Antradienis, 2019 m. gruodžio 10 d.

RUBRIKA: Aktualijos

gruodžio 9, Pirmadienis, 2019

Logotipas – vienas svarbiausių elementų kiekvienam verslui: jei logotipas bus puikus, tai jūsų verslas bus žinomas, populiarus; išskirs verslą iš...Daugiau

gruodžio 8, Sekmadienis, 2019

Lap­kri­čio 28 die­ną vy­kęs Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­ėjo kaip nie­kad grei­tai, be di­des­nių dis­ku­si­jų ar „ap­si­kan­džio­ji­mų“. Ab­so­liu­čiai vi­si...Daugiau

gruodžio 3, Antradienis, 2019

Ne­su­si­du­rian­tiems su to­kiu gy­ve­ni­mo iš­šū­kiu, ko ge­ro, sun­ku ir su­pras­ti, kaip žmo­gus ga­li tap­ti ka­li­niu sa­vo pa­ties na­muo­se. De­ja, tė­vai,...Daugiau

gruodžio 3, Antradienis, 2019

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je UAB „Plun­gės van­de­nys“ di­rek­to­rius An­ta­nas Bo­ru­mas pri­sta­tė įmo­nės veik­lą ir už­si­mi­nė...Daugiau

gruodžio 3, Antradienis, 2019

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­kel­tas klau­si­mas dėl Rie­ta­vo au­to­bu­sų sto­ties te­ri­to­ri­jo­je esan­čio pa­sta­to. Juo­zas Bars­tei­ga mi­nė­jo, kad...Daugiau

gruodžio 3, Antradienis, 2019

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės lap­kri­čio mė­ne­sio Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu pa­tvir­tin­tos 2018-ųjų me­tų švie­ti­mo įstai­gų veik­los ata­skai­tos. Po pri­sta­ty­mo nu­tar­ta, kad ata­skai­tos pri­sta­to­mos...Daugiau

gruodžio 3, Antradienis, 2019

Tre­čia­die­nį Rietavo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sa­lė­je vy­ko ne­ei­li­nis su­si­ti­ki­mas, ku­rio ini­cia­to­rius – na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Tel­šių de­par­ta­men­tas. Jo tiks­las –...Daugiau

lapkričio 29, Penktadienis, 2019

Lap­kri­čio 18 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas ap­ta­rė ke­le­tą ak­tu­a­lių klau­si­mų: kal­bė­ta apie tu­riz­mo se­zo­no re­zul­ta­tus, apie...Daugiau

lapkričio 29, Penktadienis, 2019

Pe­lė­siais ir ker­pėm ap­au­gus aukš­tai... Ne, ne Tra­kų čia gar­bin­ga pi­lis, o UAB „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ras“ spor­to sa­lė, tarp plun­giš­kių pa­pras­čiau...Daugiau

lapkričio 29, Penktadienis, 2019

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je lan­kė­si UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ di­rek­to­rius Al­vy­das Ro­jus. Jis...Daugiau

lapkričio 25, Pirmadienis, 2019

Įkan­din pe­da­go­gų strei­kuo­ti pa­si­ry­žę ir ša­lies bei mū­sų ra­jo­no ūki­nin­kai. Su šū­kiu „Lie­tu­va, ta­vo kai­mas mirš­ta“ jie lap­kri­čio 26 d....Daugiau

lapkričio 25, Pirmadienis, 2019

Iš­kreip­tų veid­ro­džių ka­ra­lys­tės Plun­gė­je kū­rė­jai ga­li ka­tu­čių plo­ti: jų ved­lys, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, ne­pa­žei­dė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos...Daugiau

Skaitomiausi