Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 17 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Vie­ną spa­lio mė­ne­sio šeš­ta­die­nį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras dun­dė­jo ir ai­dė­jo nuo šo­kių ir links­mų dai­nų. Bu­vo šven­čia­mas pirmasis mer­gi­nų...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Plun­gės ra­jo­no Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja nuo pra­ėju­sių me­tų va­sa­ros nu­spren­dė da­ly­vau­ti Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cen­tro skelb­ta­me „Ne­for­ma­lio­jo vai­kų...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Spa­lio 26-osios va­ka­rą Tve­ruo­se vy­ra­vo šven­ti­nė nuo­tai­ka – vy­ko ku­rian­čių tve­riš­kių va­ka­ro­nė. Su­si­rin­ku­sie­ji pa­va­ka­ro­ti ne tik su­si­pa­ži­no su ku­rian­čiais mies­te­lio...Daugiau

spalio 25, Ketvirtadienis, 2018

Spa­lio 20-ąją, šeš­ta­die­nį, Plun­gės ra­jo­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka ir Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus pa­kvie­tė plun­giš­kius į Są­jū­džio 30-etį. Ren­gi­nys pra­si­dė­jo Šv. Jo­no...Daugiau

spalio 19, Penktadienis, 2018

Skaitmeninė televizija, daugeliu atveju laimi prieš analoginę ir su tuo sutinka visi, kuriems teko palyginti du skirtingus televizijų tipus. Augantys visuomenės poreikiai tuo pačiu...Daugiau

spalio 18, Ketvirtadienis, 2018

Gra­žią spa­lio 7-osios po­pie­tę į Tve­rų kul­tū­ros na­mus rin­ko­si vy­res­nio am­žiaus tve­riš­kiai. Jiems su­reng­ta va­ka­ro­nė „Šir­dys nie­ka­da ne­sens­ta“. Svei­ki­ni­mo žo­džius...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro ma­žo­ji sa­lė šur­mu­liuo­te šur­mu­lia­vo – ten bū­rė­si Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) stu­den­tai. Šven­tės pra­džio­je...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Lie­tin­gą spa­lio 5-osios pa­va­ka­rę į Plun­gės vie­šą­ją bib­lio­te­ką su­gu­žė­jo ne­ma­žas bū­rys plun­giš­kių, ne­abe­jin­gų ro­man­tiš­kai ir eg­zo­tiš­kai li­te­ra­tū­rai. Jie no­rė­jo iš...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Nors rug­sė­jo 30-oji rie­ta­viš­kių ne­le­pi­no ge­ru oru, rai­te­lių, no­rin­čių pa­ko­vo­ti dėl tau­rių, ne­trū­ko. Šven­tė­je su­lauk­ta gau­saus bū­rio rai­te­lių bei jų...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Pir­mą­ją My­ko­li­nių šven­tės die­na taip pat neap­si­ei­ta be įvai­rių ren­gi­nių. Rug­sė­jo 28-osios pa­va­ka­rę Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­ju­je vy­ko pro­jek­to...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Sau­lė­tą, šil­tą rug­sė­jo 21-ąją Rie­ta­vas mi­nė­jo Eu­ro­pos pa­vel­do die­nas. Vi­są die­ną ne­trū­ko veik­los – pra­de­dant pa­ro­dos pri­sta­ty­mu ir bai­giant moks­li­ne...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Rug­sė­jo 19 die­ną Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tre vy­ko Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų drau­gi­jos or­ga­ni­zuo­ta šven­tė-kon­kur­sas „Vil­ties paukš­tė 2018“. Ja­me pa­reiš­kė no­rą da­ly­vau­ti ne­įga­lių­jų...Daugiau

Skaitomiausi