Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Plun­gės TVM kvie­čia ver­sli­nin­kus ben­dra­dar­biau­ti

Sau­sio 15 die­ną Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je lan­kė­si Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro pa­va­duo­to­ja Svet­la­na Kau­zo­nie­nė ir mi­nist­ro pa­ta­rė­jas Eval­das Ju­re­vi­čius. Ra­jo­no val­džios, Dar­bo bir­žos ir ver­slo, gi­mi­nin­gų ki­tų re­gio­nų mo­kyk­lų at­sto­vai bu­vo pa­kvies­ti į kon­fe­ren­ci­ją „Re­gio­no ver­slo vys­ty­mo­si per­spek­ty­vos ir pro­fe­si­nio ren­gi­mo spe­cia­ly­bių po­rei­kis“.

Odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ko­je „Au­ro­den­ta“ – dan­tų im­plan­ta­ci­jos pa­slau­gos

Dan­tų im­plan­tai šiuo­lai­ki­nė­je odon­to­lo­gi­jo­je, ko ge­ro, yra vie­nas di­džiau­sių pa­sie­ki­mų. Žmo­nėms, ku­rie yra ne­te­kę dan­tų, im­plan­tai su­tei­kia ga­li­my­bę jaus­tis na­tū­ra­liai. Nuo šio mė­ne­sio to­kia pro­ce­dū­ra jau at­lie­ka­ma ir odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ko­je „Au­ro­den­ta“, ku­ri yra įsi­kū­ru­si Plun­gė­je, I. Kon­čiaus skers­gat­vy­je.

Apklausa parodė – mokiniai patenkinti mokyklos maistu

Jau ne­ma­žai me­tų Plun­gės ug­dy­mo įstai­goms mai­ti­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ svei­kai pa­ga­min­tais pa­tie­ka­lais mo­ki­niai yra pa­ten­kin­ti. Taip tei­gia ap­klau­sos re­zul­ta­tus iš­ana­li­za­vęs Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius.

Už­sie­nio stu­den­tai mo­kė­si Rie­ta­vo kraš­to įmo­nė­se: iš­šū­kiams pa­kvie­tė Pie­tų Bal­ti­jos mo­ky­mo pro­gra­ma (SBTP)

Pie­tų Bal­ti­jos mo­ky­mo pro­gra­ma (SBTP), re­mian­ti pro­fe­si­nio mo­ky­mo in­ter­na­cio­na­li­za­ci­ją ir tarp­vals­ty­bi­nį ver­slą, pro­fe­si­nį mo­ky­mą ir pro­fe­si­nių mo­kyk­lų stu­den­tus, sie­kian­ti ug­dy­ti jau­ni­mo dar­bo jė­gą Pie­tų Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne, ug­dan­ti su­pra­ti­mą apie tarp­tau­ti­nio ver­slo kul­tū­rą ir ją ska­ti­nan­ti tarp ša­lių, yra sėk­min­ga ne tik Vo­kie­ti­jo­je, Len­ki­jo­je, Da­ni­jo­je, Šve­di­jo­je, bet ir Lie­tu­vo­je. Mū­sų ša­ly­je drau­ge su part­ne­riais jai va­do­vau­ja Rie­ta­vo ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras ir Že­mai­ti­jos ko­le­gi­ja. Tad ne­nuos­ta­bu, kad Rie­ta­vo kraš­to įmo­nės prak­ti­kai pri­ėmė ne­ma­žai už­sie­nio ša­lių stu­den­tų.
Kai už­da­ro­sioms ak­ci­nėms ben­dro­vėms PLUNGĖS LAGŪNA ir BRUŽTĖ bu­vo pa­siū­ly­ta sa­vo įmo­nė­se prak­ti­kai pri­im­ti stu­den­tus iš už­sie­nio ša­lių, at­sa­ky­mas bu­vo tei­gia­mas, ta­čiau tai ne­reiš­kė, kad ne­kė­lė abe­jo­nių. Idė­ja nau­ja, įmo­nės to­kios pa­tir­ties dar ne­tu­rė­jo. Tai – ir at­sa­ko­my­bė, ir sa­vos įmo­nės pres­ti­žas, ir, ži­no­ma, nau­jas iš­šū­kis.

