Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Ug­dy­ki­me vai­kus val­gy­ti svei­kiau

Spa­lio 24-osios va­ka­rą į „Sau­lės“ gim­na­zi­ją rin­ko­si svei­ka vai­kų mi­ty­ba na­muo­se ir ug­dy­mo įstai­go­se su­in­te­re­suo­ti as­me­nys ne tik iš mū­sų ra­jo­no, bet ir Lau­ku­vos, Se­dos, Ši­lu­tės, Ma­žei­kių. VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ pa­kvie­tė į se­mi­na­rą „Svei­ka­tai pa­lan­ki vai­kų mi­ty­ba“, ku­rį ve­dė mi­ty­bos spe­cia­lis­tė, mais­to sau­gos ir ko­ky­bės eks­per­tė Ra­min­ta Bo­gu­šie­nė. Po mo­ky­mų se­mi­na­ro da­ly­viai de­gus­ta­vo du vai­kams re­ko­men­duo­ja­mus pa­tie­ka­lus, da­ly­va­vo dis­ku­si­jo­je-vik­to­ri­no­je ir, pa­to­bu­li­nę ben­drą­sias ir spe­cia­li­ą­sias kom­pe­ten­ci­jas, ga­vo kva­li­fi­ka­ci­jos pa­žy­mė­ji­mus.

Įmo­nės „Kre­tin­gos mais­tas“ mar­ke­tin­go sky­riaus va­do­vė Sil­va Pet­ri­kaus­kie­nė pa­kvie­tė se­mi­na­ro da­ly­vius at­nau­jin­ti ži­nias apie vai­kų mi­ty­bą ir pa­klau­sy­ti svei­ka­tai pa­lan­kios mi­ty­bos spe­cia­lis­tės, or­ga­ni­za­ci­jos „Svei­ka­tai pa­lan­kus“ stei­gė­jos, vai­kams skir­to val­gia­raš­čio su­da­ry­to­jos R. Bo­gu­šie­nės įžval­gų.
„Mes, kaip mai­tin­to­jai, ati­džiai ste­bi­me si­tu­a­ci­ją. Mums tik­rai ne tas pats, ką val­go vai­kai. La­bai svar­bu, kad dar vai­kys­tė­je su­si­for­muo­tų svei­kos mi­ty­bos įgū­džiai. Ta­čiau ten­ka ap­gai­les­tau­ti, kad mo­ki­nu­kai, užuot val­gę šil­tą, švie­žią, lai­kan­tis vi­sų vai­kų mi­ty­bai ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų pa­ga­min­tą val­gį, kar­tais tė­vams net ne­nu­tuo­kiant, sku­ba į ša­lia mo­kyk­lų esan­čias par­duo­tu­ves, per­ka traš­ku­čius, sal­du­my­nus ir ga­zuo­tus gė­ri­mus. La­bai svar­bu ug­dy­ti mi­ty­bos kul­tū­rą šei­mo­se, pa­ma­žu steng­tis pa­

keis­ti val­gy­mo įpro­čius“, – pa­ste­bė­jo VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ vyk­dan­čio­ji di­rek­to­rė Ri­ma Vin­čai­tė, kvie­tu­si ir tė­ve­lius ak­ty­viau do­mė­tis, ką už dien­pi­ni­gius per­ka­si vai­kai.
R. Bo­gu­šie­nė pri­si­pa­ži­no, jog ir pa­ti po mais­to tech­no­lo­gi­jos stu­di­jų daug me­tų kū­rė ne itin pa­lan­kų svei­ka­tai mais­tą. Pro­duk­tus, pa­sak lek­to­rės, rei­kia rink­tis la­bai at­sa­kin­gai.
Ko­dėl vai­kas, tu­rė­da­mas ga­li­my­bę rink­tis, pir­ma nuo sta­lo griebs spal­vo­tu gla­ju­mi už­lie­tą spur­gą, o ne du­be­nė­lį ga­ruo­se ruoš­tų bro­ko­lių? At­sa­ky­mas pa­pras­tas: vai­kas mais­tą pa­mėgs­ta aki­mis ir dar ne­ži­no, ko­kią įta­ką tas ar ki­tas pro­duk­tas tu­rės jo or­ga­niz­mui.
„Mais­to pra­mo­nė su­in­te­re­suo­ta kuo dau­giau pa­ga­min­ti bei par­duo­ti, ir da­ro vis­ką, kad mais­tas bū­tų ska­nus. To­dėl ja­me daug cuk­raus, drus­kos, ra­fi­nuo­tų pro­duk­tų, hid­rin­tų rie­ba­lų. Val­gai to­kį mais­tą, ir dar no­ri. Ne­pa­grįs­tai ma­no­ma, kad vis­kas, kas per­ka­ma iš par­duo­tu­vės, yra svei­ka“, – kal­bė­jo mi­ty­bos spe­cia­lis­tė, lin­kė­da­ma pir­kė­jams ati­džiai skai­ty­ti eti­ke­tes, ku­rio­se nu­ro­dy­tos pro­duk­to su­de­da­mo­sios da­lys. Kuo su­de­da­mų­jų da­lių ma­žiau, tuo pro­duk­tas pa­lan­kes­nis svei­ka­tai.
Daž­nai tė­vai mi­ty­bos spe­cia­lis­tės klau­sia, ką da­ry­ti, jei vai­kas ne­val­gus ar­ba ren­ka­si tik tam tik­rą mais­tą.
„Jei dar­že­ly­je – ko­šė, tai pu­sė gru­pės liks al­ka­na. Nuo ma­žu­mės mai­ti­nant su­muš­ti­niais, vai­kas ko­šės ne­pa­mils. Ta­čiau ne­su­ga­din­ki­te vai­ko, vers­da­mi su­val­gy­ti pil­ną lėkš­tę mais­to. Vai­kas ne­tu­ri val­gy­ti tiek, kiek tė­vai no­ri, kad už­aug­tų be mai­ti­ni­mo­si pro­ble­mų. Mais­tas ne­ga­li bū­ti baus­mė, pa­guo­da ar pri­zas. Yra ša­lių, ku­rio­se už­draus­ti „Kin­der“ šo­ko­la­di­niai kau­ši­niai su žais­liu­ku, nes tai ska­ti­na emo­ci­nį val­gy­mą, po ku­rio se­ka nu­tu­ki­mas. Vis­gi, ruo­šiant val­gį, vai­kui tu­ri bū­ti su­teik­ta ga­li­my­bė rink­tis, pa­vyz­džiui, tarp agur­ko ir po­mi­do­ro, ta­čiau ne tarp dar­žo­vių troš­ki­nio ir kol­dū­nų“, – sa­kė R. Bo­gu­šie­nė.

Se­mi­na­ro da­ly­viai in­for­muo­ti, jog nuo ki­tų me­tų dar­že­liuo­se ar mo­kyk­lo­se val­gan­tiems vai­kams re­ko­men­duo­ja­ma pa­tiek­ti ma­žiau ka­lo­rin­ges­nį mais­tą, 80 proc. val­gia­raš­čio tu­ri su­da­ry­ti au­ga­li­nės kil­mės, 20 proc. – gy­vū­ni­nės kil­mės pro­duk­tai. Re­ko­men­duo­ja­ma vai­kų mai­ti­ni­mui rink­tis gry­nus, ne­per­dirb­tus, vie­to­je už­au­gin­tus se­zo­ni­nius pro­duk­tus. Taip pat nu­sta­ty­ti nau­ji rei­ka­la­vi­mai, kiek į pa­tie­ka­lus dė­ti drus­kos ir cuk­raus. Sko­nių įvai­ro­vė bus iš­gau­na­ma prie­sko­nių ir prie­sko­ni­nių žo­le­lių pa­gal­ba. Ger­ti siū­lo­ma tik ne­sal­din­tas ar­ba­tas ar­ba van­de­nį, val­gia­raš­ty­je leis­ti­ni tik ne­sal­din­ti jo­gur­tai. Tvir­ti­nant tos die­nos val­gia­raš­tį, rei­kės pa­žy­mė­ti vi­sus aler­ge­nus.
„Vai­kas tu­rė­tų val­gy­ti re­gu­lia­riai, įvai­rų su­ba­lan­suo­tą mais­tą su ma­žes­niu drus­kos ir cuk­raus kie­kiu. Pa­tie­ka­luo­se tu­rė­tų bū­ti svei­ka­tai pa­lan­kių rie­ba­lų ir skai­du­li­nių me­džia­gų, dau­giau au­ga­li­nio mais­to. Rei­kia, kad vai­kų pa­tie­ka­lai bū­tų tau­so­jan­tys, ne­per­vir­ti, ne­per­kep­ti. Au­gan­tis žmo­gus tu­ri val­gy­ti daug vai­sių, uo­gų. Prie dar­žo­vių vai­ką ga­li­ma pra­tin­ti per trin­tus kok­tei­lius ar­ba ant pie­tų sta­lo gra­žiuo­se in­de­liuo­se pa­tie­kus pjaus­ty­tų dar­žo­vių. Pir­me­ny­bė – ru­gi­nei duo­nai. Svies­tas taip pat re­ko­men­duo­ja­mas. Jei ma­ka­ro­nai, tai iš kie­tų­jų kvie­čių ar vi­so grū­do. Iš vai­kų mi­ty­bos bū­ti­na anu­liuo­ti aly­vuo­gių iš­spau­dų alie­jų. Vai­kų mai­ti­ni­mo įstai­go­se drau­džia­mi te­šlai­niai, taip pat – pa­da­žai su spir­gu­čiais, įvai­rūs pus­ga­mi­niai. Ke­pi­nius drau­džia­ma vo­lio­ti džiū­vė­sė­liuo­se. Mė­są rink­tis to­kią, kad vai­kas ga­lė­tų ge­rai su­kram­ty­ti. Žu­vį, jei ji su aša­ko­mis, tiek­ti mal­tą. Kiau­ši­niai – vir­ti ar­ba ga­mi­niuo­se. Sriu­bas re­ko­men­duo­ja­ma tiek­ti at­ski­ro val­gy­mo me­tu. Ap­skri­tai mais­tą vai­kams rei­kia ga­min­ti su mei­le ir ge­ra nuo­tai­ka!“ – se­mi­na­ro da­ly­viams lin­kė­jo vie­na iš šiuo­lai­ki­nio val­gia­raš­čio vai­kams au­to­rių R. Bo­gu­šie­nė.
„Kre­tin­gos mais­to“ at­sto­vė S. Pet­ri­kaus­kie­nė pa­žy­mė­jo, kad Plun­gės ug­dy­mo ir mo­ky­mo įstai­go­se kar­tu su part­ne­riais for­muo­ja­mas vai­kų sko­nis, ra­gi­na­ma mai­tin­tis svei­kai, ir jau yra prie­mo­nių, ku­rio­mis tė­vai ga­li kon­tro­liuo­ti, ką jų at­ža­la val­gė prieš­pie­čiams ar pie­tums.
S. Pet­ri­kaus­kie­nė pri­sta­tė „Kre­tin­gos mais­to“ part­ne­rių UAB ,,Eu­ro­fon­das” įdieg­tą elek­tro­ni­nę at­si­skai­ty­mo sis­te­mą, ku­ri jau vei­kia „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je, Se­na­mies­čio, Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio, „Ry­to“ mo­kyk­lo­se. Tė­vai vai­kų mai­ti­ni­mui ati­da­ro są­skai­tą, o mo­ki­niai už pa­tie­ka­lus at­si­skai­to mo­ki­nio pa­žy­mė­ji­mu ar iš­ma­ni­ą­ja apy­ran­ke (ne­be­rei­kia gry­nų­jų pi­ni­gų). Kiek­vie­ną die­ną tė­vai te­le­fo­ne ar kom­piu­te­ry­je per sis­te­mą ga­li pa­tik­rin­ti, ką jų vai­kas mo­kyk­los val­gyk­lo­je pir­ko, koks są­skai­tos li­ku­tis, ap­žvelg­ti val­gia­raš­tį ir iš va­ka­ro ap­tar­ti, ką val­gys ry­toj. „Ši elek­tro­ni­nė sis­te­ma iš mo­kyk­lų eli­mi­nuo­ja ir so­cia­li­nę at­skir­tį, nes moks­lei­vių pa­žy­mė­ji­mus tu­ri ir ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą gau­nan­tys so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų vai­kai“, – pa­žy­mė­jo S. Pet­ri­kaus­kie­nė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama