Pirmadienis, 2018 m. liepos 23 d.

RUBRIKA: Aktualijos

liepos 19, Ketvirtadienis, 2018

Automobilių veiklos nuoma paskutiniu metu sulaukia vis didesnio susidomėjimo, ir taip nutinka tikrai ne be priežasties. Tokia pasirinkimo galimybė leidžia...Daugiau

liepos 16, Pirmadienis, 2018

– Kuo ypa­tin­ga Že­mai­ti­jos par­ko gam­ta bei gy­vū­ni­ja? – Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas yra iš­skir­ti­nė Lie­tu­vos sau­go­ma te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je su­dė­tin­gi le­dy­no...Daugiau

liepos 16, Pirmadienis, 2018

Ug­do­mie­ji miš­ko kir­ti­mai yra vie­na iš svar­biau­sių miš­ko ūkio prie­mo­nių ūkiš­kai ver­tin­giems, na­šiems ir at­spa­riems me­dy­nams iš­au­gin­ti. Šių kir­ti­mų me­tu...Daugiau

liepos 7, Šeštadienis, 2018

Bir­že­lio 28-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis at­si­dū­rė ne­pa­vy­dė­ti­no­je si­tu­a­ci­jo­je, pa­si­ju­to ne­jau­kiai ir...Daugiau

liepos 7, Šeštadienis, 2018

Pas­ku­ti­nę bir­že­lio penk­ta­die­nio po­pie­tę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su že­mės ūkio mi­nist­ru Gied­riu­mi Sur­pliu, ku­ris kar­tu su...Daugiau

liepos 7, Šeštadienis, 2018

Pra­ei­tą ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas spren­di­mas, ku­riuo vie­ša­jai įstai­gai Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­trui su­teik­ta 50...Daugiau

liepos 7, Šeštadienis, 2018

Tel­šių re­gio­ne pra­dė­ti įren­gi­nė­ti nau­jos kar­tos pu­siau po­že­mi­niai at­lie­kų kon­tei­ne­riai. Nau­jai įreng­ti kon­tei­ne­riai bus daug at­spa­res­ni, tal­pes­ni už įpras­tus, tar­naus...Daugiau

liepos 7, Šeštadienis, 2018

Bir­že­lio 19-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jung­ti­nio Vie­tos ūkio bei kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tų po­sė­džio me­tu po­sė­džia­vu­sie­ji taip ir li­ko nu­ka­bi­nę...Daugiau

liepos 7, Šeštadienis, 2018

Nau­jus Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los už­mo­jus, vyk­dy­ti su­au­gu­sių­jų me­ni­nio ug­dy­mo ir te­at­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mas, ta­ry­bos na­riai pa­tvir­ti­no leng­vai....Daugiau

liepos 1, Sekmadienis, 2018

Bir­že­lio 18-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu tarp po­sė­džia­vu­sių­jų už­vi­rė emo­ci­jos, kai bu­vo pra­dė­tas svars­ty­ti...Daugiau

liepos 1, Sekmadienis, 2018

Po itin karš­to pra­ėju­sio ket­vir­ta­die­nio, į pa­va­ka­rę, Lie­tu­vą ap­gau­bė tirš­ti de­be­sys, dan­gų rai­žė žai­bai, stip­rus vė­jas var­tė me­džius, plė­šė sto­gus....Daugiau

liepos 1, Sekmadienis, 2018

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­ty­tas spren­di­mo pro­jek­tas, ku­riuo BĮ Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras įga­lio­ja­mas vyk­dy­ti at­ve­jo va­dy­bos funk­ci­jas,...Daugiau

Skaitomiausi