Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika » Lie­tu­vos ūki­nin­kų der­lius – moks­lei­vių lėkš­tė­se

Lie­tu­vos ūki­nin­kų der­lius – moks­lei­vių lėkš­tė­se

Tin­ka­mai, svei­ka­tą tau­so­jan­čiai mi­ty­bai pas­ta­ruo­ju me­tu ski­ria­mas vis di­des­nis dė­me­sys. Ypač kal­bant apie vai­kus. Vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos, ma­žai te­ga­lė­da­mos da­ry­ti po­vei­kį šei­mų val­gy­mo įpro­čiams, griež­tą žvilgs­nį yra nu­krei­pu­sios į ša­lies mo­kyk­lų val­gyk­las – ypa­tin­gas dė­me­sys ski­ria­mas ne tik tam, kas pa­tie­kia­ma ant sta­lų mo­kyk­lų val­gyk­lo­se, bet ir iš ko­kių pro­duk­tų ga­mi­na­mi pa­tie­ka­lai.

De­šim­tis tūks­tan­čių ša­lies moks­lei­vių mai­ti­nan­čios įmo­nės VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ at­sto­vai pa­brė­žia, jog mais­tui nau­do­ja­mi pro­duk­tai ir jų tie­kė­jai pra­ei­na griež­tą at­ran­ką. Ir kai­na čia – tik­rai ne pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus. Pri­ori­te­tas tei­kia­mas ko­ky­bei, ku­ri kas­met kai­nuo­ja vis dau­giau, nors pa­tie­ka­lų kai­na mo­kyk­lo­se iš­lie­ka dau­giau ma­žiau sta­bi­li.
Vai­kams – aukš­čiau­sios ko­ky­bės pro­duk­tai
„Vi­sas griež­tai at­rink­tas aukš­čiau­sios ko­ky­bės ža­lia­vas įsi­gy­ja­me tik iš pa­ti­ki­mų, ser­ti­fi­kuo­tų ga­min­to­jų ir tie­kė­jų. Nuo­lat kon­tro­liuo­ja­me per­ka­mų ža­lia­vų ir pro­duk­tų ko­ky­bę, jų su­dė­tį, mais­ti­nę ener­ge­ti­nę ver­tę. Tik­ri­na­me, ar cuk­raus bei drus­kos kie­kiai ati­tin­ka vai­kų mai­ti­ni­mui leis­ti­nas nor­mas, ar nė­ra da­žik­lių, kon­ser­van­tų, sal­dik­lių, sko­nio stip­rik­lių“, – var­di­ja VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ Mi­ty­bos sky­riaus va­do­vė Al­do­na Bly­žie­nė.
Tik aukš­čiau­sios ko­ky­bės ža­lia­vos bei pro­duk­tai nau­do­ja­mi vai­kų pa­tie­ka­lų ga­my­bai. Jų ruo­ši­mui per­ka­ma įvai­ri mė­sa: kiau­lie­na, jau­tie­na, viš­tie­na, ka­la­ku­tie­na, ir, be abe­jo, ne vie­nos rū­šies žu­vis. Mal­tos mė­sos ne­per­ka, jos su­si­ma­la pa­tys. Per­ka­ma pil­no grū­do duo­na, tik­ras svies­tas, o ne rie­ba­lų mi­ši­nys. Tas pats ir su sū­riu.
„Pir­me­ny­bę tei­kia­me tiems mais­to pro­duk­tams, ku­rie tu­ri ma­žes­nį cuk­raus ar drus­kos kie­kį ir dau­giau mais­ti­nių skai­du­li­nių me­džia­gų“, – pa­brė­žia A. Bly­žie­nė.

Vai­siai ir dar­žo­vės iš Lie­tu­vos ūkių
VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ at­sto­vė tei­gia, kad vai­kai kas­dien gau­na švie­žių dar­žo­vių bei vai­sių.
„Čia mums gelbs­ti vie­ti­niai ūki­nin­kai. Ypač džiau­gia­mės ru­de­nį, kai bū­na gau­sus der­lius, – sa­ko A. Bly­žie­nė. – Vai­kams pa­tie­kia­me ne tik švie­žių vai­sių ar dar­žo­vių. At­ša­lus orams, ša­lies ūki­nin­kų pro­duk­ci­ja mū­sų vi­rė­joms lei­džia lais­vai im­pro­vi­zuo­ti ga­mi­nant įvai­rias sriu­bas, lie­tu­viš­kus troš­ki­nius, šiu­pi­nius. Pri­ori­te­tą tei­kia­me tau­so­jan­čiu bū­du – ver­dant van­de­ny­je ar ga­ruo­se, troš­ki­nant – ga­min­tiems pa­tie­ka­lams.“
VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ kas­met vai­kų pa­tie­ka­lų ga­my­bai su­nau­do­ja dau­giau kaip 1,5 tūks­tan­čio to­nų bro­ko­lių, špi­na­tų, bul­vių, bu­ro­kė­lių, ko­pūs­tų, mor­kų, svo­gū­nų, čes­na­kų, obuo­lių, kriau­šių.
„Per­ka­me di­de­lius kie­kius lie­tu­viš­kų dar­žo­vių ir vai­sių. Vi­sa­da ieš­ko­me ko­ky­biš­kų pro­duk­tų tie­kė­jų. De­ja, tik ne­dau­ge­lis au­gin­to­jų tai ga­li pa­siū­ly­ti. Re­tas ku­ris iš jų tu­ri iš­kir­ti­nės ko­ky­bės – pa­gal na­cio­na­li­nę že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų ko­ky­bės sis­te­mą už­au­gin­tų dar­žo­vių ir vai­sių (NKP) – ser­ti­fi­ka­tą“, – pa­brė­žia VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ Mi­ty­bos sky­riaus va­do­vė A. Bly­žie­nė.
Eko­lo­giš­ka pro­duk­ci­ja
„Kre­tin­gos mais­tas” iš mū­sų rei­ka­lau­ja aukš­čiau­sios ko­ky­bės. Pa­vyz­džiui, jei­gu tai bul­vės, tai ne­aky­tos, ne­ap­vy­tu­sios, be pu­vi­nio, di­de­lės. Ko­pūs­tai ne­ga­li bū­ti api­pjaus­ty­ti“, – sa­ko Ma­žei­kių ra­jo­ne dir­ban­tis ūki­nin­kas Ne­ri­jus Švel­nys, tie­kian­tis įmo­nei sa­vo už­au­gin­tas bul­ves, mor­kas, svo­gū­nus, ko­pūs­tus ir bu­ro­kė­lius.
Ypa­tin­gas dė­me­sys ski­ria­mas eko­lo­gi­jai. Mo­des­tos Kudž­mai­tės ūky­je au­gi­na­mos dar­žo­vės trę­šia­mos bio­hu­mu­su, ku­rį ūki­nin­kai pa­si­ruo­šia pa­tys.
„Au­gi­na­me tris sū­nus, ku­rie lan­ko mo­kyk­lą, dar­že­lį, tad tik­rai at­sa­kin­gai žiū­ri­me į tai, kas ke­liau­ja ant vai­kų sta­lo. Kas­met at­lie­ka­me įvai­rius ty­ri­mus, ku­rie pa­tvir­ti­na mū­sų au­gi­na­mos pro­duk­ci­jos ko­ky­bę“, – sa­ko jie.
Ša­lies ūki­nin­kai tvir­ti­na, kad šių­me­tis der­lius iš­ties ge­ras. Ypač gau­siai už­de­rė­jo bul­vės ir mor­kos. Kiek pras­čiau au­go bu­ro­kė­liai, o ko­pūs­tams pa­ken­kė lie­tin­ga va­sa­ra.
Kai­nos au­ga, bet mo­kyk­lų val­gyk­lo­se dau­giau ma­žiau lieka sta­bi­lios
Pa­sak VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ at­sto­vės A. Bly­žie­nės, nors šie­met der­lius bu­vo geras, iš­ve­dus vi­dur­kį, šiais me­tais bul­vių kai­na šok­te­lė­jo 20, o bu­ro­kė­lių – net 40 pro­cen­tų.
„Nors šiuo me­tu dar­žo­vių pa­siū­la di­de­lė, vis dėl­to ga­li­me prog­no­zuo­ti, kad pa­va­sa­rį, kaip ir per­nai, švie­žių dar­žo­vių Lie­tu­vo­je trūks, ir jų kai­na šok­tels, kaip kad bu­vo šiais me­tais. Ne­žiū­rint į tai, vi­sa­da sten­gia­mės vai­kams pa­tiek­ti švie­žių vai­sių ir dar­žo­vių. Mo­ka­me kai­ną, ku­ri tuo me­tu yra rin­ko­je. Pri­trū­kę lie­tu­viš­kos pro­duk­ci­jos, esa­me pri­vers­ti vai­sių ir dar­žo­vių tie­kė­jų ieš­ko­ti ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se“, – tei­gia A. Bly­žie­nė.
Pa­sak VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ Mi­ty­bos sky­riaus va­do­vės, pas­ta­ruo­ju me­tu brangs­ta ne tik dar­žo­vės. Ypač šok­te­lė­jo pie­no pro­duk­tų kai­na. Pa­vyz­džiui, svies­to kai­na iš­au­go 50 proc., sū­rio ir grie­ti­nė­lės – 15 proc., ke­fy­ro – 9 proc., pie­no 7 – proc., grie­ti­nės – 6 proc. Bran­go ir mė­sa, žu­vis, kiau­ši­niai.
„Nors ža­lia­vų ir mais­to pro­duk­tų kai­nos ge­ro­kai šok­te­lė­jo, kai­nos vai­kams mo­kyk­lo­se li­ko dau­giau ma­žiau sta­bi­lios. Jei ir pa­ki­lo, tai ne­žy­miai“, – sa­ko A. Bly­žie­nė.
VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ at­sto­vės tei­gi­mu, skir­tu­mą pa­de­da kom­pen­suo­ti tai, kad efek­ty­viai pla­nuo­ja­mos są­nau­dos, di­de­li vai­sių ir dar­žo­vių bei ki­tų pro­duk­tų kie­kiai per­ka­mi iš vie­ti­nių ūki­nin­kų ir ga­min­to­jų, su tie­kė­jais su­da­ro­mos il­ga­lai­kės su­tar­tys.
P-475

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama