Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Ko­dėl lie­tu­viai per­ka „Gin­ta­ro bal­dų“ pagamintus bal­dus?

Kiek­vie­ną die­ną po vi­są Lie­tu­vą iš­si­bars­čiu­sio­se fir­mi­nė­se „Gin­ta­ro bal­dų" par­duo­tu­vė­se nu­per­ka­ma apie pus­šim­tį uos­ta­mies­čio bend­ro­vės „Gin­ta­ro bal­dai" pa­ga­min­tų minkš­tų bal­dų komp­lek­tų. Įsi­vaiz­duo­ja­te?

Ge­ros vai­ra­vi­mo pa­mo­kos – sau­gi ri­da!

Ko­vo 16 die­ną 18 va­lan­dą vai­ra­vi­mo mo­kyk­la „Saug­ri­da" (Vy­tau­to g. 15, Plun­gė) kvie­čia vi­sus no­rin­čiuo­sius į B ka­te­go­ri­jos vai­ruo­to­jų kur­sus. Nuo sa­vo veik­los pra­džios „Saug­ri­da" už­siims bū­si­mų vai­ruo­to­jų teo­ri­niu ir pra­kti­niu mo­ky­mu. Čia dir­ba pro­fe­sio­na­lūs, ates­tuo­ti teo­ri­jos mo­ky­to­jai ir vai­ra­vi­mo inst­ruk­to­riai, tu­rin­tys il­ga­me­tę dar­bo pa­tir­tį.

Ta­tui­ruo­tė – vi­sam lai­kui iš­lie­kan­tis pa­puo­ša­las

Ta­tui­ruo­tė - vie­nas iš šian­dien po­pu­lia­riau­sių kū­no puo­šy­bos bū­dų. Se­niau ta­tui­ruo­tes ne­šio­da­vo tik jū­rei­viai, bai­ke­riai ar žmo­nės, at­lie­kan­tys baus­mę, taip pa­brėž­da­mi sa­vo sta­tu­są vi­suo­me­nė­je. Sim­bo­liai ir ženk­lai iš­reikš­da­vo jų gy­ve­ni­mo bū­dą. Bet tai praei­tis. Juk „tat­too" - tai ne tik vie­na me­no rū­šių, bet ir bran­gus pa­puo­ša­las, ku­ris iš­lie­ka vi­sam lai­kui.
Gal­būt ir Jūs gal­vo­ja­te apie tai?

Plun­gės ra­jo­nas pri­sta­ty­tas pa­ro­do­je „Vi­vat­tur 2009“

Šių me­tų va­sa­rio 27-kovo 1 die­no­mis gau­siai lan­ky­to­jų su­lau­kė tarp­tau­ti­nė tu­riz­mo, spor­to ir lais­va­lai­kio pa­ro­da „Vi­vat­tur 2009". Ši pa­ro­da ren­gia­ma jau 15-ąjį kar­tą pa­ro­dų cent­re „Li­tex­po" Vil­niu­je. Šie­met į ją at­vy­ko at­sto­vų iš 23-jų pa­sau­lio ša­lių. „Vi­vat­tur" tra­di­ciš­kai su­lau­kė sve­čių iš kai­my­ni­nių bei po­pu­lia­riau­sių Eu­ro­pos Są­jun­gos tu­riz­mo ša­lių: Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos, Is­pa­ni­jos, Grai­ki­jos, Ita­li­jos, Pran­cū­zi­jos, Tur­ki­jos ir ki­tų.

„Gra­ži­no­je“ – gro­žio pa­slau­gos tik Jums

Sa­lo­nas „Gra­ži­na" - ra­mus kam­pe­lis Jū­sų kū­nui ir sie­lai. Čia Jūs pa­si­slėp­si­te nuo mies­to šur­mu­lio ir aki­mir­kai su­stab­dy­si­te be­pro­tiš­ką kas­die­ni­nį bė­gi­mą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama