Pirmadienis, 2018 m. liepos 23 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

liepos 1, Sekmadienis, 2018

Bir­že­lio 17-ąją tve­riš­kius ir mies­te­lio sve­čius su­kvie­tė tra­di­ci­nis, jau 6-ąjį kar­tą Lo­pai­čių pi­lia­kal­ny­je reng­tas fes­ti­va­lis „Už­sė­lėp­so aš ont kal­na“. Jau...Daugiau

liepos 1, Sekmadienis, 2018

„Kuo il­giau gy­ve­nu, tuo la­biau įsi­ti­ki­nu, kad gy­ve­ni­mas – tai ben­dra­vi­mas, san­ty­kiai, nau­jos pa­žin­tys, ke­lio­nės... Tai da­ro žmo­gų lai­min­gą. Aš...Daugiau

birželio 18, Pirmadienis, 2018

Šie­met 15-ąją įsi­kū­ri­mo su­kak­tį at­šven­tu­sio Plun­gės LIONS klu­bo ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas Al­vi­das Žeb­raus­kas sa­kė, kad jo pre­zi­den­ta­vi­mo me­tai bu­vo ypa­tin­gi,...Daugiau

birželio 18, Pirmadienis, 2018

Bir­že­lio 1-ąją vi­sa­me pa­sau­ly­je šven­čia­ma Tarp­tau­ti­nė vai­kų gy­ni­mo die­na. Ta pro­ga Se­na­mies­čio aikš­tė­je ma­žie­siems plun­giš­kiams bu­vo su­reng­ta vai­kys­tės šven­tė. Sau­lė­tą...Daugiau

birželio 18, Pirmadienis, 2018

Bir­že­lio 1-ąją, Tarp­tau­ti­nę vai­kų gy­ni­mo die­ną, Rie­ta­vo mies­to skve­re­ly­je ka­ra­lia­vo vai­kai – skam­bė­jo nuo­šir­dus juo­kas, bu­vo džiau­gia­ma­si pir­mą­ja va­sa­ros die­na....Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Ge­gu­žės 28-ąją–bir­že­lio 2 die­no­mis vie­šo­jo­je įstai­go­je „Rie­ta­vo žir­gy­nas“ jau ke­lin­ti me­tai iš ei­lės vy­ko dai­li­nin­kų ple­ne­ras. Že­mai­ti­jos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­riai...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Ge­gu­žės pas­ku­ti­nį­jį sek­ma­die­nį Tve­rus su­dre­bi­no dar vie­nas ju­bi­lie­jus. Pa­ra­pi­jie­čiai šven­tė di­din­gą pir­mo­sios pa­ra­pi­nės baž­ny­čios Tve­ruo­se pa­sta­ty­mo (1618–2018 m.) 400 me­tų...Daugiau

gegužės 24, Ketvirtadienis, 2018

Kas­met didėja žūk­lau­to­jų skai­čius, žmo­nės vis daž­niau ir ak­ty­viau iš­ky­lau­ja gam­to­je, tuo pa­čiu pa­si­im­da­mi ir meš­ke­res. Vie­ni žve­jo­ja dėl di­des­nio...Daugiau

gegužės 21, Pirmadienis, 2018

Dauguma tėvų stengiasi normuoti savo atžalų prie kompiuterio. Iš esmės ši praktika veikiausiai teisinga. Vaikams reikia paruošti namų darbus, o...Daugiau

gegužės 21, Pirmadienis, 2018

Vienuoliktus metus profesionalios komedijos gerbėjus džiuginantis, intensyviai po visą Lietuvą gastroliuojantis „Domino“ teatras ir šią vasarą lankysis pajūryje, tik šįkart...Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Sau­lė­tą ge­gu­žės 12-ąją ma­ži ir su­au­gę plun­giš­kiai bū­re­liais trau­kė į Plun­gės par­ką. Prie Vie­šo­sios bib­lio­te­kos-laik­ro­di­nės vy­ko Eu­ro­pos die­nos kai­my­nų su­ei­ga....Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Prieš pat Mo­ti­nos die­ną Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je vy­ko pie­ši­nių kon­kur­sas „Ga­mi­na­me kar­tu tau, Ma­my­te“, ku­rį šia pro­ga or­ga­ni­za­vo moks­lei­vius Plun­gės ra­jo­ne...Daugiau

Skaitomiausi