Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 17 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

gruodžio 16, Sekmadienis, 2018

Be­si­bai­giant lap­kri­čiui, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tre pa­mi­nė­ta Tarp­tau­ti­nė ne­įga­lių­jų die­na. Tai pro­ga siekta at­si­gręž­ti į ne­ga­lią tu­rin­čius vi­suo­me­nės na­rius, pri­min­ti...Daugiau

gruodžio 16, Sekmadienis, 2018

Gruo­džio 7-osios po­pie­tę ma­ži ir di­de­li sku­bė­jo į Plun­gės Se­na­mies­čio aikš­tę, kur vy­ko ka­lė­di­nio mies­te­lio ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja. Plun­giš­kių ir mies­to...Daugiau

gruodžio 10, Pirmadienis, 2018

Gruo­džio 4-ąją Plun­gės vai­kų bib­lio­te­ko­je ati­da­ry­ta ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo pro­gra­mos „Me­ni­nė me­džio dro­žy­ba“ narių ir Plun­gės „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos mo­ki­nių me­džio...Daugiau

gruodžio 10, Pirmadienis, 2018

Di­dė­jant ap­lin­kos tar­šai plas­ti­ko ga­mi­niais, šie­met, lap­kri­čio 17–25 die­no­mis, Lie­tu­vo­je vy­ko ne­ma­žai ren­gi­nių, skir­tų vien­kar­ti­nių plas­ti­ko ga­mi­nių nau­do­ji­mo pre­ven­ci­jai, ant­ri­niam...Daugiau

gruodžio 10, Pirmadienis, 2018

Lap­kri­čio 23-io­ji – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­na. 1918 me­tų va­sa­rio 16-ąją bu­vo pa­skelb­tas Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės ak­tas, o tų pa­čių me­tų lap­kri­čio...Daugiau

gruodžio 7, Penktadienis, 2018

Spa­lio 27 – lap­kri­čio 4 die­no­mis Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos „Pro­gre­sas“ na­riai – Vi­lius Rai­šuo­tis, Ei­man­tė Jaz­daus­ky­tė, Jo­rū­na Klei­bai­tė, Be­at­ri­čė...Daugiau

lapkričio 25, Sekmadienis, 2018

Lap­kri­čio 9-ąją pra­si­dė­jo tra­di­ci­nis po Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bę ke­liau­jan­tis ren­gi­nys „Se­niū­ni­jų die­nos“. Pir­ma­sis šių me­tų kon­cer­tas, ku­rį do­va­no­jo sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­tys ko­lek­ty­vai,...Daugiau

lapkričio 18, Sekmadienis, 2018

Lap­kri­čio 8-ąją ma­žie­ji ir pa­ū­gė­ję kny­gų fa­nai tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­pa­sa­ko­ti apie mėgs­ta­miau­sius kū­ri­nius. Nors ren­gi­nio su­ma­ny­to­ja – Šiau­lių Po­vi­lo Vi­šins­kio...Daugiau

lapkričio 18, Sekmadienis, 2018

Lap­kri­čio 8-osios va­ka­rą Plun­gės kul­tū­ros cen­tre vy­ko tra­di­ci­nė ra­jo­no kai­mo žmo­nių ir žem­dir­bių šven­tė. Jos me­tu bu­vo pa­gerb­ti kon­kur­so „Me­tų...Daugiau

lapkričio 18, Sekmadienis, 2018

Praėjusio penk­ta­die­nio ry­tą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras ai­dė­jo nuo že­mai­tiš­kų ei­lių. Že­mai­čių tar­mės my­lė­to­jai ir puo­se­lė­to­jai rin­ko­si į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Masažai Vilniuje – tik paslauga ar reiškinys? Ko gero, būtų galima rinktis antrą variantą, mat patyrinėjus, kas sostinėje siūloma, įspūdis...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Be­si­bai­giant spa­lio mė­ne­siui, 26–28 die­no­mis, Rie­ta­ve nu­ai­dė­jo tarp­tau­ti­nis fes­ti­va­lis-kon­kur­sas „My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio kū­ry­bos per­lai“. Vie­ną die­ną sa­vo jė­gas kon­kur­se iš­ban­dė...Daugiau

1 2 3 7
Skaitomiausi