Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika » Pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gai va­do­vaus nau­jas pre­zi­den­tas

Pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gai va­do­vaus nau­jas pre­zi­den­tas

Sau­sio 19 die­ną Rie­ta­ve su­reng­tas Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų ata­skai­ti­nis rin­ki­mi­nis su­si­rin­ki­mas, ku­riame šios są­jun­gos pre­zi­den­tas Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas pri­sta­tė tre­jų pas­ta­rų­jų me­tų ata­skai­tą, ap­žvel­gė vy­ku­sius ren­gi­nius bei pa­tei­kė pa­siū­ly­mų to­les­nei or­ga­ni­za­ci­jos veik­lai.

J. E. Bačinskas taip pat pa­mi­nė­jo ir la­biau­siai įsi­min­ti­nus įvy­kius – są­jun­gos 20-me­čio šven­tę, iš­vy­ką į Tel­šius, ren­gi­nį su ROTARY klu­bo na­riais ir kt. Ke­tu­rias ka­den­ci­jas or­ga­ni­za­ci­jai va­do­va­vęs J. E. Ba­čins­kas dė­ko­jo vi­siems už ben­drą dar­bą.
Su­si­rin­ki­me bu­vo nu­ma­ty­ti ir nau­jo pre­zi­den­to rin­ki­mai. Ata­skai­ti­nio rin­ki­mi­nio su­si­rin­ki­mo pir­mi­nin­kas Do­na­tas Vit­kus J. E. Ba­čins­kui vi­sų ko­le­gų var­du už aš­tuo­ne­rius va­do­va­vi­mo me­tus įtei­kė Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos si­dab­ri­nį gar­bės žen­klą. Nau­ja­sis pre­zi­den­tas bu­vo ren­ka­mas iš tri­jų kan­di­da­tų: Egi­di­jaus Ra­pa­lio (UAB „Lit­nag­lis“), Kęs­tu­čio Bui­vi­do (UAB „Plun­gės bal­dai“) ir Juo­zo Maks­vy­čio (UAB „Te­re­kas“). Dviem pas­ta­rie­siems ver­sli­nin­kams at­si­sa­kius, at­vi­ro bal­sa­vi­mo me­tu vie­nin­gai pri­tar­ta, kad nau­ja­sis Pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos pre­zi­den­tas bus E. Ra­pa­lis.
Slap­tu bal­sa­vi­mu iš­rink­ta ir ta­ry­ba, į ku­rią pa­te­ko Da­rius Bie­liaus­kas, K. Bui­vi­das, Vid­man­tas Jo­ni­ka, J. Maks­vy­tis ir Al­ma Leng­ve­nie­nė, su­ti­ku­si dar me­tus dirb­ti pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos ad­mi­nist­ra­to­re.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama