Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Su­gy­ven­ti­nę mu­šu­siam vy­rui ku­rį lai­ką už­draus­ta var­to­ti svai­ga­lus

Su­gy­ven­ti­nę mu­šu­siam vy­rui ku­rį lai­ką už­draus­ta var­to­ti svai­ga­lus

Prū­sa­liuo­se su­gy­ven­ti­niai taip šven­tė Ve­ly­kas, kad mo­te­riš­kei vei­do sri­ty­je at­si­ra­do su­mu­ši­mas, o vy­riš­kis at­si­dū­rė tei­sia­mų­jų suo­le. Ge­gu­žės 29 die­ną mi­nė­to kai­mo gy­ven­to­jas Pet­ras Auš­ra (gim. 1962 m.) už sa­vo smar­kų el­ge­sį iš­gir­do nuosp­ren­dį.

Į tei­sia­mų­jų suo­lą P. Auš­ra pa­te­ko dėl su­gy­ven­ti­nės A. M. (gim. 1958 m.) su­mu­ši­mo. Smur­tau­to­jui pa­reikš­tas kal­ti­ni­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 140 str. 2 da­lį, t. y., kad ne­žy­miai su­ža­lo­jo šei­mos na­rį.
Nu­sta­ty­ta, jog nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas šių me­tų ba­lan­džio 16 die­ną, apie 14 va­lan­dą, Prū­sa­liuo­se. Su­si­ba­ręs su su­gy­ven­ti­ne, ge­ro­kai įkau­šęs vy­riš­kis grie­bė­si smur­to – tren­kė del­nu jai į vei­dą, taip su­kel­da­mas fi­zi­nį skaus­mą. Po įvy­kio su­lai­ky­tam mu­šei­kai nu­sta­ty­tas net 4,26 pro­mi­lių gir­tu­mas, jo nu­ken­tė­ju­siai su­gy­ven­ti­nei – per­pus ma­žes­nis.
Kal­ti­na­ma­sis P. Auš­ra teis­me kal­tę pri­pa­ži­no vi­siš­kai, tad by­la iš­nag­ri­nė­ta su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka, pa­skir­ta baus­mė iš­kart su­ma­žin­ta treč­da­liu.
Prū­sa­liš­kis pa­pa­sa­ko­jo, jog su su­gy­ven­ti­ne dvie­se šven­tė Ve­ly­kas ir var­to­jo svai­ga­lus. Kai abu jau bu­vo gir­ti, su­gy­ven­ti­nė pra­dė­jo jį pra­var­džiuo­ti. Vy­riš­kis sa­kė dėl to la­bai su­py­kęs, tren­kęs mo­te­riai per vei­dą ir iš­ėjęs į lau­ką. Ne­nei­gė, jog prieš A. M. ir anks­čiau yra smur­ta­vęs, mat bū­da­mas gir­tas sa­vęs ne­kon­tro­liuo­ja.
Be­je, P. Auš­ra nu­si­kal­to ne­at­li­kęs anks­čiau pa­skir­tos baus­mės už to­kį pa­tį nu­si­kal­ti­mą, t. y. smur­tą prieš sa­vo su­gy­ven­ti­nę.
Teis­mas at­si­žvel­gė į tai, jog anks­čiau bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu pa­skir­ta lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mė kal­ti­na­ma­jam ne­tu­rė­jo tei­gia­mos įta­kos, tad šį­syk sky­rė ter­mi­nuo­tą lais­vės at­ėmi­mo baus­mę su įpa­rei­go­ji­mais.
Su­ma­ži­nus treč­da­liu, smur­tau­to­jui skir­ta lais­vės at­ėmi­mo 8 mė­ne­siams baus­mė, o su­ben­dri­nus su 2016 me­tais spa­lio 5 die­ną pa­skir­ta baus­me, vy­riš­kio lau­kia 1 me­tų lais­vės at­ėmi­mas, baus­mę at­lie­kant pa­tai­sos na­muo­se. Tie­sa, baus­mės vyk­dy­mas ati­dė­tas to­kiam pa­čiam lai­ko­tar­piui. P. Auš­ra įpa­rei­go­tas 3 mė­ne­sius ne­var­to­ti psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų, be to, per 2 mė­ne­sius tu­rės įsi­dar­bin­ti ar bent už­si­re­gist­ruo­ti dar­bo bir­žo­je.
Nuo­spren­dis ga­li bū­ti ap­skųs­tas per 20 die­nų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama