Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika » Ži­nia pra­mo­nės įmo­nėms – sau­go­ti sa­vo dar­buo­to­jus

Ži­nia pra­mo­nės įmo­nėms – sau­go­ti sa­vo dar­buo­to­jus

Vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je-laik­ro­di­nė­je gruo­džio 18 die­ną rin­ko­si Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos na­riai. Vi­suo­ti­nio su­si­rin­ki­mo me­tu kal­bė­ta te­ma „Re­gio­no pra­mo­nės pro­ble­mos ir per­spek­ty­vos“. Sa­vo da­ly­va­vi­mu plun­giš­kius ver­sli­nin­kus pa­ger­bė Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Dar­gis, Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys, Plun­gės ra­jo­no ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių me­rai. Su­si­rin­ki­mo da­ly­viai ap­ta­rė ak­tu­a­lius klau­si­mus re­gio­no pra­mo­nės sri­ty­je, dis­ku­ta­vo, ko­kių spren­di­mų bū­ti­na im­tis, kad ši sfe­ra ga­lė­tų sėk­min­gai veik­ti ir vys­ty­tis.

Ka­dan­gi su­si­rin­ki­mas vy­ko ar­tė­jant šven­tėms, gra­žaus ir pra­smin­go jų lau­ki­mo Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos na­riams lin­kė­jo šios or­ga­ni­za­ci­jos ka­pe­lio­nas Jo­nas Ačas. Į su­si­rin­ki­mą at­ėju­siuo­sius pa­svei­ki­no ir są­jun­gos pre­zi­den­tas Egi­di­jus Ra­pa­

lis, Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys, lin­kė­jęs bu­vu­siems ko­le­goms sėk­min­gai už­baig­ti nu­ei­nan­čių me­tų dar­bus, nes nuo ge­ros, su­ba­lan­suo­tos pa­bai­gos pri­klau­so nau­jų dar­bų sėk­mė.
Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos su­si­rin­ki­me pra­ne­ši­mą „Re­gio­no pra­mo­nės ir ver­slo kon­ku­ren­cin­gu­mo ska­ti­ni­mo prie­mo­nės“ pri­sta­ty­ti bu­vo pa­kvies­tas Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Dar­gis. „Rei­kia pa­si­džiaug­ti, kad šie me­tai Lie­tu­vos eko­no­mi­kai ir pra­mo­nei tik­rai bu­vo ge­ri. Pra­mo­nė au­ga, at­ei­ties prog­no­zės taip pat yra ge­ros, iš­sky­rus mais­to pra­mo­nės, kur ro­dik­liai smun­ka“, – sa­kė sve­čias. Ne­pai­sant fak­to dėl pra­mo­nės au­gi­mo, vis­gi dau­giau dar­bo vie­tų nė­ra su­ku­ria­ma. Ta­čiau ši ten­den­ci­ja, kaip pa­žy­mė­jo R. Dar­gis, joks fe­no­me­nas, ku­ris for­muo­ja­si tik Lie­tu­vo­je, tai pa­ste­bi­ma vi­so­je Eu­ro­po­je.
LPK pre­zi­den­tas plun­giš­kiams ver­sli­nin­kams at­sklei­dė ir for­mu­lę, ku­ria va­do­vau­jan­tis ver­slas tu­rė­tų ga­li­my­bę ne tik gy­vuo­ti, bet ir plės­tis. Tech­no­lo­gi­jos, at­ly­gi­ni­mai ir žmo­nės – trys fak­to­riai, le­mian­tys sėk­mę. „Vi­sos įmo­nės in­ves­tuo­ja į tech­no­lo­gi­jos at­nau­ji­ni­mą, nes to ne­pa­da­rius ne­įma­no­ma kon­ku­ruo­ti. Taip pat rei­kia žiū­rė­ti ir at­ly­gi­ni­mų di­na­mi­kos (pas­ta­ruo­sius 5 me­tus yra fik­suo­ja­mas 5–10 proc. kas­me­ti­nis at­ly­gi­ni­mų ki­li­mas – red. past.). Kaip ži­nia, pas mus de­mog­ra­fi­jos pro­ble­ma tik gi­lė­ja, spar­čiau au­ga emig­ra­ci­jos ro­dik­liai, tai­gi žmo­nių pa­im­ti ne­bus iš kur. To­dėl es­mi­nė ži­nia įmo­nių va­do­vams bū­tų to­kia – sau­go­kit sa­vo žmo­nes“, – tei­gė R. Dar­gis. Kal­bė­da­mas apie re­gio­no pra­mo­nės per­spek­ty­vas, sve­čias už­si­mi­nė, kad šio­je vie­to­je la­bai svar­bu, ko­kį ry­šį ben­dra­dar­biau­jant su­ge­ba su­kur­ti ver­slas, vie­tos sa­vi­val­da ir švie­ti­mo įstai­gos. Švie­ti­mo po­li­ti­ka ap­skri­tai yra rak­tas į at­ei­tį, o da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja ro­do, kad ben­dra­dar­bia­vi­mo la­bai trūks­ta. „Juk daž­niau­siai bū­na, kad vi­si spe­cia­lis­tai, ku­rie dir­ba įmo­nė­je, yra pa­ruoš­ti pa­čio­je įmo­nė­je. Re­gio­ne dir­ban­čiai įmo­nei yra bū­ti­na tu­rė­ti tam­prų ry­šį su švei­ti­mo įstai­go­mis“, – ak­cen­ta­vo LPK pre­zi­den­tas. R. Dar­gis iš­reiš­kė vil­tį, kad re­gio­nų po­li­ti­ko­je tei­gia­mų po­ky­čių at­neš Bal­to­ji kny­ga, nu­pie­šian­ti gai­res re­gio­ni­nei plėt­rai.
„Be pra­mo­nės aš ne­įsi­vaiz­duo­ju stip­raus re­gio­no“, – pa­brė­žė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Kal­bė­da­mas apie Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­dė­lį ska­ti­nant ra­jo­no pra­mo­nę ir ver­slo kon­ku­ren­

cin­gu­mą, me­ras mi­nė­jo pri­ima­mų spren­di­mų spar­tos svar­bu­mą, už­si­mi­nė apie Sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mus ir ini­ci­juo­ja­mus pro­jek­tus, dar­bus, nuo ku­rių sėk­min­go įgy­ven­di­ni­mo pri­klau­so ir ver­slo struk­tū­rų ge­ro­vė bei plėt­ra.
Ra­jo­no va­do­vas sa­vo kal­bo­je iš­sa­kė nuo­mo­nę ir apie šian­die­ni­nę re­gio­ni­nę po­li­ti­ką. Me­ras ap­gai­les­ta­vo, kad pas­ta­ra­jai ne­ski­ria­ma pa­kan­ka­mai dė­me­sio, ne­pri­ima­mi spren­di­mai (ypač su­si­ję su že­mės klau­si­mais), ku­rie ska­tin­tų re­gio­nų plėt­rą, pri­trauk­tų in­ves­ti­ci­jų. No­rė­tų­si, kad Sei­mas, Vy­riau­sy­bė dau­giau at­si­žvelg­tų į sa­vi­val­dy­bių siū­ly­mus. „Jau se­niai nu­spręs­ta, kad Lie­tu­vą su­da­ro tik du re­gio­nai. Nors mes, 14 me­rų, krei­pė­mės į Sei­mo pir­mi­nin­ką pra­šy­da­mi Va­ka­rų Lie­tu­vą iš­skir­ti kaip at­ski­rą re­gio­ną, ta­čiau į mū­sų siū­ly­mą nie­kas ne­re­a­guo­ja“, – kal­bė­jo A. Kli­šo­nis.
Ko­kias per­spek­ty­vas sa­vo re­gio­no pra­mo­nė­je ma­to, kal­bė­jo ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos na­rys Liu­das Skie­rus ko­le­goms pri­sta­tė, su ko­kiais iš­šū­kiais ten­ka su­si­dur­ti mais­to pra­mo­nė­je dir­ban­tiems ver­sli­nin­kams. „Mes („Vi­čiū­nų“ ben­dro­vė – red. past.) sa­vo kai­liu pa­ti­ria­me, kas yra re­gio­ni­nė po­li­ti­ka“, – tei­gė L. Skie­rus.
Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­ga, api­ben­drin­da­ma per su­si­rin­ki­mą iš­sa­ky­tas min­tis, pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją, ku­rio­je pa­žy­mi­ma, jog rei­kia in­ten­sy­viau ska­tin­ti re­gio­no pra­mo­nės įmo­nių ir ver­slo kon­ku­ren­cin­gu­mą, so­cia­li­nę

ir eko­no­mi­nę si­ner­gi­ją. Do­ku­men­te iš­dės­ty­ti siū­ly­mai Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bei ir jai pa­val­džioms ins­ti­tu­ci­joms, ku­rie tu­rė­tų pa­dė­ti iš­spręs­ti ky­lan­čias pro­ble­mas re­gio­nuo­se vei­kian­čioms įmo­nėms. Tarp mi­ni­mų siū­ly­mų: kur­ti pa­lan­kes­nes są­ly­gas vi­du­ti­nio ir ypač smul­kio­jo ver­slo plėt­rai ir ver­slu­mui ska­tin­ti: ge­rin­ti ver­sli­nin­ko įvaiz­dį ir ver­slo re­pu­ta­ci­ją; grą­žin­ti cen­tra­li­zuo­tą ver­slo in­for­ma­ci­jos sklai­dos ins­ti­tu­ci­ją VšĮ „Ver­sli Lie­tu­va“ Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je; per­žvelg­ti mo­kes­ti­nę sis­te­mą pra­mo­nės įmo­nėms, pra­de­dan­čioms/įstei­gu­sioms veik­lą re­gio­ni­niuo­se mies­te­liuo­se, pri­tai­kant leng­va­ti­nes są­ly­gas ver­slo pra­džiai; ska­tin­ti ir spar­čiau vys­ty­ti pro­fe­si­nio švie­ti­mo ben­dra­dar­bia­vi­mą ir pro­gra­mų adap­ta­ci­ją re­gio­nų pra­mo­ni­niams ir ver­slo po­rei­kiams. Ši sim­bio­zė vie­na­reikš­miš­kai ma­žin­tų emig­ra­ci­ją, ne­dar­bą ir kar­tu so­cia­li­nę at­skir­tį.
Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­ga šiuo me­tu vie­ni­ja 18 na­rių. Or­ga­ni­za­ci­jos gre­tas pa­pil­dė trys nau­ji na­riai: An­ta­nas Bo­ru­mas („Const­ro“), Vid­man­tas Ba­ta­vi­čius („Gi­li­nis“) ir Min­dau­gas Ber­žons­kis („Hov­den“).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama