Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

balandžio 19, Penktadienis, 2019

Vi­si pui­kiai ži­no­me, kad svei­ka­ta – di­džiau­sias žmo­gaus tur­tas. Sau­go­ti ir rū­pin­tis ja pri­va­lu nuo ma­žų die­nų. Dar lop­še­lį lan­kan­tys...Daugiau

balandžio 14, Sekmadienis, 2019

Šil­tą, sau­lė­tą šeš­ta­die­nio po­pie­tę ši­lu­ma lie­jo­si ir Tve­rų kul­tū­ros na­muo­se, ku­riuo­se gar­bin­gą 10-ies me­tų ju­bi­lie­jų mi­nė­jo Tve­rų me­no ko­lek­ty­vas. Ren­gi­nio...Daugiau

balandžio 13, Šeštadienis, 2019

Išgirdę ansamblio pavadinimą  „ NERIJA“ – daugelis suklūsta: o koks gi šiandien legendinis „ Nerijos“ ansamblis? Ogi toks kaip ir...Daugiau

balandžio 13, Šeštadienis, 2019

Ba­lan­džio 4 die­ną bai­gė­si Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cen­tro ir Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro or­ga­ni­zuo­tas res­pub­li­ki­nės Lie­tu­vos moks­lei­vių liau­dies dai­lės...Daugiau

balandžio 7, Sekmadienis, 2019

Ko­vo 30 die­ną Plun­gės kul­tū­ros cen­tras kvie­tė į įsta­bią šo­kio, te­at­ro, mu­zi­kos ir dai­nų šven­tę, skir­tą Plun­gės kul­tū­ros cen­tro so­li­džios...Daugiau

balandžio 4, Ketvirtadienis, 2019

Pas­ku­ti­nio­ji ko­vo sa­vai­tė Rie­ta­ve pa­skir­ta te­at­rui. Ko­vo 26-osios ry­tą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tre iš­kil­min­gai ati­da­ry­tos „Te­at­ro die­nos 2019“. Vi­są sa­vai­tę...Daugiau

kovo 29, Penktadienis, 2019

Kaip ir kas­met, at­ėjus pa­va­sa­riui, LIONS klu­bo vy­rai kvie­čia į kas­me­ti­nį tra­di­ci­nį lab­da­rin­gos pa­ra­mos kon­cer­tą. Šia­me kon­cer­te, kaip sa­kė klu­bo...Daugiau

kovo 19, Antradienis, 2019

Ko­vo pra­džio­je Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je vy­ko ket­vir­to­ji Lie­tu­vos ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų ir gim­na­zi­jų mo­ki­nių lie­tu­vių kal­bos res­pub­li­ki­nė ko­man­di­nė olim­pia­da,...Daugiau

kovo 19, Antradienis, 2019

Ko­vo 6 die­ną Sal­dus mies­te (Lat­vi­ja) vy­ko XIV Kurs­ze­mes ir Že­mai­ti­jos re­gio­nų mu­zi­kos mo­kyk­lų pu­čia­mų­jų ir mu­ša­mų­jų in­stru­men­tų kon­kur­sas. Ja­me...Daugiau

kovo 12, Antradienis, 2019

Va­sa­rio 22-oji ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­riui – reikš­min­ga da­ta. Tą die­ną mū­sų kraš­to ūki­nin­kai šven­tė 30-ies me­tų gy­va­vi­mo ju­bi­lie­jų. Pa­svei­kin­ti...Daugiau

kovo 12, Antradienis, 2019

Ka­ziu­ko mu­gė – kas­me­ti­nė ko­vo pir­mo­mis die­no­mis ren­gia­ma fol­klo­ro mu­gė, ku­rio­je par­da­vi­nė­ja­mi pa­čių pa­ga­min­ti liau­diš­ki dir­bi­niai. Ko­vo 1-ąją ji šur­mu­lia­vo...Daugiau

kovo 12, Antradienis, 2019

         Kovo 27 d. 18 val.  Plungės kultūros centre   Žmonės sujudę: ar gali būti, kad koncertuose jau draudžiama ne...Daugiau

1 2 3 9
Skaitomiausi