Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika » Lie­tu­vos ver­slui – nau­jos ga­li­my­bės gau­ti fi­nan­sa­vi­mą

Lie­tu­vos ver­slui – nau­jos ga­li­my­bės gau­ti fi­nan­sa­vi­mą

Ne­ban­ki­nis ver­slo fi­nan­sa­vi­mas įgau­na pa­grei­tį vi­sa­me pa­sau­ly­je, o Lie­tu­vo­je to­kią veik­lą vyk­do tik ke­lios įmo­nės. Vie­na iš jų – są­skai­tų fi­nan­sa­vi­mo pa­slau­gas tei­kian­ti DEBIFO, ku­ri siū­lo ga­li­my­bę smul­kioms ir vi­du­ti­nėms įmo­nėms at­lais­vin­ti gau­ti­no­se su­mo­se įšal­dy­tą apy­var­ti­nį ka­pi­ta­lą.

Il­gi at­si­skai­ty­mo ter­mi­nai už at­lik­tas pa­slau­gas ar pri­sta­ty­tas pre­kes ga­li stab­dy­ti ver­slo plėt­rą. Lie­tu­vo­je įpras­ta tai­ky­ti nuo 30 iki 90 die­nų sie­kian­tį ap­mo­kė­ji­mo ati­dė­ji­mą, o, re­mian­tis DEBIFO duo­me­ni­mis, da­lis už­sa­ko­vų ne­ven­gia už­dels­ti ir 10 die­nų po ap­mo­kė­ji­mo ter­mi­no pa­bai­gos. Smul­kioms ir vi­du­ti­nėms įmo­nėms il­gi at­si­skai­ty­mo ter­mi­nai kar­tu su vi­su ga­my­bi­niu cik­lu pa­rei­ka­lau­ja itin di­de­lių in­ves­ti­ci­jų į apy­var­ti­nį ka­pi­ta­lą.
„Pa­siū­ly­da­mi pa­to­gų bei grei­tą bū­dą gau­ti apy­var­ti­nio ka­pi­ta­lo lė­šų, no­ri­me su­teik­ti ga­li­my­bę smul­kioms ir vi­du­ti­nėms įmo­nėms spar­čiau vyk­dy­ti ver­slo plėt­rą ir su­val­dy­ti pi­ni­gų srau­tus. Mū­sų siū­lo­mą pa­slau­gą jau iš­ban­dė per 100 klien­tų ir 97 proc. šis fi­nan­sa­vi­mas bu­vo nau­din­gas ver­slo plėt­rai,“ – ko­men­tuo­ja DEBIFO įkū­rė­jas ir va­do­vas Jus­tas Šal­ti­nis.
Fi­nan­sa­vi­mo trū­ku­mas
2008 m. fak­to­rin­go port­fe­lis Lie­tu­vo­je pa­sie­kė 786 mln. EUR, ta­čiau dėl fi­nan­si­nės kri­zės per ke­le­rius me­tus smuk­te­lė­jo iki 268 mln. EUR. Su­ma­žė­jo ne tik ben­dras fak­to­rin­go port­fe­lio dy­dis, bet ir fak­to­rin­go pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mas.
„DEBIFO klien­tams siū­lo­me ne tik stan­dar­ti­nius fak­to­rin­go pro­duk­tus, bet ir eks­por­to fak­to­rin­gą bei klien­tams itin pa­trauk­lų už­da­rą fi­nan­sa­vi­mą, kuo­met pir­kė­jas nė­ra in­for­muo­ja­mas apie mū­sų da­ly­va­vi­mą san­do­ry­je,“ – sa­ko J. Šal­ti­nis.
Nuo veik­los pra­džios 2015 m., DEBIFO fi­nan­sa­vo dau­giau nei 2600 są­skai­tų, ku­rių ver­tė pa­sie­kė 15,9 mln. EUR su­mą. Fi­nan­suo­ja­mos są­skai­tos vi­du­ti­nė su­ma sie­kė 4900 EUR, o fi­nan­sa­vi­mo ter­mi­nas svy­ra­vo ties 45 die­nų ri­ba.
Dau­gu­ma klien­tų gau­tas apy­var­ti­nes lė­šas pa­nau­do­ja ver­slo plėt­rai: nau­jų už­sa­ky­mų vyk­dy­mui, par­da­vi­mams su ati­dė­ji­mu aukš­tes­ne mar­ža, ža­lia­vų įsi­gi­ji­mui pa­lan­kes­nė­mis kai­no­mis. Di­džio­ji da­lis klien­tų yra smul­kios įmo­nės, ku­rių apy­var­ta ne­sie­kia 1 mln. EUR.
Orien­ta­vi­ma­sis į smul­kų ir vi­du­ti­nį ver­slą
Lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo įmo­nė DEBIFO ga­li fi­nan­suo­ti smul­kų ir vi­du­ti­nį ver­slą, dir­ban­tį Lie­tu­vos ir už­sie­nio rin­ko­se ir iš­ra­šan­tį są­skai­tas su 30–120 d. ati­dė­ji­mu. DEBIFO tai­ko skaid­rią kai­no­da­rą ir ne­rei­ka­lau­ja tur­to įkei­ti­mo, o fi­nan­sa­vi­mo spren­di­mus pa­tei­kia per 1–2 dar­bo die­nas.
DEBIFO orien­ta­vi­mą­si į smul­kų ir vi­du­ti­nį ver­slą pa­tvir­ti­na Lie­tu­vos ban­ko aso­cia­ci­jos sta­tis­ti­ka, pa­gal ku­rią įmo­nė už­ima be­veik 10 proc. fak­to­rin­go rin­kos pa­gal klien­tų skai­čių, ta­čiau ma­žiau nei 1 proc. pa­gal fak­to­rin­go port­fe­lio dy­dį. „Ma­to­me, kad spren­di­mas pa­siū­ly­ti su­dė­tin­ges­nius ir pa­gal klien­to po­rei­kius pri­tai­ky­tus fi­nan­sa­vi­mo spren­di­mus su­tei­kia DEBIFO kon­ku­ren­ci­nį pra­na­šu­mą ir da­ro tei­gia­mą po­vei­kį vi­sai Lie­tu­vos rin­kai,“ – tei­gia p. Šal­ti­nis.
2015 m. ge­gu­žės mėn. veik­lą pra­dė­jęs ne­ban­ki­nis są­skai­tų fi­nan­suo­to­jas DEBIFO pri­si­jun­gė prie di­džiau­sios tar­pu­sa­vio sko­li­ni­mo plat­for­mos „Min­tos“, 2016 m. bu­vo įver­tin­tas Lie­tu­vos ver­slo kon­fe­de­ra­ci­jos ap­do­va­no­ji­mu už ge­riau­sią me­tų fi­nan­si­nę pa­slau­gą, pri­trau­kė in­ves­ti­ci­jų iš „Mun­dus“ in­ves­ti­ci­nio fon­do.

 

P-995

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama