Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika » Plun­giš­kių svei­ka­ta pa­dės rū­pin­tis mo­der­niau­sia la­bo­ra­to­ri­ja Bal­ti­jos ša­ly­se

Plun­giš­kių svei­ka­ta pa­dės rū­pin­tis mo­der­niau­sia la­bo­ra­to­ri­ja Bal­ti­jos ša­ly­se

Plun­gė­je du­ris at­vė­rė pir­ma­sis mies­te me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­jos „An­tė­ja“ pa­da­li­nys. Tai vie­nin­te­lė Bal­ti­jos ša­ly­se vi­siš­kai ro­bo­ti­zuo­ta ir vie­na pir­mų­jų Lie­tu­vo­je pa­gal tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ak­re­di­tuo­ta la­bo­ra­to­ri­ja, at­lie­kan­ti vi­sus krau­jo ir ki­tus la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus. Ti­ki­ma­si, kad la­bo­ra­to­ri­jos pa­da­li­nys pa­di­dins ko­ky­biš­kų ty­ri­mų pri­ei­na­mu­mą plun­giš­kiams, o me­di­kams leis grei­čiau ir efek­ty­viau diag­no­zuo­ti klas­tin­gas li­gas.

Ty­ri­mų re­zul­ta­tai pri­pa­žįs­ta­mi Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je
Pa­sak Me­di­ci­nos diag­nos­ti­kos ir la­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tės, la­bo­ra­to­ri­jos „An­tė­ja“ di­rek­to­rės me­di­ci­nai, gy­dy­to­jos Dan­gi­ros Ba­bens­kie­nės, da­bar plun­giš­kiai ga­li gau­ti vi­sus aukš­tos ko­ky­bės krau­jo ty­ri­mus, ku­rių re­zul­ta­tai pri­pa­žįs­ta­mi ne tik Lie­tu­vos, bet ir už­sie­nio gy­dy­mo įstai­go­se.
„At­li­kus ty­ri­mus, ne­re­tai pa­cien­tai siun­čia­mi kon­sul­tuo­tis ir gy­dy­tis į uni­ver­si­te­ti­nes kli­ni­kas Vil­niu­je ar Kau­ne, ta­čiau daž­nai ty­ri­mus tek­da­vo vėl kar­to­ti. Ak­re­di­tuo­to­je la­bo­ra­to­ri­jo­je „An­tė­ja“ at­lik­tų ty­ri­mų plun­giš­kiams kar­to­ti ne­be­rei­kės, o, esant po­rei­kiui, ty­ri­mų re­zul­ta­tai iš­duo­da­mi an­glų kal­ba ir pri­pa­žįs­ta­mi už­sie­nio svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se. Tarp­tau­ti­niu stan­dar­tu ak­re­di­tuo­ta la­bo­ra­to­ri­ja „An­tė­ja“ už­tik­ri­na aukš­tą ko­ky­bę ne tik ty­ri­mo at­li­ki­mo me­tu, bet ir ke­lia itin griež­tus rei­ka­la­vi­mus ikia­na­li­ti­nės ir po­ana­li­ti­nės fa­zių ko­ky­bei. Dėl šios prie­žas­ties ak­re­di­tuo­to­je la­bo­ra­to­ri­jo­je at­lik­ti ty­ri­mai yra pa­ti­ki­mes­ni, o gy­dy­mo įstai­gos vie­na ki­tos at­lik­tais ty­ri­mais la­biau pa­si­ti­ki ir ne­be­ver­čia pa­cien­tų kar­to­ti tų pa­čių ty­ri­mų“, – ti­ki­na gy­dy­to­ja D. Ba­bens­kie­nė.
Vie­nin­te­lė vi­siš­kai ro­bo­ti­zuo­ta ir au­to­ma­ti­zuo­ta la­bo­ra­to­ri­ja Bal­ti­jos ša­ly­se
La­bo­ra­to­ri­jos „An­tė­ja“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vi­das Ge­du­tis tei­gia, kad pa­si­telk­ti ro­bo­tus rei­kė­jo dėl iš­au­gu­sių ty­ri­mų kie­kio ir ke­lia­mų itin aukš­tų rei­ka­la­vi­mų tiks­lu­mui. 2016 me­tais Kau­ne pa­sta­ty­ta pir­mo­ji Bal­ti­jos ša­ly­se ro­bo­tų ir au­to­ma­ti­nių ana­li­za­to­rių li­ni­ja lei­džia ty­ri­mus at­lik­ti grei­čiau ir iš­veng­ti žmo­giš­kų­jų klai­dų.
„At­si­ra­do di­de­lis ro­bo­tų po­rei­kis, nes mū­sų ty­ri­mų kie­kiai kas­dien au­go, o be to, kaž­kas tu­rė­jo bū­ti pir­mas. Aš džiau­giuo­si, kad mes bu­vo­me pir­mie­ji ir tu­ri­me to­kį di­de­lį tech­no­lo­gi­nį pra­na­šu­mą, ly­gi­nant su ki­to­mis la­bo­ra­to­ri­jo­mis. Pa­sta­tę ro­bo­tus, eli­mi­na­vo­me žmo­giš­ką­sias klai­das. Kaip ži­no­me, kur žmo­gus, ten yra ga­li­my­bė su­klys­ti. Šiuo at­ve­ju ro­bo­tai dir­ba taip, kaip yra už­prog­ra­muo­ti, ir klai­dų ti­ki­my­bė yra su­ma­žė­ju­si iki mi­ni­mu­mo. Pa­si­tel­kę ro­bo­tus, pra­plė­tė­me ty­ri­mų spek­trą, at­lie­ka­me ty­ri­mus grei­čiau, to­dėl ga­li­me ga­ran­tuo­ti ge­res­nes pa­slau­gas ir ko­ky­bę“, – tei­gia V. Ge­du­tis.
La­bo­ra­to­ri­jos pa­da­li­niai – vi­so­je Lie­tu­vo­je
La­bo­ra­to­ri­ja „An­tė­ja“ tu­ri pa­da­li­nius vi­suo­se di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se ir kai ku­riuo­se ma­žes­niuo­se ra­jo­nų cen­truo­se. Pa­sak ben­dro­vės va­do­vo V. Ge­du­čio, la­bo­ra­to­ri­jos pa­da­li­nio Plun­gė­je ati­da­ry­mas yra nuo­sek­li įmo­nės stra­te­gi­ja. „Mes no­ri­me, kad kuo dau­giau Lie­tu­vos gy­ven­to­jų tu­rė­tų ga­li­my­bę gau­ti ko­ky­biš­kus, ro­bo­ti­zuo­to­je ir ak­re­di­tuo­to­je la­bo­ra­to­ri­jo­je at­lie­ka­mus ty­ri­mus, to­dėl įsi­kū­rė­me Plun­gė­je. Ty­ri­mų po­rei­kis au­ga, nes žmo­nės tam­pa są­mo­nin­ges­ni, pra­de­da dau­giau rū­pin­tis sa­vo svei­ka­ta ir tir­tis“, – ma­no V. Ge­du­tis.
Lai­ku at­lik­si ty­ri­mą – už­kir­si ke­lią li­gai ar­ba iš­gel­bė­si sa­vo gy­vy­bę
La­bo­ra­to­ri­jos „An­tė­ja“ di­rek­to­rė me­di­ci­nai gy­dy­to­ja D. Ba­bens­kie­nė tei­gia, kad ap­si­sau­go­ti nuo ne­ti­kė­tų mir­čių ir li­gų kom­pli­ka­ci­jų pa­de­da lai­ku at­lik­ti ty­ri­mai.
„La­bo­ra­to­ri­nė diag­nos­ti­ka da­bar yra tiek pa­žen­gu­si, kad pir­mie­ji po­ky­čiai krau­jy­je pa­ste­bi­mi ga­na anks­ti, nors žmo­gus jo­kių simp­to­mų ne­jau­čia. To­dėl rei­kė­tų at­lik­ti krau­jo ty­ri­mus tam, kad bū­tu­mė­te įspė­ti apie gre­sian­čią li­gą lai­ku. At­li­kus krau­jo ty­ri­mus, ga­li­ma diag­no­zuo­ti dau­ge­lį klas­tin­gų li­gų: vis daž­niau nuo­var­gį su­ke­lian­čią ane­mi­ją ar­ba ma­ža­krau­jys­tę, mik­ro­ele­men­tų ir vi­ta­mi­nų sto­ką, daž­nė­jan­čias aler­gi­jas, skyd­liau­kės, inks­tų ir ka­sos funk­ci­jos su­tri­ki­mus, vi­ru­si­nius he­pa­ti­tus bei ki­tas pa­vo­jin­gas in­fek­ci­jas“, – tei­gia gy­dy­to­ja.
Vis tik gy­dy­to­ja D. Ba­bens­kie­nė pa­ta­ria pir­miau­sia at­lik­ti tuos krau­jo ty­ri­mus, ku­rie pa­de­da diag­no­zuo­ti di­de­lį mir­tin­gu­mą Lie­tu­vo­je su­ke­lian­čius su­sir­gi­mus, t. y. pa­si­tik­rin­ti nuo to, nuo ko daž­niau­siai mirš­ta žmo­nės.
„Kaip ži­nia, tu­ri­me dvi di­de­les rykš­tes – šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gas bei on­ko­lo­gi­nius su­sir­gi­mus. Tad cho­les­te­ro­lio ir jo frak­ci­jų ty­ri­mas, vy­rų pro­sta­tos ir mo­te­rų kiau­ši­džių vė­žio žy­me­nys, mik­ro­ele­men­tų kie­kis bei ben­drak­li­ni­ki­niai krau­jo ty­ri­mai, ma­ny­čiau, yra pa­tys svar­biau­si. At­li­kę pro­fi­lak­ti­nius ty­ri­mus, ga­li­me tiks­liau su­ži­no­ti apie sa­vo svei­ka­tos būk­lę, anks­ti diag­no­zuo­ti li­gos pra­džią ir lai­ku pa­skir­ti gy­dy­mą. Di­džiau­sia pro­ble­ma, kai li­ga diag­no­zuo­ja­ma pa­vė­la­vus, ir jau yra ryš­kūs simp­to­mai. To­kiais at­ve­jais ky­la dau­giau kom­pli­ka­ci­jų, o ne­re­tai – grės­mė gy­vy­bei“, – pa­ste­bi pa­šne­ko­vė.
La­bo­ra­to­ri­jo­je „An­tė­ja“ – ne­mo­ka­mi ty­ri­mai ir gy­dy­to­jų kon­sul­ta­ci­jos
Kaip ži­nia, tau­py­da­mi pi­ni­gus ir gau­da­mi ga­na ma­žą fi­nan­sa­vi­mą, šei­mos gy­dy­to­jai ne­ga­li skir­ti dau­giau ne­mo­ka­mų ty­ri­mų, nei lei­džia šei­mos gy­dy­to­jo nor­ma. Su­pras­da­ma šią pro­ble­mą ir bū­da­ma so­cia­liai at­sa­kin­ga, la­bo­ra­to­ri­ja „An­tė­ja“ su­da­ro ga­li­my­bę tam tik­rus ty­ri­mus at­lik­ti už ma­žes­nę kai­ną, o kai ku­riuos – vi­siš­kai ne­mo­ka­mai.
„Mū­sų įmo­nė sieks at­sa­kin­gai pa­si­rū­pin­ti plun­giš­kių svei­ka­ta, to­dėl nuo­lat skelb­si­me ak­ci­jas ir svei­ka­tos mė­ne­sius, ku­rių me­tu ty­ri­mus ga­li­ma at­lik­ti ne­mo­ka­mai ar­ba su nuo­lai­da. Mums svar­bu, kad žmo­gus at­ei­tų ir pa­si­tik­rin­tų, lai­ku su­ži­no­tų apie ri­zi­ką sirg­ti vie­na ar ki­ta li­ga, o su­ži­no­jęs – pra­dė­tų gy­dy­tis, keis­ti ne­svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą, la­biau rū­pin­tis sa­vo svei­ka­ta. Ti­kiu, taip iš­gel­bė­si­me ne vie­ną gy­vy­bę“, – ak­cen­tuo­ja gy­dy­to­ja D. Ba­bens­kie­nė.
At­li­kus ty­ri­mus la­bo­ra­to­ri­jo­je „An­tė­ja“, tei­kia­ma ga­li­my­bė ne­mo­ka­mai pa­si­kon­sul­tuo­ti su la­bo­ra­to­ri­jos ar­ba šei­mos gy­dy­to­ju.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama