Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Kre­di­to uni­ja „Že­mai­ti­jos iž­das“ plun­giš­kiams ža­da ge­ras pa­lū­ka­nas

Sėk­min­gai au­gan­ti kre­di­to uni­ja „Že­mai­ti­jos iž­das“ ple­čia sa­vo veik­lą – sau­sio 28 die­ną Plun­gė­je pra­dė­jo veik­ti šios fi­nan­si­nės įstai­gos nu­to­lu­si ka­sa. Ati­da­ry­mo šven­tė­je da­ly­va­vo ir mū­sų sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

Plun­gė­je – nau­ja skal­byk­la!

Nuo va­sa­rio 1 die­nos Plun­gė­je, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės 54 nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me pa­sta­te, veik­lą pra­de­da nau­ja skal­byk­la. Kvie­čia­me nau­do­tis jos tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis!

Žva­kių dei­vė Ge­ral­da ple­čia sa­vo val­das

Sau­sio 22 die­ną kai­my­ni­nia­me Kar­te­nos mies­te­ly­je ati­da­ry­tas dar vienas UAB „Ge­ral­da“, už­sii­man­čios ka­pų, lau­ko ir aro­ma­ti­nių žva­kių ga­my­ba, ce­chas. Ben­dro­vės va­do­vas Gin­tau­tas Iga­ris, su sa­vo pa­gal­bi­nin­kais įgy­ven­di­nęs „Ge­ral­dos“ pro­duk­ty­vu­mo ir kon­ku­ren­cin­gu­mo di­di­ni­mo, vyk­dant ga­my­bi­nių pa­jė­gu­mų plėt­ros in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą, siun­čia ži­nią, kad Kar­te­no­je vei­kian­čiai žva­kių gamybos įmonei rei­kia ge­rų dar­buo­to­jų, mat įsi­pa­rei­go­ta nau­juo­se ce­chuo­se įdar­bin­ti dar 42 žmo­nes.

„Vi­čiū­nams“ – pen­kios kon­kur­so „Lie­tu­vos me­tų ga­mi­nys“ no­mi­na­ci­jos

Gruo­džio 11 die­ną bu­vo pa­skelb­ti ša­ly­je svar­biau­siu lai­ko­mo, ver­slo ben­druo­me­nės pri­pa­žin­to ir Lie­tu­vos įmo­nių ga­mi­na­mą pro­duk­ci­ją kas­met įver­ti­nan­čio kon­kur­so „Lie­tu­vos me­tų ga­mi­nys – 2015“ nu­ga­lė­to­jai. Ant aukš­čiau­sios pa­ky­los – net pen­ki „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės pro­duk­tai.

Prem­je­ras ap­žiū­rė­jo nau­jau­sius „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės fab­ri­kus, bio­ka­ti­li­nę ir kom­pre­so­ri­nę

Lap­kri­čio 13-osios po­pie­tę Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius, ly­di­mas „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ben­dra­tur­čio Liu­do Skie­raus, ap­žiū­rė­jo vie­na­me kom­plek­se ša­lia Plun­gės vei­kian­čius sep­ty­nis mais­to per­dir­bi­mo ce­chus, ener­gi­jai ga­min­ti pa­sta­ty­tą bio­ka­ti­li­nę ir kom­pre­so­ri­nę. Kiek il­giau Prem­je­ras už­tru­ko kiau­ši­nių rū­šia­vi­mo ir per­dir­bi­mo įmo­nė­je.

Pa­de­da iš­lik­ti dar­bo rin­ko­je

Lie­tu­vos dar­bo bir­ža nuo 2014-ų me­tų pra­džios 22 mė­ne­sius vyk­dė Eu­ro­pos są­jun­gos fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą „Iš­lik dar­bo rin­ko­je“. Kaip pa­žy­mė­jo Tel­šių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos di­rek­to­rė Dan­gi­ru­tė Jur­ku­vie­nė, pats pro­jek­to pa­va­di­ni­mas įpa­rei­go­jo ska­tin­ti žmo­nes, ne­tu­rin­čius dar­bo, ne­pra­ras­ti dar­bo įgū­džių, bedarbiams, neturintiems profesinio pasirengimo, suteikė galimybę įgyti profesiją, o dir­ban­tys as­me­nys tu­rė­jo ga­li­my­bę to­bu­lin­ti ge­bė­ji­mus dėl au­gan­čių kva­li­fi­ka­ci­nių rei­ka­la­vi­mų, kad su­ge­bė­tų sklan­džiai pri­si­tai­ky­ti prie at­si­nau­ji­nan­čių tech­no­lo­gi­jų mū­sų ša­lies ver­slo ap­lin­ko­je.

Vis­kas gra­žu, kas žmo­gui tin­ka

Gro­žio stu­di­jai „Gus­tė“ šį ru­de­nį su­kaks tre­ji me­tai. Kaip sa­kė stu­di­jos įkū­rė­ja Man­tė Ge­lum­bic­kė, ko­lek­ty­vas dar tik for­muo­ja­si, ta­čiau aki­vaiz­du, kad čia gro­žio in­dust­ri­ją vys­to jau­nos ir per­spek­ty­vios, mo­der­nios ir ma­din­gos vai­kų, mo­te­rų ir vy­rų kir­pė­jos, ma­ni­kiū­ri­nin­kės ir gro­žio te­ra­peu­tės. „Gus­tė“ jau siū­lo ir at­ei­ty­je ren­gia­si klien­tams pa­siū­ly­ti to­kių pa­slau­gų, ku­rių kol kas ne­si­ryž­ta teik­ti ki­ti mū­sų mies­to gro­žio sa­lo­nai.

Plun­gė­je – aš­tuo­ni ge­o­lo­biai

Ne­se­niai te­ko skai­ty­ti de­tek­ty­vą, ku­rio veiks­mas su­ko­si apie pas­ta­ruo­ju me­tu vi­sa­me pa­sau­ly­je po­pu­lia­rų žai­di­mą „Ge­o­ca­ching“. Mū­siš­kai bū­tų „Ge­og­ra­fi­nių lo­bių ieš­ko­ji­mas“. Kaip ir daž­nam skai­ty­to­jui no­rė­jo­si pa­tik­rin­ti kny­gos au­to­rės iš­mo­nės ri­bas, tad įve­džiau an­gliš­ką­jį žai­di­mo pa­va­di­ni­mą į „go­og­le“ ir už­si­re­gist­ra­vau „Ge­o­ca­ching“ pus­la­py­je. At­si­da­rius že­mė­la­pį ir įve­dus gim­to­jo mies­to pa­va­di­ni­mą, lau­kė ne­ti­kė­tu­mas. Pa­si­ro­do, Plun­gė­je taip pat yra ge­og­ra­fi­nių lo­bių.

Odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ka „Sa­nus“ do­va­nos šyp­se­nas

Be­veik pa­čia­me Plun­gės mies­to cen­tre, ties J. Tu­mo-Vaiž­gan­to ir Su­ki­lė­lių gat­vių su­si­kir­ti­mu, ne­se­niai pa­sta­ty­tas gra­žus rau­do­nų ply­tų pa­sta­tas, kai ku­rių plun­giš­kių net su Plun­gės par­ko laik­ro­di­ne ly­gin­tas. Ja­me įsi­kū­rė ir lie­pos 16-ąją du­ris at­vė­rė gra­žias šyp­se­nas do­va­no­sian­ti įstai­ga – odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ka „Sa­nus“.

Pa­de­da iš­mok­ti vai­ruo­ti

Kaip šiais lai­kais vyks­ta mo­ky­mas vai­ruo­ti, į ką rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį no­rin­tiems mo­ky­tis, kas svar­bu be­si­mo­kan­tiems? Kiek in­for­ma­ci­jos tu­ri­me, ar vis­ką ga­li­me su­ži­no­ti iš in­ter­ne­to ar pa­skam­bi­nę te­le­fo­nu, ar ži­no­me, ko klaus­ti ir ko ti­kė­tis?
Jau dvy­lik­tus veik­los me­tus skai­čiuo­ja vai­ra­vi­mo mo­kyk­la „Kos­po­ri­ta“, ren­gian­ti bū­si­muo­sius B ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jus.
To­dėl at­sa­ky­ti į šiuos ir ki­tus klau­si­mus pa­pra­šė­me dau­ge­liui ge­rai pa­žįs­ta­mo ir dau­giau kaip dvi­de­šimt vai­ra­vi­mo mo­ky­mo me­tų pa­tir­ties tu­rin­čio šios sri­ties mo­ky­to­jo Kos­to Pot­ko­čy­mo.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama