Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika » Vie­ti­nio tu­riz­mo ska­ti­ni­mas: nuo siū­ly­mo pa­ra­vė­ti iki ga­li­my­bės lai­mė­ti... au­to­mo­bi­lį!

Vie­ti­nio tu­riz­mo ska­ti­ni­mas: nuo siū­ly­mo pa­ra­vė­ti iki ga­li­my­bės lai­mė­ti... au­to­mo­bi­lį!

Ne­tru­kus įsi­bė­gės tu­riz­mo se­zo­nas. Ko­kius po­ky­čius jis at­neš, ką įdo­maus ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir su­ži­no­ti ap­si­lan­kius Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, ko­kios edu­ka­ci­nės pro­gra­mos siū­lo­mos, do­mė­jo­si pra­ėju­sį ant­ra­die­nį po­sė­džia­vęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas. Tu­riz­mo sri­tį ku­ruo­jan­tys spe­cia­lis­tai su­si­du­ria su ne­men­ku iš­šū­kiu – tiek vie­ti­niams, tiek at­vyks­tan­tiems žmo­nėms įro­dy­ti, kad mū­sų kraš­tas pa­trauk­lus tu­riz­mui, kad čia ga­li­ma pui­kiai pra­leis­ti lai­ką. To­dėl spe­cia­lis­tai nuo­la­tos ben­drau­ja su mū­sų kraš­to tu­riz­mo pa­slau­gų tei­kė­jais, kad čia at­vy­ku­siems tu­ris­tams ga­lė­tų pa­teik­ti kuo įdo­mes­nių pa­slau­gų pa­ke­tą. Kai ku­rie siū­lo­mi da­ly­kai kiek keis­to­ki. Pa­vyz­džiui, tarp nau­jo­jo tu­riz­mo se­zo­no at­rak­ci­jų – ga­li­my­bė „iš­ra­vė­ti“ blo­gas min­tis ener­ge­ti­nių la­bi­rin­tų par­ke ar net šan­sas lai­mė­ti au­to­mo­bi­lį. Tie­sa, apie pas­ta­rą­ją ga­li­my­bę dar tik dis­ku­tuo­ja­ma.

