Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Plun­gės ra­jo­nas pri­sta­ty­tas pa­ro­do­je „Vi­vat­tur 2009“

Šių me­tų va­sa­rio 27-kovo 1 die­no­mis gau­siai lan­ky­to­jų su­lau­kė tarp­tau­ti­nė tu­riz­mo, spor­to ir lais­va­lai­kio pa­ro­da „Vi­vat­tur 2009". Ši pa­ro­da ren­gia­ma jau 15-ąjį kar­tą pa­ro­dų cent­re „Li­tex­po" Vil­niu­je. Šie­met į ją at­vy­ko at­sto­vų iš 23-jų pa­sau­lio ša­lių. „Vi­vat­tur" tra­di­ciš­kai su­lau­kė sve­čių iš kai­my­ni­nių bei po­pu­lia­riau­sių Eu­ro­pos Są­jun­gos tu­riz­mo ša­lių: Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos, Is­pa­ni­jos, Grai­ki­jos, Ita­li­jos, Pran­cū­zi­jos, Tur­ki­jos ir ki­tų.

„Gra­ži­no­je“ – gro­žio pa­slau­gos tik Jums

Sa­lo­nas „Gra­ži­na" - ra­mus kam­pe­lis Jū­sų kū­nui ir sie­lai. Čia Jūs pa­si­slėp­si­te nuo mies­to šur­mu­lio ir aki­mir­kai su­stab­dy­si­te be­pro­tiš­ką kas­die­ni­nį bė­gi­mą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama