Pirmadienis, 2019 m. vasario 18 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

vasario 10, Sekmadienis, 2019

Per kiek ma­žiau nei me­tus tik­rų tik­riau­sia le­gen­da tarp ma­mų ir ne tik jų ta­pęs spek­tak­lis „Ur­vi­nė ma­ma“ at­si­nau­ji­na: mo­ti­nys­tės...Daugiau

vasario 6, Trečiadienis, 2019

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį į pa­ra­pi­jos na­muo­se esan­čią sa­lę rin­ko­si drau­gi­jos „Mo­tu­lės del­nuos“ na­rės – dau­gia­vai­kės mo­ti­nos. An­trą veik­los de­šimt­me­tį skai­čiuo­jan­čios mo­te­rys...Daugiau

sausio 30, Trečiadienis, 2019

Į Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lą Man­fre­dą ma­ma at­ve­dė, kai jam bu­vo aš­tuo­ne­ri, 2011 me­tais. Nuo ma­žens ber­niu­kas bu­vo smal­sus,...Daugiau

sausio 22, Antradienis, 2019

Taip sa­kė sep­ty­nio­lik­me­tė Aud­ra Kve­da­rai­tė, šiuo me­tu be­si­mo­kan­ti Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos tre­čio­je gim­na­zi­nė­je kla­sė­je. „Man la­bai pa­tin­ka ke­liau­ti. Tai –...Daugiau

sausio 22, Antradienis, 2019

Sau­sio 9-osios po­pie­tę Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je-laik­ro­di­nė­je vy­ko gra­žus, dvel­kian­tis ne­ap­sa­ko­ma ra­my­be ir su­si­tel­ki­mu ren­gi­nys-su­si­ti­ki­mas „Ke­lias į Nau­juo­sius“. Jau­kio­je erd­vė­je įsi­kū­ru­sio­je...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Ne­nuos­ta­bu, kad ar­tė­jant gra­žiau­sioms me­tų šven­tėms, vi­si puo­šia­si ne tik na­mus, bet ir dar­bo vie­tas. Kiek­vie­nais me­tais Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo,...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Šal­to­jo ka­ro eks­po­zi­ci­ja, at­vė­ru­si du­ris prieš aš­tuo­ne­rius me­tus, iki šiol pri­trau­kia tūks­tan­čius lan­ky­to­jų iš to­li­miau­sių pa­sau­lio kam­pe­lių. Da­bar­ti­nė eks­po­zi­ci­ja tik­rai...Daugiau

gruodžio 26, Trečiadienis, 2018

Žie­ma jau įsi­bė­gė­ja, bet tai tik­rai ne­reiš­kia, kad rei­kia sė­dė­ti na­muo­se. Prie­šin­gai – pa­ju­dė­ti ver­ta, ypač jei ap­lan­ko nuo­ty­kių ir...Daugiau

gruodžio 26, Trečiadienis, 2018

Gruo­džio 8-ąją Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je-ku­ni­gaikš­čio My­ko­lo Ogins­kio rū­muo­se vy­ko pa­dė­kos va­ka­ras „Ačiū, kad esa­me kar­tu“. Ap­si­niau­ku­sią šeš­ta­die­nio po­pie­tę į M....Daugiau

gruodžio 16, Sekmadienis, 2018

Be­si­bai­giant lap­kri­čiui, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tre pa­mi­nė­ta Tarp­tau­ti­nė ne­įga­lių­jų die­na. Tai pro­ga siekta at­si­gręž­ti į ne­ga­lią tu­rin­čius vi­suo­me­nės na­rius, pri­min­ti...Daugiau

gruodžio 16, Sekmadienis, 2018

Gruo­džio 7-osios po­pie­tę ma­ži ir di­de­li sku­bė­jo į Plun­gės Se­na­mies­čio aikš­tę, kur vy­ko ka­lė­di­nio mies­te­lio ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja. Plun­giš­kių ir mies­to...Daugiau

gruodžio 10, Pirmadienis, 2018

Gruo­džio 4-ąją Plun­gės vai­kų bib­lio­te­ko­je ati­da­ry­ta ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo pro­gra­mos „Me­ni­nė me­džio dro­žy­ba“ narių ir Plun­gės „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos mo­ki­nių me­džio...Daugiau

1 2 3 8
Skaitomiausi