Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Vy­rai ne­pra­si­len­kė: pa­stum­ta­sis griu­vo nuo laip­tų ir su­si­ža­lo­jo, kal­ti­nin­kas at­si­dū­rė teis­me

Vy­rai ne­pra­si­len­kė: pa­stum­ta­sis griu­vo nuo laip­tų ir su­si­ža­lo­jo, kal­ti­nin­kas at­si­dū­rė teis­me

Vie­ną šių me­tų pa­va­sa­rio va­ka­rą Bi­ru­tės gat­vės 27-aja­me na­me, va­di­na­ma­ja­me ben­dra­bu­ty­je, dviem ap­svai­gu­siems vy­rams laip­ti­nė­je ne­už­te­ko vie­tos – pra­si­lenk­da­mi su­kon­flik­ta­vo ir vie­nas jų nu­dar­dė­jo laip­tais že­myn. Dėl to, kad nu­ken­tė­ju­sy­sis pa­ty­rė ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą, spa­lio 12 die­ną į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do plun­giš­kis Ar­tū­ras Mo­lis (gim. 1991 m.). Pra­ei­ty­je jau du kar­tus teis­tas vy­ras bu­vo at­vež­tas iš Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų, kur šiuo me­tu die­nas lei­džia už ki­tą nu­si­kal­ti­mą.

Ka­dan­gi sa­vo kal­tę A. Mo­lis pri­pa­ži­no, by­la bu­vo nag­ri­nė­ja­ma su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka, ne­ap­klau­siant nei nu­ken­tė­ju­sio­jo, nei liu­di­nin­kų.
Nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas 2017 me­tų ba­lan­džio 16-osios va­ka­re, apie 18 va­lan­dą, Bi­ru­tės gat­vės 27-aja­me na­me. Pra­si­lenk­da­mas laip­ti­nė­je su Jo­nu Mi­la­šiu­mi (gim. 1969 m.), A. Mo­lis ty­čia grie­bė jį už rū­bų ir stū­mė že­myn. Žmo­gus griu­vo ir su­si­ža­lo­jo: lū­žo de­ši­nės ran­kos dil­bis (sti­pin­kau­lis ir al­kūn­kau­lis), taip pat pa­ty­rė gal­vos nu­broz­di­ni­mus.
Kal­ti­na­ma­sis pa­sa­ko­jo, jog li­po į penk­tą aukš­tą pas drau­gą, ėjo kar­tu su Val­du Va­laus­ku. Laip­ti­nė­je tarp ket­vir­to ir penk­to aukš­to sto­vė­jo J. Mi­la­šius su kai­my­nu, rū­kė. „Pra­si­len­kiant su jais ap­si­žo­džia­vo­me. Ne­no­rė­jau jo nu­stum­ti, bet taip ga­vo­si. J. Mi­la­šius ban­dė iš­si­aiš­kin­ti se­nas pro­ble­mas, aš sa­kiau, kad nė­ra čia ko aiš­kin­tis, jis ma­ne stab­dė, su­si­stum­dė­me, jis ne­iš­si­lai­kė ir nu­dar­dė­jo nuo laip­tų“, – trum­pai pri­si­mi­nė A. Mo­lis. Pri­si­pa­ži­no, jog bu­vo iš­gė­ręs. Vė­liau su­ži­no­jo, jog nu­ken­tė­ju­sia­jam lū­žo ran­ka.
Be­je, al­ko­ho­liu pa­si­vai­ši­nęs bu­vo ir J. Mi­la­šius – li­go­ni­nė­je jam nu­sta­ty­tas 2,42 pro­mi­lių gir­tu­mas.
Dėl sa­vo po­el­gio A. Mo­lis la­bai ap­gai­les­ta­vo, ti­ki­no no­rė­jęs at­si­pra­šy­ti nu­ken­tė­ju­sio­jo, bet ne­spė­jo – pa­te­ko už gro­tų, mat nu­si­kal­to tu­rė­da­mas lyg­ti­nį teis­tu­mą. Taip pat ža­dė­jo at­ly­gin­ti ža­lą J. Mi­la­šiui – 1000 eu­rų, mo­kė­da­mas po 100 eu­rų kas mė­ne­sį. To ir­gi pa­da­ry­ti ne­spė­jo, bet ža­dė­jo at­si­skai­ty­ti iš­ėjęs iš ka­lė­ji­mo.
Už gro­tų tei­sia­ma­sis sa­kė esan­tis maž­daug pus­an­tro mė­ne­sio – nuo rug­sė­jo pra­džios. Bū­da­mas ne­lais­vė­je, jau spė­jo su­pras­ti, kur „įklim­po“, tad teis­me pri­sie­ki­nė­jo iš­ėjęs į lais­vę jo­kių nu­si­kal­ti­mų ne­be­da­ry­sian­tis, pra­šė griež­tai ne­baus­ti.
Pas­ku­ti­nį kar­tą A. Mo­lis su ki­tais dviem as­me­ni­mis bu­vo nu­teis­tas prieš me­tus. Jis ga­vo me­tų ir ke­tu­rių mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, ku­ri bu­vo ati­dė­ta pus­an­trų me­tų lai­ko­tar­piui. Ta­da tri­ju­lė plun­giš­kių, veik­da­mi ben­dri­nin­kų gru­pe, 2015 m. gruo­džio 22-ąją, apie 4 va­lan­dą nak­ties, pa­si­ro­dė Si­gi­to Pet­raus­ko bu­te Bi­ru­tės gat­vė­je. A. Mo­lis su­da­vė šei­mi­nin­kui ne ma­žiau kaip ke­tu­rio­li­ka smū­gių į gal­vą, vei­dą bei krū­ti­nę ir jį bau­gi­no, ki­ti du žmo­gų ap­vo­gė.
Ra­miai A. Mo­lis gy­ven­ti su­ge­bė­jo tik pus­me­tį – kaip jau mi­nė­ta, ba­lan­dį nuo laip­tų nu­stū­mė žmo­gų, tad lyg­ti­nė baus­mė bu­vo pa­keis­ta ir te­ko va­žiuo­ti į pa­tai­sos na­mus.
Už ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą pro­ku­ro­rė pa­siū­lė jam skir­ti jau su­ma­žin­tą 1 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę. Su­ben­dri­nus su ne­at­lik­ta baus­me, iš vi­so iš­ei­tų 2 me­tai ir 4 mė­ne­siai. Ar toks ir bus teis­mo spren­di­mas, pa­aiš­kės spa­lio 25 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama