Trečiadienis, 2019 m. kovo 20 d.

RUBRIKA: Aktualijos

vasario 10, Sekmadienis, 2019

Va­sa­rio 4 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis su­ren­gė šou: su­šau­kė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rios me­tu pa­aiš­ki­no, kaip prieš...Daugiau

vasario 10, Sekmadienis, 2019

Vul­ga­ru? O kaip jums toks pa­sa­ky­mas: „Rau­do­nos lū­pos pro­tin­ges­nių min­čių ir žo­džių jums su­ge­ne­ruot ne­pa­de­da... Gal pa­ban­dy­ki­te nau­ją šam­pū­ną“. Ar­ba...Daugiau

vasario 10, Sekmadienis, 2019

Tiks­liau, ir tol la­šo nė­ra. Gar­siai iš­rek­la­muo­tas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ba­gu­žio pa­ve­di­mas įver­tin­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jos Ra­sos Krau­lei­die­nės...Daugiau

vasario 10, Sekmadienis, 2019

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas sau­sio 28 die­ną ap­ta­rė il­gą są­ra­šą įvai­rių klau­si­mų. Kal­bė­ta apie kul­tū­ros ver­ty­bių iš­sau­go­ji­mą, pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja...Daugiau

vasario 10, Sekmadienis, 2019

Pir­ma­ja­me šių me­tų ta­ry­bos po­sė­dy­je su­lauk­ta kaip nie­ka­da daug pa­klau­si­mų, pa­teik­ta pa­sta­bų. Pa­tvir­tin­ta ne vie­na pra­ėju­sių me­tų veik­los ata­skai­ta bei...Daugiau

vasario 6, Trečiadienis, 2019

Kai oras ge­ro­kai at­šą­la, di­des­niuo­se mies­tuo­se iš­kart ima­ma ruoš­tis be­na­mių ant­plū­džiui nak­vy­nės na­muo­se, taip pat pa­dau­gė­ja trau­muo­tų, ar net ga­lū­nes...Daugiau

vasario 6, Trečiadienis, 2019

Nuo per­nai va­sa­ros Grum­blių me­di­ci­nos punk­to du­rys yra už­da­ry­tos, nes ten pa­slau­gas tei­kęs UAB „Plun­gės svei­ka­tos cen­tras“ pa­skai­čia­vo, kad jiems...Daugiau

vasario 6, Trečiadienis, 2019

Kas­met iki ko­vo 31 die­nos Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­ri pa­tvir­tin­ti mo­ki­nių ir kla­sių skai­čių ar­tė­jan­tiems moks­lo me­tams, o iki rug­pjū­čio pa­bai­gos...Daugiau

vasario 6, Trečiadienis, 2019

Ar ga­li pa­val­di­nys pri­im­ti vir­ši­nin­ką ap­kal­ti­nan­tį spren­di­mą? Toks klau­si­mas ky­la su­si­pa­ži­nus su Plun­gės rin­ki­mų ko­mi­si­jos, ku­riai va­do­vau­ja Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo...Daugiau

vasario 6, Trečiadienis, 2019

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je daug lai­ko pra­leis­ta svars­tant klau­si­mus dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų kė­li­mo. Pra­dė­jus kal­bė­ti fi­nan­si­niais klau­si­mais,...Daugiau

vasario 1, Penktadienis, 2019

Skarlatina simptomai yra neretai pasitaikantis rūpestis, internautų išreiškiamas dviem žodžiais. Klaviatūroje spustelėjus kelis mygtukus randama nemažai rezultatų. Kokie skarlatinos simptomai...Daugiau

sausio 30, Trečiadienis, 2019

Kuo ar­čiau rin­ki­mai, tuo links­miau: po­li­ti­kai pra­de­da vers­tis kūl­vers­čiais no­rė­da­mi įtik­ti rin­kė­jams. Svar­bu, kad vaiz­duo­tė ne­pa­ves­tų – gir­tis ga­li­ma bet...Daugiau

Skaitomiausi