Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 23 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė nau­jus moks­lo me­tus pra­dė­jo kiek ki­taip nei anks­tes­niais me­tais. Šie­met gim­na­zi­ją baigs lai­da, ku­rios mo­ki­niai...Daugiau

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, pir­mą­jį rug­sė­jo penk­ta­die­nį Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cen­tras ir ben­druo­me­nė „Gar­dai“ kvie­tė patirti nau­jų įspū­džių, spal­vų, pa­si­gė­rė­ti...Daugiau

rugsėjo 12, Ketvirtadienis, 2019

Rug­pjū­čio 27–28 die­no­mis Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros ir švie­ti­mo įstai­gų na­riai kar­tu su Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus ben­druo­me­ne ke­lia­vo į pa­žin­ti­nę...Daugiau

rugsėjo 11, Trečiadienis, 2019

Pas­ku­ti­nę va­sa­ros die­ną spor­to mė­gė­jai rin­ko­si į tra­di­ci­nę va­sa­ros pa­ly­dė­tu­vių spor­to šven­tę „Pa­ly­dint va­sa­rą 2019“. Pui­kus oras lei­do da­ly­viams Rie­ta­vo...Daugiau

rugsėjo 4, Trečiadienis, 2019

De­vy­ne­rius me­tus Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je gy­ve­nan­ti plun­giš­kė Ro­ma Za­bi­ty­tė ne­se­niai kar­tu su drau­gais at­li­ko kil­nią mi­si­ją – dvi­ra­čiais nu­va­žia­vo 900 my­lių...Daugiau

rugpjūčio 26, Pirmadienis, 2019

Va­sa­ra jau skai­čiuo­ja pas­ku­ti­nes die­ne­les, į ug­dy­mo įstai­gas ne­tru­kus ims gu­žė­ti mo­ki­niai. Vy­res­ni, jau bai­gę mo­kyk­lą, kels spar­nus į aukš­tą­sias...Daugiau

rugpjūčio 26, Pirmadienis, 2019

Anks­ty­vas, sau­lė­tas rug­pjū­čio 8-osios ry­tas, su­kvie­tęs jau­nuo­sius Žemai­ti­jos ap­skri­ties 8-osios rink­ti­nės Rie­ta­vo 803-osios kuo­pos jau­nuo­sius šau­lius į po­il­si­nę-tak­ti­nę sto­vyk­lą „Dan­ty­ta­sis...Daugiau

rugpjūčio 26, Pirmadienis, 2019

Prieš 50-imt me­tų – 1969-ai­siais – Plun­gės 3-io­ji vi­du­ri­nė mo­kyk­la (da­bar – „Sau­lės“ gim­na­zi­ja) iš­lei­do pir­mą­ją abi­tu­rien­tų lai­dą. Tais me­tais...Daugiau

rugpjūčio 16, Penktadienis, 2019

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, rug­pjū­čio 10 d., Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos sta­dio­ne vy­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nės. Jė­gas da­ly­viai ga­lė­jo iš­ban­dy­ti...Daugiau

rugpjūčio 16, Penktadienis, 2019

Rug­pjū­čio 2–4 die­no­mis Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je vy­ko liau­diš­ko gie­do­ji­mo sto­vyk­la-fes­ti­va­lis „Gie­du gies­me­lę“. Šia­me pir­ma­ja­me tarp­tau­ti­nia­me Lie­tu­vos liau­dies gies­mi­nin­kų fes­ti­va­ly­je da­ly­va­vo gru­pe­lė...Daugiau

rugpjūčio 15, Ketvirtadienis, 2019

Pa­sa­ko­da­mas sa­vo įspū­džius re­dak­ci­jai, nuo­sta­bos ne­slė­pė plun­giš­kis, ku­ris su ki­tais eks­pe­di­ci­jos da­ly­viais ne­se­niai grį­žo iš šios to­li­mos, bu­vu­sios vie­nos iš...Daugiau

rugpjūčio 15, Ketvirtadienis, 2019

Į sto­vyk­los prie Pla­te­lių eže­ro „Skau­tai ne­skau­tams: pa­si­da­ryk pats“ vie­tą de­san­tas (vyk­dan­tys pa­si­ruo­ši­mo dar­bus) rin­ko­si li­kus po­rai die­nų iki pra­džios...Daugiau

Skaitomiausi