Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Teks at­sa­ky­ti už su­lau­žy­tą šon­kau­lį

Teks at­sa­ky­ti už su­lau­žy­tą šon­kau­lį

Jau ra­šė­me, jog Plun­gės teis­me bu­vo nag­ri­nė­ja­ma An­ta­no Gry­baus­ko (gim. 1953 m.) bau­džia­mo­ji by­la dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo. Plun­giš­kis kal­tin­tas ne­nu­sta­ty­tu daik­tu su­da­vęs Al­fre­dui Kup­šiui (gim. 1970 m.) į krū­ti­nę, dėl ko šiam lū­žo kai­rės pu­sės ket­vir­tas šon­kau­lis. Nors mu­šei­ka sa­vo kal­tę nei­gė, sau­sio pa­bai­go­je iš­gir­do ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį.

Pla­čiau apie šią by­lą ra­šė­me straips­ny­je „Vi­du­ri­nė­je Azi­jo­je la­biau įpras­ta iš gal­vos muš­tis...“ Pri­me­na­me, jog vy­rai su­si­ė­mė „pa­si­žy­mė­ju­sia­me“ A. Vaiš­vi­los gat­vės 33-ia­ja­me na­me, va­di­na­ma­ja­me ben­dra­bu­ty­je.
Kon­flik­tas įvy­ko 2017 m. ge­gu­žės 11-osios va­ka­re, apie 19 va­lan­dą, tre­čia­me ben­dra­bu­čio aukš­te, ben­dro nau­do­ji­mo vir­tu­vė­je. Nu­ken­tė­ju­sy­sis ne­ga­lė­jo tiks­liai nu­ro­dy­ti, kuo ga­vo į šon­kau­lius. Svars­tė, kad gal­būt me­di­ne len­te­le, gal ko­čė­lu. Taip pat ti­ki­no, jog nu­stū­mė A. Gry­baus­ką, o šis ne­va nu­bė­go į sa­vo kam­ba­rį, pa­si­ė­mė du­jų ba­lio­nė­lį ir jau ko­ri­do­riu­je jam dar pa­purš­kė į akis!
Kal­ti­na­mų­jų suo­le at­si­dū­ręs plun­giš­kis A. Gry­baus­kas ti­ki­no tik gy­nę­sis – sa­kė, jog pa­si­len­kė ir iš gal­vos trink­te­lė­jo A. Kup­šiui į pil­vą. Es, pa­si­len­kė dėl to, jog bū­tent A. Kup­šys ben­dro nau­do­ji­mo vir­tu­vė­je at­sta­tė į jį du­jų ba­lio­nė­lį ir purš­kė du­jas, o ne jis jam!
Tai pa­liu­di­jo ir kal­ti­na­mo­jo žmo­na Svet­la­na Gry­baus­kie­nė. Mo­te­ris sa­kė, jog vy­ras bu­vo iš­ėjęs plau­ti in­dų į ben­dro nau­do­ji­mo vir­tu­vę, kai par­lė­kęs ėmė skųs­tis nuo A. Kup­šio ga­vęs du­jų.
Be­je, teis­mas pa­gar­si­no ir ad­mi­nist­ra­ci­nės by­los me­džia­gą, pa­gal ku­rią nu­ken­tė­ju­sio­jo ver­si­ja dėl du­jų su­bliuš­ko: po mi­nė­to įvy­kio A. Kup­šys pats bu­vo nu­baus­tas dėl ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ir ga­vo 120 eu­rų bau­dą – jo ki­še­nė­je pa­rei­gū­nai iš­ties ra­do pa­nau­do­tą ba­lio­nė­lį, jis ne­vyk­dė po­li­ci­jos rei­ka­la­vi­mų.
Tei­sia­ma­sis svars­tė, kad nu­ken­tė­ju­sy­sis šon­kau­lį ga­lė­jo su­si­lau­žy­ti griu­vi­nė­da­mas gir­tas areš­ti­nė­je, į ku­rią tą­syk bu­vo iš­vež­tas. Ten jam bu­vo nu­sta­ty­tas 2,43 prom. gir­tu­mas. Tuo tar­pu A. Gry­baus­kas bu­vo be­veik blai­vus – dėl tru­pu­čio alaus jam nu­sta­ty­tas 0,21 prom. gir­tu­mas.
Me­di­kai nu­ken­tė­ju­sia­jam nu­sta­tė au­sies nu­broz­di­ni­mą ir ket­vir­to šon­kau­lio lū­žį – pas­ta­ra­sis su­ža­lo­ji­mas ir ati­ti­ko ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą. Teis­mo teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tas Dio­me­nas Vit­kus tei­gė, jog di­džiau­sia ti­ki­my­bė lūž­ti šon­kau­lį – tie­sio­gi­nis jė­gos smū­gis: spy­ris, stip­rus smū­gia­vi­mas, tren­ki­mas kie­tu bu­ku daik­tu.
A. Gry­baus­kas anks­čiau ne­teis­tas, vy­ras dir­ba, tu­ri ne­įga­lu­mą. Sau­sio 25 die­ną dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo teis­mas pri­pa­ži­no šį plun­giš­kį kal­tu ir sky­rė jam 1 m. lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę bei įpa­rei­go­jo tris mė­ne­sius da­ly­vau­ti el­ge­sio pa­tai­sos pro­gra­mo­je. Taip pat A. Gry­baus­kas tu­rės at­ly­gin­ti nu­ken­tė­ju­sia­jam nuos­to­lius: teis­mas pri­tei­sė 58 eu­rus tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti, 300 eu­rų ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti, 270 eu­rų ad­vo­ka­to pa­slau­goms ap­mo­kė­ti bei 33 eu­rus pro­ce­so iš­lai­dų.
Nuosp­ren­dį per 20 die­nų dar ga­li­ma ap­skųs­ti.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama