Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika » Sa­vi­val­dy­bė­je – nau­jos at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lės

Sa­vi­val­dy­bė­je – nau­jos at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lės

Ko­vo mė­ne­sį vie­tos po­li­ti­kams svars­ty­ti pa­teik­tos nau­jos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lės.

Ko­vo mė­ne­sį vie­tos po­li­ti­kams svars­ty­ti pa­teik­tos nau­jos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lės.
Tai­syk­lė­se de­ta­liai ap­ra­šy­tas ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mos Sa­vi­val­dy­bė­je or­ga­ni­za­vi­mas, fi­nan­sa­vi­mas, at­lie­kų ve­žė­jų tei­sės ir pa­rei­gos, at­lie­kų tu­rė­to­jų tei­sės ir pa­rei­gos, ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ir ant­ri­nių ža­lia­vų tvar­ky­mas, bio­lo­giš­kai skai­džių at­lie­kų su­rin­ki­mo ir tvar­ky­mo or­ga­ni­za­vi­mas, di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų, nau­do­tų pa­dan­gų, sta­ty­bos at­lie­kų, elek­tro­ni­nės įran­gos at­lie­kų, bui­ty­je su­si­da­ran­čių pa­vo­jin­gų at­lie­kų, teks­ti­lės at­lie­kų, gat­vių, ša­li­gat­vių ir ki­tų vie­šų vie­tų va­ly­mo sąš­la­vų tvar­ky­mas.
Tai­syk­lė­se taip pat nu­ma­ty­ta, kaip Sa­vi­val­dy­bė­je bus pa­rink­tos vie­tos kon­tei­ne­rių aikš­te­lėms, kaip jos bus pri­žiū­ri­mos.
At­ski­ru punk­tu įvar­dy­ta at­sa­ko­my­bė už tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mą ar at­ski­rus pa­žei­di­mus.
Ren­giant šį do­ku­men­tą, at­si­žvelg­ta į tai, kad nuo 2015 me­tų ba­lan­džio įsi­ga­lio­jo nau­jas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­lie­kų tvar­ky­mo 2014–2020 m. pla­nas, o nuo šių me­tų ko­vo 1 die­nos – nau­ji Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą iš at­lie­kų tu­rė­to­jų ir at­lie­kų tvar­ky­mą nuo­sta­tai.
At­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lių pro­jek­tą pa­ren­gė UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ kon­sul­tan­tai. Pir­mie­siems nau­jo­sios tai­syk­lės pri­sta­ty­tos me­ro po­tvar­kiu su­da­ry­tos dar­bo gru­pės, ku­rios veik­lo­je ak­ty­viai da­ly­va­vo ir Plun­gės vi­suo­me­nės at­sto­vai, na­riams. Dar­bo gru­pės po­sė­dis įvy­ko va­sa­rio 6 die­ną. At­si­žvel­gus į gau­tas pa­sta­bas, tai­syk­lės bu­vo pa­ko­re­guo­tos ir teik­tos svars­ty­ti jung­ti­nia­me Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos bei Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tų po­sė­dy­je.
„Tai­syk­lė­se įra­šy­tas punk­tas, kad kon­tei­ne­riai ne­bus iš­tuš­tin­ti, jei į juos bus su­dė­ti ne­leis­ti­ni daik­tai, pvz., ža­lie­nos. Ką ke­ti­na­te da­ry­ti, jei tų ne­leis­ti­nų daik­tų vis dėl­to bus, ko­kia nu­ma­ty­ta kon­tro­lė?“ – klau­sė ko­mi­te­to na­rė As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė.
Po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vęs To­mas Rau­dys pa­ste­bė­jo, kad, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pa­tvir­ti­nus šias tai­syk­les, kon­tro­lė bus dvi­gu­ba. Tei­sę fik­suo­ti pa­žei­di­mus ir ne­ap­tar­nau­ti tu­rės at­lie­kų ve­žė­jas, o kon­tro­liuo­ti ir baus­ti pa­žei­dė­jus – Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je šie­met dar­bą pra­dė­ję vie­šo­sios tvar­kos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai.
Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė Edi­ta Ly­die­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad į tai­syk­les bu­vo įra­šy­tas nau­jas punk­tas, ku­riuo drau­džia­ma mes­ti at­lie­kas į ki­tų kon­tei­ne­rius.
Nau­jo­sios tai­syk­lės bus pa­teik­tos svars­ty­ti ir tvir­tin­ti ko­vo 30 die­ną nu­ma­ty­ta­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama