Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika » Siū­lo pri­si­dė­ti prie kai­mo in­fra­struk­tū­ros at­sta­ty­mo

Siū­lo pri­si­dė­ti prie kai­mo in­fra­struk­tū­ros at­sta­ty­mo

Plun­gės po­li­ti­kai tu­rės ap­si­spręs­ti, ar pri­tar­ti Kai­mo rė­mi­mo lė­šų per­skirs­ty­mui, mat Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Ja­nuš­ka pa­siū­lė nau­ją pri­ori­te­tą, ku­riuo ra­gi­na Sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis pri­si­dė­ti prie kai­mo in­fra­struk­tū­ros at­nau­ji­ni­mo. Ta­čiau tam bū­ti­na vie­na są­ly­ga – jei in­fra­struk­tū­ra nu­ken­tės dėl gam­tos reiš­ki­nių pa­da­ri­nių.

Siū­lo­ma, kad Sa­vi­val­dy­bė pri­si­dėtų prie nau­jai sta­to­mos ar re­konst­ruo­ja­mos in­fra­struk­tū­ros ir su­teiktų pa­ra­mą fi­zi­niams as­me­nims kai­miš­ko­se te­ri­to­ri­jo­se po ne­nu­ma­ty­tų sti­chi­nių ne­lai­mių ar nu­ken­tė­jus dėl gam­tos reiškinių pa­da­ri­nių.
Sa­vi­val­dy­bės su­teik­ta pa­ra­ma siek­tų ne dau­giau kaip 20 pro­cen­tų lė­šų, ją ap­skai­čiuo­tų ates­tuo­ta įmo­nė, ku­ri įver­tin­tų rei­ka­lin­gų dar­bų są­ra­šą, su­de­rin­tą su Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Tai­gi fi­zi­niam as­me­niui ar as­me­nims rei­kėtų tu­rė­ti 80 proc. in­fra­struk­tū­rai at­kur­ti rei­ka­lin­gų lė­šų.
„Gal ki­tais me­tais Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas bus tur­tin­ges­nis ir ra­sis dau­giau ga­li­my­bių pa­gel­bė­ti at­sta­tant liū­čių iš­plau­tus ke­liu­kus, ve­dan­čius į ūki­nin­kų so­dy­bas, ar­ba van­dens nuo­šliau­žų su­ga­din­tas nuo­va­žas į dir­ba­mus lau­kus? Siū­lo­mas Kai­mo rė­mi­mo lė­šų per­skirs­ty­mas pa­si­tar­naus kai­mo gy­ven­to­jų sau­gu­mui, ir žmo­nės ži­nos, kad, esant kri­ti­nei si­tu­a­ci­jai, jie su­lauks pa­gal­bos“, – kal­bė­jo V. Ja­nuš­ka.
Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rių il­gai įkal­bi­nė­ti ne­rei­kė­jo, siū­ly­mui jie vie­nin­gai pri­ta­rė, be­lie­ka, kad tam pri­tar­tų ir Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.
Po­sė­dy­je kal­bė­ta, jog pa­na­šus vie­šos ir pri­va­čios part­ne­rys­tės su­si­ta­ri­mas dėl in­fra­struk­tū­ros at­nau­ji­ni­mo jau ku­ris lai­kas vei­kia ir mies­te. Pa­tei­kus pra­šy­mus, jau su­tvar­ky­ti ke­lių dau­gia­bu­čių na­mų kie­mai, as­fal­tuo­ta da­lis ko­lek­ty­vi­niuo­se so­duo­se esan­čios Aka­ci­jų gat­vės.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama