Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Ži­nia pra­mo­nės įmo­nėms – sau­go­ti sa­vo dar­buo­to­jus

Vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je-laik­ro­di­nė­je gruo­džio 18 die­ną rin­ko­si Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos na­riai. Vi­suo­ti­nio su­si­rin­ki­mo me­tu kal­bė­ta te­ma „Re­gio­no pra­mo­nės pro­ble­mos ir per­spek­ty­vos“. Sa­vo da­ly­va­vi­mu plun­giš­kius ver­sli­nin­kus pa­ger­bė Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Dar­gis, Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys, Plun­gės ra­jo­no ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių me­rai. Su­si­rin­ki­mo da­ly­viai ap­ta­rė ak­tu­a­lius klau­si­mus re­gio­no pra­mo­nės sri­ty­je, dis­ku­ta­vo, ko­kių spren­di­mų bū­ti­na im­tis, kad ši sfe­ra ga­lė­tų sėk­min­gai veik­ti ir vys­ty­tis.

Dar­bo už­mo­kes­tis tre­či­ą­jį šių me­tų ket­vir­tį pa­di­dė­jo vi­so­se ap­skri­ty­se

Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas pra­ne­ša, kad vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis bru­to dar­bo už­mo­kes­tis ša­lies ūky­je (be in­di­vi­du­a­lių­jų įmo­nių) 2017 me­tų tre­či­ą­jį ket­vir­tį, pa­ly­gi­nus su šių me­tų ant­ruo­ju ket­vir­čiu, iš­au­go vi­so­se ap­skri­ty­se.

Nau­ja kli­ni­ka Rie­ta­ve su­lau­kė ne­įti­kė­ti­no žmo­nių ant­plū­džio

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ne­ty­lant dis­ku­si­joms apie ne­leng­vą gydytojų si­tu­a­ci­ją ir mil­ži­niš­kas ei­les po­li­kli­ni­ko­se, Rie­ta­vas su­lau­kė nau­jo me­di­kų pro­ver­žio. Mies­te svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mas tu­rė­tų tik ge­rė­ti, nes pa­čia­me cen­tre, Plun­gės gat­vė­je, ati­da­ry­ta „Ave Me­di­ca“ kli­ni­ka, ben­dra­dar­biau­jan­ti su „Bal­tic Me­dics“ me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­ja.

Kodėl reikalingi kraujo tyrimai?

Nuo­lat sku­bė­da­mi, ne­re­tai pa­mirš­ta­me sa­vo svei­ka­tą. At­ro­do, kad vi­sas pro­ble­mas iš­spren­džia gy­dy­to­jo pa­skir­ta tab­le­tė ar iš­po­pu­lia­rė­ję mais­to pa­pil­dai, to­dėl daž­nai net ne­pa­ste­bi­me iš pa­sa­lų pri­slin­ku­sios klas­tin­gos li­gos, ku­rios po­žy­mių ne­iš­da­vė nei simp­to­mai, nei mo­der­niau­sia in­stru­men­ti­nės diag­nos­ti­kos įran­ga. Apie tai, ko­dėl svar­būs krau­jo ty­ri­mai ir ko­kias li­gas ga­li­ma juos pa­si­tel­kus ap­tik­ti, kal­ba­mės su la­bo­ra­to­ri­jos „An­tė­ja“ di­rek­to­re me­di­ci­nai, gy­dy­to­ja Dan­gi­ra Ba­bens­kie­ne.

Ug­dy­ki­me vai­kus val­gy­ti svei­kiau

Spa­lio 24-osios va­ka­rą į „Sau­lės“ gim­na­zi­ją rin­ko­si svei­ka vai­kų mi­ty­ba na­muo­se ir ug­dy­mo įstai­go­se su­in­te­re­suo­ti as­me­nys ne tik iš mū­sų ra­jo­no, bet ir Lau­ku­vos, Se­dos, Ši­lu­tės, Ma­žei­kių. VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ pa­kvie­tė į se­mi­na­rą „Svei­ka­tai pa­lan­ki vai­kų mi­ty­ba“, ku­rį ve­dė mi­ty­bos spe­cia­lis­tė, mais­to sau­gos ir ko­ky­bės eks­per­tė Ra­min­ta Bo­gu­šie­nė. Po mo­ky­mų se­mi­na­ro da­ly­viai de­gus­ta­vo du vai­kams re­ko­men­duo­ja­mus pa­tie­ka­lus, da­ly­va­vo dis­ku­si­jo­je-vik­to­ri­no­je ir, pa­to­bu­li­nę ben­drą­sias ir spe­cia­li­ą­sias kom­pe­ten­ci­jas, ga­vo kva­li­fi­ka­ci­jos pa­žy­mė­ji­mus.

Siū­lo pri­si­dė­ti prie kai­mo in­fra­struk­tū­ros at­sta­ty­mo

Plun­gės po­li­ti­kai tu­rės ap­si­spręs­ti, ar pri­tar­ti Kai­mo rė­mi­mo lė­šų per­skirs­ty­mui, mat Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Ja­nuš­ka pa­siū­lė nau­ją pri­ori­te­tą, ku­riuo ra­gi­na Sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis pri­si­dė­ti prie kai­mo in­fra­struk­tū­ros at­nau­ji­ni­mo. Ta­čiau tam bū­ti­na vie­na są­ly­ga – jei in­fra­struk­tū­ra nu­ken­tės dėl gam­tos reiš­ki­nių pa­da­ri­nių.

Sko­nin­gai tvar­ko­moms so­dy­boms pa­puoš­ti – po de­ko­ra­ty­vi­nį me­de­lį

Po me­tų per­trau­kos at­gi­mė Plun­gės mies­to gra­žių so­dy­bų kon­kur­sas. Šie­met iš 46 pui­kiai tvar­ko­mų so­dy­bų ko­mi­si­ja spe­cia­lis­tų ver­ti­ni­mui iš­rin­ko 21 na­mų val­dą. Va­sa­rai bai­gian­tis, pen­kių so­dy­bų šei­mi­nin­kus ap­lan­kė Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas. Jie dė­ko­jo už pui­kų tvar­ky­mo­si pa­vyz­dį ir pa­do­va­no­jo po de­ko­ra­ty­vi­nį me­de­lį bei ga­li­my­bę ap­žiū­rė­ti Plun­gę skren­dant oro ba­lio­nu.

Ke­liau­nin­kus ir po­il­siau­to­jus trau­kia Pla­te­liai

Plun­gės ra­jo­nas dau­ge­liui sie­ja­si su Pla­te­liais ir Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­niu par­ku (ŽNP). Bū­tent čia plūs­ta tu­ris­tai ir po­il­siau­to­jai ne tik va­sa­rą. Juk pa­ma­ty­ti Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jų įdo­mu ir ru­de­nį ar pa­va­sa­rį, o pa­bū­ti nuo­sta­bio­je gam­to­je ga­li­ma bet ku­riuo me­tų lai­ku. Ži­no­ma, ke­liau­to­jus trau­kia ne tik ga­li­my­bė su­si­pa­žin­ti su Že­mai­ti­jos gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do ver­ty­bė­mis, bet ir pa­gy­ven­ti mū­sų kraš­to kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­se, pa­ra­gau­ti že­mai­tiš­kų val­gių, iš­girs­ti že­mai­tiš­ką tar­mę...

Plun­giš­kių svei­ka­ta pa­dės rū­pin­tis mo­der­niau­sia la­bo­ra­to­ri­ja Bal­ti­jos ša­ly­se

Plun­gė­je du­ris at­vė­rė pir­ma­sis mies­te me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­jos „An­tė­ja“ pa­da­li­nys. Tai vie­nin­te­lė Bal­ti­jos ša­ly­se vi­siš­kai ro­bo­ti­zuo­ta ir vie­na pir­mų­jų Lie­tu­vo­je pa­gal tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ak­re­di­tuo­ta la­bo­ra­to­ri­ja, at­lie­kan­ti vi­sus krau­jo ir ki­tus la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus. Ti­ki­ma­si, kad la­bo­ra­to­ri­jos pa­da­li­nys pa­di­dins ko­ky­biš­kų ty­ri­mų pri­ei­na­mu­mą plun­giš­kiams, o me­di­kams leis grei­čiau ir efek­ty­viau diag­no­zuo­ti klas­tin­gas li­gas.

Lie­tu­vos ver­slui – nau­jos ga­li­my­bės gau­ti fi­nan­sa­vi­mą

Ne­ban­ki­nis ver­slo fi­nan­sa­vi­mas įgau­na pa­grei­tį vi­sa­me pa­sau­ly­je, o Lie­tu­vo­je to­kią veik­lą vyk­do tik ke­lios įmo­nės. Vie­na iš jų – są­skai­tų fi­nan­sa­vi­mo pa­slau­gas tei­kian­ti DEBIFO, ku­ri siū­lo ga­li­my­bę smul­kioms ir vi­du­ti­nėms įmo­nėms at­lais­vin­ti gau­ti­no­se su­mo­se įšal­dy­tą apy­var­ti­nį ka­pi­ta­lą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama