Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Žad­vai­nių par­duo­tu­vę ap­vo­gę jau­nuo­liai įkal­čius nai­ki­no lie­da­mi pie­ną ir dau­žy­da­mi kiau­ši­nius...

Žad­vai­nių par­duo­tu­vę ap­vo­gę jau­nuo­liai įkal­čius nai­ki­no lie­da­mi pie­ną ir dau­žy­da­mi kiau­ši­nius...

Prieš me­tus – 2016-ųjų spa­lio 21-osios nak­tį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Žad­vai­nių kai­mo par­duo­tu­vę nu­siau­bė tri­ju­lė jau­nuo­lių: To­mas Kar­pys (gim. 1983 m.) ir bro­liai Man­tas Dul­cas (gim. 1996 m.) bei Da­rius Dul­cas (gim. 1997 m.). Gir­ti vai­ki­nai taip pa­siau­tė­jo par­duo­tu­vė­je, kad nu­ken­tė­jęs sa­vi­nin­kas Arū­nas Mons­ta­vi­čius po to ne­dir­bo ir tvar­kė­si net mė­ne­sį. Bau­džia­mo­ji by­la dėl va­gys­tės ir sve­ti­mo tur­to su­ga­di­ni­mo bu­vo nag­ri­nė­ja­ma lap­kri­čio 9 die­ną.

Ko­kią sa­vo par­duo­tu­vę po nak­ties tą­syk iš­vy­do A. Mons­ta­vi­čius, sun­ku ir įsi­vaiz­duo­ti. Kaip teis­me sa­kė jo at­sto­vas Vla­di­mi­ras Tiu­ri­nas – vis­kas bu­vo už­fik­suo­ta po­li­ci­jos nuo­trau­ko­se ir at­ro­dė kaip po bai­saus van­da­liz­mo ak­to: ka­sos apa­ra­tas bu­vo per­skel­tas pu­siau, vi­sur pri­pil­ta pie­no ir pri­dau­žy­ta kiau­ši­nių, pri­drabs­ty­ta įvai­rių mais­to pro­duk­tų, su­ga­din­ta daug šal­dy­tos pro­duk­ci­jos šal­dik­ly­je – ten bu­vo tik­ra ko­šė. Be abe­jo, ne­ma­žai pre­kių din­go.
Kaip pa­aiš­kė­jo, va­gys­te ir tur­to nio­ko­ji­mu už­si­ė­mė tri­se: ta­me pa­čia­me kai­me ta­da gy­ve­nęs T. Kar­pys ir pas jį į sve­čius iš uos­ta­mies­čio at­va­žia­vę bu­vu­sios su­gy­ven­ti­nės bro­liai M. ir D. Dul­cai. Tri­ju­lė nak­tį nu­ė­jo prie A. Mons­ta­vi­čiaus par­duo­tu­vės. D.

Dul­cas lauž­tu­vu nu­plė­šė spy­ną, ir vi­si įsi­bro­vė vi­dun. Vo­gė bet ką, kas po ran­ka pa­puo­lė, ta­čiau daug pre­kių ir iš ran­kų kri­to.
Iš par­duo­tu­vės bu­vo pa­vog­ta įvai­rių sal­dai­nių, alaus, ci­ga­re­čių, deš­ros, ka­vos, sil­kės, sū­rio, alie­jaus, traš­ku­čių, vaf­lių, ba­to­no, kram­to­mo­sios gu­mos, de­šimt žieb­tu­vė­lių, 80 pa­kuo­čių deg­tu­kų ir net tu­a­le­ti­nio po­pie­riaus. Su­nio­ko­tas ka­sos apa­ra­tas, su­ga­din­ta spy­na ir du­rys, pri­drabs­ty­ta sal­du­my­nų, rie­šu­tų, spur­gų, ke­li ba­to­nai, su­dau­žy­ta apie tris­de­šimt kiau­ši­nių, iš­taš­ky­tos ke­tu­rios pa­kuo­tės pie­no.
Nu­ken­tė­ju­sy­sis pa­reiš­kė 1592 eu­rų ieš­ki­nį tur­ti­nei ir 1 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti, taip pat tūks­tan­tį eu­rų jam kai­na­vo tei­si­nin­ko pa­slau­gos.
Nors ir ne vis­ką pri­si­mi­nė, ta­čiau tei­sia­mie­ji kal­tę pri­pa­ži­no, su ieš­ki­niu su­ti­ko, tad by­la iš­nag­ri­nė­ta su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka, baus­mės jiems bus su­ma­žin­tos treč­da­liu.
Šiuo me­tu Vien­ra­gių kai­me (Rie­ta­vo sav.) gy­ve­nan­tis T. Kar­pys pa­sa­ko­jo, jog per­nai ru­de­nį gy­ve­no Žad­vai­niuo­se. Vie­ną spa­lio va­ka­rą iš Klai­pė­dos at­va­žia­vo į sve­čius tuo­me­ti­nės su­gy­ven­ti­nės bro­liai. Kai ge­ro­kai iš­gė­rė, kaž­ku­ris pa­siū­lė ei­ti ap­vog­ti par­duo­tu­vę. Mais­to, pa­sak T. Kar­pio, jiems už­te­ko, ta­čiau vis tiek „trau­kė žyg­dar­biai“. Pa­si­ė­mė lauž­tu­vą ir apie an­trą va­lan­dą nak­ties vi­si iš­ėjo. Kai spy­nos ne­li­ko, įsi­bro­vė vi­dun, įsi­jun­gė švie­są ir ėmė krau­ti pre­kes į ten pat ras­tus par­duo­tu­vės mai­šiu­kus. Ėmė kas ką su­gal­vo­jo. Ko­dėl nio­ko­jo kai ku­rias pre­kes, ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti. Ban­dė įti­kin­ti, jog už­kliu­vo ir nu­ver­tė ne­ty­čia. Vė­liau mai­šiu­kus su pro­duk­tais nu­ne­šė į miš­ke­lį ir pa­li­ko, nie­kuo ne­pa­si­nau­do­jo. Ki­tą die­ną jį pri­grie­bė po­li­ci­ja, pre­kes ra­do ir grą­ži­no sa­vi­nin­kui.
Pa­na­šiai kal­bė­jo ir D. Dul­cas, tik jis ti­ki­no, kad api­plė­ši­mą su­gal­vo­jo ir pa­siū­lė T. Kar­pys – jie­du su bro­liu ta­me kai­me iš­vis ne­bu­vo bu­vę ir nie­ko ne­ži­no­jo. M. Dul­cas dar pri­si­mi­nė, jog su bro­liu iš ka­sos apa­ra­to ėmė me­ta­li­nius pi­ni­gus, o se­sers su­gy­ven­ti­nis – po­pie­ri­nius. Taip pat pri­si­mi­nė, ko­dėl bu­vo dau­žo­mi kiau­ši­niai ir taš­ko­mas pie­nas. „Ši­taip du „pro­fe­so­riai“ nai­ki­no pirš­tų ant­spau­dus. Aš ži­no­jau ir jiems sa­kiau, kad tai ne­pa­dės“, – sa­kė M. Dul­cas.
Iš tri­ju­lės anks­čiau ne­teis­tas tik D. Dul­cas. Jis mi­nė­jo dir­ban­tis uos­ta­mies­čio sta­ty­bų įmo­nė­je pa­gal­bi­niu dar­bi­nin­ku. Ten pat mū­ri­nin­ku dir­ba ir T. Kar­pys. Jis prieš de­šimt me­tų jau bu­vo teis­tas. M. Dul­cą į teis­mą at­ve­žė kon­vo­jaus pa­rei­gū­nai – jis pra­ei­ty­je teis­tas ne kar­tą, da­bar die­nas lei­džia Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­muo­se.
Pro­ku­ro­ras D. Dul­cui ir T. Kar­piui siū­lė vie­no­das me­tų ir ke­tu­rių mė­ne­sių (jau su­ma­žin­tas) baus­mes, vyk­dy­mą ati­de­dant po­rai me­tų. Už gro­tų sė­din­čiam M. Dul­cui ne­lais­vės lai­ką tiek pat siū­lė pail­gin­ti. Taip pat vi­si trys tu­rė­tų at­ly­gin­ti nu­ken­tė­ju­sia­jam vi­są pra­šo­mą 3592 eu­rų ieš­ki­nį. Teis­mo nuosp­ren­dis – lap­kri­čio 24 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama