Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

RUBRIKA: Aktualijos

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Rug­sė­jo 18-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu daug ne­ri­mo ir dar dau­giau ne­ži­no­my­bės po­sė­džio...Daugiau

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Rug­sė­jo 18-ąją ne vie­nas as­muo, at­vy­kęs į po­li­ci­jos įkur­tu­vių šven­tę, tai pa­va­di­no is­to­ri­niu įvy­kiu. Ir iš­ties die­na iš­skir­ti­nė – juk...Daugiau

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Rug­sė­jo pra­džio­je vy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bės me­ro An­ta­no Čer­nec­kio pa­si­ta­ri­me su sa­vi­val­dy­bės se­niū­nais mies­to se­niū­nas Pet­ras Leng­ve­nis už­si­mi­nė, kad gy­ven­to­jai pik­ti­na­si smar­ve,...Daugiau

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Ket­vir­ta­die­nio ry­tą po­sė­džia­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­tas. At­si­žvel­gę į Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos raš­tą, ko­mi­te­to na­riai pri­ta­rė, kad...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, lei­džian­tys sa­vo vai­kus į dar­že­lius, mo­kyk­las, su­ne­ri­mę lau­kė nau­jų­jų moks­lo me­tų pra­džios. Rug­sė­jį švie­ti­mo įstai­gų val­gyk­lo­se pra­si­dė­jo dras­tiš­kos...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Nuo rug­sė­jo 1 die­nos įsi­ga­lio­jo Fi­nan­si­nės pa­ska­tos pir­mą­jį būs­tą įsi­gy­jan­čioms jau­noms šei­moms įsta­ty­mas, ku­ris su­tei­kia ga­li­my­bę jau­noms šei­moms gau­ti sub­si­di­ją,...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Ket­vir­ta­die­nį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je vy­ko ne­ei­li­nis su­si­ti­ki­mas. Gy­ven­to­jai kar­tu su Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ru An­ta­nu Čer­nec­kiu, sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jais, at­vy­ku­siais sve­čiais aiš­ki­no­si,...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Jau ga­na se­niai įvai­rių ži­niask­lai­dos prie­mo­nių pus­la­piuo­se mir­gė­te mir­ga ant­raš­tės apie šu­nų lai­ky­mo, ve­džio­ji­mo tai­syk­les, apie baus­mes ne­si­lai­kant šių tai­syk­lių,...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Pas­ku­ti­niuo­ju me­tu įvai­rios ži­niask­lai­dos prie­mo­nės vis dau­giau kal­ba apie tai, kad rei­kia už­draus­ti rū­ky­ti dau­gia­bu­čių bal­ko­nuo­se, lau­ko ka­vi­nė­se, pa­plū­di­miuo­se ir...Daugiau

rugsėjo 6, Ketvirtadienis, 2018

Dau­giau nei dvi­de­šimt ob­jek­tų. Tiek sta­ti­nių Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je ne­tu­ri šei­mi­nin­kų ar­ba žmo­nės apie juos yra pa­mir­šę. Tai įvai­rūs...Daugiau

rugsėjo 6, Ketvirtadienis, 2018

– Akims grą­žin­ta jau­nys­tė – apie tai sva­jo­ja dau­ge­lis. Ypač tie, ku­riuos var­gi­na už­kri­tę akių vo­kai. Odos per­tek­lius virš akių...Daugiau

rugsėjo 6, Ketvirtadienis, 2018

Va­sa­ros pa­bai­ga, rug­sė­jo pra­džia moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si su ne­rū­pes­tin­gų atos­to­gų pa­bai­ga ir moks­lo me­tų pra­džia, ku­ri ma­žes­niuo­sius daž­niau­siai džiu­gi­na, o vy­res­niuo­sius...Daugiau

Skaitomiausi