programas rodys...Daugiau

birželio 27, Ketvirtadienis, 2019

Bir­že­lio 8–16 die­no­mis vie­šo­jo­je įstai­go­je „Rie­ta­vo žir­gy­nas“ jau ke­lin­ti me­tai iš ei­lės vy­ko dai­li­nin­kų ple­ne­ras. Že­mai­ti­jos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rės žir­gų...Daugiau

birželio 16, Sekmadienis, 2019

Prasidėjęs Liepų alėjoje, kai 1919 metais duris atvėrė Plungės progimnazija. O plungiškiai norėjo, kad jų miestas turėtų vidurinį išsilavinimą teikiančią...Daugiau

birželio 16, Sekmadienis, 2019

Ge­gu­žės 29 d. Plun­gės ver­slo ir tech­no­lo­gi­jų mo­kyk­lo­je vy­ko tre­čio­sios Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus or­ga­ni­zuo­tos kū­ry­bi­nės-prak­ti­nės dirb­tu­vės žy­dų kul­tū­ros ir pa­vel­do...Daugiau

birželio 16, Sekmadienis, 2019

Ket­vir­ta­die­nio pa­va­ka­rę Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los moks­lo me­tų bai­gi­mo šven­tė pra­si­dė­jo ste­bint sau­sa­kim­šai sa­lei mo­ki­nių, tė­ve­lių bei ki­tų...Daugiau

birželio 9, Sekmadienis, 2019

Birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Rietavo miesto skverelyje karaliavo vaikai – skambėjo nuoširdus juokas, visi džiaugėsi pirmąja vasaros diena....Daugiau

birželio 9, Sekmadienis, 2019

Bir­že­lio 1-ąją Bab­run­go kai­me įvy­ku­si tra­di­ci­nė ra­jo­ni­nė ben­druo­me­nių su­ei­ga-kon­fe­ren­ci­ja „Te­gu ben­dru­mas mus vie­ni­ja – 2019“ šie­met su­kvie­tė apie 200 at­sto­vų...Daugiau

birželio 9, Sekmadienis, 2019

Dau­giau nei pu­sė šim­to ta­len­tin­gų jau­nų­jų tra­di­ci­nės liau­dies dai­lės kū­rė­jų ge­gu­žės 31-ąją su­si­rin­ko Kė­dai­nių kraš­to mu­zie­jaus dau­gia­kul­tū­ria­me cen­tre – čia...Daugiau

birželio 6, Ketvirtadienis, 2019

Ge­gu­žės 24 d. Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los pri­ei­go­se nu­ai­dė­jo XIX Že­mai­ti­jos ir Klai­pė­dos kraš­to tau­ti­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Tri­mi­ta­tis“, šiais...Daugiau

birželio 6, Ketvirtadienis, 2019

Ge­gu­žei skai­čiuo­jant pas­ku­ti­nes die­nas, vi­so­se mo­kyk­lo­se nu­ai­di pas­ku­ti­nio skam­bu­čio gar­sas, pa­ro­dan­tis, kad ar­tė­ja ne tik gra­ži šven­tė abi­tu­rien­tams, bet ir...Daugiau

birželio 6, Ketvirtadienis, 2019

Praėjusio penk­ta­die­nio va­ka­rą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tre – svar­bi su­kak­tis ir šven­tė. Bu­vo mi­ni­mas Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro vy­res­nių­jų žmo­nių šo­kių...Daugiau

Skaitomiausi