Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika » Vai­kų mai­ti­ni­mas ga­li bū­ti ir ne­bran­gus, ir svei­ka­tai pa­lan­kus

Vai­kų mai­ti­ni­mas ga­li bū­ti ir ne­bran­gus, ir svei­ka­tai pa­lan­kus

Iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se vai­kai re­gu­lia­riai gau­na šil­to ir švie­žiai ruoš­to mais­to, ne­ska­ti­na­mas už­kan­džia­vi­mas. Ri­bo­ja­mi cuk­raus, drus­kos kie­kiai, lai­ko­ma­si drau­džia­mų mais­to pro­duk­tų ir prie­dų (kon­ser­van­tų, sal­dik­lių, da­žik­lių, sko­nio ir kva­po stip­rik­lių) są­ra­šo. Ja­me taip pat yra ir iš da­lies hid­rin­ti rie­ba­lai. De­ja, vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­go­se, na­muo­se vai­kai val­go skru­din­tą, spra­gin­tą, gruz­din­tą mais­tą. To­kie mi­ty­bos ne­to­ly­gu­mai iš­de­ri­na na­tū­ra­lų sko­nio su­vo­ki­mą, ne­for­muo­ja­mi svei­ka­tai pa­lan­kūs mi­ty­bos įpro­čiai. Mais­to tech­no­lo­gė, mi­ty­bos spe­cia­lis­tė ir svei­ka­tai­pa­lan­kus.lt įkū­rė­ja Ra­min­ta Bo­gu­šie­nė ini­ci­ja­vo so­cia­li­nę ini­cia­ty­vą „Svei­ka­tai pa­lan­kus ug­dy­mo įstai­gų tin­klas“, ku­rios me­tu sten­gia­ma­si kom­plek­siš­kai ma­žin­ti mi­ty­bos ne­to­ly­gu­mus.

Sau­sio 17 die­ną Kė­dai­niuo­se (į tokį seminarą plungiškiai bus pakviesti kovo mėnesį) vy­ko vie­šas ne­mo­ka­mas se­mi­na­ras „Svei­ka­tai pa­lan­ki vai­kų mi­ty­ba“ su svei­ka­tai pa­lan­kes­nio mais­to de­gus­ta­ci­ja. Jį ve­du­si mais­to tech­no­lo­gė ir mi­ty­bos spe­cia­lis­tė Ra­min­ta Bo­gu­šie­nė su­lau­kė di­džiu­lio vi­suo­me­nės su­si­do­mė­ji­mo. Mo­ky­muo­se da­ly­va­vo ne tik ug­dy­mo įstai­gų die­tis­tai, vi­rė­jai, vai­kų mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­to­riai, bet ir tė­ve­liai, mo­čiu­tės, ku­riems rū­pi jau­no­sios kar­tos mi­ty­bos įpro­čiai.
„Jau­čia­mas di­džiu­lis vi­suo­me­nės, ypač ug­dy­mo įstai­gų ben­druo­me­nių su­si­do­mė­ji­mas svei­ka­tai pa­lan­kia vai­kų mi­ty­ba. Džiau­giuo­si, kad su part­ne­rių, vie­nų iš di­džiau­sių Lie­tu­vos iki­mo­kyk­li­nio ir mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­to­rių – UAB „Pon­tem“ ir VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ – pa­gal­ba ga­liu vyk­dy­ti kom­plek­si­nį vi­suo­me­nės švie­ti­mą mi­ty­bos te­ma­ti­ka. Mi­ty­bos vie­no­du­mas ir to­ly­gu­mas tu­ri iš­lik­ti ug­dy­mo įstai­go­se, na­muo­se ir vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­go­se (ka­vi­nė­se, pre­ky­bos cen­truo­se ir t. t.).
Pa­grin­di­nis šių se­mi­na­rų tiks­las – su­pa­žin­din­ti vi­suo­me­nę su vai­kų mai­ti­ni­mo rei­ka­la­vi­mais ug­dy­mo įstai­go­se, nau­jau­sio­mis ten­den­ci­jo­mis, ku­rio­mis re­mia­si vals­ty­bės svei­ka­tos po­li­ti­ka, ir Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos re­ko­men­da­ci­jo­mis. Sie­kia­ma, kad vi­sa tai, kas svei­ka­tai pa­lan­ku, įsi­vy­rau­ti ne tik ug­dy­mo įstai­go­se, bet ir na­muo­se, vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­go­se“, – tei­gia se­mi­na­rų ini­cia­to­rė ir lek­to­rė Ra­min­ta Bo­gu­šie­nė.

Se­mi­na­ro da­ly­vių at­si­lie­pi­mai
„In­for­ma­ty­vus se­mi­na­ras, mo­ty­vuo­jan­tis. Da­ly­vau­čiau ir ki­tuo­se. Pui­kūs pa­tie­ka­lai“, – ra­šė ma­ma Ag­nė.
„Ačiū, bu­vo in­for­ma­ty­vus, nau­din­gas se­mi­na­ras. Su­ži­no­jau ir ke­le­tą nau­jų da­ly­kų, tik­rai ne­ti­kė­tų. Pa­li­ko įspū­dį ir in­for­ma­ci­ja apie mais­to pro­duk­tų iš­si­rin­ki­mo kri­te­ri­jus. Mais­tas tik­rai ska­nus, troš­ki­nio sko­nis ne­įpras­tas, bet mie­lai to­kį pa­ga­min­čiau šei­mai“, – nuo­mo­ne pa­si­da­li­jo ma­ma Ir­ma.
„Su­per! Ma­niau, kad ne­ma­žai ži­nau ir nie­ko nau­jo ne­iš­gir­siu, bet kly­dau. Nu­ste­bi­no, kad mė­sos far­šas ir smul­kin­ta mė­sa – skir­tin­gi da­ly­kai, nau­din­ga in­for­ma­ci­ja apie alie­jų, ir šiaip bu­vo tik­rai įdo­mu. Mais­tas la­bai pa­ti­ko, nors iš pra­džių sko­nis pa­si­ro­dė kiek ne­įpras­tas: lyg trūks­ta drus­kos, cuk­raus. Ta­čiau su­vo­kiau, kad jų dė­ti be­pras­miš­ka, nes pa­tie­ka­lai bu­vo tik­rai ska­nūs. Įkvė­pė­te! Ačiū!“ – ra­šė dar­že­lio die­tis­tė ir dvie­jų vai­kų ma­ma.
Pa­sak UAB „Pon­tem“ Mai­ti­ni­mo pa­slau­gų par­da­vi­mo ir vys­ty­mo sky­riaus va­do­vės Ro­ma­nos Le­lei­vie­nės, se­mi­na­ras pa­vy­ko ir su­lau­kė nuo­šir­daus tė­vų, se­ne­lių, spe­cia­lis­tų, vi­suo­me­nės at­sto­vų su­si­do­mė­ji­mo. Jau ru­de­nį, su­si­ti­kę su Kė­dai­nių mo­kyk­lų, ra­jo­no tė­vų klu­bo at­sto­vais, kal­bė­jo­me apie apie vai­kų mi­ty­bos or­ga­ni­za­vi­mą mo­kyk­lo­se. Esa­me at­vi­ri, vi­sa­da įsi­klau­so­me į mo­kyk­lų ben­druo­me­nės nuo­mo­nę, iš­sa­ky­tas pa­sta­bas, pa­gei­da­vi­mus. At­si­žvelg­da­mi į ben­druo­me­nės pa­gei­da­vi­mus, pa­ko­re­ga­vo­me val­gia­raš­čius. Siek­da­mi, kad vi­suo­me­nė gau­tų kuo dau­giau in­for­ma­ci­jos apie iki­mo­kyk­li­nio ir mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų mai­ti­ni­mui ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, svei­ka­tai pa­lan­kaus mais­to ga­my­bą, pa­kvie­tė­me mi­ty­bos spe­cia­lis­tę, tech­no­lo­gę Ra­min­tą Bo­gu­šie­nę į Kė­dai­nius. Džiau­gia­mės, kad vi­sus se­mi­na­ro da­ly­vius ga­lė­jo­me pa­vai­šin­ti pa­gal mi­ty­bos spe­cia­lis­tės pa­teik­tus re­cep­tus mū­sų vi­rė­jų pa­ga­min­tais pa­tie­ka­lais, ku­riuo­se yra ma­žiau drus­kos, cuk­raus, rie­ba­lų.
Šis se­mi­na­rų cik­las ir ini­cia­ty­va „Svei­ka­tai pa­lan­kus ug­dy­mo įstai­gų tin­klas“ vyk­do­ma vi­so­je Lie­tu­vo­je. Ti­ki­ma, kad tik kom­plek­si­nis mi­ty­bos raš­tin­gu­mo di­di­ni­mas pa­dės su­for­muo­ti Z kar­tos kas­die­nius svei­ka­tai pa­lan­kius mi­ty­bos įpro­čius. Ini­cia­ty­vos vyk­dy­to­jai vie­ši­na in­for­ma­ci­ją, ką vai­kai val­go ir ge­ria kiek­vie­ną die­ną mo­kyk­lo­se bei dar­že­liuo­se, su ko­kio­mis mai­ti­ni­mo ir la­vi­ni­mo pro­ble­mo­mis su­si­du­ria­ma ug­dy­mo įstai­go­se. Sie­kia­me, kad vai­kų val­gia­raš­čiai ug­dy­mo įstai­go­se, na­muo­se ir vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­go­se bū­tų svei­ka­tai pa­lan­kes­ni. Ug­dy­mo įstai­gos, no­rin­čios pri­si­jung­ti prie ini­cia­ty­vos, ga­li re­gist­ruo­tis in­ter­ne­to por­ta­le www.svei­ka­tai­pa­lan­kus.lt.
„Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad mi­ty­bos kul­tū­ra tu­ri bū­ti die­gia­ma šei­mo­je dar anks­ty­vo­je vai­kys­tė­je. Kas­die­ni­nė­je sa­vo veik­lo­je nuo­lat pa­ste­bi­me, kad ne­ma­žai mo­ki­nių per­trau­kų me­tu ei­na į ša­lia mo­kyk­lų esan­čius pre­ky­bos cen­trus, kios­kus, užuot pa­val­gę mo­kyk­los val­gyk­lo­je pa­ga­min­to švie­žiai ruoš­to ir vai­kų mai­ti­ni­mo rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čio mais­to. Tai ro­do, kad vi­suo­me­nė­je vis dar trūks­ta svei­kos mi­ty­bos kul­tū­ros, daž­no­je šei­mo­je to­le­ruo­ja­mas va­di­na­ma­sis „grei­tas mais­tas“. Džiau­gia­mės ga­lė­da­mi pri­si­dė­ti prie vi­suo­me­nės ug­dy­mo ir švie­ti­mo mi­ty­bos te­ma­ti­ka, to­dėl kviesime Plungės ben­druo­me­nę į R. Bo­gu­šie­nės se­mi­na­rą „Svei­ka­tai pa­lan­ki vai­kų mi­ty­ba“ jau kovo mė­ne­sį“, – sakė VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ Mi­ty­bos sky­riaus va­do­vė A. Bly­žie­nė.
Pa­ren­gė VšĮ „Svei­ka­tai pa­lan­kus“ di­rek­to­rė, svei­ka­tai pa­lan­kios mi­ty­bos ir gy­ve­ni­mo bū­do pro­pa­guo­to­ja, svei­ka­tai pa­lan­kaus mais­to tech­no­lo­gė Ra­min­ta Bo­gu­šie­nė, tel. 8 645 17 472, ra­min­ta.bo­gu­sie­ne@svei­ka­tai­pa­lan­kus.lt.
P-651

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama