Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika » Ives­ti­ci­jos Plun­gė­je: nuo spor­to kom­plek­so sta­ty­bos iki me­lio­ra­ci­jos dar­bų

Ives­ti­ci­jos Plun­gė­je: nuo spor­to kom­plek­so sta­ty­bos iki me­lio­ra­ci­jos dar­bų

„Vi­si pro­jek­tai yra re­a­lūs, ga­li­me ti­kė­tis gau­ti fi­nan­sa­vi­mą“, – pri­sta­ty­da­ma klau­si­mą Vie­tos ūkio ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­te dėl pri­ta­ri­mo teik­ti in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus 2019–2021 me­tų Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mui gau­ti, kal­bė­jo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tė Ža­ne­ta Pie­pa­lie­nė. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nau­jam Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo pe­ri­odui iš vi­so tei­kia 8 VIP pro­jek­tus.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai tei­kia­mas pro­jek­tas „Vė­di­ni­mo ir pa­la­ti­nės bei prieš­gais­ri­nės sig­na­li­za­ci­jos sis­te­mų įren­gi­mas VšĮ Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riuo­se“ (pra­šo­ma su­ma pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui – 99 tūkst. eu­rų).
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai tei­kia­mas pro­jek­tas „Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro pa­sta­to Plun­gė­je, Se­na­mies­čio a. 3, re­konst­ra­vi­mas“. Pas­ta­ra­sis pro­jek­tas – tęs­ti­nis, vyk­do­mas nuo 2007 me­tų, ben­dra pro­jek­to ver­tė sie­kia be­veik 3 mln. 724 tūkst. eu­rų. Šia­me fi­nan­sa­vi­mo pe­ri­ode, 2019 me­tais, pla­nuo­ja­ma gau­ti 397 tūkst. eu­rų. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai ad­re­suo­ja­mi du pro­jek­tai – „Plun­gės r. Ku­lių gim­na­zi­jos su spor­to sa­le re­konst­ruk­ci­ja“ ir „Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas“. Pas­ta­ra­jam pra­šo­ma skir­ti 500 tūkst. eu­rų, Ku­liams – 580 tūkst. eu­rų.
Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tui prie LR Vy­riau­sy­bės bus tei­kia­mi taip pat du pro­jek­tai – „Uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­so sta­ty­ba Plun­gės mies­te“ ir „Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los deng­tos spor­to aikš­te­lės su šal­dy­mo įran­ga sta­ty­ba“. Pas­ta­ro­jo pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mu kiek su­abe­jo­jo Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­rė As­ta B­eier­le-Ei­gir­die­nė. Pa­sak jos, var­gu ar ver­ta įren­g­ti spor­to aikš­te­lę prie šios mo­kyk­los, jei Plun­gė ke­ti­na pa­sta­ty­ti sa­vo spor­to kom­plek­są, ku­ria­me pa­gal už­si­brėž­tus tiks­lus vėl­gi bus sie­kia­ma tu­rė­ti le­do aikš­te­lę. Ne­pai­sant šios pa­sta­bos, abiems pro­jek­tams pri­tar­ta. „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pro­jek­tui ki­tiems me­tams bus pra­šo­ma skir­ti 150 tūkst. eu­rų, spor­to kom­plek­sui po dis­ku­si­jų nu­spręs­ta pa­di­din­ti pra­šo­mą su­mą iki 2,5 mln eu­rų.
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė teiks svars­ty­ti so­cia­li­nį pro­jek­tą – „So­cia­li­nių pa­slau­gų in­fra­struk­tū­ros ben­druo­me­nė­je plėt­ra Plun­gės ra­jo­ne“. Įgy­ven­di­nant jį, bus vyk­do­ma so­cia­li­nių pa­slau­gų plėt­ra Plun­gės ra­jo­ne, t. y. pa­ra­pi­jos na­muo­se bus stei­gia­mas ben­druo­me­ni­nis cen­tras. Šiam tiks­lui pa­siek­ti pra­šo­ma pu­sės mi­li­jo­no eu­rų (pro­jek­tas nau­jas, ben­dra pro­jek­to są­ma­ta dar skai­čiuo­ja­ma).
Pir­mą kar­tą lė­šų iš Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos bus sie­kia­ma gau­ti ir že­mės ūkio klau­si­mams spręs­ti. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai tei­kia­mas in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas „Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­lio­ra­ci­jos dar­bai“. Dėl ko­kio fi­nan­sa­vi­mo bus krei­pia­ma­si, dar bus dis­ku­tuo­ja­ma su Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tais. Pre­li­mi­na­ri su­ma – 161 tūkst. eu­rų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama