Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Ke­liau­nin­kus ir po­il­siau­to­jus trau­kia Pla­te­liai

Plun­gės ra­jo­nas dau­ge­liui sie­ja­si su Pla­te­liais ir Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­niu par­ku (ŽNP). Bū­tent čia plūs­ta tu­ris­tai ir po­il­siau­to­jai ne tik va­sa­rą. Juk pa­ma­ty­ti Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jų įdo­mu ir ru­de­nį ar pa­va­sa­rį, o pa­bū­ti nuo­sta­bio­je gam­to­je ga­li­ma bet ku­riuo me­tų lai­ku. Ži­no­ma, ke­liau­to­jus trau­kia ne tik ga­li­my­bė su­si­pa­žin­ti su Že­mai­ti­jos gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do ver­ty­bė­mis, bet ir pa­gy­ven­ti mū­sų kraš­to kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­se, pa­ra­gau­ti že­mai­tiš­kų val­gių, iš­girs­ti že­mai­tiš­ką tar­mę...

Plun­giš­kių svei­ka­ta pa­dės rū­pin­tis mo­der­niau­sia la­bo­ra­to­ri­ja Bal­ti­jos ša­ly­se

Plun­gė­je du­ris at­vė­rė pir­ma­sis mies­te me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­jos „An­tė­ja“ pa­da­li­nys. Tai vie­nin­te­lė Bal­ti­jos ša­ly­se vi­siš­kai ro­bo­ti­zuo­ta ir vie­na pir­mų­jų Lie­tu­vo­je pa­gal tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ak­re­di­tuo­ta la­bo­ra­to­ri­ja, at­lie­kan­ti vi­sus krau­jo ir ki­tus la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus. Ti­ki­ma­si, kad la­bo­ra­to­ri­jos pa­da­li­nys pa­di­dins ko­ky­biš­kų ty­ri­mų pri­ei­na­mu­mą plun­giš­kiams, o me­di­kams leis grei­čiau ir efek­ty­viau diag­no­zuo­ti klas­tin­gas li­gas.

Lie­tu­vos ver­slui – nau­jos ga­li­my­bės gau­ti fi­nan­sa­vi­mą

Ne­ban­ki­nis ver­slo fi­nan­sa­vi­mas įgau­na pa­grei­tį vi­sa­me pa­sau­ly­je, o Lie­tu­vo­je to­kią veik­lą vyk­do tik ke­lios įmo­nės. Vie­na iš jų – są­skai­tų fi­nan­sa­vi­mo pa­slau­gas tei­kian­ti DEBIFO, ku­ri siū­lo ga­li­my­bę smul­kioms ir vi­du­ti­nėms įmo­nėms at­lais­vin­ti gau­ti­no­se su­mo­se įšal­dy­tą apy­var­ti­nį ka­pi­ta­lą.

Ver­sli­nin­kai van­giai nau­do­ja­si smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo rė­mi­mo ga­li­my­bė­mis

Ge­gu­žės 22 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo (SVV) rė­mi­mo lė­šų sky­ri­mo ir nau­do­ji­mo ko­mi­si­jos po­sė­dis, ku­ria­me bu­vo svars­to­mi pa­reiš­kė­jų pra­šy­mai dėl SVV rė­mi­mo lė­šų iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to sky­ri­mo.

Jė­ru­bai­čiuo­se – po­kal­bis su Ap­lin­kos mi­nist­ru apie ga­li­my­bes ši­lu­mos ga­my­bai nau­do­ti kie­tą­jį at­gau­tą ku­rą

Ba­lan­džio 28 die­ną Jė­ru­bai­čiuo­se esan­čio­je re­gio­ni­nio at­lie­kų tvar­ky­mo są­var­ty­no aikš­te­lė­je lan­kė­si Ap­lin­kos mi­nist­ras Kęs­tu­tis Na­vic­kas. Jis su­si­ti­ko su Plun­gės me­ru Aud­riu­mi Kli­šo­niu, Rie­ta­vo me­ru An­ta­nu Čer­nec­kiu, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Vy­tau­tu Di­čiū­nu, Tel­šių sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Sau­liu­mi Ur­bo­nu. Ma­žei­kiams at­sto­va­vo tos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos eko­lo­gas Vir­gi­ni­jus Rau­do­nius. Po­kal­by­je taip pat da­ly­va­vo Sei­mo na­rys Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas, Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro (TRATC) di­rek­to­rius Ri­man­tas Ado­mai­tis ir jo pa­va­duo­to­jas Gin­tas Or­da, ben­dro­vės „Veis­tas“, ku­ri eks­plo­a­tuo­ja čia pa­sta­ty­tus me­cha­ni­nius ir bio­lo­gi­nius at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nius, di­rek­to­rius Dei­vi­das Miš­ki­nis.

Vie­ti­nio tu­riz­mo ska­ti­ni­mas: nuo siū­ly­mo pa­ra­vė­ti iki ga­li­my­bės lai­mė­ti... au­to­mo­bi­lį!

Ne­tru­kus įsi­bė­gės tu­riz­mo se­zo­nas. Ko­kius po­ky­čius jis at­neš, ką įdo­maus ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir su­ži­no­ti ap­si­lan­kius Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, ko­kios edu­ka­ci­nės pro­gra­mos siū­lo­mos, do­mė­jo­si pra­ėju­sį ant­ra­die­nį po­sė­džia­vęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas. Tu­riz­mo sri­tį ku­ruo­jan­tys spe­cia­lis­tai su­si­du­ria su ne­men­ku iš­šū­kiu – tiek vie­ti­niams, tiek at­vyks­tan­tiems žmo­nėms įro­dy­ti, kad mū­sų kraš­tas pa­trauk­lus tu­riz­mui, kad čia ga­li­ma pui­kiai pra­leis­ti lai­ką. To­dėl spe­cia­lis­tai nuo­la­tos ben­drau­ja su mū­sų kraš­to tu­riz­mo pa­slau­gų tei­kė­jais, kad čia at­vy­ku­siems tu­ris­tams ga­lė­tų pa­teik­ti kuo įdo­mes­nių pa­slau­gų pa­ke­tą. Kai ku­rie siū­lo­mi da­ly­kai kiek keis­to­ki. Pa­vyz­džiui, tarp nau­jo­jo tu­riz­mo se­zo­no at­rak­ci­jų – ga­li­my­bė „iš­ra­vė­ti“ blo­gas min­tis ener­ge­ti­nių la­bi­rin­tų par­ke ar net šan­sas lai­mė­ti au­to­mo­bi­lį. Tie­sa, apie pas­ta­rą­ją ga­li­my­bę dar tik dis­ku­tuo­ja­ma.

Sa­vi­val­dy­bė­je – nau­jos at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lės

Ko­vo mė­ne­sį vie­tos po­li­ti­kams svars­ty­ti pa­teik­tos nau­jos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lės.

„Gė­lių bu­ti­kas“ – ki­to­kia par­duo­tu­vė

Uni­ka­lu­mas, iš­skir­ti­nu­mas, jau­ku­mas – tai, ko ge­ro, es­mi­niai da­ly­kai, bū­din­gi šią sa­vai­tę Plun­gė­je, Tel­šių gat­vė­je, at­si­da­riu­siai par­duo­tu­vei „Gė­lių bu­ti­kas“. Šia­me sa­lo­ne da­ro­mos įvai­rios puokš­tės ir kom­po­zi­ci­jos, pre­kiau­ja­ma gė­lė­mis ir su­ve­ny­rais, pa­kuo­ja­mos do­va­nos, tei­kia­mos pri­sta­ty­mo į na­mus ir pa­tal­pų in­ter­je­ro puo­šy­bos pa­slau­gos.

„Ska­niau­si ke­ba­bai“ – jau ir Plun­gė­je!

Va­len­ti­no die­ną, va­sa­rio 14-ąją, pa­čia­me Plun­gės mies­to cen­tre du­ris at­vers nau­ja ke­ba­bi­nė – „Ska­niau­si ke­ba­bai“. Nau­ja tai, kad ši ke­ba­bi­nė yra ga­na erd­vio­se pa­tal­po­se, to­dėl nie­kur ne­sku­ban­tys plun­giš­kiai pa­tie­ka­lais ga­lės mė­gau­tis įsi­kū­rę pa­to­giai – prie sta­le­lių.

Pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gai va­do­vaus nau­jas pre­zi­den­tas

Sau­sio 19 die­ną Rie­ta­ve su­reng­tas Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų ata­skai­ti­nis rin­ki­mi­nis su­si­rin­ki­mas, ku­riame šios są­jun­gos pre­zi­den­tas Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas pri­sta­tė tre­jų pas­ta­rų­jų me­tų ata­skai­tą, ap­žvel­gė vy­ku­sius ren­gi­nius bei pa­tei­kė pa­siū­ly­mų to­les­nei or­ga­ni­za­ci­jos veik­lai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama