Antradienis, 2018 m. spalio 16 d.

RUBRIKA: Aktualijos

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Spa­lio 8 die­ną Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je lan­kė­si švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė Jur­gi­ta Pet­raus­kie­nė, Švie­ti­mo ko­ky­bės ir re­gio­ni­nės po­li­ti­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Va­sa­ros pa­bai­go­je vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo at­lik­tas įdo­mus eks­pe­ri­men­tas: at­si­tik­ti­ne tvar­ka pa­si­rink­tų dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams iš­pla­tin­ti pra­ne­ši­mai apie jų na­me pla­nuo­ja­mus...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Apie nu­si­kal­ti­mus ir apie jų iš­aiš­ki­na­mu­mą, apie po­li­ci­jos pa­jė­gu­mus, apie ne­ri­mą ke­lian­čius fak­tus ir apie kas­die­ni­nį dar­bą – apie vi­sa...Daugiau

spalio 12, Penktadienis, 2018

Žel­di­niams ir žė­li­niams stip­riai pa­kenk­ti ar­ba juos su­nai­kin­ti ga­li stir­nos, el­niai, brie­džiai, pe­li­niai grau­ži­kai, kiš­kiai, prie grio­vių ar ki­tų van­dens...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Gra­žią ir sau­lė­tą rug­sė­jo 29-ąją prie Ogins­kių rū­mų, vie­na­me na­cio­na­li­nio Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio kul­tū­ros ke­lio punk­tų, ati­deng­tas pa­min­klas „Sak­mė“ šiai...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį pra­ūžė vi­sų rie­ta­viš­kių lau­kia­miau­sia me­tų šven­tė – My­ko­li­nės. Šie­met jo­je ne­trū­ko nie­ko – se­niū­ni­jų kie­me­liai bu­vo nu­krau­ti ska­niau­siais...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Rug­sė­jo 27-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo nuo trink­te­lė­ji­mo ąžuo­li­ne kri­vū­le į grin­dis – to­kiu bū­du Vil­niaus „Ro­ta­ry“ klu­bo...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Praėjusį ket­vir­ta­die­nį Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­ta­li­ja Po­ciu­tė Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus....Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Mėgs­ta­ma jau­ni­mo su­si­bū­ri­mo vie­ta – au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė prie „Sau­lės“ gim­na­zi­jos – ne­tru­kus bus ap­sta­ty­ta drau­džian­čiais ke­lio žen­klais: ne­be­ga­lės nak­ti­mis...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Rug­sė­jo 20 die­nos Ta­ry­bos po­sė­dis, ki­taip nei įpras­tai, pra­dė­tas nuo svei­ki­ni­mo žo­džių. Šil­čiau­si žo­džiai ir gra­žiau­sios gė­lės šį­kart ju­bi­lie­jaus pro­ga...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je, vy­ku­sia­me rug­sė­jo 18 die­ną, da­ly­va­vo Tel­šių kri­zių cen­tro so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Da­lia Mik­niu­tė. Ka­dan­gi mi­nė­ta­me...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras (VSB) Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tui pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie ne­mo­ka­mas pre­ven­ci­nes pro­fi­lak­ti­nes...Daugiau

Skaitomiausi