Trečiadienis, 2019 m. kovo 20 d.

RUBRIKA: Aktualijos

kovo 19, Antradienis, 2019

At­ro­do, pyk­čio, rie­te­nų, šmeiž­to ir tro­li­ni­mo kam­pa­ni­ja bai­gė­si – Plun­gės me­ras iš­rink­tas. Juo ta­po Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas, da­bar­ti­nis me­ras Aud­rius...Daugiau

kovo 19, Antradienis, 2019

„Vi­suo­me­ni­niai ko­mi­te­tai – sa­vų „cheb­ru­tės“ ir „gau­je­lės“. Anks­čiau pa­na­šūs bū­re­liai va­di­no­si „tul­pi­niais“ ar „dak­ta­rais“. Vi­si jie yra vie­ti­nės ma­žos par­ti­jos,...Daugiau

kovo 19, Antradienis, 2019

Ko­vo 12 die­ną po­sė­džia­vęs Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas ap­ta­rė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to sky­riaus siū­ly­mą dėl ne­gy­ve­na­mų pa­tal­pų įtrau­ki­mo į...Daugiau

kovo 19, Antradienis, 2019

Va­sa­rio mė­ne­sį vy­ku­sia­me Sa­vi­val­dy­bės po­sė­dy­je tarp vi­sų pa­tvir­tin­tų ata­skai­tų di­džiau­sias dė­me­sys skir­tas Ta­ry­bos ir me­ro 2018 m. veik­los ata­skai­tai. Me­ras...Daugiau

kovo 19, Antradienis, 2019

2019-ųjų ko­vo 12-ąją vy­ko pas­ku­ti­ny­sis se­no­sios su­dė­ties Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dis, ku­rio me­tu vi­siems dar­bot­var­kės klau­si­mams bu­vo pri­tar­ta...Daugiau

kovo 12, Antradienis, 2019

At­ro­do, kad val­dan­čio­ji dau­gu­ma, kaip ir prog­no­za­vo „Plun­gės ži­nios“, su­si­for­ma­vo: Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai su­kir­to ran­ko­mis su po­li­ti­niu da­ri­niu „Vie­nin­ga...Daugiau

kovo 12, Antradienis, 2019

Va­sa­rio 28 die­ną se­no­sios su­dė­ties Spor­to ta­ry­ba rin­ko­si į po­sė­dį jau pas­ku­ti­nį kar­tą – po rin­ki­mų spor­to rei­ka­lų ap­tar­ti su­si­eis...Daugiau

kovo 12, Antradienis, 2019

Vie­ni krau­na­si la­ga­mi­nus, ki­ti sap­nuo­ja kė­dę, ku­rio­je sė­dės bū­da­mi tau­tos iš­rink­tai­siais. Įvy­kę Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mai pa­tei­kė ne­ti­kė­tu­mų ir šiek tiek...Daugiau

kovo 12, Antradienis, 2019

Mū­sų at­sto­vai Sei­me lau­žo ie­tis – bū­ti ar ne­bū­ti re­fe­ren­du­mui dėl Sei­mo na­rių skai­čiaus ma­ži­ni­mo. 141 ar 121 – ką...Daugiau

kovo 12, Antradienis, 2019

Sek­ma­die­nį Lie­tu­vos žmo­nės rin­ko val­džią. Mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai rin­ko­si iš tri­jų kan­di­da­tų į me­rus – An­ta­no Čer­nec­kio (Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų...Daugiau

kovo 3, Sekmadienis, 2019

Ne kar­tą jau bu­vo ra­šy­ta apie Alks­nė­nų kai­mo gy­ven­to­jo A. E. (gim. 1967 m.) at­ve­jį, kai ma­mos ne­tin­ka­mai pri­žiū­rė­tam ser­gan­čiam...Daugiau

kovo 3, Sekmadienis, 2019

Va­sa­rio mė­ne­sio Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je do­mi­na­vo ata­skai­tų tvir­ti­ni­mas. Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no ir dvi pa­grin­di­nes – sa­vi­val­dy­bės me­ro ir Ta­ry­bos (apie...Daugiau

Skaitomiausi