Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 14 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

lapkričio 8, Penktadienis, 2019

Ne­se­niai Ro­kiš­ky­je vy­ko dvi­de­šim­to­ji res­pub­li­ki­nė me­džio dro­žė­jų dar­bų kon­kur­si­nė pa­ro­da Lion­gi­no Šep­kos (1907–1985) pre­mi­jai lai­mė­ti. Ro­kiš­kio kraš­to mu­zie­ju­je sa­vo dar­bus...Daugiau

lapkričio 4, Pirmadienis, 2019

Dvi die­nas – spa­lio 25 ir 26 die­nas – 72 mies­tuo­se mais­to ne­pa­si­tu­rin­tiems au­ko­ti prašę Mais­to ban­ko sa­va­no­riai su­laukė ak­ty­ves­nio...Daugiau

lapkričio 4, Pirmadienis, 2019

Spa­lio mė­ne­sio pas­ku­ti­nį šeš­ta­die­nį Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je, Plokš­ti­nė­je, vy­ko įdo­maus for­ma­to, daug da­ly­vių su­trau­ku­sios orien­ta­vi­mo­si var­žy­bos „Pla­te­lių ro­gai­ning 2019“....Daugiau

spalio 29, Antradienis, 2019

Tra­di­ciš­kai rug­sė­jo pa­bai­go­je, per My­ko­li­nių šven­tę, ap­do­va­no­ja­mi gra­žiau­sių ir tvar­kin­giau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kai, tvar­kin­giau­sias kai­mas bei gat­vė. Šie­met abu šie ap­do­va­no­ji­mai...Daugiau

spalio 29, Antradienis, 2019

Į me­no mo­kyk­lą mo­ky­tis gro­ti akor­de­o­nu pas mo­ky­to­ją Lai­mą Jun­du­lie­nę Eli­jus at­ėjo 2015 me­tais, kai jam bu­vo aš­tuo­ne­ri. Jaut­riam ir...Daugiau

spalio 29, Antradienis, 2019

Spa­lio 17 die­ną gim­na­zi­jo­je lan­kė­si mo­der­niau­sia moks­lo įran­ga ap­rū­pin­ta pir­mo­ji ša­ly­je „Mo­bi­lio­ji biok­la­sė“. Tai po mo­kyk­las ke­liau­jan­ti mo­der­ni la­bo­ra­to­ri­ja, ku­ri...Daugiau

spalio 29, Antradienis, 2019

2019 me­tų spa­lio 12–19 die­no­mis Bel­gi­jo­je vy­ko tarp­tau­ti­nio pro­jek­to „Ho­o­ked on Mat­he­ma­tics“ part­ne­rių mo­ky­mo ir mo­ky­mo­si veik­los, orien­tuo­tos į ma­te­ma­ti­kos...Daugiau

spalio 23, Trečiadienis, 2019

Pa­aiš­kė­jo pie­ši­nių kon­kur­so „Sau­gus eis­mas ke­ly­je“ lai­mė­to­jai. Kon­kur­se var­žė­si be­veik 270 da­ly­vių iš vi­sos Lie­tu­vos. At­rink­ti ge­riau­si 6 pie­ši­niai, ku­rie...Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Spa­lio 5 d. Karl­sham­ne (Švedijoje) vy­ko di­džiu­lis mies­to ren­gi­nys – Kul­tū­ros nak­tis, ku­rios me­tu bu­vo at­vi­ri mu­zie­jai, lau­ko erd­vė, vy­ko...Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Šiais me­tais mi­ni­mos ku­ni­go ir ra­šy­to­jo, vi­suo­me­nės vei­kė­jo Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to 150-osios gi­mi­mo me­ti­nės, tad 2019-ie­ji pa­skelb­ti J. Tu­mo-Vaiž­gan­to me­tais. Ži­no­mas...Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Vie­na­me gra­žiau­sių Lie­tu­vos kam­pe­lių, Plun­gės par­ke, jau­kia­me gam­tos prie­globs­ty­je, įsi­kū­ru­si Plun­gės ra­jo­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka šie­met skai­čiuo­ja jau aš­tuo­nias­de­šim­tuo­sius gy­va­vi­mo me­tus....Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Spa­lio 3-iąją die­ną Rie­ta­vo tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas (TAU) pa­si­ti­ko 10-uo­sius moks­lo me­tus. Šven­tę pra­dė­jo Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los...Daugiau

Skaitomiausi