Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

RUBRIKA: Aktualijos

birželio 2, Sekmadienis, 2019

Apie ne­si­bai­gian­tį kon­flik­tą tarp Jo­no Mu­ra­lio ir ša­lia jo gy­ve­nan­čio kai­my­no Bo­les­lo­vo Ba­ta­vi­čiaus tik­riau­siai yra gir­dė­jęs ne vie­nas plun­giš­kis. O...Daugiau

birželio 2, Sekmadienis, 2019

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos nu­ta­ri­mu bu­vo pa­ko­re­guo­tas spren­di­mas dėl ne­tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio nau­do­ji­mo il­ga­lai­kėms tar­ny­bos reik­mėms. Nu­sta­ty­tas ir kom­pen­sa­ci­jos dy­dis – kas...Daugiau

birželio 2, Sekmadienis, 2019

Ge­gu­žės mė­ne­sį vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pri­sta­ty­tas vi­sas pluoš­tas įstai­gų pra­ėju­sių me­tų veik­los ata­skai­tų. Vie­na iš jų – Rie­ta­vo so­cia­li­nių...Daugiau

birželio 2, Sekmadienis, 2019

Ap­link Plun­gę taip pat au­ga ne vie­nas iš­skir­ti­nis Lie­tu­vo­je me­dis. Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba šiais me­tais skel­bia kon­kur­są „Ap­lan­kyk 25...Daugiau

gegužės 23, Ketvirtadienis, 2019

Pra­ėju­sių me­tų va­sa­ros pa­bai­go­je Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre pra­dė­tas vyk­dy­ti nau­jas pro­jek­tas, nu­kreip­tas į be­si­lau­kian­čias mo­te­ris ar ma­žų vai­kų tu­rin­čias...Daugiau

gegužės 23, Ketvirtadienis, 2019

Iš­pla­tin­ti ne­pa­tik­rin­tą in­for­ma­ci­ją, gar­siai vi­suo­me­nei pa­skelb­ti apie „pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą“, o po to, vai­di­nant tei­suo­lius ir vi­suo­me­nės in­te­re­sų gy­nė­jus, – su­da­ry­ti...Daugiau

gegužės 23, Ketvirtadienis, 2019

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je iš an­tro kar­to iš­rink­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai. Pra­ėju­sia­me po­sė­dy­je pla­nuo­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir jo pa­va­duo­to­jo...Daugiau

gegužės 23, Ketvirtadienis, 2019

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je di­džiau­sias dė­me­sys bu­vo ski­ria­mas Sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros įstai­gų pra­ėju­sių me­tų veik­los ata­skai­tų pri­sta­ty­mui. Įstai­gų va­do­vai...Daugiau

gegužės 23, Ketvirtadienis, 2019

Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je da­ly­va­vo UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ di­rek­to­rius Al­vy­das Ro­jus. Jei­gu jo pa­teik­tą spren­di­mo pro­jek­tą pa­tvir­tins...Daugiau

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Ži­niask­lai­dos šal­ti­niai tei­gia, kad Lie­tu­vo­je ren­gia­ma­si kur­ti tin­klą mo­kyk­lų, ku­rios ga­lė­tų pri­im­ti į Lie­tu­vą grįž­tan­čių lie­tu­vių vai­kus. Šiuo me­tu de­šim­ty­je...Daugiau

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je pra­ūžė Pre­zi­den­to rin­ki­mai bei du re­fe­ren­du­mai dėl Kon­sti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mų. Lie­tu­vos gy­ven­to­jai bal­sa­vo dėl ga­li­my­bės tu­rė­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę ir...Daugiau

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Penktadienį į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si plun­giš­kė pri­sis­ta­čiu­si iš­kart iš­sa­kė sa­vo pro­ble­mas: „Esu Re­gi­na Bui­vy­die­nė, gy­ve­nu Rie­ta­vo g. 4, Plun­gė­je. Prie pat...Daugiau

Skaitomiausi