Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Vog­tų įran­kių mai­šus slė­pė miš­ke, gin­klą pa­ka­bi­no me­dy­je

Vog­tų įran­kių mai­šus slė­pė miš­ke, gin­klą pa­ka­bi­no me­dy­je

Įpras­ta, kad tei­sia­mų­jų suo­le at­si­dū­rę nu­si­kal­tė­liai dėl vi­sų bė­dų kal­ti­na deg­ti­nę. Ne iš­im­tis bu­vo ir bau­džia­mo­ji by­la, ku­rią Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas at­ver­tė pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį. Jo­je Egi­di­jus Mi­la­šaus­kas ir Ri­man­tas Ra­da­vi­čius tei­sia­mi už pa­da­ry­tas va­gys­tes. „Čia šnap­sas vis­ką pa­da­rė“, – tei­si­no­si kal­ti­na­ma­sis Mi­la­šaus­kas, ku­riam bau­džia­mo­jo­je by­lo­je ten­ka aiš­kin­ti dėl vie­no įvy­kio. Jo „ko­le­gai“ in­kri­mi­nuo­ja­mų nu­si­kal­ti­mų ir kri­mi­na­li­nių nu­si­žen­gi­mų ei­lė il­ges­nė: be dvie­jų va­gys­čių, R. Ra­da­vi­čiui teis­me te­ko at­sa­ky­ti ir dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo šau­na­muo­ju gin­klu bei šaud­me­ni­mis.

Vis­gi ir E. Mi­la­šaus­kas (gim. 1978 m.) su tei­sė­sau­ga rei­ka­lų tu­ri ne pir­mą kar­tą. Į ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sį by­los nag­ri­nė­ji­mą jis po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų bu­vo pri­sta­ty­tas su ant­ran­kiais: vy­ras kaip kal­ti­na­ma­sis fi­gū­ruo­ja ir ki­to­je by­lo­je, ku­rio­je dar at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Tuo tar­pu R. Ra­da­vi­čiui (gim. 1994 m.) teis­tu­mas iš­ny­kęs, ta­čiau štai ir vėl biog­ra­fi­ją ten­ka „puoš­ti“ tei­sia­mo­jo bau­džia­mo­jo­je by­lo­je įra­šu. Abu vy­rai – plun­giš­kiai. Ra­da­vi­čius šiuo me­tu gy­ve­na Pa­lan­go­je, sa­ko ir dar­bą su­si­ra­dęs, ir gy­ve­ni­mo bū­dą pa­kei­tęs, net­gi drau­gų ra­tą at­si­jo­jęs, kad šie ne­da­ry­tų blo­gos įta­kos, žo­džiu, pa­si­ry­žęs vers­ti šva­rų gy­ve­ni­mo pus­la­pį. Iki šiol gy­ve­ni­mas bu­vęs kaip rei­kiant spal­vin­gas ir ap­svai­gęs.
E. Mi­la­šaus­kas ir R. Ra­da­vi­čius da­bar tu­ri pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bės naš­tą už va­gys­tę, ku­rią jie­du kar­tu įvyk­dė pra­ėju­sių me­tų bir­že­lio 1 die­ną, apie 1 val., Glau­džių kai­me. Vy­rai pri­si­pa­ži­no, kad tą­kart kar­tu gir­ta­vo. Kaip tei­gė Mi­la­šaus­kas, Ra­da­vi­čius jam pa­siū­lęs ap­si­lan­ky­ti UAB „Ti­mebr­li­ne“ pri­klau­sian­čia­me ga­my­bos ce­che, esan­čia­me Vien­kie­mių g. 6, Glau­džių kai­me. Kad ten tu­ri bū­ti ver­tin­gų daik­tų, Ra­da­vi­čius, ko ge­ro, ži­no­jęs – yra ten dir­bęs. Su­gė­ro­vai net ne­pa­bi­jo­jo vis­ką fik­suo­jan­čių vaiz­do ka­me­rų, ga­na leng­vai pa­te­ko į ga­my­bos pa­tal­pas – su­lau­žė du­rų len­tas. Vi­du­je va­gi­šiai kaip rei­kiant pa­si­dar­ba­vo – į mai­šus su­si­kro­vė ne­ma­žai įran­kių ir tech­ni­kos: elek­tri­nį ir du ben­zi­ni­nius pjūk­lus, aku­mu­lia­to­ri­nį suk­tuvą, su­vi­ri­ni­mo apa­ra­tą, kro­vik­lį ir kt. Iš vi­so įmo­nei pa­da­rė ža­los už 1973 eu­rus. Su lai­mi­kiu la­bai to­li ne­nu­žings­nia­vo. „Pu­sę ke­lio nu­ne­šė­me ir pa­slė­pė­me miš­ke“, – sa­kė Mi­la­šaus­kas. Vy­ras aiš­ki­no, kad nau­dos iš tos va­gys­tės ne­tu­rė­jęs, nie­ko ne­par­da­vęs. Ki­tą die­ną iš­vy­kęs į už­sie­nį, mat ten tu­ri įmo­nę, dir­ba sta­ty­bo­se. Ki­tas kal­ti­na­ma­sis de­ta­liai pri­si­min­ti tos nak­ties įvy­kių ne­ga­lė­jo. Kaip aiš­ki­no R. Ra­da­vi­čius, jis to pa­da­ry­ti ne­ga­li, nes tu­ri svei­ka­tos pro­ble­mų – ser­ga pa­ra­no­ji­ne ši­zof­re­ni­ją, ku­rios prie­puo­liai itin pa­ašt­rė­ja pra­dė­jus var­to­ti svai­ga­lus. Jo pa­aiš­ki­ni­me dau­giau­sia skam­bė­jo žo­dis „ne­at­si­me­nu“. „Su at­min­ti­mi man vi­sai blo­gai, ypač kai pa­ger­da­vau, da­bar jau 4 mė­ne­sius al­ko­ho­lio vi­siš­kai ne­var­to­ju, bu­vau dur­nas ir li­go­tas“, – apie sa­ve teis­me kal­bė­jo Ra­da­vi­čius.
At­min­ties su­tri­ki­mais tei­si­no­si Ra­da­vi­čius ir kal­bė­da­mas apie ki­tą sa­vo „žyg­dar­bį“. 2016 me­tų ko­vo 23 die­ną jau­nas vy­ras taip pat ap­si­vo­gė. Šį­kart jis gir­ta­vo pas pa­žįs­ta­mus vie­na­me Plun­gės A. Ju­cio gat­vės dau­gia­bu­ty­je. Į na­mus nak­tį grį­žo ne­ši­nas sve­ti­mu ne­šio­ja­muo­ju kom­piu­te­riu „Acer“. „Man pa­si­ro­dė, kad aš jį lyg ir pa­si­sko­li­nau“, – teis­me sa­kė kal­ti­na­ma­sis. Ap­vog­ti drau­gai ma­nė ki­taip: 250 eu­rų įver­tin­tas kom­piu­te­ris grą­žin­tas nu­ken­tė­ju­sie­siems, o Ra­da­vi­čiaus „są­skai­to­je“ – dar vie­na bau­džia­mo­ji by­la už va­gys­tę.
R. Ra­da­vi­čiaus nu­si­žen­gi­mų ba­ga­žą pa­pil­dė ir dar vie­nas epi­zo­das – dis­po­na­vi­mas šau­na­muo­ju gin­klu bei šaud­me­ni­mis. Kaip ro­do ty­rė­jų su­rink­ti fak­tai, vy­ras pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žę sa­vo na­muo­se, tvar­ky­da­mas pa­vė­si­nę, ap­ti­ko 9 mm ka­lib­ro du­ji­nį re­vol­ve­rį (gin­klas pri­klau­so C ka­te­go­ri­jos šau­na­mie­siems gin­klams) ir to­kio pa­ties ka­lib­ro 2 šo­vi­nius. Apie ra­dy­bas ati­tin­ka­mų ins­tan­ci­jų ne­in­for­ma­vęs, gin­klą, prieš tai pa­ban­dęs iš­šau­ti, pa­ka­bi­nęs me­dy­je. Re­vol­ve­rį vė­liau ra­do po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, R. Ra­da­vi­čiaus na­muo­se at­li­kę kra­tą, su­si­ju­sią su anks­čiau mi­nė­ta va­gys­te iš UAB „Tim­ber­li­ne“. „Ne­ži­no­jau, kad rei­kia pra­neš­ti po­li­ci­jai“, – dėl si­tu­a­ci­jos su šau­na­muo­ju gin­klu aiš­ki­no­si kal­ti­na­ma­sis.
Įvyk­dy­tų nu­si­kal­ti­mų – ne­ma­žai. Kal­ti­na­mų­jų lai­mei, ci­vi­li­niu ieš­ko­vu vie­na­me iš by­los epi­zo­dų bu­vęs UAB „Tim­ber­li­ne“ at­sto­vas pa­tei­kė pra­šy­mą at­si­im­ti ieš­ki­nį dėl nu­si­kal­ti­mo me­tu pa­da­ry­tos ža­los. Rei­ka­lau­tus be­veik 2000 eu­rų ir su by­la su­si­ju­sias iš­lai­das įsi­pa­rei­go­jo pa­deng­ti Ra­da­vi­čiaus ma­ma. By­la iš­nag­ri­nė­ta pri­tai­kius su­trum­pin­tą įro­dy­mų ty­ri­mą, ku­ris su­tei­kia ga­li­my­bę ski­ria­mą baus­mę ma­žin­ti vie­nu treč­da­liu. Kal­ti­na­mie­ji ir jų ar­ti­mie­ji bei gy­nė­jai grei­čiau­siai ti­kė­jo­si, kad vi­sa ši si­tu­a­ci­ja, ypač iš­spren­dus ci­vi­li­nio ieš­ki­nio klau­si­mą, pra­švie­sės, to­dėl la­bai nu­ste­bo, kai iš­gir­do, ko­kią baus­mę už pa­da­ry­tus nu­si­kal­ti­mus tei­sia­mie­siems pa­siū­lė pro­ku­ro­rė Ele­o­no­ra Kud­riav­ce­va. E. Mi­la­šaus­kui – 1 me­tų ir 6 mė­ne­sių, R. Ra­da­vi­čiui – 2 me­tų ir 8 mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, ją at­lie­kant pa­tai­sos na­muo­se. Ar teks šiems vy­rams re­a­liai pa­sė­dė­ti už gro­tų, pa­aiš­kės bir­že­lio 28 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama