Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Su­gy­ven­ti­nę už­mu­šęs Žvir­blai­čių kai­mo gy­ven­to­jas ka­lės de­šimt me­tų

Su­gy­ven­ti­nę už­mu­šęs Žvir­blai­čių kai­mo gy­ven­to­jas ka­lės de­šimt me­tų

Prieš dve­jus me­tus Plun­gės ra­jo­no Al­sė­džių se­niū­ni­jos Žvir­blai­čių kai­me Ado­mas Vait­kus (gim. 1961 m.) stip­riai su­mu­šė sa­vo ben­dra­am­žę su­gy­ven­ti­nę Ani­ce­tą Za­bu­lie­nę. Mo­te­ris dėl pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų ne­iš­gy­ve­no. Gruo­džio 7 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas žmog­žu­dį il­giems me­tams pa­siun­tė už gro­tų.

2015 m. gruo­džio 16-ąją Al­sė­džių se­niū­ni­jos Žvir­blai­čių kai­mo gy­ven­to­jas po­li­ci­ją in­for­ma­vo, kad kai­my­nas A. Vait­kus su­mu­šė su­gy­ven­ti­nę Ani­ce­tą. Mo­te­ris gu­lė­jo lo­vo­je ir į nie­ką ne­be­re­a­ga­vo. Ji bu­vo iš­vež­ta į li­go­ni­nę, kur po tri­jų sa­vai­čių mi­rė. Nu­si­kal­ti­mu įta­ria­mas žvir­blai­tiš­kis bu­vo su­lai­ky­tas.
Ty­ri­mo me­tu pa­aiš­kė­jo, jog nuo al­ko­ho­lio ap­svai­gęs A. Vait­kus, na­muo­se ki­lus kon­flik­tui, tren­kė su­gy­ven­ti­nei A. Za­bu­lie­nei į kak­tą ir dar du kar­tus į vei­dą. Lo­vo­je gu­lė­ju­si mo­te­ris iš­kri­to ant grin­dų, tren­kė­si gal­va į spin­tą. Me­di­kai ban­dė ją gel­bė­ti, bet gruo­džio 31-ąją Plun­gės li­go­ni­nė­je A. Za­bu­lie­nė mi­rė.
Nu­sta­ty­ta, jog tą­dien su­tuok­ti­niai iš ban­ko­ma­to pa­si­ė­mė 100 eu­rų, nu­si­pir­ko du bu­te­lius deg­ti­nės. „Aš gau­da­vau in­va­li­du­mo pen­si­ją, man blo­gai su gal­va, iš to ir gy­ve­no­me. Ne­mu­šiau aš jos, va­jė­zau, ran­kos ne­pa­kė­liau“, – tvir­ti­no kal­ti­na­ma­sis. Ta­čiau kai­my­nė pa­sa­ko­jo už­su­ku­si į su­gy­ven­ti­nių na­mus ir ma­čiu­si ant grin­dų gu­lin­čią vi­są kru­vi­ną Ani­ce­tą: „Su Ado­mu ją į lo­vą įkė­lė­me“, – sa­kė kai­my­nė.
Aš­tuo­nias kla­ses bai­gęs ne­įga­lus A. Vait­kus Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me kal­tės ne­pri­pa­ži­no, vis ti­ki­no, jog nie­ko apie tai ne­ži­no, jog jam pa­čiam „su gal­va ne­ge­rai“.
Kal­ti­na­mo­jo gy­nė­jo pra­šy­mas skir­ti psi­chiat­ri­nę eks­per­ti­zę bu­vo pa­ten­kin­tas, ta­čiau pa­aiš­kė­jo, jog vy­ras pa­kal­ti­na­mas. Spe­cia­lis­tams ne­ki­lo abe­jo­nių, kad mo­ters gy­vy­bė už­ge­so nuo vy­riš­kio smū­gių.
Teis­mui bu­vo ži­no­ma, jog A. Vait­kus su A. Za­bu­lie­ne jos na­muo­se gy­ve­no apie dve­jus me­tus. Anot kai­my­nų, po­re­lė mėg­da­vo iš­ger­ti. Tiems pa­tiems kai­my­nams mo­te­ris bu­vo pra­si­ta­ru­si, jog su­gy­ven­ti­nis ją mu­ša. Be­je, ji pa­ti mė­go iš­ger­ti, ne­si­rū­pi­no duk­te­ri­mis: vie­na už­au­go vai­kų glo­bos na­muo­se, ki­ta – pas mo­čiu­tę.
Teis­mas at­si­žvel­gė, kad vy­riš­kis jau yra per­ko­pęs 50-me­tį ir tu­ri svei­ka­tos su­tri­ki­mų, mat yra ne­įga­lus. A. Vait­kui teks 10 me­tų pra­leis­ti pa­tai­sos na­muo­se ir at­ly­gin­ti tur­ti­nę 563 eu­rų bei ne­tur­ti­nę 10 tūkst. eu­rų ža­lą mi­ru­sio­sios duk­te­riai.
Nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama