Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Tragiškos ava­ri­jos by­la: eks­per­tai žu­vu­sio­jo veiks­mų ne­ver­ti­no

Tragiškos ava­ri­jos by­la: eks­per­tai žu­vu­sio­jo veiks­mų ne­ver­ti­no

Va­sa­rio 22 die­ną, po per­trau­kos, Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo tę­sia­ma tra­giš­kos ava­ri­jos by­la, dėl ku­rios į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do klai­pė­die­tis Igo­ris Cvet­ko­vas (gim. 1971 m.) – vy­ras kal­ti­na­mas ne­blai­vus pa­da­ręs eis­mo įvy­kį, ku­rio me­tu mū­sų ra­jo­ne, ties Nu­ga­rių kai­mu, žu­vo trys vie­nos šei­mos na­riai iš Rad­vi­liš­kio. Tre­čia­die­nį ap­klaus­ti dar ke­tu­ri as­me­nys: du eks­per­tai, pa­rei­gū­nė ir su­si­dū­ri­mą ma­tęs liu­di­nin­kas.

Skir­tin­gai nei pra­ėju­sį kar­tą, kai va­sa­rio 9 die­ną at­ver­tus šią by­lą, bu­vo daug žmo­nių, šį­kart sa­lė­je sė­dė­jo kur kas ma­žiau da­ly­vių. Anks­čiau ap­klaus­ti nu­ken­tė­ju­sie­ji teis­me ne­be­no­rė­jo da­ly­vau­ti – jiems at­sto­va­vo ad­vo­ka­tas. Tie­sa, bu­vu­si I. Cvet­ko­vo žmo­na Lai­ma Cvet­ko­va vis­gi bu­vo. Nors ir iš­si­sky­rę, jie at­vy­ko kar­tu, mo­te­ris jam pa­dė­jo reng­tis – po ava­ri­jos vy­rui am­pu­tuo­ta kai­rė ran­ka.
Pri­me­na­me, jog eis­mo ne­lai­mė įvy­ko 2015 me­tų spa­lio 4-osios va­ka­re, ties Nu­ga­rių kai­mu, 91-aja­me ke­lio Šiauliai–Palanga ki­lo­met­re. Vi­su­rei­gis „Hy­un­dai Gal­lo­per“, vai­ruo­ja­mas I. Cvet­ko­vo, va­žia­vo iš Kur­šė­nų Plun­gės link, o „BMW 520“, vai­ruo­ja­mas Ra­mū­no Dar­gu­žo (gim. 1979 m.) – iš Pa­lan­gos Šiau­lių kryp­ti­mi. Prieš pat 19 va­lan­dą mi­nė­ti au­to­mo­bi­liai su­si­dū­rė kak­to­mu­ša: vi­su­rei­gio vai­ruo­to­jas kir­to iš­ti­si­nę eis­mo li­ni­ją ir iš­va­žia­vo į prie­šin­gą eis­mo juos­tą, taip su­da­ry­da­mas kliū­tį BMW vai­ruo­to­jui, o šis, veng­da­mas su­si­dū­ri­mo, taip pat pa­su­ko į prie­šin­gą eis­mo juos­tą, ta­čiau „Hy­un­dai“ ta­da stai­giai me­tė­si at­gal, į sa­vo juos­tą, ir rė­žė­si į BMW. Žu­vo R. Dar­gu­žas, jo 31-erių žmo­na bei tre­jų me­tu­kų duk­ry­tė. Gy­va li­ko tik vy­res­nio­ji duk­ra, 11-me­tė. Su­žei­di­mų pa­ty­rė ir I. Cvet­ko­vas, jo žmo­na ir duk­ra bei pas­ta­ro­sios drau­gas.
Pra­ėju­sia­me teis­mo po­sė­dy­je bu­vo ap­klaus­ti liu­di­nin­kai ir nu­ken­tė­ju­sie­ji. Pa­aiš­kė­jo, jog žu­vu­sių­jų ar­ti­mųjų ben­dra ieš­ki­nių su­ma sie­kia 750 tūkst. eu­rų. Tei­sia­ma­sis kal­tės ne­pri­pa­žįs­ta ir pa­ro­dy­mus duos pas­ku­ti­nis.
Va­sa­rio 22 die­ną ap­klaus­tas dar vie­nas liu­di­nin­kas – Va­le­ri­jus Va­sil­ko­vas. Jis tą va­ka­rą nuo Tel­šių va­žia­vo link Plun­gės, mi­nė­tam vi­su­rei­giui iš pas­kos, maž­daug 90-ies ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiu. Pa­tvir­ti­no, jog ma­tė, kaip dži­pas va­žia­vo ne­to­ly­giai, kaip kir­to iš­ti­si­nę eis­mo juos­tą, kaip at­va­žiuo­jan­tis BMW me­tė­si į prie­šin­gą pu­sę, o ta­da „Hy­un­dai“ suk­te­lė­jo vėl at­gal, į sa­vo pu­sę, ir įvy­ko su­si­dū­ri­mas. „Leng­va­sis au­to­mo­bi­lis bū­tų „py­lęs“ tie­siai į ma­ne – at­va­žia­vo prie­šais, bet dži­pas pa­su­ko at­gal, tad su­si­dū­rė jie­du. Ma­nau, BMW vai­ruo­to­jas ga­lė­jo tie­siog su­stab­dy­ti sa­vo ma­ši­ną ir to­kių pa­sek­mių gal­būt ne­bū­tų bu­vę“ – svars­tė liu­di­nin­kas, pri­si­min­da­mas, ko­kius bai­sius ava­ri­jos vaiz­dus jam te­ko ma­ty­ti.
Pa­rei­gū­nė Mo­des­ta Gint­vai­ny­tė kal­bė­jo, jog tą­dien vie­na dir­bo ope­ra­ty­vi­nė­je gru­pė­je ty­rė­ja, eks­per­tas kaž­ko­dėl ne­dir­bo. Ji į ava­ri­jos vie­tą at­vy­ko po pa­tru­lių pa­si­ro­dy­mo, vie­nas ko­le­ga jai pa­dė­jo at­lik­ti eis­mo vie­tos ap­žiū­rą. Sche­mą, pa­sak pa­rei­gū­nės, te­ko brai­žy­ti jau tam­so­je, tad, ne­no­rė­da­ma su­klys­ti, ant ke­lio pa­da­ry­tų žy­mių, įbrė­ži­mų, pa­dan­gų žy­mių va­ka­re ne­be­pa­žy­mė­jo – ža­dė­jo at­vyk­ti ki­tą die­ną, mat tu­rė­ti pa­pras­ti pro­žek­to­riai švie­tė per sil­pnai...
Eks­per­tas Vir­gi­ni­jus Pa­če­bu­tas su dviem pa­rei­gū­nė­mis į ava­ri­jos vie­tą at­vy­ko ki­tą die­ną. Mi­nė­jo, jog bu­vo at­lik­ta ga­na pla­taus įvy­kio ruo­žo ap­žiū­ra ir tir­ti ne­ti­pi­niai pėd­sa­kai, su­si­ję su eis­mo įvy­kiu (pa­dan­gų sly­di­mo žy­mės, ke­lio dan­gos su­brai­žy­mas ir pan.), at­lik­ti ma­ta­vi­mai, su­ra­šy­tas pro­to­ko­las. Eks­per­tas pa­tvir­ti­no, jog pa­gal ras­tus pėd­sa­kus, vi­su­rei­gio ra­tų sly­di­mas bu­vo įstri­ža kryp­ti­mi.
Ki­to eks­per­to – Do­na­to Ju­ciaus – kal­ti­na­mo­jo ad­vo­ka­tas Vid­man­tas Mar­ty­šius ban­dė iš­klaus­ti, kiek met­rų ga­lė­jo skir­ti au­to­mo­bi­lius, kai pra­si­dė­jo nu­su­ki­mai į prie­šin­gas eis­mo juos­tas. Esą vie­nas liu­di­nin­kas sa­kęs, kad iki su­si­dū­ri­mo bu­vo li­kę apie de­šimt met­rų, kai pra­si­dė­jo dži­po ma­nev­rai. Eks­per­tas to ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, ak­cen­tuo­da­mas, jog nė­ra to­kių pėd­sa­kų, ku­riais rem­da­ma­sis jis ga­lė­tų pa­teik­ti at­sa­ky­mą. Vis­gi tech­ni­niu po­žiū­riu, jo ma­ny­mu, de­šim­ties met­rų ma­nev­rams – iš­va­žiuo­ti ir grįž­ti į sa­vo juos­tą – yra per ma­žai, jei va­žiuo­ja­ma 90–100 km/h grei­čiu.
Ki­ti klau­si­mai – ar ga­lė­jo BMW vai­ruo­to­jas pa­suk­ti į de­ši­nę, su­sto­ti, iš­veng­ti ne­lai­mės – li­ko ne­at­sa­ky­ti. D. Ju­cius sa­kė, jog žu­vu­sio­jo pri­im­ti spren­di­mai – ne­ver­ti­na­mi. Tech­ni­niu po­žiū­riu, pa­ste­bė­jęs prie­šais at­va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį, vai­ruo­to­jas tu­rė­tų stab­dy­ti ir suk­ti kuo de­ši­niau, ta­čiau mi­nė­tu at­ve­ju bu­vo ava­ri­nė si­tu­a­ci­ja ir per ma­žas at­stu­mas tarp ar­tė­jan­čių au­to­mo­bi­lių, kad BMW vai­ruo­to­jas pri­im­tų tin­ka­mą spren­di­mą.
To­liau ši by­la bus nag­ri­nė­ja­ma ko­vo 6 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama