Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Smūgis alaus bo­ka­lu į gal­vą kainavo brangiai

Smūgis alaus bo­ka­lu į gal­vą kainavo brangiai

Vie­ną pra­ėju­sių me­tų va­sa­ros va­ka­rą jau­ni­mo links­my­bės nak­ti­nia­me ba­re „Bil­du­kas“ bai­gė­si krau­jo pra­lie­ji­mu – į lau­ką su alaus bo­ka­lu iš­ėjęs 19-me­tis var­ka­liš­kis Eval­das Ma­te­vi­čius ne­ži­nia už ką tren­kė ne­pa­žįs­ta­mam ben­dra­am­žiui Ju­liui Pet­ri­kui į gal­vą. Nu­ken­tė­jęs plun­giš­kis at­si­dū­rė Re­a­ni­ma­ci­jos sky­riu­je ir li­ko ran­duo­tu vei­du, o kal­ti­nin­kas sė­do į tei­sia­mų­jų suo­lą ir pra­ėju­sią sa­vai­tę iš­gir­do nuosp­ren­dį.

Ši bau­džia­mo­ji by­la dėl sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų bu­vo nag­ri­nė­ja­ma Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me.
Nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas 2016 me­tų bir­že­lio 11-osios nak­tį, apie pu­sę tri­jų, prie nak­ti­nio ba­ro „Bil­du­kas“. Į lau­ką su alaus bo­ka­lu iš­ėjęs E. Ma­te­vi­čius su­py­ko ant J. Pet­ri­ko, mat pas­ta­ra­sis, kal­ti­na­mo­jo tei­gi­mu, jį įžei­di­nė­jo. Iš­pro­vo­kuo­tas ne­su­si­val­dė ir smo­gė ne­pa­žįs­ta­ma­jam bo­ka­lu per gal­vą.
Nu­ken­tė­ju­sio­jo ver­si­ja bu­vo kiek ki­to­kia, bet jis ma­žai ką pri­si­mi­nė. Esą tik pa­pra­šė at­si­ger­ti alaus, o ko­dėl ki­lo kon­flik­tas – ne­ži­nia.
Smū­gio bū­ta stip­raus – bo­ka­las su­du­žo J. Pet­ri­kui į gal­vą, du­že­nos su­ža­lo­jo vei­dą, per­rė­žė kak­lo ve­ną. Nu­ken­tė­jęs jau­nuo­lis dėl smar­kaus krau­ja­vi­mo ga­lė­jo net mir­ti. Lai­mei, lai­ku nu­ga­ben­tas į Plun­gės li­go­ni­nės Re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių ir iš­gel­bė­tas.
Po įvy­kio E. Ma­te­vi­čiui nu­sta­ty­tas 1,75 pro­mi­lių gir­tu­mas.
Su­ža­lo­ta­jam li­ko aki­vaiz­dūs ran­dai ant vei­do. Nu­ken­tė­jęs jau­nuo­lis nuo­lat tu­ri pri­si­min­ti ne­ma­lo­nų įvy­kį, jo vi­si klau­si­nė­ja, kas jam nu­ti­kę. J. Pet­ri­kas lan­kė­si pas plas­ti­kos chi­rur­gą dėl ran­dų ant kak­tos, skruos­to bei kak­lo nai­ki­ni­mo pro­ce­dū­rų, bet su­ži­no­jo, jog tai la­bai bran­gu. Nu­ken­tė­ju­sy­sis pra­šė iš kal­ti­nin­ko pri­teis­ti 40 000 eu­rų. E. Ma­te­vi­čius iki teis­mo bu­vo su­mo­kė­jęs 5000 eu­rų.
Tei­sia­ma­sis at­si­pra­šė su­ža­lo­to J. Pet­ri­ko. Tei­gė, jog da­bar stu­di­juo­ja, o bai­gęs moks­lus pra­dės dirb­ti ir steng­sis kuo grei­čiau at­ly­gin­ti mo­ra­li­nę ža­lą. Ir da­bar esą lais­vu lai­ku dir­ba pas tė­vą, re­mon­tuo­ja au­to­mo­bi­lius.
Sau­sio 30 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me E. Ma­te­vi­čius iš­gir­do, jog tik per plau­ką iš­ven­gė ka­lė­ji­mo, bet net tre­jus me­tus pa­rei­gū­nų bus ste­bi­mas die­ną ir nak­tį. Teis­mo nuosp­ren­dy­je, be vi­so ki­to, nu­ro­do­ma, kad kal­ti­nin­kas tre­jus me­tus ne­ga­lės ra­gau­ti al­ko­ho­lio.
Kal­ti­na­ma­jam pa­skir­ti tre­ji me­tai ka­lė­ti, bet šios baus­mės vyk­dy­mas ati­dė­tas to­kiam pa­čiam lai­ko­tar­piui. Vi­są šį lai­ką nu­teis­ta­sis įpa­rei­go­tas nak­ti­mis bū­ti na­muo­se, tęs­ti moks­lus ar­ba dirb­ti ir ne­var­to­ti al­ko­ho­lio. Teis­mas nu­spren­dė, jog 5 tūkst. eu­rų nu­ken­tė­ju­sia­jam su­mo­kė­jęs tei­sia­ma­sis tu­rės su­mo­kė­ti an­tra tiek ir at­ly­gin­ti 500 eu­rų už ad­vo­ka­to pa­slau­gas. Li­go­nių ka­sai už J. Pet­ri­ko gy­dy­mą mu­šei­ka jau su­mo­kė­jo be­veik 2 tūkst. eu­rų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama