Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika » „Ska­niau­si ke­ba­bai“ – jau ir Plun­gė­je!

„Ska­niau­si ke­ba­bai“ – jau ir Plun­gė­je!

Va­len­ti­no die­ną, va­sa­rio 14-ąją, pa­čia­me Plun­gės mies­to cen­tre du­ris at­vers nau­ja ke­ba­bi­nė – „Ska­niau­si ke­ba­bai“. Nau­ja tai, kad ši ke­ba­bi­nė yra ga­na erd­vio­se pa­tal­po­se, to­dėl nie­kur ne­sku­ban­tys plun­giš­kiai pa­tie­ka­lais ga­lės mė­gau­tis įsi­kū­rę pa­to­giai – prie sta­le­lių.

„Ska­niau­si ke­ba­bai“ įsi­kū­rė Tel­šių gat­vė­je, an­tru nu­me­riu pa­žy­mė­to pa­sta­to pir­ma­me aukš­te. Kol kas apie grei­to mais­to už­ei­gą in­for­muo­ja tik iš­ka­ba prie lau­ko du­rų, ta­čiau la­bai grei­tai čia žmo­nes vi­lios ir gar­dūs kva­pai.
„Ska­niau­sių ke­ba­bų“ šei­mi­nin­kai – Ag­nė ir Juo­zas Dap­kai. Dar vie­na jų įsteig­ta ke­ba­bi­nė jau me­tai vei­kia Sa­lan­tuo­se. Sa­lan­tiš­kiai val­go jų ke­ba­bus ir vis ne­at­si­val­go, tad to­kios pat ver­slo sėk­mės šei­ma ti­ki­si ir Plun­gė­je.

„Ska­niau­si ke­ba­bai“ pla­nuo­ja dirb­ti sep­ty­nias die­nas per sa­vai­tę: dar­bo die­no­mis – nuo 10 iki 22 va­lan­dos, šeš­ta­die­niais ir sek­ma­die­niais – nuo 11 iki 22 va­lan­dos. Mais­tas bus ga­mi­na­mas ir iš­si­neš­ti.
Už­si­sa­ky­ti no­ri­mą por­ci­jų skai­čių tam tik­ram lai­kui bus ga­li­ma ir te­le­fo­nu (8 623 57 820), ta­čiau pa­si­im­ti pa­tie­ka­lų rei­kės at­vyk­ti pa­tiems. Jei bus po­rei­kis, sa­vi­nin­kai sa­kė svars­ty­sian­tys ga­li­my­bę pri­sta­ty­ti grei­tą mais­tą ir į klien­tų na­mus.
Už­ei­ga „Ska­niau­si ke­ba­bai“ ti­ki­si pa­tei­sin­ti sa­vo var­dą, to­dėl plun­giš­kiams siū­lo iš ko­ky­biš­kų pro­duk­tų pa­ga­min­tus pa­tie­ka­lus kiek ma­žes­nė­mis nei ki­to­se ke­ba­bi­nė­se kai­no­mis. Ke­ba­bams ga­min­ti čia bus nau­do­ja­mas ne far­šas, o iš­kep­ta mė­sa.
„Ska­niau­si ke­ba­bai“ jau pa­ren­gė val­gia­raš­tį, ku­ria­me – ke­lio­li­kos rū­šių ke­ba­bai ban­de­lė­je, la­va­še ar dė­žu­tė­je su viš­tie­nos ar kiau­lie­nos keps­niu­kais, gruz­din­tos bul­vy­tės, gruz­din­ti kol­dū­nai, deš­rai­niai, taip pat – bul­vi­niai bly­nai ir lie­ti­niai. Pri­sė­dus prie sta­liu­kų, bus ga­li­ma pa­si­mė­gau­ti ke­lių rū­šių ka­va, ar­ba­ta ar­ba pie­niš­kais vai­sių kok­tei­liais.
Kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti nau­jo­jo­je ke­ba­bi­nė­je, ku­ri du­ris lan­ky­to­jams at­vers Va­len­ti­no die­ną, ir pa­ska­nau­ti čia pa­ga­min­tų pa­tie­ka­lų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama