Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Kar­je­ra sve­tur per pus­an­trų me­tų: nuo pa­kuo­to­jos iki pro­jek­to ko­or­di­na­to­rės

Iš Vil­niaus ra­jo­no ki­lu­si Zi­ta Kuk­lie­nė nie­ka­da ne­gal­vo­jo apie gy­ve­ni­mą Vo­kie­ti­jo­je. Su­lau­ku­si pa­trauk­laus dar­bo pa­siū­ly­mo ry­žo­si ri­zi­kuo­ti, o at­ra­du­si mėgs­ta­mą veik­lą čia pa­si­li­ko il­giau, nei pla­na­vo. Da­bar mo­te­ris daug ke­liau­ja ir džiau­gia­si, kad sve­čio­je ša­ly­je su­tik­ti žmo­nės pa­ma­žu tam­pa šei­mos da­li­mi.

Plun­gės vais­ti­nei – 150 me­tų!

Ge­gu­žės 14-osios po­pie­tę į mies­to cen­tre, Se­na­mies­čio aikš­tė­je, esan­čią se­ną­ją vais­ti­nę su­si­rin­ko gra­žus bū­rys šiai pro­fe­si­jai pa­si­šven­tu­sių žmo­nių. Su­ki­šu­sios gal­vas, links­mai kle­gė­da­mos, pu­sę am­žiaus kaup­tą dar­bo ko­lek­ty­vo nuo­trau­kų al­bu­mą var­tė ir pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si čia prieš 10, 20 ar dar dau­giau me­tų dir­bu­sios mo­te­rys. Pro­ga su­si­rink­ti tiek jau­nes­nės, tiek vy­res­nės kar­tos vais­ti­nin­kams į vie­ną bū­rį bu­vo iš­ties iš­skir­ti­nė – šie­met pir­ma­jai Plun­gės vais­ti­nei su­kan­ka 150 me­tų! Tai gra­žus ju­bi­lie­jus, tu­rint gal­vo­je, kad Plun­gė – ga­na jau­nas mies­tas, Mag­de­bur­go tei­ses tu­rin­tis nuo 1792 me­tų.

Per pa­rą iš­rū­šiuo­ja­ma mi­li­jo­nas kiau­ši­nių

„Vi­čiū­nų gru­pė“ spar­čiai ple­čia sa­vo veik­lą ir žen­gia į nau­ją ver­slo rin­ką. Dar vi­sai ne­se­niai, va­sa­rio pa­bai­go­je, Plun­gė­je bu­vo ati­da­ry­tas 4 mln. eu­rų ver­tės džiū­vė­sių fab­ri­kas, o pra­ėju­sią sa­vai­tę dirb­ti pra­dė­jo du nau­ji kiau­ši­nių rū­šia­vi­mo ir kiau­ši­nių pro­duk­tų ga­my­bos fab­ri­kai, į ku­riuos in­ves­tuo­ta net 17 mln. eu­rų.

„Vi­čiū­nų“ kom­plek­se Ma­ce­niuo­se – nau­jas džiū­vė­sių ga­my­bos fab­ri­kas

Va­sa­rio 25 die­ną sta­ty­bos dar­bų ran­go­vai iš „YIT Kaus­ta“ ben­dro­vės sim­bo­li­nį džiū­vė­sių ga­my­bos pa­sta­to įkur­tu­vių rak­tą per­da­vė tie­siai šei­mi­nin­kams – „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ben­dra­tur­čiams – Vis­val­dui Ma­ti­jo­šai­čiui ir Liu­dui Skie­rui – į ran­kas. Nuo ko­vo 15 die­nos Plun­gės ra­jo­ne, Ma­ce­nių kai­me, pa­gal nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas nau­ja­ja­me fab­ri­ke bus pra­dė­ti ga­min­ti džiū­vė­sė­liai ir „ras­kas“, nau­do­ja­mas kot­le­tams pa­gar­din­ti ar­ba ke­pa­miems pro­duk­tams ap­vo­lio­ti.

Griau­na, sta­to, re­no­vuo­ja – ir už tai pui­kiai įver­tin­ti kon­kur­se „Ga­ze­lė 2014“

Sau­sio pa­bai­go­je pa­skelb­ti smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo au­gi­mą ska­ti­nan­čio kon­kur­so „Ga­ze­lė“ no­mi­nan­tai. Šis „Ver­slo ži­nių“ or­ga­ni­zuo­ja­mas pro­jek­tas – jau vie­nuo­lik­ta­sis. Tarp ge­riau­siai įver­tin­tų­jų už 2014 me­tų re­zul­ta­tus – ir UAB „EJ Re­no­va­ci­ja“, ku­rios di­rek­to­rius ir sa­vi­nin­kas – mū­sų kraš­tie­tis Egi­di­jus Jan­ke­vi­čius.

Plun­gės TVM kvie­čia ver­sli­nin­kus ben­dra­dar­biau­ti

Sau­sio 15 die­ną Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je lan­kė­si Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro pa­va­duo­to­ja Svet­la­na Kau­zo­nie­nė ir mi­nist­ro pa­ta­rė­jas Eval­das Ju­re­vi­čius. Ra­jo­no val­džios, Dar­bo bir­žos ir ver­slo, gi­mi­nin­gų ki­tų re­gio­nų mo­kyk­lų at­sto­vai bu­vo pa­kvies­ti į kon­fe­ren­ci­ją „Re­gio­no ver­slo vys­ty­mo­si per­spek­ty­vos ir pro­fe­si­nio ren­gi­mo spe­cia­ly­bių po­rei­kis“.

Odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ko­je „Au­ro­den­ta“ – dan­tų im­plan­ta­ci­jos pa­slau­gos

Dan­tų im­plan­tai šiuo­lai­ki­nė­je odon­to­lo­gi­jo­je, ko ge­ro, yra vie­nas di­džiau­sių pa­sie­ki­mų. Žmo­nėms, ku­rie yra ne­te­kę dan­tų, im­plan­tai su­tei­kia ga­li­my­bę jaus­tis na­tū­ra­liai. Nuo šio mė­ne­sio to­kia pro­ce­dū­ra jau at­lie­ka­ma ir odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ko­je „Au­ro­den­ta“, ku­ri yra įsi­kū­ru­si Plun­gė­je, I. Kon­čiaus skers­gat­vy­je.

Apklausa parodė – mokiniai patenkinti mokyklos maistu

Jau ne­ma­žai me­tų Plun­gės ug­dy­mo įstai­goms mai­ti­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ svei­kai pa­ga­min­tais pa­tie­ka­lais mo­ki­niai yra pa­ten­kin­ti. Taip tei­gia ap­klau­sos re­zul­ta­tus iš­ana­li­za­vęs Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius.

Už­sie­nio stu­den­tai mo­kė­si Rie­ta­vo kraš­to įmo­nė­se: iš­šū­kiams pa­kvie­tė Pie­tų Bal­ti­jos mo­ky­mo pro­gra­ma (SBTP)

Pie­tų Bal­ti­jos mo­ky­mo pro­gra­ma (SBTP), re­mian­ti pro­fe­si­nio mo­ky­mo in­ter­na­cio­na­li­za­ci­ją ir tarp­vals­ty­bi­nį ver­slą, pro­fe­si­nį mo­ky­mą ir pro­fe­si­nių mo­kyk­lų stu­den­tus, sie­kian­ti ug­dy­ti jau­ni­mo dar­bo jė­gą Pie­tų Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne, ug­dan­ti su­pra­ti­mą apie tarp­tau­ti­nio ver­slo kul­tū­rą ir ją ska­ti­nan­ti tarp ša­lių, yra sėk­min­ga ne tik Vo­kie­ti­jo­je, Len­ki­jo­je, Da­ni­jo­je, Šve­di­jo­je, bet ir Lie­tu­vo­je. Mū­sų ša­ly­je drau­ge su part­ne­riais jai va­do­vau­ja Rie­ta­vo ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras ir Že­mai­ti­jos ko­le­gi­ja. Tad ne­nuos­ta­bu, kad Rie­ta­vo kraš­to įmo­nės prak­ti­kai pri­ėmė ne­ma­žai už­sie­nio ša­lių stu­den­tų.
Kai už­da­ro­sioms ak­ci­nėms ben­dro­vėms PLUNGĖS LAGŪNA ir BRUŽTĖ bu­vo pa­siū­ly­ta sa­vo įmo­nė­se prak­ti­kai pri­im­ti stu­den­tus iš už­sie­nio ša­lių, at­sa­ky­mas bu­vo tei­gia­mas, ta­čiau tai ne­reiš­kė, kad ne­kė­lė abe­jo­nių. Idė­ja nau­ja, įmo­nės to­kios pa­tir­ties dar ne­tu­rė­jo. Tai – ir at­sa­ko­my­bė, ir sa­vos įmo­nės pres­ti­žas, ir, ži­no­ma, nau­jas iš­šū­kis.

Nuo šiol šei­mi­nin­kėms jo­kio var­go dėl sul­čių!

Sto­ties gat­vė­je 5A, Plun­gė­je, veikiančioje spau­dyk­loje mo­der­nio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis spau­džia­mos vai­sių ir dar­žo­vių sul­tys. At­ve­žu­siam ža­lia­vą klien­tui nie­kuo ne­rei­kia rū­pin­tis – pa­ruoš­tas pa­ste­ri­zuo­tas sul­tis iš­si­ve­ši­te 5 lit­rų tal­pos va­kuu­mi­niuo­se mai­še­liuo­se, ku­riuo­se jas ga­li­ma lai­ky­ti ne vie­ne­rius me­tus, o ati­da­rius – pa­to­gu nau­do­ti.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama