Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Su­ra­kin­tas ant­ran­kiais ne­nu­ri­mo – spy­rė pa­rei­gū­nui į nu­ga­rą

Su­ra­kin­tas ant­ran­kiais ne­nu­ri­mo – spy­rė pa­rei­gū­nui į nu­ga­rą

Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos Kuls­kių kai­mo gy­ven­to­jas An­drius Žy­lė (gim. 1983 m.) ra­miai gy­ven­ti ne­ga­li. Per­nai ru­de­nį, kai bu­vo lyg­ti­nai pa­leis­tas iš įka­li­ni­mo įstai­gos, ne tik ne­vyk­dė teis­mo įpa­rei­go­ji­mų, bet ir prie­ši­no­si pa­rei­gū­nams. Net „su­žie­duo­tas“ ant­ran­kiais dras­kė­si ir spar­dė­si, dėl ko kliu­vo sa­vo pa­rei­gas vyk­džiu­siam pa­rei­gū­nui To­mui Lau­čiui. Rug­sė­jo 28 die­ną smar­ku­sis vy­riš­kis bu­vo at­vež­tas į teis­mą.

Dėl pa­si­prie­ši­ni­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jui tei­sia­mas A. Žy­lė šiuo me­tu die­nas lei­džia už gro­tų, tad į Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą jį at­ga­be­no kon­vo­jaus pa­rei­gū­nai. Nu­ken­tė­ju­sių­jų pu­sė­je sė­dė­jo du pa­rei­gū­nai – jau mi­nė­tas T. Lau­čys ir jo ko­le­gė Vai­da Gu­die­nė.
Pro­ble­mų A. Žy­lė pri­si­da­rė maž­daug prieš me­tus, 2016-ųjų spa­lio 23-osios va­ka­re, kai va­ži­nė­jo­si su drau­gais Kuls­kių kai­mo ke­liais. Au­to­mo­bi­lį „Au­di 100“ vai­ra­vęs jo bi­čiu­lis Po­vi­las Ge­čas bu­vo su­lai­ko­mas, nes vai­ra­vo gir­tas, o A. Žy­lė „ieš­ko­jo tei­sy­bės“: ne­klau­sė pa­rei­gū­nų nu­ro­dy­mų sė­dė­ti ma­ši­no­je, li­po lauk aiš­kin­tis, už tai bu­vo su­ra­kin­tas ant­ran­kiais, dras­kė­si, spar­dė­si ir pa­tai­kė ko­ja po­li­ci­nin­kui T. Lau­čiui į nu­ga­rą.
Sa­vo kal­tę A. Žy­lė pri­pa­ži­no. Pa­sa­ko­jo, jog jie tą va­ka­rą va­ži­nė­jo­si su mer­gi­no­mis, sė­dė­jo ke­lei­vio vie­to­je, bu­vo iš­gė­ręs. Su­stab­dė pa­rei­gū­nai, tai no­rė­jo iš­si­aiš­kin­ti, ko­dėl vyks­ta su­lai­ky­mas. Pa­tvir­ti­no, jog jam bu­vo liep­ta sė­dė­ti, bet no­rė­jo vis­ką ži­no­ti! Pri­si­mi­nė, jog T. Lau­čys pa­purš­kė du­jų, už­dė­jo ant­ran­kius, pa­so­di­no į ma­ši­ną, bet vis tiek iš­li­po. Ta­da muis­tė­si, dras­kė­si, o kaip įspy­rė pa­rei­gū­nui į nu­ga­rą – ne­be­pri­si­mi­nė. Svars­tė, kad, bū­da­mas su­ra­kin­tas, ne­ga­lė­jo stip­riai spir­ti.
Pa­rei­gū­nas T. Lau­čys tei­gė, jog su­stab­dy­ta­me au­to­mo­bi­ly­je sė­dė­jo pen­ki as­me­nys: dvi mer­gi­nos ir jiems ži­no­ma ap­svai­gu­si tri­ju­lė – Au­ri­mas Lin­gė, P. Ge­čas ir A. Žy­lė. Pas­ta­ra­sis, kaip lyg­ti­nai pa­leis­tas iš įka­li­ni­mo įstai­gos, ne­vyk­dė teis­mo įpa­rei­go­ji­mų – bū­ti va­ka­rais na­muo­se. Rei­kė­jo jam nu­sta­ty­ti gir­tu­mą, bet pir­miau te­ko su­lai­ky­ti be­si­prie­ši­nan­tį vai­ruo­to­ją, tad A. Žy­lei lie­pė sė­dė­ti ma­ši­no­je. Šis ne­klau­sė. Pa­rei­gū­nas sa­kė jį ne kar­tą įspė­jęs, ta­čiau pas­ta­ra­sis ne­vyk­dė rei­ka­la­vi­mų, tad te­ko pa­nau­do­ti spe­cia­lias prie­mo­nes – aša­ri­nes du­jas ir ant­ran­kius. Spy­ris į nu­ga­rą, anot po­li­ci­nin­ko, ne­bu­vo „žu­dan­tis“, bet fi­zi­nį skaus­mą jis pa­ty­rė. Tie­sa, ža­los at­ly­gin­ti ne­pra­šė.
Ko­le­gos žo­džius pa­tvir­ti­no ir V. Gu­die­nė. Pa­rei­gū­nė pa­sa­ko­jo, jog, su­lai­kant P. Ge­čą, A. Žy­lė la­bai įky­riai ka­bi­nė­jo­si, pra­šė pa­leis­ti, klau­si­nė­jo, ko­dėl jie taip ne­žmo­niš­kai el­gia­si, ne­vyk­dė rei­ka­la­vi­mo ra­miai sė­dė­ti ma­ši­no­je. Kai A. Žy­lė spy­rė T. Lau­čiui į nu­ga­rą, V. Gu­die­nė taip pat sa­kė ma­čiu­si. Ji pa­ti ne­nu­ken­tė­jo.
A. Žy­lė su drau­gu An­driu­mi Ta­mo­šaus­ku bu­vo nu­teis­ti 2014 me­tų spa­lį. Tų pa­čių me­tų vie­ną lie­pos mė­ne­sio nak­tį jie­du gin­kluo­ti bu­vo įsi­bro­vę į Kuls­kių kai­mo vien­kie­mio gy­ven­to­jos na­mus. Se­nu­tės so­dy­bą ta­da sau­go­jęs vy­ras bu­vo par­griau­tas ant že­mės, jam gra­sin­ta gin­klu. Įsi­bro­vė­liai iš­ne­šė ke­lis ki­log­ra­mus mė­sos, pa­ė­mė ci­ga­re­čių, vais­tų. Teis­mas A. Žy­lę pa­so­di­no 3 me­tams ir 8 mė­ne­siams, jo ben­dri­nin­ką – 4 me­tams.
Kaip jau ta­po aiš­ku, ka­lė­ji­mo du­rys at­si­vė­rė anks­čiau lai­ko, rei­kė­jo tik lai­ky­tis pa­skir­tų įpa­rei­go­ji­mų ir elg­tis tin­ka­mai. A. Žy­lė ti­ki­no, kad bu­vo įsi­dar­bi­nęs vie­no­je sta­ty­bų ben­dro­vė­je, bet gy­ve­ni­mas lais­vė­je, ma­tyt, per su­dė­tin­gas iš­ban­dy­mas. Vy­riš­kis grį­žo už gro­tų. Už pa­si­prie­ši­ni­mą pa­rei­gū­nui jam pro­ku­ro­ras siū­lė skir­ti pus­an­trų me­tų ne­lais­vės, o, su­ben­dri­nus baus­mes, iš­ei­tų dar 4 me­tai ir du mė­ne­siai. Kaip nu­spręs teis­mas, pa­aiš­kės spa­lio 10 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama