Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Ty­či­niu tur­to su­ga­di­ni­mu ap­kal­tin­tas se­nu­kas bu­vo iš­tei­sin­tas

Ty­či­niu tur­to su­ga­di­ni­mu ap­kal­tin­tas se­nu­kas bu­vo iš­tei­sin­tas

Prieš pat šven­tes, gruo­džio 20 die­ną, plun­giš­kį An­ta­ną Ja­nu­lį (gim. 1937 m.) pa­sie­kė ge­ra ži­nia – gar­baus am­žiaus se­nu­kas bu­vo iš­tei­sin­tas dėl ty­či­nio tur­to su­ga­di­ni­mo. So­dų ben­dri­jos kai­my­ną bu­vo ap­kal­ti­nu­si ke­lio­li­ka me­tų jau­nes­nė Bi­ru­tė Kle­naus­kie­nė.

Pri­va­taus kal­ti­ni­mo by­la, pra­si­dė­ju­si dar šią va­sa­rą, už­tru­ko iki me­tų pa­bai­gos. Teis­mo du­ris vars­ty­ti te­ko Nau­so­džio se­niū­ni­jos Kau­šė­nų kai­me esan­čios so­dų ben­dri­jos „Svei­ka­ta“ dviem kai­my­nams iš Tu­jų gat­vės: B. Kle­naus­kie­nei ir A. Ja­nu­liui. Pas­ta­ra­sis, re­mian­tis mo­ters kal­ti­ni­mais, yra tik­ras chu­li­ga­nas: esą ­išdau­žė ūki­nio pa­sta­to lan­gą, plėš­ė len­tas, su­lanks­tė tvo­ros da­lį ir krė­tė ki­to­kias ei­bes.
Re­mian­tis B. Kle­naus­kie­nės skun­du, mo­te­ris kai­my­ną kal­ti­no vis­ką ga­di­nus 2016 me­tų gruo­džio mė­ne­sį: tei­gė, jog A. Ja­nu­lis ty­čia su­ga­di­no jos ūki­nio pa­sta­to mū­ri­nę sie­ną ir sto­go dan­gą, nu­plė­šė me­di­nes len­tas, iš­grio­vė ūki­nio pa­sta­to an­gą, skir­tą iš­ei­ti viš­toms, iš­kū­lė lan­gą, su­ga­di­no liet­vamz­džius, su­lanks­tė vie­los tin­klą (tvo­ros da­lį), ski­rian­tį jų skly­pus. Mo­te­ris nu­ro­dė pa­ty­ru­si ke­lių šim­tų eu­rų ža­lą, už ką A. Ja­nu­lis tu­rin­tis bū­ti nu­baus­tas.
Teis­me 80-me­tis die­va­go­jo­si tur­to ne­nio­ko­jęs, nie­ko ne­pa­da­ręs ir ne­tu­rin­tis už ką at­si­pra­šy­ti. Gra­žiuo­ju su­si­tai­ky­ti so­dų kai­my­nams ne­pa­vy­ko.
Iš­nag­ri­nė­jęs šią by­lą, teis­mas nu­spren­dė gar­baus am­žiaus vy­riš­kį iš­tei­sin­ti – nu­ro­dė, jog ne­pa­da­ry­ta vei­ka, tu­rin­ti nu­si­kal­ti­mo ar bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo po­žy­mių. Ci­vi­li­nis ieš­ki­nys pa­lik­tas ne­nag­ri­nė­tas.
Nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas, o kai įsi­tei­sės – bus iš­siųs­tas Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo ty­ri­mui at­lik­ti.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama