Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

„Vi­čiū­nų“ kom­plek­se Ma­ce­niuo­se – nau­jas džiū­vė­sių ga­my­bos fab­ri­kas

Va­sa­rio 25 die­ną sta­ty­bos dar­bų ran­go­vai iš „YIT Kaus­ta“ ben­dro­vės sim­bo­li­nį džiū­vė­sių ga­my­bos pa­sta­to įkur­tu­vių rak­tą per­da­vė tie­siai šei­mi­nin­kams – „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ben­dra­tur­čiams – Vis­val­dui Ma­ti­jo­šai­čiui ir Liu­dui Skie­rui – į ran­kas. Nuo ko­vo 15 die­nos Plun­gės ra­jo­ne, Ma­ce­nių kai­me, pa­gal nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas nau­ja­ja­me fab­ri­ke bus pra­dė­ti ga­min­ti džiū­vė­sė­liai ir „ras­kas“, nau­do­ja­mas kot­le­tams pa­gar­din­ti ar­ba ke­pa­miems pro­duk­tams ap­vo­lio­ti.

Griau­na, sta­to, re­no­vuo­ja – ir už tai pui­kiai įver­tin­ti kon­kur­se „Ga­ze­lė 2014“

Sau­sio pa­bai­go­je pa­skelb­ti smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo au­gi­mą ska­ti­nan­čio kon­kur­so „Ga­ze­lė“ no­mi­nan­tai. Šis „Ver­slo ži­nių“ or­ga­ni­zuo­ja­mas pro­jek­tas – jau vie­nuo­lik­ta­sis. Tarp ge­riau­siai įver­tin­tų­jų už 2014 me­tų re­zul­ta­tus – ir UAB „EJ Re­no­va­ci­ja“, ku­rios di­rek­to­rius ir sa­vi­nin­kas – mū­sų kraš­tie­tis Egi­di­jus Jan­ke­vi­čius.

Plun­gės TVM kvie­čia ver­sli­nin­kus ben­dra­dar­biau­ti

Sau­sio 15 die­ną Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je lan­kė­si Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro pa­va­duo­to­ja Svet­la­na Kau­zo­nie­nė ir mi­nist­ro pa­ta­rė­jas Eval­das Ju­re­vi­čius. Ra­jo­no val­džios, Dar­bo bir­žos ir ver­slo, gi­mi­nin­gų ki­tų re­gio­nų mo­kyk­lų at­sto­vai bu­vo pa­kvies­ti į kon­fe­ren­ci­ją „Re­gio­no ver­slo vys­ty­mo­si per­spek­ty­vos ir pro­fe­si­nio ren­gi­mo spe­cia­ly­bių po­rei­kis“.

Odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ko­je „Au­ro­den­ta“ – dan­tų im­plan­ta­ci­jos pa­slau­gos

Dan­tų im­plan­tai šiuo­lai­ki­nė­je odon­to­lo­gi­jo­je, ko ge­ro, yra vie­nas di­džiau­sių pa­sie­ki­mų. Žmo­nėms, ku­rie yra ne­te­kę dan­tų, im­plan­tai su­tei­kia ga­li­my­bę jaus­tis na­tū­ra­liai. Nuo šio mė­ne­sio to­kia pro­ce­dū­ra jau at­lie­ka­ma ir odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ko­je „Au­ro­den­ta“, ku­ri yra įsi­kū­ru­si Plun­gė­je, I. Kon­čiaus skers­gat­vy­je.

Apklausa parodė – mokiniai patenkinti mokyklos maistu

Jau ne­ma­žai me­tų Plun­gės ug­dy­mo įstai­goms mai­ti­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ svei­kai pa­ga­min­tais pa­tie­ka­lais mo­ki­niai yra pa­ten­kin­ti. Taip tei­gia ap­klau­sos re­zul­ta­tus iš­ana­li­za­vęs Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius.

Už­sie­nio stu­den­tai mo­kė­si Rie­ta­vo kraš­to įmo­nė­se: iš­šū­kiams pa­kvie­tė Pie­tų Bal­ti­jos mo­ky­mo pro­gra­ma (SBTP)

Pie­tų Bal­ti­jos mo­ky­mo pro­gra­ma (SBTP), re­mian­ti pro­fe­si­nio mo­ky­mo in­ter­na­cio­na­li­za­ci­ją ir tarp­vals­ty­bi­nį ver­slą, pro­fe­si­nį mo­ky­mą ir pro­fe­si­nių mo­kyk­lų stu­den­tus, sie­kian­ti ug­dy­ti jau­ni­mo dar­bo jė­gą Pie­tų Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne, ug­dan­ti su­pra­ti­mą apie tarp­tau­ti­nio ver­slo kul­tū­rą ir ją ska­ti­nan­ti tarp ša­lių, yra sėk­min­ga ne tik Vo­kie­ti­jo­je, Len­ki­jo­je, Da­ni­jo­je, Šve­di­jo­je, bet ir Lie­tu­vo­je. Mū­sų ša­ly­je drau­ge su part­ne­riais jai va­do­vau­ja Rie­ta­vo ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras ir Že­mai­ti­jos ko­le­gi­ja. Tad ne­nuos­ta­bu, kad Rie­ta­vo kraš­to įmo­nės prak­ti­kai pri­ėmė ne­ma­žai už­sie­nio ša­lių stu­den­tų.
Kai už­da­ro­sioms ak­ci­nėms ben­dro­vėms PLUNGĖS LAGŪNA ir BRUŽTĖ bu­vo pa­siū­ly­ta sa­vo įmo­nė­se prak­ti­kai pri­im­ti stu­den­tus iš už­sie­nio ša­lių, at­sa­ky­mas bu­vo tei­gia­mas, ta­čiau tai ne­reiš­kė, kad ne­kė­lė abe­jo­nių. Idė­ja nau­ja, įmo­nės to­kios pa­tir­ties dar ne­tu­rė­jo. Tai – ir at­sa­ko­my­bė, ir sa­vos įmo­nės pres­ti­žas, ir, ži­no­ma, nau­jas iš­šū­kis.

Nuo šiol šei­mi­nin­kėms jo­kio var­go dėl sul­čių!

Sto­ties gat­vė­je 5A, Plun­gė­je, veikiančioje spau­dyk­loje mo­der­nio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis spau­džia­mos vai­sių ir dar­žo­vių sul­tys. At­ve­žu­siam ža­lia­vą klien­tui nie­kuo ne­rei­kia rū­pin­tis – pa­ruoš­tas pa­ste­ri­zuo­tas sul­tis iš­si­ve­ši­te 5 lit­rų tal­pos va­kuu­mi­niuo­se mai­še­liuo­se, ku­riuo­se jas ga­li­ma lai­ky­ti ne vie­ne­rius me­tus, o ati­da­rius – pa­to­gu nau­do­ti.

„Ker­tus“ rū­bai nuo šiol puoš ir Plun­gės mo­te­ris

Lie­pos 10-oji taps įsi­min­ti­na die­na ko­mer­ci­nės ir ga­my­bi­nės įmo­nės „Ker­tus“ veik­los is­to­ri­jo­je. Tą­dien ati­da­ry­tas dar vie­nas jos mo­te­riš­kų rū­bų par­duo­tu­vės fi­lia­las. Šį kar­tą – Plun­gė­je. Tai­gi nuo šiol Plun­gės kraš­to mo­te­rys tu­rės di­des­nį pa­si­rin­ki­mą, kur ieš­ko­ti puoš­nių dra­bu­žių.

Fo­to stu­di­ja „OK“ – kul­tū­rin­gam lais­va­lai­kiui

Lie­tin­gą bir­že­lio 13-osios penk­ta­die­nį du­ris at­vė­rė fo­to­me­ni­nin­kės Ok­sa­nos Šu­kie­nės fo­to stu­di­ja skam­biu pa­va­di­ni­mu – „OK“. Tarp iš­kil­min­gų kal­bų, gė­lių puokš­čių ir šam­pa­no tau­rių me­ni­nin­kė ne­sut­ri­ko ir fo­toa­pa­ra­tu fik­sa­vo lai­min­gas ati­da­ry­mo aki­mir­kas bei sa­vo sve­čių šyp­se­nas.

Grūdų augintojams – gera žinia

Plungės ir gretimų rajonų grūdų augintojai šiemet gali būti ramūs dėl būsimojo derliaus pardavimo – jie turės daugiau galimybių gauti didesnes pajamas, mat į šį regioną ateina dar vienas grūdų supirkėjas, konkuruosiantis su čia jau esančiais. „Kėdainių aruodai“, išsiskiriantys lanksčiu gebėjimu prisitaikyti prie ūkininkų poreikių, geromis kainomis ir garantuotu bei visuomet laiku sumokamu suderėtu atlygiu, iki šiol dirbo tik Kėdainių ir Panevėžio rajonuose, o jau šį sezoną grūdų derlių supirks ir Plungės krašte.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama