Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 14 d.

RUBRIKA: Aktualijos

lapkričio 12, Antradienis, 2019

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la Rie­ta­vo ba­sei­ną į sa­vo ran­kas pe­rė­mė už­da­rius Že­mai­ti­jos ko­le­gi­ją prieš ket­ve­rius me­tus, kai jos vie­to­je...Daugiau

lapkričio 12, Antradienis, 2019

Lap­kri­čio pra­džio­je su­si­rin­ku­si Vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo ir prie­mies­čio au­to­bu­sų marš­ru­tų tiks­li­ni­mo ko­mi­si­ja aiš­ki­no­si, kaip op­ti­mi­zuo­ti mies­to ir prie­mies­čio marš­ru­tus, kad žmo­nės...Daugiau

lapkričio 12, Antradienis, 2019

Mū­sų ša­ly­je vyks­tan­ti so­cia­li­nės vai­kų glo­bos sis­te­mos per­tvar­ka, sie­kiant iki 2020 me­tų pa­nai­kin­ti ins­ti­tu­ci­nius vai­kų glo­bos na­mus, jau­čia­ma ir Plun­gė­je...Daugiau

lapkričio 12, Antradienis, 2019

Kaip šian­dien lai­ko­si Plun­gės kri­zių cen­tras (plun­giš­kių daug me­tų va­di­na­mas nak­vy­nės na­mais) – apie tai Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to...Daugiau

lapkričio 12, Antradienis, 2019

Spa­lio 31 d. vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas spren­di­mas dėl Lio­lių, La­bar­džių, Gi­lio­gi­rio ir Žad­vai­nių kai­muo­se esan­čių me­di­ci­nos punk­tų...Daugiau

lapkričio 8, Penktadienis, 2019

Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų stu­di­jų rė­mi­mo pro­gra­mos tvar­kos ap­ra­šui bei ko­mi­si­jos su­dė­čiai. Tie­sa, ne­pa­vy­ko vie­nin­gai...Daugiau

lapkričio 8, Penktadienis, 2019

Ke­tu­rias­de­šimt klau­si­mų – tiek pas­ku­ti­ni­ą­ją spa­lio die­ną įvei­kė po­sė­džia­vu­si Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Dau­gu­mai klau­si­mų pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu, ta­čiau bū­ta ir pa­purkš­ta­vi­mų,...Daugiau

lapkričio 8, Penktadienis, 2019

Spa­lio 29-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją ir pa­pa­sa­ko­jo, kaip pra­ėjo pir­ma­sis šim­tas die­nų jam...Daugiau

lapkričio 8, Penktadienis, 2019

Pra­ėju­sią sa­vai­tę sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jų se­niū­nai bu­vo su­kvies­ti į pa­si­ta­ri­mą su me­ru An­ta­nu Čer­nec­kiu. Su­si­ti­ki­mo prie­žas­tis – se­niū­nai­čių rin­ki­mai, vyk­sian­tys spa­lio–­lap­kri­čio...Daugiau

lapkričio 8, Penktadienis, 2019

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­sta­ty­ta ug­dy­mo įstai­gų kar­je­ros spe­cia­lis­tų veik­la po­sė­džia­vu­sie­siems su­kė­lė ne­ma­žai dis­ku­si­jų, pa­mąs­ty­mų,...Daugiau

lapkričio 6, Trečiadienis, 2019

Kaip žinia, automobilių supirkimas yra neatsiejamas nuo daugybės įvairių sprendimų: galima parduoti automobilius darbo dienomis ar savaitgaliais; pateikti duomenis apie...Daugiau

lapkričio 4, Pirmadienis, 2019

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je į vie­ša­me auk­cio­ne par­duo­da­mo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to są­ra­šą...Daugiau

Skaitomiausi