Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Va­gys­čių „re­kor­di­nin­kė“ su vy­ru at­vež­ta ir į Plun­gės teis­mą

Va­gys­čių „re­kor­di­nin­kė“ su vy­ru at­vež­ta ir į Plun­gės teis­mą

Nu­si­kal­tė­lių po­re­lė, ku­rių pra­gy­ve­ni­mo bū­das yra va­gys­tės. Tai – Gargž­dų mies­to gy­ven­to­jai Alio­na (gim. 1972 m.) ir Gin­ta­ras (gim. 1981 m.) Gu­mia­no­vai. Mo­te­ris teis­ta dau­giau nei tris­de­šimt kar­tų, jos vy­ras – per­pus ma­žiau. Ge­gu­žės 30 die­ną į Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą juos abu at­ve­žė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Per­nai gruo­dį jie­du „pra­si­su­ko“ par­duo­tu­vė­je „Dro­gas“.

Ši bau­džia­mo­ji by­la dėl va­gys­tės kar­tą jau ne­įvy­ko – ge­gu­žės 9 die­ną į Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą bu­vo at­ga­ben­tas tik G. Gu­mia­no­vas, o lais­vė­je bu­vu­si jo mo­te­ris at­vyk­ti ne­si­tei­kė. To­dėl ge­gu­žės 30 die­ną po­li­ci­ja at­ly­dė­jo jau abu su­tuok­ti­nius – A. Gu­mia­no­va taip pat bu­vo su­im­ta, ta­čiau teis­mo po­sė­dis vėl ati­dė­tas iki bir­že­lio. Prie­žas­tis – il­ga­pirš­čiai nu­spren­dė, kad jiems rei­kė­tų vals­ty­bės ski­ria­mo ad­vo­ka­to.
Tiek vy­ras, tiek mo­te­ris ti­ki­no, jog kal­tę jie­du pri­pa­žįs­ta, tad liu­di­nin­kų kvies­ti, jų ma­ny­mu, net ne­rei­kia. Grei­čiau­siai jie­du pra­šys su­trum­pin­to įro­dy­mų ty­ri­mo – to­kiu at­ve­ju pa­skir­ta baus­mė iš­kart bus su­ma­žin­ta treč­da­liu.
„Pra­si­su­ko“ ši po­re­lė Plun­gė­je pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je. Gruo­džio 20 die­ną po­li­ci­ja su­lau­kė UAB „Dro­gas“ va­do­vės L. G. pa­reiš­ki­mo, ku­ria­me nu­ro­dy­ta, jog Se­na­mies­čio a. 7 esan­čio­je par­duo­tu­vė­je iš­va­ka­rė­se įvyk­dy­ta va­gys­tė – iš­neš­ta kos­me­ti­kos ir par­fu­me­ri­jos pre­kių už 252 eu­rus.
Per­žiū­rė­jus vaiz­do ka­me­rų įra­šus, nu­sta­ty­ta, jog „pa­si­dar­ba­vo“ gargž­diš­kiai Gu­mia­no­vai.
Šiuo me­tu G. Gu­mia­no­vas sa­kė esan­tis su­im­tas ki­to­je by­lo­je, tad nie­kur ne­dir­ba, be to, ser­ga tu­ber­ku­lio­ze, gy­do­si lais­vės at­ėmi­mo vie­tos li­go­ni­nė­je. Jis teis­tas be­ne 15 kar­tų. Pas­ku­ti­nį kar­tą nuosp­ren­dis dėl va­gys­tės skelb­tas ge­gu­žės 29 die­ną Kre­tin­go­je abiem su žmo­na. A. Gu­mia­no­va iki su­ėmi­mo tvir­ti­no dir­bu­si vie­na­me Klai­pė­dos gro­žio sa­lo­ne, tik ne­aiš­ku kuo. Ji taip pat su­im­ta dėl ki­tos by­los, o teis­tu­mo są­ra­šas įspū­din­gas – 32 kar­tai!
Iš Šiau­lių ki­lu­si mo­te­ris va­gys­tė­mis gy­ve­na nuo jau­nų die­nų – pir­mą kar­tą nu­teis­ta bū­da­ma 24 me­tų. Nuo šios mo­ters nu­ken­tė­jo įvai­rių mies­tų pre­ky­bi­nin­kai: va­gi­liau­jan­ti ji bu­vo su­lai­ky­ta Šiau­liuo­se, Rad­vi­liš­kio, Plun­gės, Pa­ne­vė­žio, Kel­mės ir ki­tuo­se ra­jo­nuo­se. To­kį gy­ve­ni­mo bū­dą grei­čiau­siai są­ly­go­jo prie­rai­šu­mas prie nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų. Mo­te­ris ne kar­tą baus­ta už kvai­ša­lų var­to­ji­mą, dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo jais bu­vo ir nu­teis­ta.
Pla­nuo­ja­ma, kad Gu­mia­no­vų bau­džia­mo­ji by­la dėl va­gys­tės iš „Dro­go“ bus at­vers­ta bir­že­lio 20 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama