Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

„Vi­čiū­nai“ jau ga­mi­na ir deš­re­les

Praė­ju­sią sa­vai­tę ša­lies ži­niask­lai­da iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad vie­na di­džiau­sių pro­duk­tų iš su­ri­mio ir žu­vies pro­duk­tų ga­min­to­jų Lie­tu­vo­je „Vi­čiū­nų" įmo­nių gru­pė žen­gia į mė­sos ga­mi­nių rin­ką, pri­sta­ty­da­ma vo­kiš­kos ko­ky­bės vir­tas pie­niš­kas deš­re­les. Nau­jo­sios „Vi­či Ba­va­ri­jos" deš­re­lės vi­suo­se ša­lies pre­ky­bos cent­ruo­se pa­si­ro­dė nuo rugp­jū­čio vi­du­rio.

Ke­lias į Gi­lai­čius ne­be­dul­kės

Rugp­jū­čio 26 die­ną vals­ty­bi­nė ko­mi­si­ja tei­gia­mai įver­ti­no už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės „Plun­gės Jo­nis" dar­bą re­konst­ruo­jant 2,69 ki­lo­met­ro ke­lio Gintališkė-Medsėdžiai ruo­žą.

„Su žmo­nė­mis juk dir­bi iš šir­dies, vi­sa­da žiū­ri­ jo in­te­re­sų“

Praė­ju­sių me­tų spa­lį po re­konst­ruk­ci­jos ati­da­ry­ta Ku­lių am­bu­la­to­ri­ja šian­dien yra lan­ko­ma ne tik ku­liš­kių. Ne­ven­gia į šią gy­dy­mo įstai­gą už­suk­ti ir ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jai, o kar­tais net plun­giš­kiai, ži­nan­tys, kad čia ga­li su­tik­ti sa­vo bend­ro­sios pra­kti­kos gy­dy­to­jus Ro­mual­dą Mon­čį ir Ire­ną Tau­čie­nę. Kai lan­kė­mės am­bu­la­to­ri­jo­je, dar­bo die­ną bu­vo be­bai­gian­ti gy­dy­to­ja ir am­bu­la­to­ri­jos ve­dė­ja I. Tau­čie­nė su sa­vo ko­le­gė­mis. Dar­bo čia joms nie­ka­da ne­trūks­ta.

Plun­gės tu­riz­mo ir vers­lo cent­ro li­ki­mas pa­ki­bo ant plau­ko?

Ša­lies val­džia pla­nuo­ja nau­jo­ves vie­šų­jų pa­slau­gų vers­lui sis­te­mo­je. Kol de­ra­ma­si dėl šios sis­te­mos re­for­mos, vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­rai Lie­tu­vo­je yra ne­ži­nio­je. Nut­rauk­tas fi­nan­sa­vi­mas iš Ūkio mi­nis­te­ri­jos, neaiš­kios atei­ties per­spek­ty­vos, ap­mi­ru­si veik­la - to­kia šių cent­rų šian­die­na. Apie su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją kal­ba­mės su Plun­gės tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­re Gied­re Ka­za­ke­vi­čie­ne.

Plun­gės mo­kyk­lo­se vyks­ta ak­ty­vus pa­si­ruo­ši­mas nau­jiems moks­lo me­tams

Kol Plun­gės moks­lei­viai ra­miai ato­sto­gau­ja, jų mo­kyk­lo­se šiuo me­tu pa­ts dar­bo įkarš­tis - val­gyk­los ruo­šia­mos nau­jiems moks­lo me­tams. Nuo šių me­tų pra­džios Plun­gės mo­ki­nių mai­ti­ni­mą vyk­dan­ti pri­va­ti įmo­nė VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas" ypa­tin­gą dė­me­sį ski­ria ne vien tik vai­kų mai­ti­ni­mui, bet ir mo­kyk­lų val­gyk­lų prie­žiū­rai.

„Bil­du­kas“ kvie­čia pie­tau­ti ir pra­mo­gau­ti

Plun­giš­kius ir mies­to sve­čius pa­pie­tau­ti, pa­sė­dė­ti prie ka­vos puo­de­lio, alaus bo­ka­lo kvie­čia at­si­nau­ji­nu­si ka­vi­nė „Bil­du­kas", vei­kian­ti Plun­gės kul­tū­ros cent­ro pa­sta­te. Nau­ja tai, kad „Bil­du­kas" „išė­jo" į kie­mą ir lau­ke jau tu­ri sa­vo pa­vė­si­nę. Už­su­ki­te!

Nuo­la­ti­nis pro­gre­sas ir iš­skir­ti­nu­mas

Ar pa­ste­bė­jo­te, kaip per ke­le­tą pa­sta­rų­jų me­tų pa­si­kei­tė Plun­gės mies­to cent­ras? Re­konst­ruo­ta Se­na­mies­čio aikš­tė tu­ri nau­jų ak­cen­tų - fon­ta­ną ir laik­ro­dį, dau­giau iš­baig­tu­mo ir tvar­kos at­si­ra­do ir aikš­tės priei­go­se. Prieš Mies­to šven­tę sta­ty­bi­nin­kai ati­den­gė ir re­konst­ruo­ja­mo Plun­gės kul­tū­ros cent­ro fa­sa­di­nę pu­sę. Kon­ser­va­ty­vūs že­mai­čiai net aik­te­lė­jo: juk akys bu­vo pri­pra­tu­sios prie pil­kos blo­kų spal­vos, o da­bar pa­sta­to prie­kis - ru­das!
Jei­gu skai­tė­te prieš po­rą me­tų ra­šy­to­jo Kęs­tu­čio Na­va­ko su­ri­kiuo­tas min­tis apie mū­sų mies­tą „Plun­gė, penk­ta­die­nis, pen­kios", tai pa­me­na­te, kad jam kul­tū­ros cent­ro pa­sta­tas iš išo­rės la­biau pri­mi­nė... kre­ma­to­riu­mą nei ką ki­ta. Nors tai tik su­bjek­ty­vi nuo­mo­nė, iš ša­lies, kaip sa­ko­ma, gal ir ge­riau ma­ty­ti... Įdo­mu, ką K. Na­va­kas apie re­konst­ruo­ja­mą pa­sta­tą pa­sa­ky­tų da­bar?

Ūki­nin­ka­vi­mas – taip pat vers­las

Bir­že­lio 15 die­ną vy­ku­sia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je kal­bė­ta apie pie­no ūkių per­spek­ty­vas ir lab­da­ra prieš ke­lio­li­ka me­tų gau­tos pran­cū­ziš­kos že­mės ūkio tech­ni­kos to­les­nį nau­do­ji­mą. Taip pat ap­tar­ti vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­čio ta­ri­fai, ter­mi­nai ir leng­va­tos.

UAB „Val­da“ įdie­gė nau­ją li­ni­ją

Ko­muna­li­nes pa­slau­gas tei­kian­ti už­da­ro­ji ak­ci­nė bend­ro­vė „Val­da" tu­ri nau­ją įren­gi­nį - ant­ri­nių ža­lia­vų rū­šia­vi­mo ir pa­ka­vi­mo li­ni­ją. Pa­sak įmo­nės di­rek­to­riaus To­mo Rau­džio, da­bar čia dir­ban­tiems žmo­nėms rū­šiuo­ti at­lie­kas kur kas pa­to­giau, o ir dar­bo na­šu­mas ge­ro­kai di­des­nis.

Rei­kia ap­lin­kui ieš­ko­ti ge­rų žmo­nių

„Al­sė­džių se­niū­ni­ja šie­met pa­si­pil­dė pen­kiais nau­jais gy­ven­to­jais, ma­žiau­siai dar še­še­tą tu­rė­tų at­neš­ti gand­ras... Mies­te­ly­je gy­ve­na du šim­ta­me­čiai, ta­čiau yra ir dau­giau gar­baus am­žiaus žmo­nių. Ži­no­te, kuo aš itin džiau­giuo­si? Ogi čia vai­kai la­bai mo­ka pri­žiū­rė­ti sa­vo se­nus tė­vus", - kal­bant apie dar­bą ne­dingo šyp­se­na nuo Al­sė­džių am­bu­la­to­ri­jos ve­dė­jos Zi­nos Bud­rec­kie­nės vei­do. Al­sė­diš­kių gy­dy­to­ja ji dir­ba 30 me­tų, to­dėl vi­sus pa­žįs­ta, pri­žiū­ri, kaip pa­ti sa­kė, jau tre­čią­ją kar­tą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama