Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 23 d.

RUBRIKA: Aktualijos

rugsėjo 23, Pirmadienis, 2019

Ar ga­li bū­ti, kad prieš sa­vi­val­dos rin­ki­mus tau­tai be­si­gy­ręs, jog „ko­rup­ci­ją Plun­gė­je nu­run­gė“, Plun­gės oli­gar­chu ti­tu­luo­ja­mas Ta­ry­bos na­rys, ži­no­mas ver­sli­nin­kas,...Daugiau

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Dar taip ne­se­niai vi­sur įžvel­gę ko­rup­ci­ją, ne­ūkiš­ku­mą ir vi­sam kraš­tui apie tai ska­lam­bi­ję po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ vei­kė­jai Ku­lių ben­druo­me­nei...Daugiau

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Rug­sė­jo 13-ąją į Plun­gę at­vy­ko ne­ma­žas bū­rys Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to (LSMU) moks­li­nin­kų ir Kau­no kli­ni­kų gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų. Gar­būs sve­čiai...Daugiau

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Tik­riau­siai dau­ge­lis pa­ste­bė­jo, kad lie­pos mė­ne­sį Rie­ta­vo au­to­bu­sų sto­ty­je iš­dy­go sten­das, ku­ria­me tu­ris­tams pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie lan­ko­mus ob­jek­tus Tel­šių, Plun­gės,...Daugiau

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Pa­gal tiks­li­nių te­ri­to­ri­jų pro­gra­mą kom­plek­siš­kai tvar­ko­mos Rie­ta­vo mies­to vie­šo­sios erd­vės, vie­na jų – vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio te­ri­to­ri­jo­je. Ap­lin­kos...Daugiau

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Ant­ra­die­nį ap­žiū­rė­ti mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je esan­čių ūkių su­si­ruo­šė kon­kur­so „Me­tų ūkis 2019“ ko­mi­si­ja. Kam ati­teks ge­riau­sio me­tų ūkio var­das, pa­aiš­kės jau...Daugiau

rugsėjo 12, Ketvirtadienis, 2019

Ži­niask­lai­dos šal­ti­niai mir­gė­te mir­ga įvai­rių re­for­mų gau­sa tiek švie­ti­mo, tiek so­cia­li­nės ap­sau­gos, tiek svei­ka­tos, tiek ki­to­se sri­ty­se. Ir vi­sas šias...Daugiau

rugsėjo 12, Ketvirtadienis, 2019

Lo­pai­čių pi­lia­kal­nis – vie­ta, ko ge­ro, ži­no­ma jau vi­so­je Lie­tu­vo­je. 2012 m. rug­sė­jo 14 d. ofi­cia­liai bu­vo ati­da­ry­tas nau­ja­sis ta­kas,...Daugiau

rugsėjo 11, Trečiadienis, 2019

Ne­sau­gu da­ro­si so­dų ben­dri­jų gy­ven­to­jams – gat­vės siau­ros, ša­li­gat­vių nė­ra, vai­kai laks­to, o kai ku­rie vai­ruo­to­jai su sa­vo au­to­mo­bi­liais tie­siog...Daugiau

rugsėjo 11, Trečiadienis, 2019

Net 63 proc. dar­bo ieš­kan­čių Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jų sto­ko­ja kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo. To­kią iš­va­dą pa­da­rė aso­cia­ci­ja „Lan­gas į at­ei­tį“, įvertinusi Užimtumo...Daugiau

rugsėjo 11, Trečiadienis, 2019

Že­mai­ti­ja – uni­ka­lus kraš­tas, tu­rin­tis gi­lias žem­dir­biš­kas tra­di­ci­jas. Čia, kaip nie­kur ki­tur, gy­ve­na la­bai darbš­tūs ir že­mę my­lin­tys žmo­nės. Jie...Daugiau

rugsėjo 4, Trečiadienis, 2019

Plun­gė­je, prie V. Ma­čer­nio ga­vės 61-ojo na­mo au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, yra pa­sta­ty­tas žen­klas su už­ra­šu „Re­zer­vuo­ta“ ir pa­pil­do­ma len­te­lė, nu­ro­dan­ti,...Daugiau

Skaitomiausi