Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » „Vi­du­ri­nė­je Azi­jo­je la­biau įpras­ta iš gal­vos muš­tis...“

„Vi­du­ri­nė­je Azi­jo­je la­biau įpras­ta iš gal­vos muš­tis...“

„Pa­si­žy­mė­ju­sia­me“ A. Vaiš­vi­los gat­vės 33-ia­ja­me na­me, va­di­na­ma­ja­me ben­dra­bu­ty­je, per­nai ge­gu­žę Al­fre­dui Kup­šiui (gim. 1970 m.) bu­vo su­lau­žy­tas kai­rės pu­sės ket­vir­tas šon­kau­lis. Dėl to į tei­sia­mų­jų suo­lą pa­te­ko šio na­mo gy­ven­to­jas An­ta­nas Gry­baus­kas (gim. 1953 m.). Nu­ken­tė­ju­sy­sis tei­gė ga­vęs smū­gį kaž­ko­kiu daik­tu, tuo tar­pu kal­ti­na­ma­sis ti­ki­no tik gy­nę­sis – pa­si­len­kęs ir trink­te­lė­jęs anam iš gal­vos į pil­vą, tad su­ža­lo­ti ne­ga­lė­jęs. Sau­sio 10 die­ną į šį klau­si­mą tu­rė­jęs at­sa­ky­ti teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tas Dio­me­nas Vit­kus ir pats ste­bė­jo­si, nes su to­kiu at­ve­ju su­si­dū­ręs pir­mą kar­tą – esą jo prak­ti­ko­je dar taip ne­bu­vo, kad, su­da­vus gal­va į krū­ti­nę, lūž­tų šon­kau­lis...

