Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Pa­de­da iš­lik­ti dar­bo rin­ko­je

Lie­tu­vos dar­bo bir­ža nuo 2014-ų me­tų pra­džios 22 mė­ne­sius vyk­dė Eu­ro­pos są­jun­gos fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą „Iš­lik dar­bo rin­ko­je“. Kaip pa­žy­mė­jo Tel­šių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos di­rek­to­rė Dan­gi­ru­tė Jur­ku­vie­nė, pats pro­jek­to pa­va­di­ni­mas įpa­rei­go­jo ska­tin­ti žmo­nes, ne­tu­rin­čius dar­bo, ne­pra­ras­ti dar­bo įgū­džių, bedarbiams, neturintiems profesinio pasirengimo, suteikė galimybę įgyti profesiją, o dir­ban­tys as­me­nys tu­rė­jo ga­li­my­bę to­bu­lin­ti ge­bė­ji­mus dėl au­gan­čių kva­li­fi­ka­ci­nių rei­ka­la­vi­mų, kad su­ge­bė­tų sklan­džiai pri­si­tai­ky­ti prie at­si­nau­ji­nan­čių tech­no­lo­gi­jų mū­sų ša­lies ver­slo ap­lin­ko­je.

Vis­kas gra­žu, kas žmo­gui tin­ka

Gro­žio stu­di­jai „Gus­tė“ šį ru­de­nį su­kaks tre­ji me­tai. Kaip sa­kė stu­di­jos įkū­rė­ja Man­tė Ge­lum­bic­kė, ko­lek­ty­vas dar tik for­muo­ja­si, ta­čiau aki­vaiz­du, kad čia gro­žio in­dust­ri­ją vys­to jau­nos ir per­spek­ty­vios, mo­der­nios ir ma­din­gos vai­kų, mo­te­rų ir vy­rų kir­pė­jos, ma­ni­kiū­ri­nin­kės ir gro­žio te­ra­peu­tės. „Gus­tė“ jau siū­lo ir at­ei­ty­je ren­gia­si klien­tams pa­siū­ly­ti to­kių pa­slau­gų, ku­rių kol kas ne­si­ryž­ta teik­ti ki­ti mū­sų mies­to gro­žio sa­lo­nai.

Plun­gė­je – aš­tuo­ni ge­o­lo­biai

Ne­se­niai te­ko skai­ty­ti de­tek­ty­vą, ku­rio veiks­mas su­ko­si apie pas­ta­ruo­ju me­tu vi­sa­me pa­sau­ly­je po­pu­lia­rų žai­di­mą „Ge­o­ca­ching“. Mū­siš­kai bū­tų „Ge­og­ra­fi­nių lo­bių ieš­ko­ji­mas“. Kaip ir daž­nam skai­ty­to­jui no­rė­jo­si pa­tik­rin­ti kny­gos au­to­rės iš­mo­nės ri­bas, tad įve­džiau an­gliš­ką­jį žai­di­mo pa­va­di­ni­mą į „go­og­le“ ir už­si­re­gist­ra­vau „Ge­o­ca­ching“ pus­la­py­je. At­si­da­rius že­mė­la­pį ir įve­dus gim­to­jo mies­to pa­va­di­ni­mą, lau­kė ne­ti­kė­tu­mas. Pa­si­ro­do, Plun­gė­je taip pat yra ge­og­ra­fi­nių lo­bių.

Odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ka „Sa­nus“ do­va­nos šyp­se­nas

Be­veik pa­čia­me Plun­gės mies­to cen­tre, ties J. Tu­mo-Vaiž­gan­to ir Su­ki­lė­lių gat­vių su­si­kir­ti­mu, ne­se­niai pa­sta­ty­tas gra­žus rau­do­nų ply­tų pa­sta­tas, kai ku­rių plun­giš­kių net su Plun­gės par­ko laik­ro­di­ne ly­gin­tas. Ja­me įsi­kū­rė ir lie­pos 16-ąją du­ris at­vė­rė gra­žias šyp­se­nas do­va­no­sian­ti įstai­ga – odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ka „Sa­nus“.

Pa­de­da iš­mok­ti vai­ruo­ti

Kaip šiais lai­kais vyks­ta mo­ky­mas vai­ruo­ti, į ką rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį no­rin­tiems mo­ky­tis, kas svar­bu be­si­mo­kan­tiems? Kiek in­for­ma­ci­jos tu­ri­me, ar vis­ką ga­li­me su­ži­no­ti iš in­ter­ne­to ar pa­skam­bi­nę te­le­fo­nu, ar ži­no­me, ko klaus­ti ir ko ti­kė­tis?
Jau dvy­lik­tus veik­los me­tus skai­čiuo­ja vai­ra­vi­mo mo­kyk­la „Kos­po­ri­ta“, ren­gian­ti bū­si­muo­sius B ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jus.
To­dėl at­sa­ky­ti į šiuos ir ki­tus klau­si­mus pa­pra­šė­me dau­ge­liui ge­rai pa­žįs­ta­mo ir dau­giau kaip dvi­de­šimt vai­ra­vi­mo mo­ky­mo me­tų pa­tir­ties tu­rin­čio šios sri­ties mo­ky­to­jo Kos­to Pot­ko­čy­mo.

Kar­je­ra sve­tur per pus­an­trų me­tų: nuo pa­kuo­to­jos iki pro­jek­to ko­or­di­na­to­rės

Iš Vil­niaus ra­jo­no ki­lu­si Zi­ta Kuk­lie­nė nie­ka­da ne­gal­vo­jo apie gy­ve­ni­mą Vo­kie­ti­jo­je. Su­lau­ku­si pa­trauk­laus dar­bo pa­siū­ly­mo ry­žo­si ri­zi­kuo­ti, o at­ra­du­si mėgs­ta­mą veik­lą čia pa­si­li­ko il­giau, nei pla­na­vo. Da­bar mo­te­ris daug ke­liau­ja ir džiau­gia­si, kad sve­čio­je ša­ly­je su­tik­ti žmo­nės pa­ma­žu tam­pa šei­mos da­li­mi.

Plun­gės vais­ti­nei – 150 me­tų!

Ge­gu­žės 14-osios po­pie­tę į mies­to cen­tre, Se­na­mies­čio aikš­tė­je, esan­čią se­ną­ją vais­ti­nę su­si­rin­ko gra­žus bū­rys šiai pro­fe­si­jai pa­si­šven­tu­sių žmo­nių. Su­ki­šu­sios gal­vas, links­mai kle­gė­da­mos, pu­sę am­žiaus kaup­tą dar­bo ko­lek­ty­vo nuo­trau­kų al­bu­mą var­tė ir pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si čia prieš 10, 20 ar dar dau­giau me­tų dir­bu­sios mo­te­rys. Pro­ga su­si­rink­ti tiek jau­nes­nės, tiek vy­res­nės kar­tos vais­ti­nin­kams į vie­ną bū­rį bu­vo iš­ties iš­skir­ti­nė – šie­met pir­ma­jai Plun­gės vais­ti­nei su­kan­ka 150 me­tų! Tai gra­žus ju­bi­lie­jus, tu­rint gal­vo­je, kad Plun­gė – ga­na jau­nas mies­tas, Mag­de­bur­go tei­ses tu­rin­tis nuo 1792 me­tų.

Per pa­rą iš­rū­šiuo­ja­ma mi­li­jo­nas kiau­ši­nių

„Vi­čiū­nų gru­pė“ spar­čiai ple­čia sa­vo veik­lą ir žen­gia į nau­ją ver­slo rin­ką. Dar vi­sai ne­se­niai, va­sa­rio pa­bai­go­je, Plun­gė­je bu­vo ati­da­ry­tas 4 mln. eu­rų ver­tės džiū­vė­sių fab­ri­kas, o pra­ėju­sią sa­vai­tę dirb­ti pra­dė­jo du nau­ji kiau­ši­nių rū­šia­vi­mo ir kiau­ši­nių pro­duk­tų ga­my­bos fab­ri­kai, į ku­riuos in­ves­tuo­ta net 17 mln. eu­rų.

„Vi­čiū­nų“ kom­plek­se Ma­ce­niuo­se – nau­jas džiū­vė­sių ga­my­bos fab­ri­kas

Va­sa­rio 25 die­ną sta­ty­bos dar­bų ran­go­vai iš „YIT Kaus­ta“ ben­dro­vės sim­bo­li­nį džiū­vė­sių ga­my­bos pa­sta­to įkur­tu­vių rak­tą per­da­vė tie­siai šei­mi­nin­kams – „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ben­dra­tur­čiams – Vis­val­dui Ma­ti­jo­šai­čiui ir Liu­dui Skie­rui – į ran­kas. Nuo ko­vo 15 die­nos Plun­gės ra­jo­ne, Ma­ce­nių kai­me, pa­gal nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas nau­ja­ja­me fab­ri­ke bus pra­dė­ti ga­min­ti džiū­vė­sė­liai ir „ras­kas“, nau­do­ja­mas kot­le­tams pa­gar­din­ti ar­ba ke­pa­miems pro­duk­tams ap­vo­lio­ti.

Griau­na, sta­to, re­no­vuo­ja – ir už tai pui­kiai įver­tin­ti kon­kur­se „Ga­ze­lė 2014“

Sau­sio pa­bai­go­je pa­skelb­ti smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo au­gi­mą ska­ti­nan­čio kon­kur­so „Ga­ze­lė“ no­mi­nan­tai. Šis „Ver­slo ži­nių“ or­ga­ni­zuo­ja­mas pro­jek­tas – jau vie­nuo­lik­ta­sis. Tarp ge­riau­siai įver­tin­tų­jų už 2014 me­tų re­zul­ta­tus – ir UAB „EJ Re­no­va­ci­ja“, ku­rios di­rek­to­rius ir sa­vi­nin­kas – mū­sų kraš­tie­tis Egi­di­jus Jan­ke­vi­čius.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama