Sekmadienis, 2019 m. liepos 21 d.

RUBRIKA: Aktualijos

liepos 18, Ketvirtadienis, 2019

Tre­čia­die­nį vy­ku­sia­me Rietavo savivaldybės me­ro An­ta­no Čer­nec­kio pa­si­ta­ri­me su se­niū­nais diskutuota apie ru­de­nį vyk­sian­čią My­ko­li­nių šven­tę. Per­nai joje ne­bu­vo par­da­vi­nė­ja­mas...Daugiau

liepos 18, Ketvirtadienis, 2019

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sio Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu pri­sta­ty­tas ir pro­jek­to „An­glies dvi­de­gi­nio ma­ži­ni­mas lo­gis­ti­ko­je“ bai­gia­ma­sis re­zul­ta­tas – hib­ri­di­nis au­to­mo­bi­lis. Pro­jek­to...Daugiau

liepos 18, Ketvirtadienis, 2019

Vi­si pui­kiai ži­no­me ir ma­to­me, kad Plun­gė tvar­ko­si. Taip pat su­pran­ta­me, kad tai bū­ti­na. Su­si­tvar­kius bus gra­žiau ir pa­to­giau. Rei­kia...Daugiau

liepos 18, Ketvirtadienis, 2019

Vi­si pui­kiai ži­no­me po­pu­lia­rią ka­vi­nę „Kar­če­ma“. Va­žiuo­jant nuo Plun­gės link Ku­lių, vi­sai ša­lia Ku­lių tven­ki­nio, Kum­žai­čių kai­me, Plun­gės g. 3,...Daugiau

liepos 18, Ketvirtadienis, 2019

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si plun­giš­kė klau­sė, kas prie dau­gia­bu­čių na­mų pri­va­lo nu­pjau­ti žo­lę? A. Ju­cio skers­gat­vy­je gy­ve­nan­ti mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad kie­mas...Daugiau

liepos 11, Ketvirtadienis, 2019

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je, vy­ku­sia­me tre­čia­die­nį, pri­tar­ta vai­kų pri­ėmi­mo į iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes Rie­ta­vo lop­še­ly­je-dar­že­ly­je tvar­kos...Daugiau

liepos 11, Ketvirtadienis, 2019

Bir­že­lio mė­ne­sį vy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je, be pa­tvir­tin­tų spren­di­mo pro­jek­tų, ap­tar­tos ir ki­tos šiuo me­tu ak­tu­a­lios pro­ble­mos. Tei­rau­ta­si, ko­dėl va­sa­ros...Daugiau

liepos 4, Ketvirtadienis, 2019

Bir­že­lio 27-ąją vy­ko Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis. Pri­im­ta dau­giau kaip tris­de­šimt spren­di­mų, iš­klau­sy­ta Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos 2018 me­tų...Daugiau

liepos 4, Ketvirtadienis, 2019

Bir­že­lio mė­ne­sį vy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je kal­bė­ta apie nau­ją­ją spor­to sa­lę Rie­ta­ve ir bū­ti­ny­bę su­si­dė­lio­ti pri­ori­te­tus ki­tiems moks­lo me­tams dėl...Daugiau

liepos 4, Ketvirtadienis, 2019

Bir­že­lio 18-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu SĮ „Plun­gės būs­tas“ di­rek­to­rius Aud­rius Ša­pa­las...Daugiau

liepos 4, Ketvirtadienis, 2019

Bir­že­lio mė­ne­sį vy­ku­sio sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu pra­tęs­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Vy­tau­to Di­čiū­no va­do­va­vi­mo pro­jek­tui „An­glies dvi­de­gi­nio ma­ži­ni­mas lo­gis­ti­ko­je“...Daugiau

liepos 4, Ketvirtadienis, 2019

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­kęs sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo ne nuo dar­bot­var­kės klau­si­mų. Sa­vi­val­dy­bės me­rui An­ta­nui Čer­nec­kiui pa­klau­sus, ar yra ko­kių siū­ly­mų,...Daugiau

Skaitomiausi