Trečiadienis, 2018 m. birželio 20 d.

RUBRIKA: Aktualijos

birželio 18, Pirmadienis, 2018

Bir­že­lio 13-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je vy­ko iš­kil­min­gas Stal­gė­nų her­bo ir vė­lia­vos pri­sta­ty­mas. Ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras...Daugiau

birželio 18, Pirmadienis, 2018

Jau ta­po įpras­ta, kad ar­tė­jant rin­ki­mams pra­si­de­da po­li­ti­nės rie­te­nos. Dė­ka jų vie­nų rei­tin­gai ky­la, ki­tų – kren­ta. Tik jų dė­ka,...Daugiau

birželio 18, Pirmadienis, 2018

Bir­že­lio 8-ąją Plun­gės Se­na­mies­čio aikš­tė­je bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti ne­įpras­tą akiai re­gi­nį – na­mą ant ra­tų, ant ku­rio pui­ka­vo­si už­ra­šas „Pa­gal­vok...Daugiau

birželio 13, Trečiadienis, 2018

Pri­me­na­me, kad pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kai pri­va­lo ap­skai­čiuo­ti, de­kla­ruo­ti ir su­mo­kė­ti pri­va­lo­muo­sius at­skai­ty­mus iš pa­ja­mų už par­duo­tą ža­lia­vi­nę me­die­ną, pa­ruoš­tą jų...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Bir­že­lio 4-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su UAB „TEC In­dus­ry“ va­do­vu Vis­val­du Ša­vels­kiu ir UAB „Eko­ter­mi­ja“ pro­jek­tų...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Ge­gu­žės 30-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės di­džio­jo­je po­sė­džių sa­lė­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ru Aud­riu­mi Kli­šo­niu. Jo me­tu bu­vo...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Ge­gu­žės mėn. vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je vi­si spren­di­mai pa­tvir­tin­ti be di­des­nių dis­ku­si­jų. Po­sė­džio pa­bai­go­je kal­bė­ta, jog Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­jos...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­sta­ty­tos UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų ir...Daugiau

gegužės 31, Ketvirtadienis, 2018

Ge­rai, kad yra ak­ty­vių plun­giš­kių, ku­riems ne vis vien, kaip at­ro­do mū­sų mies­tas ir jo už­ka­bo­riai. Laik­raš­čio „Plun­gės ži­nios“ re­dak­ci­ja...Daugiau

gegužės 31, Ketvirtadienis, 2018

Prieš po­rą me­tų – 2016-ųjų va­sa­rą – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą už­da­ry­ti Var­ka­lių kai­me bu­vu­sią Nau­so­džio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą,...Daugiau

gegužės 31, Ketvirtadienis, 2018

Ge­gu­žės 23-iąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo pa­si­ra­šy­ta pro­jek­to „Bab­run­go upės slė­nio est­ra­dos te­ri­to­ri­jos ir jos pri­ei­gų bei jung­čių su Plun­gės...Daugiau

gegužės 31, Ketvirtadienis, 2018

Jau ta­po gra­žia tra­di­ci­ja, kad kiek­vie­ną pa­va­sa­rį į Plun­gę at­vyks­ta ne­ma­žas bū­rys Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to (LSMU) moks­li­nin­kų ir Kau­no...Daugiau

Skaitomiausi