Pa­si­ren­gi­mą nau­jam tu­riz­mo se­zo­nui Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tui pri­sta­tė Plun­gės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė San­dra Kas­maus­kie­nė. Va­do­vė glaus­tai in­for­ma­vo apie si­tu­a­ci­ją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tu­riz­mo sek­to­riu­je: įvar­di­jo, ko­kiuo­se pro­jek­tuo­se Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pla­nuo­ja da­ly­vau­ti, ko­kias edu­ka­ci­nes pro­gra­mas vyk­do Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­ja, Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus ir kt.
Štai ge­gu­žės 1 die­ną star­tuos Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti skir­tas pro­jek­tas-žai­di­mas „LT100: Ma­no ke­lio­nė Lie­tu­vai“. Jo me­tu Lie­tu­vos gy­ven­to­jai bus ra­gi­na­mi ke­liau­ti po Lie­tu­vą, rink­ti taš­kus ir at­ei­nan­čių me­tų Va­sa­rio 16-osios pro­ga pa­do­va­no­ti Lie­tu­vai sa­vo ke­lio­nę. Vie­nas iš šio žai­di­mo ini­cia­to­rių – Lie­tu­vos tu­riz­mo de­par­ta­men­tas. Plun­gės ra­jo­ne į žai­di­mo už­duo­tis įtrauk­ti Plun­gės dva­ro so­dy­ba ir Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas.
Edu­ka­ci­nė pro­gra­ma „Merg­va­ka­ris pas ba­bą“, įvai­rūs mo­ko­mie­ji ir pa­žin­ti­niai už­si­ė­mi­mai Pla­te­lių dva­ro so­dy­bos tra­di­ci­nių ama­tų cen­tre, sū­rio de­gus­ta­ci­jos kar­tu su eks­kur­si­jo­mis, ku­ria­ma mo­bi­lio­ji Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko dvi­ra­čių tra­sų ap­li­ka­ci­ja „Pa­žin­ki­te Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nį par­ką ke­liau­da­mi dvi­ra­čiais!“, iš­vy­ka po Plun­gės pi­lia­kal­nius – tai tik ne­di­de­lė da­lis to, ką siū­lo pa­tir­ti per at­ei­nan­tį se­zo­ną Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tras. Lan­ky­to­jų pa­to­gu­mui ke­ti­na­ma iš­leis­ti ir at­nau­jin­tą Plun­gės ra­jo­no tu­riz­mo že­mė­la­pį.
S. Kas­maus­kie­nė ak­cen­ta­vo, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tu­riz­mo sek­to­riu­je ka­ra­liau­ja vie­ti­nis tu­riz­mas. Už­sie­nie­čių ar ki­tuo­se ša­lies re­gio­nuo­se gy­ve­nan­čių lie­tu­vių dė­me­sio su­lau­kia­ma, ta­čiau vis­gi di­dži­ą­ją da­lį lan­ky­to­jų su­da­ro čia pat gy­ve­nan­tys žmo­nės. Pa­grin­di­nis jų įstai­gos tiks­las iš­lie­ka į Plun­gės ra­jo­ną pri­vi­lio­ti kuo dau­giau lais­va­lai­kį čia pra­leis­ti no­rin­čių tu­ris­tų. Kad apie Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ga­li­mas po­il­sio for­mas iš­girs­tų kuo dau­giau in­te­re­san­tų, Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tras ge­gu­žės pra­džio­je or­ga­ni­zuo­ja in­for­ma­ci­nį tu­rą gi­dams, ku­rio me­tu bus pla­čiai pri­sta­ty­tos vi­sos ne­tru­kus pra­si­dė­sian­čio tu­riz­mo se­zo­no nau­jie­nos mū­sų ra­jo­ne.
Kaip pa­di­din­ti tu­ris­tų skai­čių, min­ti­mis da­li­jo­si Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio da­ly­viai. Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė do­mė­jo­si, kaip ak­ty­viai ir ko­kio­mis prie­mo­nė­mis su tu­riz­mo nau­jo­vė­mis su­pa­žin­di­na­mi ra­jo­ne gy­ve­nan­tys žmo­nės. Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis tu­rė­jo kon­kre­tų pa­siū­ly­mą – vie­ti­niam ir at­vyks­ta­ma­jam tu­riz­mui ak­ty­vin­ti ap­jung­ti kai­my­ni­nes sa­vi­val­dy­bes, su­ren­giant tu­ris­tams edu­ka­ci­nį-pa­žin­ti­nį pro­jek­tą-žai­di­mą. Pas­ta­ro­jo es­mė bū­tų siū­ly­ti ap­si­lan­ky­ti, pa­vyz­džiui, Plun­gės ra­jo­no, Ma­žei­kių, Tel­šių, Rie­ta­vo ir ki­tų Že­mai­ti­jos re­gio­no sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­se esan­čiuo­se mu­zie­juo­se, rink­ti taš­kus, re­gist­ruo­tis, o, pa­si­bai­gus tu­riz­mo se­zo­nui, šio žai­di­mo da­ly­viams su­teik­ti ga­li­my­bę lai­mė­ti au­to­mo­bi­lį. Pri­zo stei­gi­mą fi­nan­suo­tų pro­jek­te da­ly­vau­jan­čios sa­vi­val­dy­bės. To­kia prak­ti­ka, pa­sak A. Kli­šo­nio, ne­ nau­jo­vė, yra pa­vyz­džių, lei­džian­čių ti­kė­tis to­kio žai­di­mo sėk­mės. Nau­jas au­to­mo­bi­lis bū­tų pa­pil­do­ma mo­ty­va­ci­ja, pla­nuo­jant sa­vo po­il­sį, ne­ap­lenk­ti ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės. „Gal pa­kak­tų kaip pri­zą dvi­ra­tį įsteig­ti“, – siū­ly­mą ko­men­ta­vo po­sė­džiui pir­mi­nin­kavusi Ju­di­ta Stan­ku­tė. Me­ro iš­sa­ky­tą min­tį ko­mi­te­to na­riai pri­ėmė pa­lan­kiai. Tai­gi, kaip pa­žy­mė­jo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Vi­da Sau­ka­lie­nė, be­lie­ka kuo sku­biau „im­ti jau­tį už ra­gų“ ir idė­ją pra­dė­ti įgy­ven­din­ti.
Kol min­tis dėl do­va­no­ja­mo au­to­mo­bi­lio į mū­sų kraš­tą už­su­kan­tiems tu­ris­tams te­be­vys­to­ma, iš­skir­ti­nių, nau­jų pa­siū­ly­mų tu­riz­mo pa­slau­gų pa­ke­te jau ga­li­ma at­ras­ti. No­rin­tiems ra­my­bės, sie­kian­tiems iš­si­va­duo­ti nuo stre­so siū­lo­ma ste­bė­ti paukš­čių gy­ve­ni­mą Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke. Tarp Ener­ge­ti­nių la­bi­rin­tų ir ge­o­met­ri­nių fi­gū­rų par­ko siū­lo­mų edu­ka­ci­nių pro­gra­mų – ga­li­my­bė la­bi­rin­tų lau­ža­vie­tė­je su­de­gin­ti nuos­kau­das, bai­mes, rū­pes­čius ir pro­ble­mas. Be to, iš anks­to su­ta­rus, pro­ble­mas ir rū­pes­čius ga­li­ma... iš­ra­vė­ti, t. y. pa­ra­vė­ti la­bi­rin­tų te­ri­to­ri­jo­je. Bet tai da­ry­ti rei­kia są­mo­nin­gai (kaip – bus pa­aiš­kin­ta už­si­ė­mi­mo me­tu).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama