Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Pie­vag­ry­bių plan­ta­ci­ja mies­to pa­kraš­ty

Plun­gės pa­kraš­tyje esan­čius Sa­lan­tų gat­vės 11 nu­me­riu pa­žy­mė­tus pa­sta­tus plun­giš­kiai ne­re­tai pa­va­di­na „dang­ti­ne“ ar gry­by­nu. Ir vi­sai pel­ny­tai – šiuo­se pa­sta­tuo­se yra įsi­kū­ru­si už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Eme­ga“, ku­rio­je, be trans­por­to pa­slau­gų, me­ta­li­nių kon­ser­va­vi­mo dang­te­lių ga­my­bos, au­gi­na­mi ir dau­gu­mos go­mu­rius le­pi­nan­tys ke­lių rū­šių pie­vag­ry­biai. Tie­sa, dang­te­lių ga­mi­ni­mo ce­cho įren­gi­niai jau nu­si­tei­kę il­sė­tis – la­bai su­ma­žė­jo pa­klau­sa, ta­čiau pie­vag­ry­bių po­rei­kis, pa­sak ben­dro­vės ga­my­bos di­rek­to­riaus Eval­do Mont­vi­lo, ne­ma­žė­ja – žmo­nės vis daž­niau jais įvai­ri­na sa­vo pa­tie­ka­lus.

Teatrinės aprangos bei aksesuarų nuoma – jau ir Plungėje

Artėja ypatinga šeimos šventė ar teminis vakarėlis? Spektaklis, kuriame teks vaidinti jūsų vaikui? O gal norite sukurti nepakartojamą gimtadienį savo mažyliui, bet nežinote, kur gauti jo mėgstamo personažo kostiumą? Tai ne bėda! Jums į pagalbą ateina Loretos Čiuželienės teatrinės aprangos ir aksesuarų nuomos salonas, visai neseniai atidarytas Plungėje, J. Tumo-Vaižganto gatvėje.

Di­le­ma jau­ni­mui: lik­ti Plun­gė­je ar iš­va­žiuo­ti?

Kar­tais ten­ka iš­girs­ti, kad Plun­gė­je sun­ku ras­ti ge­rai ap­mo­ka­mą, įdo­mų dar­bą, to­dėl ge­riau lai­mės ieš­ko­ti di­des­niuo­se mies­tuo­se ar už­sie­nyje. Sun­ku pa­sa­ky­ti, ar vi­si su­skai­čiuo­ja at­si­ran­dan­čias pa­pil­do­mas būs­to nuo­mos, ke­lio­nių, par­ka­vi­mo ir ki­tas iš­lai­das. Juk daž­nai Plun­gė­je su 900 eu­rų ga­li­ma gy­ven­ti ge­ro­kai ko­ky­biš­kiau nei Vil­niu­je su 1200.

„Ir savęs parodyti, ir į kitus pažiūrėti“

Taip pa­klaus­tas, ko va­žiuo­ja į ba­lan­džio 14–17 die­no­mis Klai­pė­do­je vyk­sian­čią di­džiau­sią Va­ka­rų Lie­tu­vo­je pa­ro­dą, pu­siau juo­kais at­sa­kė Šve­di­jos dra­bu­ži­nių įran­ga ir čiu­ži­niais pre­kiau­jan­čios įmo­nės sa­vi­nin­kas Da­rius Šker­ba. To­mis die­no­mis į šį, net tri­jų pa­ro­dų – „In­di­vi­du­a­li sta­ty­ba“, „In­ter De­co“, „Ma­no so­das“ – ren­gi­nį va­žiuo­ja ne tik jis, bet ir ne­ma­žai ki­tų mū­sų mies­to įmo­nių at­sto­vų. Ir ko gi ne­va­žiuo­ti, jei tik čia, vie­no­je vie­to­je, tau­pant lai­ką ga­li gau­ti ob­jek­ty­vių nau­jau­sių ži­nių bei pi­giau įsi­gy­ti rei­ka­lin­gų daik­tų? Pa­ro­do­je lau­kia­mi vi­si, ku­rie ke­ti­na sta­ty­ti na­mą, re­mon­tuo­ti ar ori­gi­na­liai įsi­reng­ti bu­tą, no­ri skly­pe pa­si­so­din­ti nau­din­gų vais­me­džių ar vaisk­rū­mių, ieš­ko in­for­ma­ci­jos, kaip efek­ty­viau­siai pri­žiū­rė­ti ap­lin­ką...

„To­ka­ri­jai“ – jau 25-eri!

An­ge­li­na ir Pet­ras Lu­ka­še­vi­čiai jau 25-erius me­tus at­lie­ka vi­sus klien­tų pa­ve­di­mus, su­si­ju­sius su ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu, jo pir­ki­mu, par­da­vi­mu, nu­oma, tar­pi­nin­kau­ja mai­nan­tis, taip pat tei­kia ar­chi­tek­tū­ri­nio, in­ži­ne­ri­nio pro­jek­ta­vi­mo, sta­ti­nių per­da­vi­mo eks­plo­a­tuo­ti, pa­sta­tų ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gas, kon­sul­tuo­ja ben­dra­tur­čius, kai ky­la ne­su­ta­ri­mų dėl nuo­sa­vy­bės.

Kre­di­to uni­ja „Že­mai­ti­jos iž­das“ plun­giš­kiams ža­da ge­ras pa­lū­ka­nas

Sėk­min­gai au­gan­ti kre­di­to uni­ja „Že­mai­ti­jos iž­das“ ple­čia sa­vo veik­lą – sau­sio 28 die­ną Plun­gė­je pra­dė­jo veik­ti šios fi­nan­si­nės įstai­gos nu­to­lu­si ka­sa. Ati­da­ry­mo šven­tė­je da­ly­va­vo ir mū­sų sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

Plun­gė­je – nau­ja skal­byk­la!

Nuo va­sa­rio 1 die­nos Plun­gė­je, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės 54 nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me pa­sta­te, veik­lą pra­de­da nau­ja skal­byk­la. Kvie­čia­me nau­do­tis jos tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis!

Žva­kių dei­vė Ge­ral­da ple­čia sa­vo val­das

Sau­sio 22 die­ną kai­my­ni­nia­me Kar­te­nos mies­te­ly­je ati­da­ry­tas dar vienas UAB „Ge­ral­da“, už­sii­man­čios ka­pų, lau­ko ir aro­ma­ti­nių žva­kių ga­my­ba, ce­chas. Ben­dro­vės va­do­vas Gin­tau­tas Iga­ris, su sa­vo pa­gal­bi­nin­kais įgy­ven­di­nęs „Ge­ral­dos“ pro­duk­ty­vu­mo ir kon­ku­ren­cin­gu­mo di­di­ni­mo, vyk­dant ga­my­bi­nių pa­jė­gu­mų plėt­ros in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą, siun­čia ži­nią, kad Kar­te­no­je vei­kian­čiai žva­kių gamybos įmonei rei­kia ge­rų dar­buo­to­jų, mat įsi­pa­rei­go­ta nau­juo­se ce­chuo­se įdar­bin­ti dar 42 žmo­nes.

„Vi­čiū­nams“ – pen­kios kon­kur­so „Lie­tu­vos me­tų ga­mi­nys“ no­mi­na­ci­jos

Gruo­džio 11 die­ną bu­vo pa­skelb­ti ša­ly­je svar­biau­siu lai­ko­mo, ver­slo ben­druo­me­nės pri­pa­žin­to ir Lie­tu­vos įmo­nių ga­mi­na­mą pro­duk­ci­ją kas­met įver­ti­nan­čio kon­kur­so „Lie­tu­vos me­tų ga­mi­nys – 2015“ nu­ga­lė­to­jai. Ant aukš­čiau­sios pa­ky­los – net pen­ki „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės pro­duk­tai.

Prem­je­ras ap­žiū­rė­jo nau­jau­sius „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės fab­ri­kus, bio­ka­ti­li­nę ir kom­pre­so­ri­nę

Lap­kri­čio 13-osios po­pie­tę Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius, ly­di­mas „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ben­dra­tur­čio Liu­do Skie­raus, ap­žiū­rė­jo vie­na­me kom­plek­se ša­lia Plun­gės vei­kian­čius sep­ty­nis mais­to per­dir­bi­mo ce­chus, ener­gi­jai ga­min­ti pa­sta­ty­tą bio­ka­ti­li­nę ir kom­pre­so­ri­nę. Kiek il­giau Prem­je­ras už­tru­ko kiau­ši­nių rū­šia­vi­mo ir per­dir­bi­mo įmo­nė­je.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama