Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Va­gys­te kal­ti­na­mai tri­ju­lei pir­miau­sia pa­tik­rin­tas gir­tu­mas. Blai­vių ne­bu­vo...

Va­gys­te kal­ti­na­mai tri­ju­lei pir­miau­sia pa­tik­rin­tas gir­tu­mas. Blai­vių ne­bu­vo...

Lie­pos 12-osios ry­tą Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo nu­ma­ty­ta nag­ri­nė­ti bau­džia­mą­ją by­lą dėl ne­di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mo. Ta­čiau šio bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo pa­da­ry­mu kal­ti­na­mi trys plun­giš­kiai – Dei­man­tė Mit­ke­vi­čiū­tė (gim. 1989 m.), Gir­man­tas Braz­dei­kis (gim. 1983 m.) ir Aud­rius Anu­žis (gim. 1981 m.) į teis­mo po­sė­džių sa­lę „už­ne­šė“ to­kių kva­pų, kad tei­sė­jui iš­kart ki­lo įta­ri­mas dėl jų blai­vu­mo. Kai kiek­vie­nas pa­pū­tė į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį, nie­ko ki­to ne­be­li­ko, kaip by­los nag­ri­nė­ji­mą ati­dė­ti ki­tam kar­tui – vi­si bu­vo gir­ti.

De­vin­tą va­lan­dą ry­to, vos kal­ti­na­mie­ji su­sė­do į jiems skir­tas vie­tas, po sa­lę iš­kart pa­skli­do spe­ci­fi­nis kva­pe­lis. Nors D. Mit­ke­vi­čiū­tė ir G. Braz­dei­kis sten­gė­si lai­ky­tis ty­liai ir per daug neš­ne­kė­ti, ta­čiau juo­ke­lius „lai­dęs“ A. Anu­žis ver­tė juos prunkš­ti. Pas­ta­ra­sis sa­vo „pa­si­ro­dy­mu“ tik dar la­biau su­stip­ri­no įta­ri­mus, jog al­ko­ho­lio iš­ger­ta ne­ma­žai.
Kol at­vy­ko iš­kvies­tas pa­rei­gū­nas, A. Anu­žis ti­ki­no esan­tis blai­vus. Pa­sa­ko­jo gė­ręs tik va­kar, bet šian­dien „su gal­va drau­gau­jan­tis“. Pas­kui pri­si­pa­ži­no ry­te vis­gi gė­ręs sid­ro – rei­kė­jo pa­tai­sy­ti svei­ka­tą, ta­čiau dėl to, kaip pats svars­tė, teis­mo po­sė­dis tik­rai ga­lė­tų vyk­ti. „Ar jums, po­nas tei­sė­jui, ge­riau bus, jei man „už­dės“ bau­dą? Juk aš ki­tą kar­tą vi­sai ne­at­ei­siu! Aš no­riu iš­va­žiuo­ti į už­sie­nį!“ – pik­ti­no­si plun­giš­kis.
Į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį A. Anu­žiui ne iš­kart pa­vy­ko pa­pūs­ti – pro­ce­dū­rą te­ko kar­to­ti be­ne tris kar­tus. Ga­liau­siai apa­ra­tas pa­ro­dė 2,62 pro­mi­lių gir­tu­mą. Vy­ras ne­ga­lė­jo tuo pa­ti­kė­ti, re­zul­ta­tą va­di­no ne­są­mo­ne. D. Mit­ke­vi­čiū­tė tvir­ti­no esan­ti blai­vi, mat ką tik iš dar­bo. De­ja, ji grei­čiau­siai taip pat bu­vo „tai­siu­si“ svei­ka­tą – nu­sta­ty­tas 1,19 prom. gir­tu­mas. Ne­ma­žai var­to­jęs bu­vo ir G. Braz­dei­kis – jis „įpū­tė“ 2,33 pro­mi­lių.
Už tai, kad ne­ger­bė teis­mo ir pa­si­ro­dė ap­svai­gę, vi­si trys kal­ti­na­mie­ji dar tu­rės su­mo­kė­ti ir bau­das. A. Anu­žis dėl sa­vo po­el­gio ga­liau­siai pra­dė­jo ap­gai­les­tau­ti ir at­si­pra­ši­nė­ti, vis kar­to­jo šven­tų­jų var­dus, gar­siai svars­tė, kad rink­da­mas „bam­be­lius“ ko­kius 30 eu­rų kaip nors su­krapš­tys, bet jei rei­kės dau­giau – bus sun­ku. Teis­mo at­si­pra­šė ir G. Braz­dei­kis.
Ši tri­ju­lė nu­si­kal­ti­mą įvyk­dė 2016 me­tų lap­kri­čio 8-ąją Plun­gė­je, A. Vaiš­vi­los gat­vė­je, prie 3-io­jo na­mo, iš UAB „Na­vas­ta“ te­ri­to­ri­jos. Mi­nė­ta par­duo­tu­vė už­si­i­ma elek­tros, san­tech­ni­kos ir sta­ty­bi­nių me­džia­gų did­me­ni­ne bei maž­me­ni­ne pre­ky­ba. Nu­gvel­bę iš te­ri­to­ri­jos 8 pa­kuo­tes ak­mens va­tos (ver­tė – 136 eu­rai), nu­tem­pė šią sta­ty­bi­nę me­džia­gą link Pa­prū­džio gat­vės. Tie­sa, re­a­li­zuo­ti ne­spė­jo – pa­kuo­tės ras­tos ir grą­žin­tos par­duo­tu­vei.
Už tai plun­giš­kiams iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 178 straips­nio 4 da­lį: tas, kas pa­gro­bė ne­di­de­lės ver­tės sve­ti­mą tur­tą, pa­da­rė bau­džia­mą­jį nu­si­žen­gi­mą ir bau­džia­mas vie­šai­siais dar­bais ar­ba bau­da, ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mu, ar­ba areš­tu.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama