Antradienis, 2019 m. spalio 22 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Spa­lio 5 d. Karl­sham­ne (Švedijoje) vy­ko di­džiu­lis mies­to ren­gi­nys – Kul­tū­ros nak­tis, ku­rios me­tu bu­vo at­vi­ri mu­zie­jai, lau­ko erd­vė, vy­ko...Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Šiais me­tais mi­ni­mos ku­ni­go ir ra­šy­to­jo, vi­suo­me­nės vei­kė­jo Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to 150-osios gi­mi­mo me­ti­nės, tad 2019-ie­ji pa­skelb­ti J. Tu­mo-Vaiž­gan­to me­tais. Ži­no­mas...Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Vie­na­me gra­žiau­sių Lie­tu­vos kam­pe­lių, Plun­gės par­ke, jau­kia­me gam­tos prie­globs­ty­je, įsi­kū­ru­si Plun­gės ra­jo­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka šie­met skai­čiuo­ja jau aš­tuo­nias­de­šim­tuo­sius gy­va­vi­mo me­tus....Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Spa­lio 3-iąją die­ną Rie­ta­vo tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas (TAU) pa­si­ti­ko 10-uo­sius moks­lo me­tus. Šven­tę pra­dė­jo Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los...Daugiau

spalio 15, Antradienis, 2019

Mo­ni­ka Ma­ri­ja – vie­nas po­pu­lia­riau­sių ša­lies bal­sų – spa­lio ir lap­kri­čio mė­ne­siais ke­liau­ja į kon­cer­ti­nį tu­rą, ku­rio me­tu pla­nuo­ja ap­lan­ky­ti...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Kaip ir įpras­ta, pas­ku­ti­nį rug­sė­jo sa­vait­ga­lį Rie­ta­vą su­dre­bi­no tra­di­ci­nė My­ko­li­nių šven­tė, tru­ku­si net tris die­nas. Nors sa­vait­ga­lio me­te­o­ro­lo­gi­nės prog­no­zės ir...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Ant­ro­ji My­ko­li­nių šven­tės die­na tra­di­ciš­kai vy­ko VšĮ Rie­ta­vo žir­gy­ne. Oras rai­te­lių ir jų žir­gų ne­le­pi­no – kri­to gau­sūs lie­taus la­šai....Daugiau

spalio 6, Sekmadienis, 2019

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 28-ąją, ne­pai­sy­da­mi lie­taus, į Plun­gės vai­kų bib­lio­te­ką rin­ko­si ir ge­o­ca­ching žai­di­mo asai, ir be­veik nie­ko apie jį...Daugiau

rugsėjo 30, Pirmadienis, 2019

Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jus kar­tu su ki­tais part­ne­riais rug­sė­jo 20 die­ną dvi­de­šim­tą kar­tą or­ga­ni­za­vo Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų ren­gi­nius. Pui­kia...Daugiau

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė nau­jus moks­lo me­tus pra­dė­jo kiek ki­taip nei anks­tes­niais me­tais. Šie­met gim­na­zi­ją baigs lai­da, ku­rios mo­ki­niai...Daugiau

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, pir­mą­jį rug­sė­jo penk­ta­die­nį Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cen­tras ir ben­druo­me­nė „Gar­dai“ kvie­tė patirti nau­jų įspū­džių, spal­vų, pa­si­gė­rė­ti...Daugiau

rugsėjo 12, Ketvirtadienis, 2019

Rug­pjū­čio 27–28 die­no­mis Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros ir švie­ti­mo įstai­gų na­riai kar­tu su Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus ben­druo­me­ne ke­lia­vo į pa­žin­ti­nę...Daugiau

Skaitomiausi