Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 23 d.

RUBRIKA: Aktualijos

rugpjūčio 15, Ketvirtadienis, 2019

Rug­pjū­čio 5 die­ną Hi­gie­nos ins­ti­tu­to Svei­ka­tos in­for­ma­ci­jos cen­tro Mir­ties at­ve­jų ir jų prie­žas­čių ste­bė­se­nos sky­rius iš­pla­ti­no lei­di­nį „Mir­ties prie­žas­tys 2018“....Daugiau

rugpjūčio 8, Ketvirtadienis, 2019

Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras (NVSC) prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos lie­pos 24 die­ną pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją apie iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mas...Daugiau

rugpjūčio 8, Ketvirtadienis, 2019

Pra­ėju­sią sa­vai­tę į re­dak­ci­ją už­ėju­si plun­giš­kė Jad­vy­ga S. skun­dė­si, jog su su­tuok­ti­niu prieš sa­vo no­rą yra at­si­dū­rę tar­si tam­sia­me tu­ne­ly­je....Daugiau

rugpjūčio 8, Ketvirtadienis, 2019

Ši skau­di ne­lai­mė Plun­gės mies­to cen­tre esan­čio­je par­duo­tu­vė­je IKI nu­ti­ko be­veik prieš mė­ne­sį – lie­pos 4-ąją, ta­čiau po­li­ci­jos įvy­kių su­ves­ti­nė­je,...Daugiau

rugpjūčio 8, Ketvirtadienis, 2019

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je, pri­sta­čius klau­si­mą dėl Ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos su­da­ry­mo, tarp po­sė­džia­vu­sių­jų įsi­plies­kė kar­šos dis­ku­si­jos,...Daugiau

rugpjūčio 8, Ketvirtadienis, 2019

Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė Da­nu­tė Ja­ra­šiū­nie­nė lie­pos 25-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio me­tu pa­tei­kė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2018 me­tų kon­so­li­duo­tų­jų...Daugiau

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Pri­sta­tant gra­žiai su­tvar­ky­tą ir pa­to­giai pre­ky­bai pri­tai­ky­tą Rie­ta­vo cen­tre esan­tį tur­ge­lį, su­si­rin­ku­sie­ji ga­lė­jo ma­ty­ti ir ne­įpras­tą trans­por­to prie­mo­nę – kro­vi­ni­nį...Daugiau

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Jei Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras pa­si­ra­šys sky­ri­mo raš­tus, tai At­vi­ram jau­ni­mo cen­trui ne­tru­kus tu­rė­tų pra­dė­ti va­do­vau­ti spal­vin­ga as­me­ny­bė – Egi­di­jus...Daugiau

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Į „Rie­ta­vo že­mės“ re­dak­ci­ją krei­pė­si rie­ta­viš­kė, gy­ve­nan­ti vie­na­me iš Že­mai­čių g. 5 na­mo bu­tų. Ji in­for­ma­vo, kad jos kai­my­nai, ku­rie...Daugiau

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ro An­ta­no Čer­nec­kio pa­si­ta­ri­me su se­niū­nais di­džiau­sias dė­me­sys bu­vo ski­ria­mas ar­tė­jan­čios My­ko­li­nių šven­tės ap­ta­ri­mui. Pir­miau­sia Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir...Daugiau

rugpjūčio 1, Ketvirtadienis, 2019

Pas­ta­rai­siais me­tais vis daž­niau ga­li­me džiaug­tis šil­to­mis va­sa­ro­mis, o šių me­tų bir­že­lis mu­šė karš­čio re­kor­dus. Prie mū­sų kraš­tui ne­įpras­to kli­ma­to...Daugiau

liepos 28, Sekmadienis, 2019

Je­ho­vos liu­dy­to­jų ben­druo­me­nės pla­nai A. Ju­cio mik­ro­ra­jo­ne, ne­to­li „Nor­fos“ pre­ky­bos cen­tro, pa­si­sta­ty­ti mal­dos na­mus, įsi­uti­no vie­tos gy­ven­to­jus: tuoj po skel­bi­mo...Daugiau

Skaitomiausi