Kon­flik­tas tarp vy­rų ki­lo 2017 m. ge­gu­žės 11-osios va­ka­re, apie 19 va­lan­dą, tre­čia­me ben­dra­bu­čio aukš­te, ben­dro nau­do­ji­mo vir­tu­vė­je. A. Gry­baus­kas ap­kal­tin­tas tuo, jog ne­nu­sta­ty­tu daik­tu su­da­vė A. Kup­šiui į kai­rę krū­ti­nės pu­sę ir pa­stū­mė, dėl ko nu­ken­tė­ju­sy­sis tren­kė­si į sie­ną. Me­di­kai vy­riš­kiui nu­sta­tė au­sies nu­broz­di­ni­mą ir ket­vir­to šon­kau­lio lū­žį – pas­ta­ra­sis su­ža­lo­ji­mas ati­ti­ko ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą (Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 138 str. 1 d.).
Nu­ken­tė­ju­sy­sis ne­ga­lė­jo tiks­liai nu­ro­dy­ti, kuo ga­vo į šon­kau­lius. Svars­tė, kad gal­būt me­di­ne len­te­le, gal ko­čė­lu. Taip pat ti­ki­no, jog nu­stū­męs jį, A. Gry­baus­kas nu­bė­go į sa­vo kam­ba­rį, pa­si­ė­mė du­jų ba­lio­nė­lį ir jau ko­ri­do­riu­je jam dar pa­purš­kė į akis!
Į tei­sia­mų­jų suo­lą pa­kliu­vęs A. Gry­baus­kas sa­vo kal­tę nei­gė, svars­tė, kad A. Kup­šys no­ri iš jo pa­si­pel­ny­ti. Esą tai pas­ta­ra­sis ben­dro nau­do­ji­mo vir­tu­vė­je at­sta­tė į jį du­jų ba­lio­nė­lį ir purš­kė du­jas, o ne jis jam! „Sto­vė­jau gal met­ro at­stu­mu. Jis pa­purš­kė, aš stai­giai pa­si­len­kiau ir su­da­viau gal­va jam į pil­vą, ta­da iš­bė­gau pro du­ris į sa­vo kam­ba­rį“, – sau­sio 10 die­ną teis­me kar­to­jo kal­ti­na­ma­sis. Žmo­gus ti­ki­no no­rė­jęs tik ap­si­gin­ti, o šon­kau­lį, jo ma­ny­mu, nu­ken­tė­ju­sy­sis ga­lė­jo su­si­lau­žy­ti griu­vi­nė­da­mas gir­tas areš­ti­nė­je, į ku­rią tą­syk bu­vo iš­vež­tas! Be­je, A. Gry­baus­kas bu­vo be­veik blai­vus – dėl tru­pu­čio alaus jam nu­sta­ty­ta 0,21 prom. gir­tu­mas.
Teis­mas krei­pė­si į me­di­ci­nos eks­per­tą D. Vit­kų. Spe­cia­lis­to, tei­ku­sio iš­va­das, pa­pra­šy­ta pa­ko­men­tuo­ti, kaip re­a­liau­siai ga­lė­jo bū­ti su­lau­žy­tas šon­kau­lis: dėl smū­gio len­te­le ar ki­tu pa­na­šiu daik­tu, dėl smū­gio gal­va į krū­ti­nės sri­tį, ar dėl to, jog pa­rei­gū­nai be­si­prie­ši­nan­čio A. Kup­šio at­ve­ju pa­nau­do­jo ko­vi­nius veiks­mus – par­grio­vė jį ant laip­tų aikš­te­lės? O gal dėl to, jog su­lai­ky­tas ka­me­ro­je gir­tas (2,43 prom.) nu­kri­to nuo gul­to?
Eks­per­tas tei­gė, jog di­džiau­sia ti­ki­my­bė lūž­ti šon­kau­lį – tie­sio­gi­nis jė­gos smū­gis: spy­ris, stip­rus smū­gia­vi­mas, tren­ki­mas kie­tu bu­ku daik­tu. Į laip­tus nu­ken­tė­ju­sy­sis ne­si­tren­kė – tik bu­vo pa­gul­dy­tas ant ly­gios aikš­te­lės. Nu­kri­tus nuo že­mo gul­to, pa­sak eks­per­to, taip pat ma­žai ti­ki­my­bių su­si­lau­žy­ti šon­kau­lius. Tai­gi A. Kup­šys tu­rė­jo gau­ti smū­gį, pa­jus­ti skaus­mą, ga­lė­jo bū­ti sun­ku kvė­puo­ti. Už­si­mi­nus, kad į ben­dra­bu­tį at­vy­ku­siems pa­rei­gū­nams jis kaip tik ir skun­dė­si, jog trūks­ta oro, bu­vo su­si­ė­męs už šo­no, spe­cia­lis­tas ak­cen­ta­vo, jog tai ir yra šon­kau­lio lū­ži­mo po­žy­miai.
Į klau­si­mą, ar gal­va yra bu­kas daik­tas, ku­rios smū­giu ga­li­ma su­lau­žy­ti šon­kau­lius, eks­per­tas at­sa­kė svars­ty­da­mas: „Čia bū­tų re­tas, iš­skir­ti­nis da­ly­kas. Gal vi­du­ri­nė­je Azi­jo­je la­biau įpras­ta iš gal­vos muš­tis... Taip, gal­va sun­ki – su vis­kuo sve­ria apie 4 ar 5 kg, bet ar pa­čios jė­gos iš met­ro at­stu­mo už­te­ko? Vis­gi te­oriš­kai to­kia ga­li­my­bė yra ir jos at­mes­ti ne­ga­li­ma, nors ma­no dar­bo prak­ti­ko­je dar taip nė­ra bu­vę, kad, su­da­vus gal­va į krū­ti­nę, lūž­tų šon­kau­lis“, – ko­men­ta­vo eks­per­tas.
Tre­čia­die­nį teis­mas dar ap­klau­sė liu­di­nin­kę Svet­la­ną Gry­baus­kie­nę. Kal­ti­na­mo­jo žmo­na sa­kė, jog vy­ras bu­vo iš­ėjęs plau­ti in­dų į ben­dro nau­do­ji­mo vir­tu­vę, kai stai­giai par­lė­kė dus­da­mas, sa­ky­da­mas, jog trūks­ta oro, jog A. Kup­šys pa­purš­kė du­jų. Iš pas­kos at­lė­kė ir A. Kup­šys – jis kei­kė­si, no­rė­jo įsi­brau­ti į bu­tą, bet šei­mi­nin­kė vy­riš­kį iš­stū­mė lauk.
Nors teis­me nu­ken­tė­ju­sy­sis kar­to­jo du­jų ne­purš­kęs ir ba­lio­nė­lio ne­tu­rė­jęs, ta­čiau teis­mas pa­gar­si­no ad­mi­nist­ra­ci­nės by­los me­džia­gą, pa­gal ku­rią jo ver­si­ja ne­be­at­ro­dė tei­sin­ga: po mi­nė­to įvy­kio A. Kup­šys nu­baus­tas dėl ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ir ga­vo 120 eu­rų bau­dą – jo ki­še­nė­je pa­rei­gū­nai iš­ties ra­do pa­nau­do­tą ba­lio­nė­lį, jis ne­vyk­dė po­li­ci­jos rei­ka­la­vi­mų, vie­šo­je vie­to­je bu­vo gir­tas. To nu­ta­ri­mo A. Kup­šys ne­ap­skun­dė.
Dėl to, jog nu­ken­tė­ju­sia­jam bu­vo su­lau­žy­tas šon­kau­lis, pro­ku­ro­rė pra­šė kal­tu pri­pa­žin­ti A. Gry­baus­ką. Ak­cen­ta­vo liu­di­nin­kų ir nu­ken­tė­ju­sio­jo pa­ro­dy­mus, taip pat – pa­rei­gū­nų pa­ro­dy­mus, eks­per­to iš­va­dą ir pa­si­sa­ky­mą. Dir­ban­čiam, ne­teis­tam, ne­įga­lu­mą tu­rin­čiam vy­rui siū­lė skir­ti 1 me­tų lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę ir tris mė­ne­sius pa­siųs­ti jį da­ly­vau­ti el­ge­sio pa­tai­sos pro­gra­mo­je. Taip pat A. Gry­baus­kas tu­rė­tų at­ly­gin­ti nu­ken­tė­ju­sia­jam ža­lą pa­gal pa­teik­tą ieš­ki­nį. Tai iš­gir­dęs, kal­ti­na­ma­sis la­bai pa­si­pik­ti­no, svars­ty­da­mas, kad to­kiu bū­du iš jo bus vis­kas at­im­ta, to­dėl pa­sa­kė pro­ku­ro­rei, kad at­eis prie jos tro­bos pra­šy­ti val­gy­ti... Teis­mo spren­di­mas šio­je by­lo­je – sau­sio 25 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama