Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Už tai, kad kė­lė ran­ką prieš sa­vo vai­ką, plun­giš­kei kliu­vo per ki­še­nę

Už tai, kad kė­lė ran­ką prieš sa­vo vai­ką, plun­giš­kei kliu­vo per ki­še­nę

Ne­se­niai ra­šė­me apie plun­giš­kės A. R. (gim. 1976 m.) bau­džia­mą­ją by­lą dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo sa­vo vai­kui. Vie­nuo­lik­me­tį ber­niu­ką skriau­du­si mo­te­ris ge­gu­žės 17 die­ną iš­gir­do nuosp­ren­dį: ji nu­baus­ta pus­aš­tun­to šim­to eu­rų bau­da.

Apie šį at­ve­jį pa­sa­ko­jo­me straips­ny­je „Aukš­ta­sis iš­si­la­vi­ni­mas, dar­bas vals­ty­bi­nė­je įstai­go­je ir... smur­tas prieš sa­vo vai­ką“.
Pri­me­na­me, jog anks­čiau ne­teis­ta, iš­si­sky­ru­si, vie­no­je vals­ty­bi­nė­je įstai­go­je vy­riau­si­ą­ja spe­cia­lis­te dir­ban­ti A. R. į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo ma­ža­me­čiui – 2005 me­tais gi­mu­siam sū­nui. Mo­te­ris kal­ti­na­ma smur­ta­vu­si du kar­tus: 2016 me­tų gruo­džio 19-osios va­ka­re grie­bė vai­ką už ran­kos, už­lau­žė ir nu­tem­pė prie lo­vos, ta­da čiu­po už kak­lo, pa­stū­mė į lo­vą ir stip­riai tren­kė del­nu, o gruo­džio 20-osios ry­te dar dė­jo del­nu per gal­vą, taip su­kel­da­ma 11-me­čiui fi­zi­nį skaus­mą. Teis­mui pa­gar­si­nus nu­ken­tė­ju­sio ber­niu­ko ap­klau­sos duo­me­nis, pa­aiš­kė­jo, jog ma­ma ne tik smur­ta­vo, bet ir lie­pė „lai­žy­ti šuns my­ža­lus“.
Sa­vo kal­tės A. R. ne­no­rė­jo pri­pa­žin­ti – aša­ro­da­ma ti­ki­no, kad vai­kui no­rė­jo tik ge­ro, kad šis jos ne­klau­sė, tad tie­siog „iš­se­ko kan­try­bės tau­rė“ ir pa­so­di­no ant so­fos, bet ne­mu­šė. Pra­šė ją vi­siš­kai iš­tei­sin­ti ar­ba pri­pa­žin­ti mi­nė­tus įvy­kius ma­ža­reikš­me vei­ka ir at­leis­ti nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės. Su vai­ku ji ti­ki­no su­si­tai­kiu­si ir gra­žiai ben­drau­jan­ti. Tie­sa, ber­niu­kas ir dar vie­nas jau­nes­nis vai­kas, vyks­tant teis­mams, bu­vo pas tė­vą.
Teis­mas, iš­ana­li­za­vęs vi­sus su­rink­tus įro­dy­mus, nu­spren­dė, kad mo­te­ris vis­gi yra kal­ta, t. y. pa­da­rė du ne­sun­kius, ta­čiau ty­či­nius nu­si­kal­ti­mus prieš ne­pil­na­me­tį. Plun­giš­kė A. R. už abu epi­zo­dus nu­baus­ta 753,20 eu­rų (20 MGL) bau­da, ku­rią tu­ri su­mo­kė­ti per 4 mė­ne­sius. Nuo­spren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama