Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika » Ver­sli­nin­kai van­giai nau­do­ja­si smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo rė­mi­mo ga­li­my­bė­mis

Ver­sli­nin­kai van­giai nau­do­ja­si smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo rė­mi­mo ga­li­my­bė­mis

Ge­gu­žės 22 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo (SVV) rė­mi­mo lė­šų sky­ri­mo ir nau­do­ji­mo ko­mi­si­jos po­sė­dis, ku­ria­me bu­vo svars­to­mi pa­reiš­kė­jų pra­šy­mai dėl SVV rė­mi­mo lė­šų iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to sky­ri­mo.

Ko­mi­si­jos pri­mi­nin­kas Ri­čar­das Jo­cys ti­kė­jo­si, kad at­si­ras dau­giau SVV įmo­nių, no­rin­čių gau­ti pa­ra­mą ver­slui, ta­čiau iš vi­so Ko­mi­si­jai svars­ty­ti bu­vo pa­tei­ki 4 pra­šy­mai. Pa­reiš­kė­jai pra­šė iš da­lies pa­deng­ti šių ver­slo sri­čių iš­lai­das: in­for­ma­ci­nių ir re­kla­mi­nių lei­di­nių lei­di­mo ir rin­ko­da­ros prie­mo­nių; įmo­nės in­ter­ne­to sve­tai­nės kū­ri­mo ir (ar) at­nau­ji­ni­mo; SVV įmo­nės va­do­vų ir (ar) dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo kur­sų, mo­ky­mų, se­mi­na­rų. Iš vi­sų ke­tu­rių pa­teik­tų pra­šy­mų tik vie­nas ati­ti­ko vi­sus rei­ka­la­vi­mus. Jam Ko­mi­si­ja nu­spren­dė skir­ti 400 Eur SVV rė­mi­mo lė­šų.
Du pa­reiš­kė­jai pra­šė kom­pen­suo­ti bū­si­mas iš­lai­das, ta­čiau pa­gal SVV rė­mi­mo lė­šų sky­ri­mo ir nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą (to­liau – Ap­ra­šas) rė­mi­mo lė­šos ga­li bū­ti ski­ria­mos iš­lai­doms, pa­tir­toms per ei­na­muo­sius ir už vie­ne­rius anks­tes­nius me­tus iki pra­šy­mo pa­tei­ki­mo die­nos, pa­deng­ti. To­dėl Ko­mi­si­ja pa­pra­šė in­for­muo­ti pa­reiš­kė­jus, kad jie teik­tų pra­šy­mą dar kar­tą ki­to kvie­ti­mo me­tu, ka­da pla­nuo­ja­mos iš­lai­dos jau bus pa­tir­tos ir su nau­ju pra­šy­mu bus pa­teik­ti do­ku­men­tai, įro­dan­tys pa­tir­tas iš­lai­das ir šių iš­lai­dų ap­mo­kė­ji­mą.
Pas­ku­ti­nio­jo pa­reiš­kė­jo di­džio­ji pra­šo­mų kom­pen­suo­ti iš­lai­dų da­lis bu­vo pa­tir­tos anks­čiau nei vie­ne­ri me­tai nuo pra­šy­mo pa­tei­ki­mo die­nos. Dėl šios prie­žas­ties Ko­mi­si­ja jo pa­teik­tų do­ku­men­tų ne­svars­tė. Iš mi­nė­to pa­reiš­kė­jo pa­teik­tų do­ku­men­tų rei­ka­la­vi­mus ati­ti­ko vie­nas – pa­grin­džian­tis iš­lai­das, pa­tir­tas da­ly­vau­jant mo­ky­muo­se. Už tai Ko­mi­si­ja nu­spren­dė skir­ti 44,5 Eur SVV rė­mi­mo lė­šų. Ta­čiau Ko­mi­si­ja pa­siū­lė kreip­tis į pa­reiš­kė­ją su pa­klau­si­mu, ar jis su­tin­ka gau­ti 44,5 Eur kom­pen­sa­ci­ją už vie­nus mo­ky­mus (nes, va­do­vau­jan­tis Ap­ra­šu, su­ti­kus gau­ti pa­ra­mą, pa­reiš­kė­jui at­ei­nan­čius 3 me­tus kom­pen­sa­ci­ja už jo­kius ki­tus mo­ky­mus ne­ga­lės bū­ti ski­ria­ma), ar pa­si­lie­ka ga­li­my­bę da­ly­vau­ti ki­tuo­se mo­ky­muo­se ir pre­ten­duo­ti į di­des­nę da­li­nę kom­pen­sa­ci­ją vė­liau.
Ko­mi­si­jai, svars­tant šį pra­šy­mą, buvo ne­aiš­ku­mų dėl pa­reiš­kė­jo pra­šy­mo kom­pen­suo­ti laik­raš­čių ga­my­bos iš­lai­das – ki­lo klau­si­mų, ko­kio tu­ri­nio laik­raš­čiai bu­vo spaus­di­na­mi. Dėl šios prie­žas­ties Ko­mi­si­jos na­riai nu­spren­dė, kad pa­reiš­kė­jas ir bū­si­mi pa­reiš­kė­jai, pra­šan­tys kom­pen­sa­ci­jos už įvai­rių lei­di­nių, lanks­ti­nu­kų ar laik­raš­čių spaus­di­ni­mą, tu­rės pa­teik­ti vi­zu­a­lią me­džia­gą, kaip lei­di­nys at­ro­dė, pvz., nuo­trau­ką, pa­vyz­dį, ko­pi­ją ar pan.
Ko­mi­si­jos po­sė­dy­je nu­tar­ta dar kar­tą per­žiū­rė­ti SVV rė­mi­mo lė­šų sky­ri­mo ir nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą, kad tiek pa­reiš­kė­jams, tiek Ko­mi­si­jos na­riams bū­tų kuo ma­žiau ne­aiš­ku­mų skirs­tant rė­mi­mo lė­šas.
Pri­mi­na­me, kad šių me­tų va­sa­rio 15 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą, ku­ria­me po maž­daug 10 me­tų per­trau­kos bu­vo įtrauk­ta prie­mo­nė „Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo sub­jek­tų rė­mi­mas“. Jai nu­ma­ty­tas 10 000 eu­rų fi­nan­sa­vi­mas. Pir­mo­jo kvie­ti­mo teik­ti pra­šy­mus me­tu šioms lė­šoms gau­ti ver­sli­nin­kų ak­ty­vu­mas bu­vo la­bai ma­žas. Ad­mi­nist­ra­ci­ja ra­gi­na SVV sub­jek­tus bū­ti ak­ty­ves­nius ir pra­šy­mus rė­mi­mo lė­šoms gau­ti teik­ti an­tro kvie­ti­mo me­tu, ku­rį pla­nuo­ja­ma skelb­ti šių me­tų III ket­vir­tį. Tai ga­li­my­bė ne tik plė­to­ti ver­slą, bet ir telk­ti įmo­nė­se kva­li­fi­kuo­tus dar­buo­to­jus bei stab­dy­ti mig­ra­ci­ją.
Iš­sa­mes­nė in­for­ma­ci­ja tei­kia­ma te­le­fo­nu (8 448) 73 145, el. paš­tu to­ma.ru­pei­ke@plun­ge.lt

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama