Šeštadienis, 2019 m. gruodžio 14 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

gruodžio 10, Antradienis, 2019

Lap­kri­čio 22 d. at­si­nau­ji­nęs Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jus kvie­tė į Že­mai­ti­jos me­tams skir­tą po­pie­tę „Če Že­mai­tė­je bo­va ė bus“....Daugiau

gruodžio 8, Sekmadienis, 2019

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras įgy­ven­di­no pro­jek­tą II Tarp­tau­ti­nis fes­ti­va­lis „Ogins­kių sos­ti­nė – Rie­ta­vas“, ku­rio vie­na iš veik­lų – gat­vės me­no...Daugiau

gruodžio 3, Antradienis, 2019

Praėjusį šeštadienį Plun­gės kul­tū­ros cen­tre įvy­ko III na­cio­na­li­nis Pet­ro Vyš­niaus­ko sak­so­fo­ni­nin­kų kon­kur­sas-fes­ti­va­lis. Jo me­tu su­reng­ti net ke­tu­ri įspū­din­gi kon­cer­tai, ku­riuo­se...Daugiau

lapkričio 29, Penktadienis, 2019

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį Rie­ta­vo Ire­nė­jaus Ogins­kio bib­lio­te­ko­je ra­šy­to­jas, kraš­to­ty­ri­nin­kas Pet­ras Turs­kis pri­sta­tė sa­vo nau­ją kny­gą „Rie­ta­vo kraš­tas: nuo Rie­ta­vo iki Sprau­dės...Daugiau

lapkričio 29, Penktadienis, 2019

Plun­gės vai­kų bib­lio­te­ko­je lap­kri­čio 16-osios vi­dur­die­nį pra­si­dė­jo ir po­rą va­lan­dų tru­ko Ge­o­ca­ching fil­mu­kų fes­ti­va­lis. Tai tra­di­ci­nis ren­gi­nys, vyks­tan­tis vi­sa­me pa­sau­ly­je...Daugiau

lapkričio 29, Penktadienis, 2019

Penk­ta­die­nio va­ka­rą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras mi­nė­jo gra­žią su­kak­tį – 70-ies me­tų ju­bi­lie­jų. Pil­na sa­lė žiū­ro­vų, me­no ko­lek­ty­vų na­rių iš­klau­sė...Daugiau

lapkričio 21, Ketvirtadienis, 2019

Vals­ty­bi­nis Šiau­lių dra­mos te­at­ras spek­tak­liu „To­bu­la po­ra“ pub­li­kai pri­sta­to šiuo­lai­kiš­kai in­ter­pre­tuo­tą gar­saus dra­ma­tur­go Eu­ge­ne Io­nes­co pje­sę „Klie­de­siai dviem“. Spek­tak­lio siu­že­tas...Daugiau

lapkričio 21, Ketvirtadienis, 2019

Pra­ėju­sio penk­ta­die­nio va­ka­rą Tel­šių dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta pa­ro­da „Po­kal­biai su gam­ta IV“, ku­rio­je pri­sta­to­mi va­sa­rą Plun­gės ra­jo­ne vy­ku­sio me­ni­nin­kų ple­ne­ro...Daugiau

lapkričio 21, Ketvirtadienis, 2019

Lap­kri­čio 6-ąją, tre­čia­die­nį, Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je pri­sta­ty­ta Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro Oku­pa­ci­jų ir lais­vės ko­vų mu­zie­jaus pa­reng­ta...Daugiau

lapkričio 15, Penktadienis, 2019

Lap­kri­čio 7-osios va­ka­rą Plun­gės kul­tū­ros cen­tre jau 26-ą kar­tą vy­ko tra­di­ci­nė ra­jo­no kai­mo žmo­nių ir žem­dir­bių šven­tė. Jos me­tu bu­vo...Daugiau

lapkričio 15, Penktadienis, 2019

...kartais įdomes-niame, kartais geres-niame, kartais teisingesniame pasaulyje. Nors mūsų kasdieninis pasaulis – taip pat labai įdomus. Ypač jei jame yra...Daugiau

lapkričio 8, Penktadienis, 2019

Ne­se­niai Ro­kiš­ky­je vy­ko dvi­de­šim­to­ji res­pub­li­ki­nė me­džio dro­žė­jų dar­bų kon­kur­si­nė pa­ro­da Lion­gi­no Šep­kos (1907–1985) pre­mi­jai lai­mė­ti. Ro­kiš­kio kraš­to mu­zie­ju­je sa­vo dar­bus...Daugiau

Skaitomiausi