Sekmadienis, 2019 m. rugpjūčio 18 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

rugpjūčio 16, Penktadienis, 2019

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, rug­pjū­čio 10 d., Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos sta­dio­ne vy­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nės. Jė­gas da­ly­viai ga­lė­jo iš­ban­dy­ti...Daugiau

rugpjūčio 16, Penktadienis, 2019

Rug­pjū­čio 2–4 die­no­mis Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je vy­ko liau­diš­ko gie­do­ji­mo sto­vyk­la-fes­ti­va­lis „Gie­du gies­me­lę“. Šia­me pir­ma­ja­me tarp­tau­ti­nia­me Lie­tu­vos liau­dies gies­mi­nin­kų fes­ti­va­ly­je da­ly­va­vo gru­pe­lė...Daugiau

rugpjūčio 15, Ketvirtadienis, 2019

Pa­sa­ko­da­mas sa­vo įspū­džius re­dak­ci­jai, nuo­sta­bos ne­slė­pė plun­giš­kis, ku­ris su ki­tais eks­pe­di­ci­jos da­ly­viais ne­se­niai grį­žo iš šios to­li­mos, bu­vu­sios vie­nos iš...Daugiau

rugpjūčio 15, Ketvirtadienis, 2019

Į sto­vyk­los prie Pla­te­lių eže­ro „Skau­tai ne­skau­tams: pa­si­da­ryk pats“ vie­tą de­san­tas (vyk­dan­tys pa­si­ruo­ši­mo dar­bus) rin­ko­si li­kus po­rai die­nų iki pra­džios...Daugiau

rugpjūčio 8, Ketvirtadienis, 2019

Gra­žios gam­tos ap­sup­ty įsi­kū­ru­sia­me jau­kia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Tve­rų mies­te­ly­je veik­los ran­da tiek vai­kas, tiek su­au­gęs. Vy­res­nie­ji bu­ria­si dai­nuo­ti, šok­ti, o...Daugiau

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Lie­pos mė­ne­sį prie vie­no iš Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke esan­čių eže­rų or­ni­to­lo­go-aukš­ta­li­pio Da­riaus Mus­tei­kio va­do­vau­ja­ma ko­man­da įren­gė dirb­ti­nę liz­da­vie­tę ere­liui žu­vi­nin­kui....Daugiau

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

„Ir aš esu – vis dar gy­vuo­jan­ti, žmo­nių ir La­bar­džių ben­druo­me­nė“, – to­kiais žo­džiais Faus­ta Be­re­ny­tė pra­dė­jo lie­pos 13 d....Daugiau

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Penk­ta­die­nio va­ka­rą Nar­vai­šių kai­me, Plun­gės ra­jo­ne, ži­no­mi Lie­tu­vos vaiz­duo­ja­mo­jo me­no kū­rė­jai rin­ko­si į tri­jų die­nų ple­ne­rą, ku­rio tiks­las – pa­gar­biai...Daugiau

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Šie­met vie­na ma­žų­jų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nių yra ir Ku­lių mies­te­lis. Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį ku­liš­kiai ir mies­te­lio sve­čiai links­mai šven­tė Ku­lių 230-ies...Daugiau

liepos 18, Ketvirtadienis, 2019

Tai žo­džiai iš Plun­gės LIONS klu­bo šū­kio, ku­riuos klu­bo na­riai sten­gia­si įgy­ven­din­ti jau ne vie­ne­rius me­tus. Var­gu ar yra mū­sų...Daugiau

liepos 18, Ketvirtadienis, 2019

Lie­pos 6-ąją su­reng­ti jau gra­žia tra­di­ci­ja ta­pę „Rie­ta­vo va­sa­ros vai­di­ni­mai“. 11-ą kar­tą su­reng­tas fes­ti­va­lis at­ne­šė tei­gia­mų emo­ci­jų tiek ren­gi­nio da­ly­viams,...Daugiau

liepos 18, Ketvirtadienis, 2019

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį tve­riš­kiai ir mies­te­lio sve­čiai šven­tė. Net tris die­nas vy­ku­si šven­tė su­kvie­tė drau­gėn vi­sus bu­vu­sius ir esa­mus Tve­rų gy­ven­to­jus....Daugiau

Skaitomiausi