Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Va­gi­šių šei­my­nė­lė: žmo­na teis­ta 32 kar­tus, vy­ras – 15 kar­tų

Va­gi­šių šei­my­nė­lė: žmo­na teis­ta 32 kar­tus, vy­ras – 15 kar­tų

Ėjo pirk­ti plau­kų da­žų, bet iš par­duo­tu­vės grį­žo su „ne­pla­nuo­tais pir­ki­niais“, ku­rių ver­tė 252 eu­rai. „Apie va­gys­tę iš anks­to ne­bu­vom su­si­ta­rę, pa­si­tai­kė ga­li­my­bė, ir pa­ė­mėm tuos daik­tus“, – Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me ant­ra­die­nį aiš­ki­no gargž­diš­kis Gin­ta­ras Gu­mia­no­vas (gim. 1981 m.). Jis į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do kar­tu su žmo­na Alio­na Gu­mia­no­va (gim. 1972 m.). At­ro­do, kad to­kios „spon­ta­niš­kos“ va­gys­tės šiai po­rai – ne nau­jie­na, grei­čiau jau gy­ve­ni­mo bū­das, nes kal­ti­na­mų­jų cha­rak­te­ris­ti­ka dau­giau nei iš­kal­bin­ga: G. Gu­mia­no­vas teis­tas 15 kar­tų, A. Gu­mia­no­va – net 32 kar­tus!

Į Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą A. ir G. Gu­mia­no­vus pri­sta­tė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Šios po­ros įvyk­dy­tos va­gys­tės by­lą ban­dy­ta at­vers­ti ne pir­mą kar­tą. Pas­ku­ti­nį­kart jos nag­ri­nė­ji­mas bu­vo ati­dė­tas ge­gu­žės 30 die­ną, ka­dan­gi su­tuok­ti­niai iš­reiš­kė no­rą tu­rė­ti vals­ty­bės ski­ria­mą ad­vo­ka­tą. Ant­ra­die­nį at­vež­ti į teis­mą kal­ti­na­mie­ji to­kios min­ties ne­be­tu­rė­jo – nu­spren­dė gin­tis pa­tys. Tai­gi by­la pra­dė­ta nag­ri­nė­ti iš es­mės.
Gargž­duo­se gy­ve­nan­tys Gu­mia­no­vai kal­ti­na­mi tuo, kad pra­ėju­sių me­tų spa­lio 19 die­ną, apie 18 va­lan­dą, veik­da­mi ben­dri­nin­kų gru­pė­je, nu­ė­jo į Se­na­mies­čio a. 7 esan­čią UAB „Dro­gas“ par­duo­tu­vę ir iš ten slap­to­mis iš­ne­šė įvai­rios kos­me­ti­kos bei par­fu­me­ri­jos pre­kių už 252,64 eu­ro. Va­gys­tės kal­ti­nin­kus nu­sta­ty­ti sun­ku ne­bu­vo – nu­si­kal­ti­mo ty­rė­jams par­duo­tu­vės at­sto­vai pa­tei­kė vaiz­do ka­me­rų įra­šus. Kad įvyk­dė šią va­gys­tę, Gu­mia­no­vai teis­me pri­si­pa­ži­no ir sa­vo kal­tės ne­gin­či­jo. Tai lei­do by­lą nag­ri­nė­ti pri­tai­kius su­trum­pin­tą įro­dy­mų ty­ri­mą, o kal­ti­na­mie­siems – ti­kė­tis treč­da­liu ma­žes­nės baus­mės, nei pa­pras­tai siū­lo­ma už in­kri­mi­nuo­ja­mą nu­si­kal­ti­mą.
Aiš­kin­da­mi va­gys­tės iš „Dro­go“ ap­lin­ky­bes, Gu­mia­no­vai tvir­ti­no, kad taip pa­si­elg­ti iš anks­to ne­pla­na­vę. „Taip ga­vos“, – ne­daug­žo­džia­vo Alio­na, ne­ras­da­ma mo­ty­vuo­to pa­aiš­ki­ni­mo, ko­dėl ke­ti­nu­si įsi­gy­ti tik da­žų plau­kams, už rū­bų pra­dė­jo slėp­ti ki­tas par­fu­me­ri­jos ir kos­me­ti­kos prie­mo­nes. Kad mo­te­ris „ne­ty­čia“ ap­si­vo­gė par­duo­tu­vė­je, tik­rai sun­ku pa­ti­kė­ti. Iš Šiau­lių ki­lu­si A. Gu­mia­no­va va­gys­tė­mis gy­ve­na nuo jau­nų die­nų – pir­mą kar­tą nu­teis­ta bū­da­ma 24 me­tų. Nuo šios mo­ters nu­ken­tė­jo įvai­rių mies­tų pre­ky­bi­nin­kai: va­gi­liau­jan­ti ji bu­vo su­lai­ky­ta Šiau­liuo­se, Rad­vi­liš­kio, Plun­gės, Pa­ne­vė­žio, Kel­mės ir ki­tuo­se ra­jo­nuo­se. To­kį gy­ve­ni­mo bū­dą grei­čiau­siai są­ly­go­jo prie­rai­šu­mas prie nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų. Mo­te­ris ne kar­tą baus­ta už kvai­ša­lų var­to­ji­mą, dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo jais bu­vo ir nu­teis­ta. Jos vy­ro Gin­ta­ro „pa­tir­tis“ kiek men­kes­nė: Gu­mia­no­vas tei­sia­mo­jo kė­dė­je jau sė­dė­jęs 15 kar­tų, ir­gi dau­giau­sia už nu­si­kal­ti­mus nuo­sa­vy­bei. Pas­ku­ti­nį kar­tą nuosp­ren­dis dėl va­gys­tės šiems su­tuok­ti­niams skelb­tas ge­gu­žės 29 die­ną Kre­tin­go­je.
Tei­sia­mie­ji teis­me die­va­go­jo­si, kad tik­rai dau­giau ne­be­da­rys nu­si­kal­ti­mų. „Bai­giau psi­cho­lo­gi­nius pri­klau­so­my­bės kur­sus, tik­rai no­riu keis­ti gy­ve­ni­mą, no­riu iš­vyk­ti į už­sie­nį ir nor­ma­liai gy­ven­ti“, – dės­tė Gu­mia­no­vas, ak­cen­ta­vęs, kad ser­ga tu­ber­ku­lio­ze, ku­rį lai­ką bu­vo gy­do­mas lais­vės at­ėmi­mo vie­tos li­go­ni­nė­je, tu­ri ne­įga­lu­mą, to­dėl už pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą teis­mo pra­šy­tų švel­nes­nės baus­mės. Va­gi­šiai ti­ki­no, kad ben­dro­vei pa­da­ry­tą ža­lą at­ly­gins.
Už va­gys­tę iš „Dro­go“ Gu­mia­no­vams siū­lo­ma vie­no­da baus­mė – po me­tus lais­vės at­ėmi­mo, ją at­lie­kant pa­tai­sos na­muo­se (baus­mė su­ben­drin­ta su anks­tes­ne Kre­tin­gos teis­mo nu­tar­ti­mi). Ga­lu­ti­nį nuosp­ren­dį su­tuok­ti­niai iš­girs bir­že­lio 29 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama