Penktadienis, 2019 m. spalio 18 d.

RUBRIKA: Aktualijos

spalio 14, Pirmadienis, 2019

„Ir taip bus po kiek­vie­no lie­taus...“, „Tu­rės Plun­gė du vie­na­me – ir tu­ne­lį, ir ba­sei­ną.“ „Ir čiuo­žyk­lą deng­tą!“ – juo­kau­ja...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Elektroninių parduotuvių statistika rodo, kad vis daugiau vartotojų perka baldus internetu. Tai geras ženklas visiems e-prekyboje dirbantiems verslams, kad būtina...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Pir­mo­ji My­ko­li­nių die­na pa­žy­mė­ta svar­biu įvy­kiu – pa­si­ra­šy­ta part­ner­sy­tės su­tar­tis tarp Rie­ta­vo ir Karl­sham­no (Šve­di­ja) sa­vi­val­dy­bių. Su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo iš­kil­mės vy­ko...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

„Plun­gės ži­nių“ pub­li­ka­ci­ja apie UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­riui Arū­nui Ta­mo­šaus­kui da­ro­mą „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ir jos ver­sli­nin­kų Ta­ry­bos na­rių...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Spa­lio 1 die­nos „Plun­gės ži­nių“ nu­me­ry­je bu­vo iš­spaus­din­tas straips­nis „Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gy­ven­to­jai su­ne­ri­mę – ke­ti­na­ma už­da­ry­ti paš­tą“. Ja­me pa­sa­ko­ta apie...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Rug­sė­jo mė­ne­sį vy­ku­sio Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės po­sė­džio me­tu Ta­ry­bos na­rys Vik­to­ras Kra­ji­nas ste­bė­jo­si, ko­dėl nė­ra sten­do su in­for­ma­ci­ja apie dar­bus, vyk­do­mus...Daugiau

spalio 6, Sekmadienis, 2019

Pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kė bu­vo ga­na pla­ti – net ke­tu­rias­de­šimt įvai­riau­sių klau­si­mų. Po­sė­džio pra­džio­je į...Daugiau

spalio 6, Sekmadienis, 2019

Rug­sė­jo 26 die­ną už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­rius Arū­nas Ta­mo­šaus­kas į Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį at­vy­ko dar­bot­var­kės klau­si­mams jau...Daugiau

spalio 6, Sekmadienis, 2019

Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo pri­tar­ta, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas bū­tų pa­skir­tas pro­jek­to „Da­ly­vau­ja­mo­jo biu­dže­to...Daugiau

spalio 6, Sekmadienis, 2019

Pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­las dar­bus pra­dė­jo ne cen­tri­niuo­se, o va­di­na­muo­siuo­se ant­ruo­siuo­se rū­muo­se. Šį spren­di­mą...Daugiau

rugsėjo 30, Pirmadienis, 2019

Ko­kį siau­bą rug­sė­jo 20-osios ry­tą pa­ty­rė Bab­run­go se­niū­ni­jos Už­liek­nio kai­mo gy­ven­to­ja B. K., sun­ku ir įsi­vaiz­duo­ti: iš aš­tuo­nių lai­ky­tų avių...Daugiau

rugsėjo 30, Pirmadienis, 2019

Arba... Anot „Vieningos Plungės“, išties gyvename paradoksų mieste! Iš­ties gy­ve­na­me pa­ra­dok­sų mies­te! Tiks­liau, iš­kreip­tų veid­ro­džių ka­ra­lys­tė­je, ku­rią, ma­no ma­ny­mu, ku­ria...Daugiau

Skaitomiausi