Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 17 d.

RUBRIKA: Aktualijos

lapkričio 25, Sekmadienis, 2018

Taip pa­reiš­kė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis lap­kri­čio 19-ą­ją vy­ku­sio Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu, kai...Daugiau

lapkričio 25, Sekmadienis, 2018

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je, kaip ir kas­met, pra­si­dė­jus šil­dy­mo se­zo­nui, da­ly­va­vo UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“...Daugiau

lapkričio 25, Sekmadienis, 2018

Ša­lia baž­ny­čios esan­čius pa­ra­pi­jos na­mus ug­nis su­nio­ko­jo 2009-ųjų va­sa­rą. Nuo ta­da pa­sta­tas šiek tiek bu­vo ap­tvar­ky­tas, ta­čiau ne iki ga­lo....Daugiau

lapkričio 25, Sekmadienis, 2018

Šil­tas šių me­tų ru­duo il­go­kai lei­džia džiaug­tis gra­žiais gam­tos vaiz­dais. Par­kuo­se ir skve­ruo­se nuo me­džių nu­kri­tę ru­de­ni­niai la­pai ei­nant dar...Daugiau

lapkričio 25, Sekmadienis, 2018

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­ty­tas vie­nin­te­lis klau­si­mas – dėl mak­si­ma­lių trum­pa­lai­kės ir il­ga­lai­kės so­cia­li­nės...Daugiau

lapkričio 18, Sekmadienis, 2018

Ar ga­li po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai baus­ti vai­ruo­to­ją už len­ki­mą sąn­kry­žo­je, jei pa­tys ne­ga­li įro­dy­ti, kad ji ten yra? Į keis­tą si­tu­a­ci­ją...Daugiau

lapkričio 18, Sekmadienis, 2018

Pa­min­klo M. K. Čiur­lio­niui ap­lin­kai su­tvar­ky­ti pra­šo­ma skir­ti pa­pil­do­mai per 82 tūkst. eu­rų Dar vi­sai ne­se­niai – rug­sė­jo 29-ąją –...Daugiau

lapkričio 18, Sekmadienis, 2018

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas (ŽNP) vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­da­li­jo džiu­gia nau­jie­na – Pla­te­liuo­se pa­ga­liau su­tvar­ky­ta Eže­ro gat­vė! „Da­bar lan­ky­to­jai ga­lės...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Anglų kalbos kursai svarbūs ir naudingi bent dėl trijų priežasčių. 1. Tai galimybė kilti karjeros laiptais. 2. „Susidraugavimas“ su įvairia...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Nuo ki­tos sa­vai­tės pir­ma­die­nio, t. y. lap­kri­čio 12-osios, Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga (LŠDPS) pra­de­da ne­ter­mi­nuo­tą mo­ky­to­jų strei­ką. Plun­gės ra­jo­no...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Grum­blių me­di­ci­nos punk­to pa­nai­ki­ni­mas ap­nuo­gi­no pir­mi­nės me­di­ci­nos prie­žiū­ros tei­ki­mo ra­jo­ne si­tu­a­ci­ją: pa­si­ro­do, Sa­vi­val­dy­bė, ku­ri tu­ri ga­ran­tuo­ti šios pa­slau­gos pri­ei­na­mu­mą gy­ven­to­jams,...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­ty­ta dėl pri­ta­ri­mo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos 2017 me­tų veik­los ata­skai­tai. Iš­klau­sęs tar­ny­bos...Daugiau

Skaitomiausi