Nuo šiol šei­mi­nin­kėms jo­kio var­go dėl sul­čių!

Sto­ties gat­vė­je 5A, Plun­gė­je, veikiančioje spau­dyk­loje mo­der­nio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis spau­džia­mos vai­sių ir dar­žo­vių sul­tys. At­ve­žu­siam ža­lia­vą klien­tui nie­kuo ne­rei­kia rū­pin­tis – pa­ruoš­tas pa­ste­ri­zuo­tas sul­tis iš­si­ve­ši­te 5 lit­rų tal­pos va­kuu­mi­niuo­se mai­še­liuo­se, ku­riuo­se jas ga­li­ma lai­ky­ti ne vie­ne­rius me­tus, o ati­da­rius – pa­to­gu nau­do­ti.

„Ker­tus“ rū­bai nuo šiol puoš ir Plun­gės mo­te­ris

Lie­pos 10-oji taps įsi­min­ti­na die­na ko­mer­ci­nės ir ga­my­bi­nės įmo­nės „Ker­tus“ veik­los is­to­ri­jo­je. Tą­dien ati­da­ry­tas dar vie­nas jos mo­te­riš­kų rū­bų par­duo­tu­vės fi­lia­las. Šį kar­tą – Plun­gė­je. Tai­gi nuo šiol Plun­gės kraš­to mo­te­rys tu­rės di­des­nį pa­si­rin­ki­mą, kur ieš­ko­ti puoš­nių dra­bu­žių.

Fo­to stu­di­ja „OK“ – kul­tū­rin­gam lais­va­lai­kiui

Lie­tin­gą bir­že­lio 13-osios penk­ta­die­nį du­ris at­vė­rė fo­to­me­ni­nin­kės Ok­sa­nos Šu­kie­nės fo­to stu­di­ja skam­biu pa­va­di­ni­mu – „OK“. Tarp iš­kil­min­gų kal­bų, gė­lių puokš­čių ir šam­pa­no tau­rių me­ni­nin­kė ne­sut­ri­ko ir fo­toa­pa­ra­tu fik­sa­vo lai­min­gas ati­da­ry­mo aki­mir­kas bei sa­vo sve­čių šyp­se­nas.

Grūdų augintojams – gera žinia

Plungės ir gretimų rajonų grūdų augintojai šiemet gali būti ramūs dėl būsimojo derliaus pardavimo – jie turės daugiau galimybių gauti didesnes pajamas, mat į šį regioną ateina dar vienas grūdų supirkėjas, konkuruosiantis su čia jau esančiais. „Kėdainių aruodai“, išsiskiriantys lanksčiu gebėjimu prisitaikyti prie ūkininkų poreikių, geromis kainomis ir garantuotu bei visuomet laiku sumokamu suderėtu atlygiu, iki šiol dirbo tik Kėdainių ir Panevėžio rajonuose, o jau šį sezoną grūdų derlių supirks ir Plungės krašte.

Aplinkos ministerija biokuro katilinę įvertino, vietos politikai – ne

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės kooperatinė prekyba“ tradiciniame Aplinkos ministerijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Inžinerinės ekologijos asociacijos ir Aplinkos vadybos ir audito instituto surengtame konkurse „Pasiekimai aplinkosaugoje“ buvo pastebėta ir tinkamai įvertinta – šiai „Vičiūnų“ grupės įmonei skirta pirmoji vieta ir nominacija „Palankiausias aplinkai procesas (gamyba)“.

Lapkritį planuojamos įkurtuvės, tačiau statyba dar net nepradėta

Mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių statyba prie regioninio Jėrubaičių sąvartyno jau turėtų eiti į pabaigą, lapkritį pagal projektinę dokumentaciją yra numatytos tos gamyklos įkurtuvės, tačiau šventės kol kas nebus, nes statybos darbai nepradėti.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama