Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Sa­vi­val­dy­bė­je – nau­jos at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lės

Ko­vo mė­ne­sį vie­tos po­li­ti­kams svars­ty­ti pa­teik­tos nau­jos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lės.

„Gė­lių bu­ti­kas“ – ki­to­kia par­duo­tu­vė

Uni­ka­lu­mas, iš­skir­ti­nu­mas, jau­ku­mas – tai, ko ge­ro, es­mi­niai da­ly­kai, bū­din­gi šią sa­vai­tę Plun­gė­je, Tel­šių gat­vė­je, at­si­da­riu­siai par­duo­tu­vei „Gė­lių bu­ti­kas“. Šia­me sa­lo­ne da­ro­mos įvai­rios puokš­tės ir kom­po­zi­ci­jos, pre­kiau­ja­ma gė­lė­mis ir su­ve­ny­rais, pa­kuo­ja­mos do­va­nos, tei­kia­mos pri­sta­ty­mo į na­mus ir pa­tal­pų in­ter­je­ro puo­šy­bos pa­slau­gos.

„Ska­niau­si ke­ba­bai“ – jau ir Plun­gė­je!

Va­len­ti­no die­ną, va­sa­rio 14-ąją, pa­čia­me Plun­gės mies­to cen­tre du­ris at­vers nau­ja ke­ba­bi­nė – „Ska­niau­si ke­ba­bai“. Nau­ja tai, kad ši ke­ba­bi­nė yra ga­na erd­vio­se pa­tal­po­se, to­dėl nie­kur ne­sku­ban­tys plun­giš­kiai pa­tie­ka­lais ga­lės mė­gau­tis įsi­kū­rę pa­to­giai – prie sta­le­lių.

Pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gai va­do­vaus nau­jas pre­zi­den­tas

Sau­sio 19 die­ną Rie­ta­ve su­reng­tas Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų ata­skai­ti­nis rin­ki­mi­nis su­si­rin­ki­mas, ku­riame šios są­jun­gos pre­zi­den­tas Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas pri­sta­tė tre­jų pas­ta­rų­jų me­tų ata­skai­tą, ap­žvel­gė vy­ku­sius ren­gi­nius bei pa­tei­kė pa­siū­ly­mų to­les­nei or­ga­ni­za­ci­jos veik­lai.

Vai­kų mai­ti­ni­mas ga­li bū­ti ir ne­bran­gus, ir svei­ka­tai pa­lan­kus

Iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se vai­kai re­gu­lia­riai gau­na šil­to ir švie­žiai ruoš­to mais­to, ne­ska­ti­na­mas už­kan­džia­vi­mas. Ri­bo­ja­mi cuk­raus, drus­kos kie­kiai, lai­ko­ma­si drau­džia­mų mais­to pro­duk­tų ir prie­dų (kon­ser­van­tų, sal­dik­lių, da­žik­lių, sko­nio ir kva­po stip­rik­lių) są­ra­šo. Ja­me taip pat yra ir iš da­lies hid­rin­ti rie­ba­lai. De­ja, vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­go­se, na­muo­se vai­kai val­go skru­din­tą, spra­gin­tą, gruz­din­tą mais­tą. To­kie mi­ty­bos ne­to­ly­gu­mai iš­de­ri­na na­tū­ra­lų sko­nio su­vo­ki­mą, ne­for­muo­ja­mi svei­ka­tai pa­lan­kūs mi­ty­bos įpro­čiai. Mais­to tech­no­lo­gė, mi­ty­bos spe­cia­lis­tė ir svei­ka­tai­pa­lan­kus.lt įkū­rė­ja Ra­min­ta Bo­gu­šie­nė ini­ci­ja­vo so­cia­li­nę ini­cia­ty­vą „Svei­ka­tai pa­lan­kus ug­dy­mo įstai­gų tin­klas“, ku­rios me­tu sten­gia­ma­si kom­plek­siš­kai ma­žin­ti mi­ty­bos ne­to­ly­gu­mus.

Lie­tu­vos ūki­nin­kų der­lius – moks­lei­vių lėkš­tė­se

Tin­ka­mai, svei­ka­tą tau­so­jan­čiai mi­ty­bai pas­ta­ruo­ju me­tu ski­ria­mas vis di­des­nis dė­me­sys. Ypač kal­bant apie vai­kus. Vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos, ma­žai te­ga­lė­da­mos da­ry­ti po­vei­kį šei­mų val­gy­mo įpro­čiams, griež­tą žvilgs­nį yra nu­krei­pu­sios į ša­lies mo­kyk­lų val­gyk­las – ypa­tin­gas dė­me­sys ski­ria­mas ne tik tam, kas pa­tie­kia­ma ant sta­lų mo­kyk­lų val­gyk­lo­se, bet ir iš ko­kių pro­duk­tų ga­mi­na­mi pa­tie­ka­lai.

„Mix idė­jos“ per­si­kraus­tė, pra­plė­tė ir at­nau­ji­no asor­ti­men­tą

Plun­giš­kiai, sie­kian­tys at­nau­jin­ti na­mus, ži­no­, kad bal­dų ar in­ter­je­ro de­ta­lių vi­sa­da ras par­duo­tu­vė­se „Mix idė­jos“, įsi­kū­ru­sio­se J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 90 ir Tel­šių g. 19. Pas­ta­ro­ji, anks­čiau vei­ku­si Kal­niš­kių g. 20, rug­sė­jo pra­džio­je per­si­kė­lė į mies­to cen­trą ir pir­kė­jų lau­kia Tel­šių g. 19, prie „Ba­lio­ma­gi­jos“.

Plun­gės lan­ky­ti­nas vie­tas pa­ro­do vir­tu­a­lus gi­das

Iš­ma­nio­sios tech­no­lo­gi­jos spar­čiai žen­gia į bib­lio­te­kas. Nau­jiems iš­šū­kiams at­vi­ra Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­ji bib­lio­te­ka šią va­sa­rą vi­suo­me­nei pri­sta­tė nau­jie­ną – ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti lan­ky­ti­nus ob­jek­tus su vir­tu­a­liu kraš­to gi­du, nau­do­jan­tis in­te­rak­ty­viu že­mė­la­piu. Prie šio pro­jek­to ypač daug dir­bu­si vy­riau­sio­ji bib­liog­ra­fė kraš­to­ty­rai ir in­for­ma­ci­jai Oti­li­ja Juo­za­pai­tie­nė sa­kė net ne­abe­jo­jan­ti, jog su­rink­ta in­for­ma­ci­ja pa­dės ne tik tu­ris­tams – tai pui­ki ga­li­my­bė pa­tiems plun­giš­kiams ge­riau pa­žin­ti sa­vo mies­to is­to­ri­ją.

Pie­vag­ry­bių plan­ta­ci­ja mies­to pa­kraš­ty

Plun­gės pa­kraš­tyje esan­čius Sa­lan­tų gat­vės 11 nu­me­riu pa­žy­mė­tus pa­sta­tus plun­giš­kiai ne­re­tai pa­va­di­na „dang­ti­ne“ ar gry­by­nu. Ir vi­sai pel­ny­tai – šiuo­se pa­sta­tuo­se yra įsi­kū­ru­si už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Eme­ga“, ku­rio­je, be trans­por­to pa­slau­gų, me­ta­li­nių kon­ser­va­vi­mo dang­te­lių ga­my­bos, au­gi­na­mi ir dau­gu­mos go­mu­rius le­pi­nan­tys ke­lių rū­šių pie­vag­ry­biai. Tie­sa, dang­te­lių ga­mi­ni­mo ce­cho įren­gi­niai jau nu­si­tei­kę il­sė­tis – la­bai su­ma­žė­jo pa­klau­sa, ta­čiau pie­vag­ry­bių po­rei­kis, pa­sak ben­dro­vės ga­my­bos di­rek­to­riaus Eval­do Mont­vi­lo, ne­ma­žė­ja – žmo­nės vis daž­niau jais įvai­ri­na sa­vo pa­tie­ka­lus.

Teatrinės aprangos bei aksesuarų nuoma – jau ir Plungėje

Artėja ypatinga šeimos šventė ar teminis vakarėlis? Spektaklis, kuriame teks vaidinti jūsų vaikui? O gal norite sukurti nepakartojamą gimtadienį savo mažyliui, bet nežinote, kur gauti jo mėgstamo personažo kostiumą? Tai ne bėda! Jums į pagalbą ateina Loretos Čiuželienės teatrinės aprangos ir aksesuarų nuomos salonas, visai neseniai atidarytas Plungėje, J. Tumo-Vaižganto gatvėje.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama