Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Smar­ku­sis mu­zi­kan­tas tu­rės at­ly­gin­ti ža­lą ir mo­ky­tis ge­ro el­ge­sio

Smar­ku­sis mu­zi­kan­tas tu­rės at­ly­gin­ti ža­lą ir mo­ky­tis ge­ro el­ge­sio

Lap­kri­čio 27 die­ną Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo nu­tei­sė gru­pės „Ko­ve­ris“ dai­ni­nin­ką Do­na­tą Bal­vo­čių (gim. 1987 m.). Per­nai va­sa­rą šis smar­kus mu­zi­kan­tas gra­si­no už­muš­ti gru­pės „Ban­glai“ at­li­kė­ją Arū­ną Jo­cį ir ap­spar­dė du jo au­to­mo­bi­lius.

Pla­čiau apie šią bau­džia­mą­ją by­lą, ku­ri bu­vo at­vers­ta ge­gu­žės 4 die­ną, ra­šė­me straips­ny­je „Mu­zi­kan­tų by­la: taip „su­ėmė ner­vai“, kad pa­gra­si­no ko­le­gą nu­dauž­ti...“.
Viekš­niuo­se (Ma­žei­kių r.) gy­ve­nan­tis dai­ni­nin­kas D. Bal­vo­čius į ne­ma­lo­nu­mus įklim­po 2016 me­tų rug­pjū­čio 16-osios nak­tį, kai pa­si­ro­dė Plun­gės ra­jo­no Pa­pla­te­lės kai­me, prie po­il­sia­vie­tės „Oda“, ku­ri pri­klau­so A. Jo­ciui. Ten at­vy­kęs „Ko­ve­rio“ dai­ni­nin­kas pa­žei­dė vie­šą­ją tvar­ką bei su­trik­dė vi­suo­me­nės rim­tį: gir­dint ki­tiems as­me­nims, įžū­liais veiks­mais, t. y. sig­na­li­zuo­da­mas au­to­mo­bi­liu ir rė­kau­da­mas: „Iš­eik, Arū­nai, už­mu­šiu!“, nu­spy­rė A. Jo­cio „To­y­o­ta“ mar­kės au­to­mo­bi­lio veid­ro­dė­lį bei iš­kū­lė „Nis­san Al­me­ra“ prie­ki­nį bei ga­li­nį ži­bin­tus.
D. Bal­vo­čius kal­tę pri­pa­ži­no tik iš da­lies, ko­ne vis­ką va­di­no ab­sur­du. Sa­vo chu­li­ga­niš­ką el­ge­sį tei­si­no tuo, jog „su­ėmė ner­vai“. Sa­kė, jog bu­vo įpy­kęs, mat A. Jo­cys ne­va ne­grą­ži­no sko­los, ne­at­si­lie­pė te­le­fo­nu ir ne­įsi­lei­do. Už­muš­ti ti­ki­no ne­gra­si­nęs, bet pri­pa­ži­no, kad sig­na­li­za­vo, švie­tė au­to­mo­bi­lio ži­bin­tais į lan­gus, nu­spy­rė vie­no au­to­mo­bi­lio veid­ro­dė­lį. Ki­to au­to­mo­bi­lio ži­bin­tų ti­ki­no ne­dau­žęs.
Nu­ken­tė­ju­sy­sis kal­bė­jo prie­šin­gai – esą tai D. Bal­vo­čius jam sko­lin­gas, ir įsi­žei­dęs rei­ka­la­vo at­ly­gin­ti 3000 eu­rų ne­tur­ti­nę ir 400 eu­rų tur­ti­nę ža­las. A. Jo­cys skun­dė­si, kad po to­kio ko­le­gos mu­zi­kan­to chu­li­ga­niš­ko el­ge­sio jam pa­blo­gė­jo svei­ka­ta, pra­stai mie­ga, su­ma­žė­jo klien­tų ir t. t.
Ap­klaus­ti liu­di­nin­kai ir­gi pa­tvir­ti­no, jog nak­tį gir­dė­jo rė­ka­vi­mus ir ma­ši­nos dau­žy­mą, bet į lau­ką iš­ei­ti esą bi­jo­jo.
D. Bal­vo­čius 2015 me­tais dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo į ne­ma­lo­nu­mus bu­vo įsi­pai­nio­jęs ir Ma­žei­kiuo­se, bet tą­syk at­leis­tas nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės abiem pu­sėms su­si­tai­kius. Tei­gė, jog tu­ri vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir dir­ba sa­vo mies­te­lio me­no mo­kyk­lo­je.
Įver­ti­nęs by­lo­je su­rink­tus įro­dy­mus, teis­mas nu­spren­dė D. Bal­vo­čių pri­pa­žin­ti kal­tu pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 284 straips­nį (vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mas) ir jam pa­skir­ti lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę vie­ne­riems me­tams. Tuo lai­ko­tar­piu nu­teis­ta­sis įpa­rei­go­tas dirb­ti ar­ba bū­ti re­gist­ruo­tas dar­bo bir­žo­je. Taip pat tris mė­ne­sius dai­ni­nin­kas tu­rės da­ly­vau­ti pro­ba­ci­jos tar­ny­bos ren­gia­mo­se el­ge­sio pa­tai­sos pro­gra­mo­se.
Nu­ken­tė­ju­sio­jo A. Jo­cio ci­vi­li­nis ieš­ki­nys ten­kin­tas iš da­lies: D. Bal­vo­čius jam tu­rės at­ly­gin­ti 300 eu­rų tur­ti­nę ir 300 eu­rų ne­tur­ti­nę ža­las.
Nuo­spren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama