Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika » „Gė­lių bu­ti­kas“ – ki­to­kia par­duo­tu­vė

„Gė­lių bu­ti­kas“ – ki­to­kia par­duo­tu­vė

Uni­ka­lu­mas, iš­skir­ti­nu­mas, jau­ku­mas – tai, ko ge­ro, es­mi­niai da­ly­kai, bū­din­gi šią sa­vai­tę Plun­gė­je, Tel­šių gat­vė­je, at­si­da­riu­siai par­duo­tu­vei „Gė­lių bu­ti­kas“. Šia­me sa­lo­ne da­ro­mos įvai­rios puokš­tės ir kom­po­zi­ci­jos, pre­kiau­ja­ma gė­lė­mis ir su­ve­ny­rais, pa­kuo­ja­mos do­va­nos, tei­kia­mos pri­sta­ty­mo į na­mus ir pa­tal­pų in­ter­je­ro puo­šy­bos pa­slau­gos.

„Gė­lių bu­ti­kas“ – iš­ties ki­to­kia par­duo­tu­vė. Tik įė­jus, akį trau­kia puoš­niai ser­vi­ruo­tas sta­las, iš­skir­ti­niai ak­se­su­a­rai, kom­po­zi­ci­jos su gy­vo­mis gė­lė­mis. „Tai tik ma­žas pa­vyz­dys, ko­kias de­ko­ra­ci­jas ga­li­me pa­siū­ly­ti ves­tu­vių po­ky­liui“, – ap­ro­dy­da­ma sa­lo­ne eks­po­nuo­ja­mas pre­kes ir pa­slau­gas, šyp­so­si sa­vi­nin­kė Li­na.

Ko­dėl bu­ti­kas? To­dėl, kad tai nė­ra įpras­ta gė­lių par­duo­tu­vė. Už­si­sa­kę puokš­tę, klien­tai ma­lo­niai kvie­čia­mi pri­sės­ti ant minkš­ta­suo­lio, pa­siū­lo­ma ka­vos bei sal­dai­nių. Kol flo­ris­tės su­ka­si, žmo­gus tie­siog ma­lo­niai lei­džia lai­ką jau­kio­je ap­lin­ko­je, kur ka­ra­liau­ja gė­lės ir gro­žis.

Ką siū­lo „Gė­lių bu­ti­kas“? Be abe­jo, pa­grin­di­nės pre­kės čia yra gė­lės: ro­žės, ger­be­ros, fre­zi­jos, gvaz­di­kai, tul­pės, ka­li­jos ir ki­to­kie skin­ti žie­dai, taip pat įvai­rių gė­lių puokš­tės ir flo­ris­ti­nės kom­po­zi­ci­jos, „pa­slėp­ti“ žie­dai puoš­nio­se do­va­nų dė­žu­tė­se, kam­ba­ri­nės gė­lės va­zo­nė­liuo­se, rim­ties va­lan­doms skir­ti krep­še­liai ir ki­ta. Tie­sio­giai iš tie­kė­jų pre­kes iman­ti ver­sli­nin­kė sa­ko, jog gė­lės vi­sa­da bus švie­žios, lai­ko­mos šal­to­je, kon­di­cio­nuo­ja­mo­je vit­ri­no­je.
Flo­ris­ti­kos pa­dan­gė­je da­bar aps­tu tie­siog ne­įti­kė­ti­nų kū­ri­nių. Vie­nas jų – sta­bi­li­zuo­tos, kitaip sakant, kon­ser­vuo­tos ar­ba mie­gan­čios gy­vos ro­žės. Už­su­kę į „Gė­lių bu­ti­ką“, sa­vo aki­mis pa­ma­ty­si­te, kaip jos at­ro­do. Tai 100 pro­cen­tų na­tū­ra­lūs, il­gai žy­din­tys žie­dai. Ro­žių žied­la­piai ypač švel­nūs ir minkš­ti, at­ro­do, jog gė­lės ką tik nu­skin­tos. Nau­do­jant nau­jau­sias moks­lo tech­no­lo­gi­jas, jos sta­bi­li­zuo­ja­mos, to­dėl švie­žu­mas iš­lie­ka il­giau nei me­tus. Sta­bi­li­zuo­tos ro­žės ne­rei­ka­lau­ja jo­kios prie­žiū­ros, švie­sos, van­dens, ta­čiau, lai­kui bė­gant, ne­džiūs­ta! Be to, at­ro­do la­bai na­tū­ra­liai ir pui­kiai de­ra prie in­ter­je­ro. Il­ga­am­žės ro­žės – pui­ki do­va­na bet ko­kia pro­ga, ne­pa­mai­no­mas ak­cen­tas sta­lo de­ko­rui.
Taip pat par­duo­tu­vė­je ga­li­ma įsi­gy­ti žva­kių ir žva­ki­džių, flo­ris­ti­kos ak­se­su­a­rų, įvai­rių su­ve­ny­rų – va­zų, šir­du­čių, ran­kų dar­bo at­vi­ru­kų, sta­tu­lė­lių, rė­me­lių, dė­žu­čių.
„Gė­lių bu­ti­kas“ siū­lo ir įvai­rias pa­slau­gas. Vie­na jų – gė­lių pri­sta­ty­mas į na­mus ar biu­rą. Per­kant už 20 eu­rų ir dau­giau, Plun­gės ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je at­ve­ži­mas ne­kai­nuos. Taip pat flo­ris­tės gra­žiai su­pa­kuo­ja do­va­nas, de­ko­ruo­ja šam­pa­no bu­te­lius, vyks­ta į šven­tėms skir­tas vie­tas ir pa­puo­šia in­ter­je­rą. Be to ga­li pa­si­rū­pin­ti ves­tu­vių gė­lė­mis – jau­no­sios puokš­te, baž­ny­čios ir po­ky­lių sa­lės de­ko­ru, jau­nuo­sius ve­žan­čio au­to­mo­bi­lio pa­puo­ši­mu ir t. t.
Bu­ti­ko sa­vi­nin­kė Li­na apie sa­ve daug ne­kal­ba. Ji – mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­ja, eko­no­mis­tė, nu­spren­du­si im­tis sa­vo ver­slo, tu­rin­ti ir dau­giau at­ei­ties pla­nų. Ar­ti­miau­sias – in­ter­ne­ti­nė par­duo­tu­vė. Kon­ku­ren­ci­jos ji ne­bi­jo ir ne­abe­jo­ja, kad

dėl par­duo­tu­vės iš­skir­ti­nu­mo grei­tai at­ras pa­sto­vių klien­tų ra­tą, ku­rie ne tik grįš, bet ir at­ves nau­jų pir­kė­jų.
Par­duo­tu­vė „Gė­lių bu­ti­kas“ yra įsi­kū­ru­si Tel­šių g. 5 (kur yra DNB ban­kas), pir­ma­me aukš­te. Dir­ba kas­dien, nuo 9 iki 21 val., sek­ma­die­niais – iki 14 val. Tel. 8 688 20 099.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama