Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 15 d.

RUBRIKA: Aktualijos

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Anglų kalbos kursai svarbūs ir naudingi bent dėl trijų priežasčių. 1. Tai galimybė kilti karjeros laiptais. 2. „Susidraugavimas“ su įvairia...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Nuo ki­tos sa­vai­tės pir­ma­die­nio, t. y. lap­kri­čio 12-osios, Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga (LŠDPS) pra­de­da ne­ter­mi­nuo­tą mo­ky­to­jų strei­ką. Plun­gės ra­jo­no...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Grum­blių me­di­ci­nos punk­to pa­nai­ki­ni­mas ap­nuo­gi­no pir­mi­nės me­di­ci­nos prie­žiū­ros tei­ki­mo ra­jo­ne si­tu­a­ci­ją: pa­si­ro­do, Sa­vi­val­dy­bė, ku­ri tu­ri ga­ran­tuo­ti šios pa­slau­gos pri­ei­na­mu­mą gy­ven­to­jams,...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­ty­ta dėl pri­ta­ri­mo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos 2017 me­tų veik­los ata­skai­tai. Iš­klau­sęs tar­ny­bos...Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Nors sa­ko­ma, jog prie tam­sos dau­giau drą­sos, ta­čiau vė­lų va­ka­rą vie­ni­šai mo­te­riš­kei, iš­li­pu­siai iš au­to­bu­so vi­siš­kai tam­sio­je Plun­gės au­to­bu­sų sto­ties...Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Mis­ti­ka ir įta­ri­mais ap­au­go UAB „Plun­gės ši­lu­mos tik­lai“ di­rek­to­riaus pa­sky­ri­mas: tik spė­ja val­džia pa­skelb­ti, kas jai va­do­vaus, ki­tą­dien lyg iš...Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Spa­lio 25-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio me­tu vi­rė kaip nie­ka­da karš­tos dis­ku­si­jos, per kraš­tus lie­jo­si emo­ci­jos, ki­lo daug...Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta pa­reng­ti ir įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „Ben­druo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų ir vai­kų die­nos cen­trų tin­klo...Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­te po­sė­dy­je, kaip ir įpras­tai, vis­kas su­ko­si apie pi­ni­gus. Dar­bot­var­kė­je bu­vo klau­si­mas, su­si­jęs su au­to­bu­sų...Daugiau

spalio 31, Trečiadienis, 2018

Siekiant atnaujinti gyvenamąjį būstą, jame atlikti kosmetinio remonto darbus, nusidėvėjusius baldus pakeisti naujais ar įsigyti trūkstamus buitinės technikos prietaisus, gali...Daugiau

spalio 25, Ketvirtadienis, 2018

„Ar ži­no­te, kur yra Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­bos pa­sta­tas?“ – to­kį klau­si­mą, su­si­rin­ku­siems į Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos...Daugiau

spalio 25, Ketvirtadienis, 2018

Ket­vir­ta­die­nio ry­tą vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je be di­des­nių diskusijų pri­tar­ta sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos, įsi­kū­ru­siai Že­mai­čių...Daugiau

Skaitomiausi