Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gai va­do­vaus nau­jas pre­zi­den­tas

Sau­sio 19 die­ną Rie­ta­ve su­reng­tas Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų ata­skai­ti­nis rin­ki­mi­nis su­si­rin­ki­mas, ku­riame šios są­jun­gos pre­zi­den­tas Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas pri­sta­tė tre­jų pas­ta­rų­jų me­tų ata­skai­tą, ap­žvel­gė vy­ku­sius ren­gi­nius bei pa­tei­kė pa­siū­ly­mų to­les­nei or­ga­ni­za­ci­jos veik­lai.

Vai­kų mai­ti­ni­mas ga­li bū­ti ir ne­bran­gus, ir svei­ka­tai pa­lan­kus

Iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se vai­kai re­gu­lia­riai gau­na šil­to ir švie­žiai ruoš­to mais­to, ne­ska­ti­na­mas už­kan­džia­vi­mas. Ri­bo­ja­mi cuk­raus, drus­kos kie­kiai, lai­ko­ma­si drau­džia­mų mais­to pro­duk­tų ir prie­dų (kon­ser­van­tų, sal­dik­lių, da­žik­lių, sko­nio ir kva­po stip­rik­lių) są­ra­šo. Ja­me taip pat yra ir iš da­lies hid­rin­ti rie­ba­lai. De­ja, vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­go­se, na­muo­se vai­kai val­go skru­din­tą, spra­gin­tą, gruz­din­tą mais­tą. To­kie mi­ty­bos ne­to­ly­gu­mai iš­de­ri­na na­tū­ra­lų sko­nio su­vo­ki­mą, ne­for­muo­ja­mi svei­ka­tai pa­lan­kūs mi­ty­bos įpro­čiai. Mais­to tech­no­lo­gė, mi­ty­bos spe­cia­lis­tė ir svei­ka­tai­pa­lan­kus.lt įkū­rė­ja Ra­min­ta Bo­gu­šie­nė ini­ci­ja­vo so­cia­li­nę ini­cia­ty­vą „Svei­ka­tai pa­lan­kus ug­dy­mo įstai­gų tin­klas“, ku­rios me­tu sten­gia­ma­si kom­plek­siš­kai ma­žin­ti mi­ty­bos ne­to­ly­gu­mus.

Lie­tu­vos ūki­nin­kų der­lius – moks­lei­vių lėkš­tė­se

Tin­ka­mai, svei­ka­tą tau­so­jan­čiai mi­ty­bai pas­ta­ruo­ju me­tu ski­ria­mas vis di­des­nis dė­me­sys. Ypač kal­bant apie vai­kus. Vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos, ma­žai te­ga­lė­da­mos da­ry­ti po­vei­kį šei­mų val­gy­mo įpro­čiams, griež­tą žvilgs­nį yra nu­krei­pu­sios į ša­lies mo­kyk­lų val­gyk­las – ypa­tin­gas dė­me­sys ski­ria­mas ne tik tam, kas pa­tie­kia­ma ant sta­lų mo­kyk­lų val­gyk­lo­se, bet ir iš ko­kių pro­duk­tų ga­mi­na­mi pa­tie­ka­lai.

„Mix idė­jos“ per­si­kraus­tė, pra­plė­tė ir at­nau­ji­no asor­ti­men­tą

Plun­giš­kiai, sie­kian­tys at­nau­jin­ti na­mus, ži­no­, kad bal­dų ar in­ter­je­ro de­ta­lių vi­sa­da ras par­duo­tu­vė­se „Mix idė­jos“, įsi­kū­ru­sio­se J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 90 ir Tel­šių g. 19. Pas­ta­ro­ji, anks­čiau vei­ku­si Kal­niš­kių g. 20, rug­sė­jo pra­džio­je per­si­kė­lė į mies­to cen­trą ir pir­kė­jų lau­kia Tel­šių g. 19, prie „Ba­lio­ma­gi­jos“.

Plun­gės lan­ky­ti­nas vie­tas pa­ro­do vir­tu­a­lus gi­das

Iš­ma­nio­sios tech­no­lo­gi­jos spar­čiai žen­gia į bib­lio­te­kas. Nau­jiems iš­šū­kiams at­vi­ra Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­ji bib­lio­te­ka šią va­sa­rą vi­suo­me­nei pri­sta­tė nau­jie­ną – ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti lan­ky­ti­nus ob­jek­tus su vir­tu­a­liu kraš­to gi­du, nau­do­jan­tis in­te­rak­ty­viu že­mė­la­piu. Prie šio pro­jek­to ypač daug dir­bu­si vy­riau­sio­ji bib­liog­ra­fė kraš­to­ty­rai ir in­for­ma­ci­jai Oti­li­ja Juo­za­pai­tie­nė sa­kė net ne­abe­jo­jan­ti, jog su­rink­ta in­for­ma­ci­ja pa­dės ne tik tu­ris­tams – tai pui­ki ga­li­my­bė pa­tiems plun­giš­kiams ge­riau pa­žin­ti sa­vo mies­to is­to­ri­ją.

Pie­vag­ry­bių plan­ta­ci­ja mies­to pa­kraš­ty

Plun­gės pa­kraš­tyje esan­čius Sa­lan­tų gat­vės 11 nu­me­riu pa­žy­mė­tus pa­sta­tus plun­giš­kiai ne­re­tai pa­va­di­na „dang­ti­ne“ ar gry­by­nu. Ir vi­sai pel­ny­tai – šiuo­se pa­sta­tuo­se yra įsi­kū­ru­si už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Eme­ga“, ku­rio­je, be trans­por­to pa­slau­gų, me­ta­li­nių kon­ser­va­vi­mo dang­te­lių ga­my­bos, au­gi­na­mi ir dau­gu­mos go­mu­rius le­pi­nan­tys ke­lių rū­šių pie­vag­ry­biai. Tie­sa, dang­te­lių ga­mi­ni­mo ce­cho įren­gi­niai jau nu­si­tei­kę il­sė­tis – la­bai su­ma­žė­jo pa­klau­sa, ta­čiau pie­vag­ry­bių po­rei­kis, pa­sak ben­dro­vės ga­my­bos di­rek­to­riaus Eval­do Mont­vi­lo, ne­ma­žė­ja – žmo­nės vis daž­niau jais įvai­ri­na sa­vo pa­tie­ka­lus.

Teatrinės aprangos bei aksesuarų nuoma – jau ir Plungėje

Artėja ypatinga šeimos šventė ar teminis vakarėlis? Spektaklis, kuriame teks vaidinti jūsų vaikui? O gal norite sukurti nepakartojamą gimtadienį savo mažyliui, bet nežinote, kur gauti jo mėgstamo personažo kostiumą? Tai ne bėda! Jums į pagalbą ateina Loretos Čiuželienės teatrinės aprangos ir aksesuarų nuomos salonas, visai neseniai atidarytas Plungėje, J. Tumo-Vaižganto gatvėje.

Di­le­ma jau­ni­mui: lik­ti Plun­gė­je ar iš­va­žiuo­ti?

Kar­tais ten­ka iš­girs­ti, kad Plun­gė­je sun­ku ras­ti ge­rai ap­mo­ka­mą, įdo­mų dar­bą, to­dėl ge­riau lai­mės ieš­ko­ti di­des­niuo­se mies­tuo­se ar už­sie­nyje. Sun­ku pa­sa­ky­ti, ar vi­si su­skai­čiuo­ja at­si­ran­dan­čias pa­pil­do­mas būs­to nuo­mos, ke­lio­nių, par­ka­vi­mo ir ki­tas iš­lai­das. Juk daž­nai Plun­gė­je su 900 eu­rų ga­li­ma gy­ven­ti ge­ro­kai ko­ky­biš­kiau nei Vil­niu­je su 1200.

„Ir savęs parodyti, ir į kitus pažiūrėti“

Taip pa­klaus­tas, ko va­žiuo­ja į ba­lan­džio 14–17 die­no­mis Klai­pė­do­je vyk­sian­čią di­džiau­sią Va­ka­rų Lie­tu­vo­je pa­ro­dą, pu­siau juo­kais at­sa­kė Šve­di­jos dra­bu­ži­nių įran­ga ir čiu­ži­niais pre­kiau­jan­čios įmo­nės sa­vi­nin­kas Da­rius Šker­ba. To­mis die­no­mis į šį, net tri­jų pa­ro­dų – „In­di­vi­du­a­li sta­ty­ba“, „In­ter De­co“, „Ma­no so­das“ – ren­gi­nį va­žiuo­ja ne tik jis, bet ir ne­ma­žai ki­tų mū­sų mies­to įmo­nių at­sto­vų. Ir ko gi ne­va­žiuo­ti, jei tik čia, vie­no­je vie­to­je, tau­pant lai­ką ga­li gau­ti ob­jek­ty­vių nau­jau­sių ži­nių bei pi­giau įsi­gy­ti rei­ka­lin­gų daik­tų? Pa­ro­do­je lau­kia­mi vi­si, ku­rie ke­ti­na sta­ty­ti na­mą, re­mon­tuo­ti ar ori­gi­na­liai įsi­reng­ti bu­tą, no­ri skly­pe pa­si­so­din­ti nau­din­gų vais­me­džių ar vaisk­rū­mių, ieš­ko in­for­ma­ci­jos, kaip efek­ty­viau­siai pri­žiū­rė­ti ap­lin­ką...

„To­ka­ri­jai“ – jau 25-eri!

An­ge­li­na ir Pet­ras Lu­ka­še­vi­čiai jau 25-erius me­tus at­lie­ka vi­sus klien­tų pa­ve­di­mus, su­si­ju­sius su ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu, jo pir­ki­mu, par­da­vi­mu, nu­oma, tar­pi­nin­kau­ja mai­nan­tis, taip pat tei­kia ar­chi­tek­tū­ri­nio, in­ži­ne­ri­nio pro­jek­ta­vi­mo, sta­ti­nių per­da­vi­mo eks­plo­a­tuo­ti, pa­sta­tų ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gas, kon­sul­tuo­ja ben­dra­tur­čius, kai ky­la ne­su­ta­ri­mų dėl nuo­sa­vy­bės.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama