Pirmadienis, 2019 m. gegužės 20 d.

RUBRIKA: Aktualijos

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Ži­niask­lai­dos šal­ti­niai tei­gia, kad Lie­tu­vo­je ren­gia­ma­si kur­ti tin­klą mo­kyk­lų, ku­rios ga­lė­tų pri­im­ti į Lie­tu­vą grįž­tan­čių lie­tu­vių vai­kus. Šiuo me­tu de­šim­ty­je...Daugiau

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je pra­ūžė Pre­zi­den­to rin­ki­mai bei du re­fe­ren­du­mai dėl Kon­sti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mų. Lie­tu­vos gy­ven­to­jai bal­sa­vo dėl ga­li­my­bės tu­rė­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę ir...Daugiau

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Penktadienį į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si plun­giš­kė pri­sis­ta­čiu­si iš­kart iš­sa­kė sa­vo pro­ble­mas: „Esu Re­gi­na Bui­vy­die­nė, gy­ve­nu Rie­ta­vo g. 4, Plun­gė­je. Prie pat...Daugiau

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Sek­ma­die­nį ša­lies pi­lie­čiai iš 9 kan­di­da­tų rin­ko sau tin­ka­miau­sią ša­lies va­do­vą. Kaip ir prog­no­za­vo po­li­to­lo­gai bei so­cio­lo­gai, no­rint iš­si­rink­ti nau­ją...Daugiau

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Tre­čia­die­nį vy­ku­sia­me Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta VšĮ Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro (Rie­ta­vo PSPC) 2018-ųjų me­tų veik­los...Daugiau

gegužės 12, Sekmadienis, 2019

Kur rei­kė­tų ri­bo­ti sun­kias­vo­rio trans­por­to eis­mą, ku­rio­se vie­to­se įreng­ti pės­čių­jų per­ėjas, o kur ri­bo­ti grei­tį – apie vi­sa tai ir...Daugiau

gegužės 12, Sekmadienis, 2019

Ge­gu­žės 7-ąją re­dak­ci­ją pa­sie­kė nuo­trau­ka, ku­rio­je aiš­kiai ma­to­si Se­na­mies­čio aikš­tė­je esan­tis fon­ta­nas, pil­nas ne­aiš­kios kil­mės bal­tų pu­tų. Iš plun­giš­kio at­siųs­tos...Daugiau

gegužės 12, Sekmadienis, 2019

Ge­gu­žės 6-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ko­mi­si­jos ry­šiams su už­sie­niu po­sė­džio me­tu bu­vo nu­tar­ta, ką de­le­guo­ti į kas­me­ti­nę Brun­ta­lio (Če­ki­jos...Daugiau

gegužės 12, Sekmadienis, 2019

Ba­lan­džio mė­ne­sį vy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je, be pa­tvir­tin­tų dar­bot­var­kės spren­di­mų, ap­tar­tos ir ki­tos ak­tu­a­lios pro­ble­mos. Vie­na jų – mig­ra­ci­jos po­sky­rio...Daugiau

gegužės 12, Sekmadienis, 2019

Ne­se­niai Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko pa­si­ta­ri­mas dėl dau­gia­funk­ci­o cen­tro stei­gi­mo ga­li­my­bių. Pa­si­ta­ri­me da­ly­va­vo Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, jo pa­va­duo­to­jas Jo­nas Eu­ge­ni­jus...Daugiau

gegužės 5, Sekmadienis, 2019

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ 2018-ųjų me­tų pra­ne­ši­mas, fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nys, au­di­to­riaus ata­skai­ta ir...Daugiau

gegužės 5, Sekmadienis, 2019

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta, kad Že­mės ūkio sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Lai­mu­tė Jur­čie­nė at­sto­vau­tų sa­vi­val­dy­bei ba­lan­džio...Daugiau

Skaitomiausi