Penktadienis, 2018 m. spalio 19 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

spalio 19, Penktadienis, 2018

Skaitmeninė televizija, daugeliu atveju laimi prieš analoginę ir su tuo sutinka visi, kuriems teko palyginti du skirtingus televizijų tipus. Augantys visuomenės poreikiai tuo pačiu...Daugiau

spalio 18, Ketvirtadienis, 2018

Gra­žią spa­lio 7-osios po­pie­tę į Tve­rų kul­tū­ros na­mus rin­ko­si vy­res­nio am­žiaus tve­riš­kiai. Jiems su­reng­ta va­ka­ro­nė „Šir­dys nie­ka­da ne­sens­ta“. Svei­ki­ni­mo žo­džius...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro ma­žo­ji sa­lė šur­mu­liuo­te šur­mu­lia­vo – ten bū­rė­si Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) stu­den­tai. Šven­tės pra­džio­je...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Lie­tin­gą spa­lio 5-osios pa­va­ka­rę į Plun­gės vie­šą­ją bib­lio­te­ką su­gu­žė­jo ne­ma­žas bū­rys plun­giš­kių, ne­abe­jin­gų ro­man­tiš­kai ir eg­zo­tiš­kai li­te­ra­tū­rai. Jie no­rė­jo iš...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Nors rug­sė­jo 30-oji rie­ta­viš­kių ne­le­pi­no ge­ru oru, rai­te­lių, no­rin­čių pa­ko­vo­ti dėl tau­rių, ne­trū­ko. Šven­tė­je su­lauk­ta gau­saus bū­rio rai­te­lių bei jų...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Pir­mą­ją My­ko­li­nių šven­tės die­na taip pat neap­si­ei­ta be įvai­rių ren­gi­nių. Rug­sė­jo 28-osios pa­va­ka­rę Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­ju­je vy­ko pro­jek­to...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Sau­lė­tą, šil­tą rug­sė­jo 21-ąją Rie­ta­vas mi­nė­jo Eu­ro­pos pa­vel­do die­nas. Vi­są die­ną ne­trū­ko veik­los – pra­de­dant pa­ro­dos pri­sta­ty­mu ir bai­giant moks­li­ne...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Rug­sė­jo 19 die­ną Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tre vy­ko Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų drau­gi­jos or­ga­ni­zuo­ta šven­tė-kon­kur­sas „Vil­ties paukš­tė 2018“. Ja­me pa­reiš­kė no­rą da­ly­vau­ti ne­įga­lių­jų...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Rug­sė­jo 14-osios va­ka­rą jau­nuo­lius į Rie­ta­vo at­vi­rą­jį jau­ni­mo cen­trą kvie­tė jau­ni­mo su­si­ti­ki­mas in­tri­guo­jan­čiu pa­va­di­ni­mu „Gy­ve­ni­mo sti­liaus ir kar­je­ros di­zai­no mo­ky­mai“....Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Ko­kią mo­ky­mo­si ap­lin­ką va­di­na­me ne­tra­di­ci­ne? Ko­dėl pas­ta­ruo­ju me­tu pa­brė­žia­mas mo­ky­ma­sis ne­tra­di­ci­nė­se ap­lin­ko­se? Ką duo­da toks mo­ky­ma­sis: ap­lin­kos pa­kei­ti­mą ar tei­sė­tą...Daugiau

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je nu­vil­ni­jo cik­las ren­gi­nių, skir­tų Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo at­kū­ri­mo šimt­me­čio, eu­ro­pie­tiš­kos ir mo­der­nė­jan­čios Lie­tu­vos te­moms. Šie ren­gi­niai...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Jau mė­ne­sį Rie­ta­ve, Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­le, stu­di­juo­ja tarp­tau­ti­nio BBVET pro­jek­to (www.bbvet.eu) Ed­tech gru­pės stu­den­tai, at­vy­kę iš...Daugiau

1 2 3 5
Skaitomiausi