Penktadienis, 2018 m. rugpjūčio 17 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

rugpjūčio 13, Pirmadienis, 2018

Plun­gės ra­jo­no Pla­te­lių gim­na­zi­ja, įsi­kū­ru­si vie­na­me gra­žiau­sių Lie­tu­vos kam­pe­lių, ga­li di­džiuo­tis ne tik aukš­tais gim­na­zis­tų mo­ky­mo­si pa­sie­ki­mais, bet ir ak­ty­viu...Daugiau

rugpjūčio 6, Pirmadienis, 2018

Svi­li­nan­ti sau­lė ne­truk­dė pra­ėju­sį penk­ta­die­nį – lie­pos 27 die­ną – su­si­bur­ti dau­gė­diš­kiams: su­reng­ta sma­gi kas­me­ti­nė va­sa­ros šven­tė. Dė­ko­ta, mu­zi­kuo­ta, links­min­ta­si...Daugiau

rugpjūčio 6, Pirmadienis, 2018

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­riams stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Si­mo­na Ber­ta­šiū­tė pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie tu­riz­mo rin­ko­da­ros...Daugiau

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Sa­ky­ti gra­žiau­si žo­džiai, už daug ką dė­ko­ta, dėl daug ko džiau­ga­si ir liū­dė­ta, kad teks iš­sis­skir­ti. To­kia jaus­mų puokš­tė žen­kli­no...Daugiau

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Bir­že­lio 23–30 die­no­mis prie Pla­te­lių eže­ro su­si­bū­rę skau­tai ir jų veik­lai pri­jau­čian­tys vai­kai bei su­au­gu­sie­ji tu­rė­jo ne­įkai­no­ja­mą ga­li­my­bę aš­tuo­nias die­nas...Daugiau

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Kas­met prieš Šv. Pet­ro ir Pau­liaus at­lai­dus pla­te­liš­kiai or­ga­ni­zuo­ja įvai­rių ren­gi­nių sa­vai­tę – šven­čia mies­te­lio šven­tę. Šie­met vėl ne­trū­ko spor­ti­nių var­žy­bų,...Daugiau

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Taip, pa­klaus­tos, kaip gi­mė idė­ja įkur­ti ke­ra­mi­kos stu­di­ją, su­tar­ti­nai at­sa­kė dvi jau­nos ir veik­lios mo­te­rys – Gin­ta­rė Gu­re­vi­čiū­tė ir Ur­šu­lė...Daugiau

liepos 23, Pirmadienis, 2018

Be­veik tris mė­ne­sius tru­ku­sios skau­tiš­kos edu­ka­ci­jos Plun­gė­je su­trau­kė per 1600 žmo­nių. Šių me­tų ba­lan­džio 20 die­ną Plun­gės vai­kų bib­lio­te­ko­je bu­vo...Daugiau

liepos 23, Pirmadienis, 2018

Lie­pos 8-ąją Rie­ta­vo mies­te su­reng­ta die­na su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne, skir­ta Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­nos ir Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti. Šven­tė...Daugiau

liepos 1, Sekmadienis, 2018

Bir­že­lio 17-ąją tve­riš­kius ir mies­te­lio sve­čius su­kvie­tė tra­di­ci­nis, jau 6-ąjį kar­tą Lo­pai­čių pi­lia­kal­ny­je reng­tas fes­ti­va­lis „Už­sė­lėp­so aš ont kal­na“. Jau...Daugiau

liepos 1, Sekmadienis, 2018

„Kuo il­giau gy­ve­nu, tuo la­biau įsi­ti­ki­nu, kad gy­ve­ni­mas – tai ben­dra­vi­mas, san­ty­kiai, nau­jos pa­žin­tys, ke­lio­nės... Tai da­ro žmo­gų lai­min­gą. Aš...Daugiau

birželio 18, Pirmadienis, 2018

Šie­met 15-ąją įsi­kū­ri­mo su­kak­tį at­šven­tu­sio Plun­gės LIONS klu­bo ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas Al­vi­das Žeb­raus­kas sa­kė, kad jo pre­zi­den­ta­vi­mo me­tai bu­vo ypa­tin­gi,...Daugiau

Skaitomiausi