Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.

RUBRIKA: Aktualijos

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Lie­tu­vių liau­dies išmin­tis by­lo­ja: „Nedėk mėšlo, kur van­denį ge­ri“. Vis dėlto kai ku­rių pi­liečių ši išmin­tis ne­pa­sie­kia. Lie­tu­va be­veik uni­ka­li...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Ar­tė­jant rin­ki­mams, par­ti­jos ir vi­so­kie po­li­ti­niai da­ri­niai dėl rin­kė­jų bal­sų ver­čia­si per gal­vą. Kaip dar, be vie­šu­mo ži­niask­lai­do­je, ak­ci­jų su...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus duo­me­ni­mis, pas­ku­ti­nį 2018-ųjų me­tų mė­ne­sį gi­mi­mų įre­gist­ruo­ta sep­ty­niais ma­žiau nei ne­tek­čių, o per...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Pas­ku­ti­nia­ja­me šių me­tų Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je lan­kė­si Už­im­tu­mo tar­ny­bos Klai­pė­dos klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dan­gi­ru­tė Jur­ku­vie­nė. Ji su­pa­žin­di­no su...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Vals­ty­bė vals­ty­bė­je: LAKD teis­mo nu­tar­tis nė mo­tais – san­kry­ža yra! Pla­čiai „Plun­gės ži­nių“ aprašyta is­to­ri­ja, ku­rio­je plun­giš­kį Min­dau­gą V. po­li­ci­jos...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Gruo­džio 28-ąją Rie­ta­ve vy­kęs me­ro pa­dė­kos va­ka­ras bu­vo itin įspū­din­gas. Šis ne­ei­li­nis ren­gi­nys šie­met vy­ko iš­skir­ti­nė­je vie­to­je – nau­jo­jo­je spor­to...Daugiau

gruodžio 31, Pirmadienis, 2018

Pas­ku­ti­ny­sis šiais me­tais Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, vy­kęs gruo­džio 20-ąją, bu­vo la­bai šven­tiš­kas, ku­pi­nas ra­my­bės bei po­sė­džia­vu­sių­jų ge­ra­no­riš­ku­mo. Mat...Daugiau

gruodžio 31, Pirmadienis, 2018

Pas­ku­ti­ny­sis Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo šven­tiš­kai. Pir­miau­sia vi­sus pa­svei­ki­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, dė­ko­jęs už ben­dra­dar­bia­vi­mą, at­lik­tus sun­kius ir...Daugiau

gruodžio 26, Trečiadienis, 2018

Penk­ta­die­nį bu­vu­sia­me Rie­ta­vo ko­le­gi­jos pa­sta­te vy­ko ne­ei­li­nis ren­gi­nys – kon­fe­ren­ci­ja „Su­grą­žin­ki­me „Ūki­nin­kys­tės moks­li­ny­čią“ į Rie­ta­vą“. At­vi­rai dis­ku­tuo­ta apie re­gio­no kul­tū­ri­nę,...Daugiau

gruodžio 26, Trečiadienis, 2018

„Nau­jo­vės vi­sa­da su­ke­lia daug dis­ku­si­jų, o po to, ap­ri­mus aist­roms, sa­ko­me, kad taip ir tu­rė­jo bū­ti“, – gruo­džio 10-ąją vy­ku­sio...Daugiau

gruodžio 26, Trečiadienis, 2018

Gruo­džio 11-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu bu­vo ap­tar­tas Vla­do Vy­tau­to Vi­dei­kos pra­šy­mas „Dėl...Daugiau

gruodžio 26, Trečiadienis, 2018

Be­si­bai­giant me­tams, įvy­ko pas­ku­ti­nis Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dis. Ja­me – kaip nie­kad daug įvai­rių pra­šy­mų iš įstai­gų skir­ti ar...Daugiau

Skaitomiausi