Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Pra­ėju­sio ant­ra­die­nio va­ka­rą ma­žo­ji kul­tū­ros cen­tro sa­lė pri­gu­žė­jo žmo­nių, no­rin­čių kar­tu pa­si­džiaug­ti su Ge­no­vai­te Čes­naus­kie­ne, pri­sta­čiu­sia sa­vo nau­ją kny­gą „Prie...Daugiau

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Ge­gu­žės 7-ąją Plun­gės mies­to bib­lio­te­ka pa­kvie­tė mies­te­lė­nus rink­tis prie vai­kų žai­di­mo aikš­te­lės, kur vy­ko skai­ty­mo ska­ti­ni­mo ren­gi­nys „Lie­tu­va skai­to!“. Šio...Daugiau

gegužės 12, Sekmadienis, 2019

Ba­lan­džio 30 die­ną di­džiu­lis bū­rys – dau­giau nei 60 (iš 14 mies­tų ir mies­te­lių) jau­nų­jų Že­mai­ti­jos kraš­to pia­nis­tų su­gū­žė­jo į...Daugiau

gegužės 12, Sekmadienis, 2019

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ren­gi­nių režisie­rius, kre­a­ty­vi­nės gru­pės „Mi­ražas“ va­do­vas Va­len­ti­nas Cha­ri­to­no­vas pa­sa­ko­jo, kad vi­sai ne­tru­kus, ge­gužės 18 die­ną, Mu­zie­jų nak­ties...Daugiau

gegužės 12, Sekmadienis, 2019

Ba­lan­džio 26 d. Pla­te­lių dva­ro svir­ne bu­vo pri­sta­ty­tas nau­jas do­ku­men­ti­nis fil­mas „Že­mai­ti­ja“. Ši do­ku­men­ti­nė juos­ta su­pa­žin­di­na su vie­nu se­niau­sių et­no­gra­fi­nių re­gio­nų...Daugiau

gegužės 12, Sekmadienis, 2019

Pas­ku­ti­nę ba­lan­džio die­ną į Plun­gės vie­šą­ją bib­lio­te­ką su­si­rin­ko gau­sus bū­rys jau­ni­mo, po­li­ti­kos bei ver­slo at­sto­vų. Čia į vy­ku­sį ren­gi­nį-dis­ku­si­ją, skir­tą...Daugiau

gegužės 5, Sekmadienis, 2019

Dau­giau kaip prieš me­tus, 2018-ųjų va­sa­rio 8 die­ną, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pra­dė­jo da­ly­vau­ti pro­jek­te „Ly­de­rių lai­kas 3“ (LL3). Tą­dien šis...Daugiau

gegužės 5, Sekmadienis, 2019

Plun­gės „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­ja ga­li di­džiuo­tis ga­biais, ta­len­tin­gais, ge­rai be­si­mo­kan­čiais mo­ki­niais. Jie ne tik ge­rai mo­ko­si, bet ir ak­ty­viai da­ly­vau­ja vi­suo­me­ni­nia­me...Daugiau

gegužės 5, Sekmadienis, 2019

Ba­lan­džio 13–26 die­no­mis Plun­gės kul­tū­ros cen­tro „Eg­lės ba­le­to stu­di­ja“ (vad. Eg­lė Nor­ke­vi­čiū­tė-No­vo­ruc­kie­nė) da­ly­va­vo di­džiau­sia­me vai­kų šo­kių fes­ti­va­ly­je Tur­ki­jo­je, į ku­rį...Daugiau

balandžio 25, Ketvirtadienis, 2019

Prieš pat Šv. Ve­ly­kas Plun­gės ra­jo­no Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jo­je moks­lei­vius mai­ti­nan­ti VšĮ „Bru­ne­ros“ or­ga­ni­za­vo ren­gi­nį „Ma­žo­sios Ve­ly­kė­lės su...Daugiau

balandžio 25, Ketvirtadienis, 2019

Ba­lan­džio 13-osios pa­va­ka­rę į Plun­gės kul­tū­ros cen­trą su­gu­žė­jo di­džiu­lis bū­rys plun­giš­kių bei mies­to sve­čių. Ten jų lau­kė LIONS klu­bo vy­rų...Daugiau

balandžio 25, Ketvirtadienis, 2019

Kaip pa­va­sa­ri­nis vė­jas pra­lė­kė pir­ma­sis res­pub­li­ki­nis moks­li­nių-prak­ti­nių kū­ry­bi­nių veik­lų kon­kur­sas „STEAM PAVASARIS“. Ba­lan­džio 12 die­ną ren­gi­nį „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je mū­sų abi­tu­rien­tai...Daugiau

Skaitomiausi