Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » UAB „Pals­ka“ iš­kel­ta re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­la

UAB „Pals­ka“ iš­kel­ta re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­la

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas Plun­gė­je vei­kian­čiai už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „Pals­ka“, re­gist­ruo­tai Sto­ties gat­vė­je, iš­kė­lė re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­lą. Ši įmo­nė dau­giau­sia tei­kia sta­ty­bos dar­bų pa­slau­gas.

UAB „Pals­ka“ di­rek­to­rius yra Al­gir­das Pe­čiu­lis, val­dy­bos pir­mi­nin­kė Si­mo­na Stan­čiu­kai­tė. Bū­tent val­dy­bos pir­mi­nin­kė, kaip įmo­nės at­sto­vė, krei­pė­si į teis­mą su ieš­ki­niu dėl re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­los iš­kė­li­mo at­sa­ko­vei UAB „Pals­ka“.
Nu­ro­dė, jog re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­lą pra­šo iš­kel­ti ge­ro­kai su­ma­žė­jus par­da­vi­mų, dėl ko jau ku­rį lai­ką men­ko pa­ja­mos. Taip pat ben­dro­vė ne­su­ge­bė­jo už­tik­rin­ti efek­ty­vaus ir grei­to veik­lų per­tvar­ky­mo, dėl to ėmė kaup­tis nuos­to­liai. Be to, net ke­li kre­di­to­riai vie­nu pa­reiš­kė rei­ka­la­vi­mus dėl sko­los iš­ieš­ko­ji­mo, tad bu­vo ap­ri­bo­tos ga­li­my­bės dis­po­nuo­ti lė­šo­mis są­skai­to­se.
Ieš­ki­ny­je nu­ro­do­ma, jog „Pals­ka“ yra su­da­riu­si su­tar­čių dėl sta­ty­bos dar­bų at­li­ki­mo, pla­nuo­ja gauti pa­ja­mų. Ma­no­ma, kad, su­tei­kus kre­di­to­riams pa­gal­bą, ben­dro­vė bū­tų iš­sau­go­ta ir ga­lė­tų tęs­ti veik­lą. Įmo­nės at­sto­vė nu­ro­dė, jog UAB „Pals­ka“ pa­ti­ria tik lai­ki­nus fi­nan­si­nius sun­ku­mus.
„Sod­ros“ Ma­žei­kių sky­rius į by­lą įtrauk­tas tre­čiuo­ju as­me­niu. Ta­čiau jų at­si­lie­pi­me pra­šo­ma at­si­sa­ky­ti kel­ti ben­dro­vei „Pals­ka“ re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­lą, nes iš pa­teik­tų duo­me­nų ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad įmo­nė yra ne­mo­ki ir jau ne­bus pa­jė­gi at­si­skai­ty­ti su kre­di­to­riais. Abe­jo­ja­ma įmo­nės ga­li­my­bė­mis, taip pat ne­aiš­ku, ko­kia tu­ri­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė, nė­ra ži­no­mas ben­dro­vės trum­pa­lai­kis tur­tas, tiks­lus kre­di­to­rių skai­čius ir įsi­sko­li­ni­mų grą­ži­ni­mo ter­mi­nai.
Vis­gi Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas nu­spren­dė pa­reiš­ki­mą ten­kin­ti. Ak­cen­tuo­ta, jog re­struk­tū­ri­za­vi­mu sie­kia­ma iš­sau­go­ti ir plė­to­ti įmo­nės veik­lą, su­mo­kė­ti sko­las ir iš­veng­ti ban­kro­to, gau­nant įmo­nės kre­di­to­rių pa­gal­bą. Be to, re­struk­tū­ri­za­vi­mo pro­ce­so me­tu įmo­nės veik­lą pri­žiū­ri ad­mi­nist­ra­to­rius ir teis­mas, to­dėl grės­mės, kad fi­nan­si­niai ro­dik­liai stai­ga pa­blo­gės, ji taps ne­mo­ki ir pa­sun­kės kre­di­to­rių ga­li­my­bės gau­ti rei­ka­la­vi­mų pa­ten­ki­ni­mą, be­veik nė­ra.
Teis­mas, rem­da­ma­sis by­los duo­me­ni­mis, kon­sta­ta­vo, jog „Pals­ka“ šiuo me­tu vis­gi yra mo­ki, jos pra­dels­ti mo­kė­ji­mai ne­vir­ši­ja 1/2 da­lies tu­ri­mo tur­to. Taip pat nu­sta­ty­ta, kad at­sa­ko­vė nė­ra nu­trau­ku­si veik­los, nė­ra ban­kru­tuo­jan­ti, ima­si per­tvar­kos: įver­ti­nu­si veik­los nuos­to­lin­gu­mą, jau nu­trau­kė maž­me­ni­nę pre­ky­bą naf­tos pro­duk­tais ir per­lei­do de­ga­li­nes, pa­den­gė da­lį sko­los, at­ei­ty­je nu­ma­to per­tvar­ky­ti sta­ty­bos dar­bų pa­da­li­nio ir par­duo­tu­vės veik­lą, tęs ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to nu­omą, ma­žins ben­dro­vės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų skai­čių ir kt.
Teis­mo nuo­mo­ne, pri­ori­te­tas tu­ri bū­ti su­tei­kia­mas įmo­nės gai­vi­ni­mui re­struk­tū­ri­za­vi­mo bū­du, o ne jos lik­vi­da­vi­mui, tad ieš­ki­nys pa­ten­kin­tas ir re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­la iš­kel­ta.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama