Penktadienis, 2019 m. vasario 22 d.

RUBRIKA: Aktualijos

vasario 6, Trečiadienis, 2019

Kas­met iki ko­vo 31 die­nos Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­ri pa­tvir­tin­ti mo­ki­nių ir kla­sių skai­čių ar­tė­jan­tiems moks­lo me­tams, o iki rug­pjū­čio pa­bai­gos...Daugiau

vasario 6, Trečiadienis, 2019

Ar ga­li pa­val­di­nys pri­im­ti vir­ši­nin­ką ap­kal­ti­nan­tį spren­di­mą? Toks klau­si­mas ky­la su­si­pa­ži­nus su Plun­gės rin­ki­mų ko­mi­si­jos, ku­riai va­do­vau­ja Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo...Daugiau

vasario 6, Trečiadienis, 2019

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je daug lai­ko pra­leis­ta svars­tant klau­si­mus dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų kė­li­mo. Pra­dė­jus kal­bė­ti fi­nan­si­niais klau­si­mais,...Daugiau

vasario 1, Penktadienis, 2019

Skarlatina simptomai yra neretai pasitaikantis rūpestis, internautų išreiškiamas dviem žodžiais. Klaviatūroje spustelėjus kelis mygtukus randama nemažai rezultatų. Kokie skarlatinos simptomai...Daugiau

sausio 30, Trečiadienis, 2019

Kuo ar­čiau rin­ki­mai, tuo links­miau: po­li­ti­kai pra­de­da vers­tis kūl­vers­čiais no­rė­da­mi įtik­ti rin­kė­jams. Svar­bu, kad vaiz­duo­tė ne­pa­ves­tų – gir­tis ga­li­ma bet...Daugiau

sausio 30, Trečiadienis, 2019

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­sta­ty­ta sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos ste­bė­se­nos 2018 m. ata­skai­ta. Ją ko­mi­te­to na­riams pri­sta­tė...Daugiau

sausio 30, Trečiadienis, 2019

Įmes­ki­te (li­kus iki rin­ki­mų da­tos 4 die­noms ar­ba rin­ki­mų die­ną – ko­vo 3-iąją) Už­sa­ky­mo ku­po­ną (bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį), ir jau ko­vo...Daugiau

sausio 30, Trečiadienis, 2019

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų rė­mi­mo pro­gra­mos 2018 me­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mo ata­skai­tai....Daugiau

sausio 22, Antradienis, 2019

„Plun­gės būs­tas“ – vis dar be di­rek­to­riaus Pra­ėjo ge­ro­kai dau­giau nei mė­nuo, kai Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko kon­kur­sas Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės...Daugiau

sausio 22, Antradienis, 2019

Snin­gant jau ke­lias die­nas iš ei­lės, mies­to gat­vės, gat­ve­lės, ke­liai ir aikš­te­lės pa­si­den­gė ga­na ne­ma­žu snie­go sluoks­niu. Ir iš­kart ki­lo...Daugiau

sausio 22, Antradienis, 2019

Me­tų pra­džio­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius pa­tei­kia duo­me­nis apie de­mog­ra­fi­nę pa­dė­tį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je. Sta­tis­ti­ka ro­do, kad, ly­gi­nant su...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Lie­tu­vių liau­dies išmin­tis by­lo­ja: „Nedėk mėšlo, kur van­denį ge­ri“. Vis dėlto kai ku­rių pi­liečių ši išmin­tis ne­pa­sie­kia. Lie­tu­va be­veik uni­ka­li...Daugiau

Skaitomiausi