Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika » Al­sė­diš­kio sėk­mė AIBĖS žai­di­me: vi­sus me­tus ap­si­pirks vel­tui!

Al­sė­diš­kio sėk­mė AIBĖS žai­di­me: vi­sus me­tus ap­si­pirks vel­tui!

Al­sė­džiuo­se gy­ve­nan­tis Al­gir­das Kaz­laus­kas šian­dien šyp­so­si pa­klaus­tas, ar ti­kė­jo sa­vo sėk­me, kai nu­spren­dė įsi­jung­ti į pre­ky­bos įmo­nių al­jan­so AIBĖ or­ga­ni­zuo­tą žai­di­mą, ku­ris kvie­tė pa­si­nau­do­ti ga­li­my­be ir lai­mė­ti „Ge­riau­sio AIBĖS pir­kė­jo“ sti­pen­di­ją. „Tik­rai ne­gal­vo­jau, kad lai­mė­siu“, – sa­ko Al­gir­das. Vis­gi vy­rui for­tū­na nu­si­šyp­so­jo, ir štai nuo šiol jis vi­sus me­tus ga­lės gim­to­jo mies­te­lio AIBĖS par­duo­tu­vė­je ap­si­pirk­ti ne­iš­leis­da­mas nė cen­to!

Pre­ky­bos įmo­nių al­jan­sas AIBĖ vie­ni­ja dau­giau nei 190 maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių, ku­rios val­do dau­giau nei 753 par­duo­tu­vių vi­so­je Lie­tu­vo­je. AIBĖ kar­tas nuo kar­to or­ga­ni­zuo­ja sa­vo pir­kė­jams įvai­rias ak­ci­jas ar žai­di­mus. Vie­nas jų vyko 2017 me­tų spa­lio 19 – 2018 me­tų sau­sio 30 die­no­mis. Ak­ci­ja „Ge­riau­sio AIBĖS pir­kė­jo sti­pen­di­ja“ kvie­tė vi­sus žmo­nes, mi­nė­tu lai­ko­tar­piu pir­ku­sius šio tin­klo par­duo­tu­vė­je, pa­si­nau­do­ti ga­li­my­be ir lai­mė­ti kiek­vie­ną mė­ne­sį 50 eu­rų sti­pen­di­ją vi­siems me­tams. Ak­ci­jos są­ly­gos bu­vo la­bai pa­pras­tos. Par­duo­tu­vė­je AIBĖ rei­kė­jo įsi­gy­ti pre­kių už ne ma­žiau kaip 7 eu­rus, taip pat pir­ki­nių krep­še­ly­je tu­rė­jo bū­ti nors vie­nas pir­ki­nys, ku­ris bū­tų pa­žy­mė­tas ak­ci­jo­je nu­ro­dy­tu pre­ki­niu žen­klu. Pri­zi­nis fon­das sie­kė net 60 tūkst. eu­rų! Per ak­ci­jos lai­ko­tar­pį sti­pen­di­jos bu­vo įteik­tos net 100 lai­min­gų­jų. Al­gir­das Kaz­laus­kas – vie­nas jų.
No­rin­tys su­da­ly­vau­ti AIBĖS žai­di­me tu­rė­jo pir­ki­nių kvi­tą įmes­ti į spe­cia­lias dė­žu­tes, pa­sta­ty­tas kiek­vie­no­je AIBĖS par­duo­tu­vė­je, ar­ba žai­di­mui re­gist­ruo­tis in­ter­ne­tu ar te­le­fo­nu trum­pą­ja ži­nu­te. Pas­ta­ra­sis bū­das al­sė­diš­kiui Al­gir­dui ir bu­vęs pats pa­trauk­liau­sias. Vy­ras sa­ko, kad tik­rai dau­giau nei de­šimt kar­tų re­gist­ra­vę­sis, pa­si­rū­pin­da­vo ir žmo­nos iš AIBĖS par­duo­tu­vės par­neš­tais ka­sos če­kiais, bet tai dau­giau da­rė ne iš no­ro lai­mė­ti. Tie­siog Al­gir­das – la­bai azar­tiš­kas žmo­gus. „Yra kaž­ka­da te­kę lai­mė­ti be­ne 400 li­tų“, – pri­si­me­na jis. Kad sėk­mė ap­lan­kys šį kar­tą, tik­rai ne­si­ti­kė­jo. „Ne­ži­nau, kaip da­bar reiks pa­neš­ti pir­ki­nius“, – juo­kau­ja AIBĖS sti­pen­di­nin­kas. Lai­mė­ta su­ma bus pa­spir­tis Kaz­laus­kų šei­mai, au­gi­nan­čiai du vai­kus. Kiek­vie­ną mė­ne­sį iš­ti­sus me­tus jų šei­ma ga­lės Al­sė­džių mies­te­ly­je (Var­du­vos g. 2B) esan­čio­je AIBĖS par­duo­tu­vė­je įsi­gy­ti pre­kių už 50 eu­rų. Ak­ci­jos tai­syk­lės nu­ma­to, kad lai­mė­ta su­ma ne­ga­lės bū­ti ski­ria­ma ci­ga­re­tėms, al­ko­ho­liui ar lo­te­ri­jos bi­lie­tams, taip pat ne­bus ga­li­ma sti­pen­di­jos pi­ni­gais par­duo­tu­vė­je su­mo­kė­ti mo­kes­čių.
„To­kia pi­ni­gi­nė pa­ska­ta tik­rai yra ge­ra pir­kė­jui. Pa­ste­bė­jau, kad ne­ma­žai mū­sų pir­kė­jų ne­pa­si­nau­do­jo pro­ga su­da­ly­vau­ti ak­ci­jo­je lai­mė­ti sti­pen­di­ją. La­bai gai­la, kad žmo­nės nė­ra la­bai ak­ty­vūs, juk įmes­ti če­kį į dė­žu­tę nie­ko ne­kai­nuo­ja. Gal pa­ma­tę Al­gir­do pa­vyz­dį vis dėl to bus ak­ty­ves­ni at­ei­ty­je, tuo la­biau, kad mū­sų tin­klas tik­rai yra pa­si­ren­gęs suor­ga­ni­zuo­ti dar ne vie­ną pa­na­šią ak­ci­ją“, – kal­bė­jo Al­sė­džiuo­se įsi­kū­ru­sios AIBĖS par­duo­tu­vės ve­dė­ja Auš­ra Vai­tie­kie­nė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama