Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » „Se­niai bu­vo lai­kas mes­ti ger­ti“

„Se­niai bu­vo lai­kas mes­ti ger­ti“

Taip pra­ėju­sią sa­vai­tę teis­me kal­bė­jo pla­te­liš­kis To­mas Mar­kaus­kas. Bū­tent vel­nio la­šai ir at­ve­dė jį į kal­ti­na­mų­jų suo­lą. T. Mar­kaus­kas (gim. 1976 m.) kal­ti­na­mas pa­gal LR BK 135 str. 1 da­lį – sun­kus ki­to as­mens svei­ka­tos su­trik­dy­mas. „Esa­me pa­žįs­ta­mi, iki tol nie­ka­da ne­si­pyk­da­vo­me, ne­ži­nau, dėl ko taip pa­si­el­giau, ne­pri­si­me­nu“, – by­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu kal­bė­jo tei­sia­ma­sis, ku­ris nie­kaip ne­ra­do pa­aiš­ki­ni­mo, ko­dėl su­va­rė pei­lį ki­tam pla­te­liš­kiui į nu­ga­rą.

Krau­pus įvy­kis nu­ti­ko šių me­tų pra­džio­je. Sau­sio 12-ąją To­mas Mar­kaus­kas vi­są die­ną gir­ta­vo. Iki­teis­mi­nio tu­ri­mo me­tu duo­da­mas pa­ro­dy­mus, jis pa­sa­ko­jo, kad tą­kart bu­vo pa­pra­šęs pa­žįs­ta­mo Ze­no­no Ru­ba­vi­čiaus ap­si­lan­ky­ti jo na­muo­se ir su­tvar­ky­ti du­ris. Pas­ta­ra­sis at­ėjęs ap­si­žiū­rė­ti, kiek pa­si­vai­ši­nęs su šei­mi­nin­ku. Vė­liau jų ke­liai su­si­ti­ko jau Ru­ba­vi­čiaus na­muo­se. Mar­kaus­kas į sve­čius apie pu­sę de­šim­tos va­ka­ro už­su­ko jau vi­sai įkau­šęs. Alu­mi su ki­tais na­muo­se bu­vu­siais pa­žįs­ta­mais vai­ši­no­si ir pats Ru­ba­vi­čius. Prie jų pri­si­jun­gė ir To­mas. Žo­dis po žo­džio tarp šei­mi­nin­ko ir sve­čio įsi­plies­kė ne­san­tai­ka. Kaip iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu aiš­ki­no Mar­kaus­kas, Z. Ru­ba­vi­čiui pa­si­ro­dė, kad šis ki­ša­si į jo ne­lie­čian­tį po­kal­bį su sa­vo pa­mo­ky­mais. Mar­kaus­kui pa­si­gir­do, kad Ru­ba­vi­čius siū­lo jam „į gal­vą“. Tai­gi, nie­ko ne­lau­kęs, čiu­po pei­lį ir smo­gė Ze­no­nui į nu­ga­rą. Tuoj po įvy­kio T. Mar­kaus­kui nu­sta­ty­tas sun­kus (2,77 prom.) gir­tu­mas. Vy­ras at­si­dū­rė areš­ti­nė­je, jo su­ba­dy­tas su­gė­ro­vas – re­a­ni­ma­ci­jo­je.
At­pa­sa­ko­ti įvy­kio de­ta­les To­mui Mar­kaus­kui pra­ėju­sią sa­vai­tę teis­me se­kė­si sun­kiai. Vy­ras vis kar­to­jo, kad bu­vęs gir­tas ir tik­rai nie­ko ne­pa­me­nan­tis. „Tai gal jau lai­kas mes­ti ger­ti“, – kal­ti­na­mo­jo pa­klau­sė tei­sė­jas Vir­gi­ni­jus Ge­dei­kis. „Se­niai bu­vo lai­kas“, – nu­tę­sė kal­ti­na­ma­sis. Deg­ti­nė bei alus šiam pla­te­liš­kiui tik­rai ne­pa­de­da: ir da­bar jis tu­ri ga­lio­jan­čią ad­mi­nist­ra­ci­nę nuo­bau­dą už gir­ta­vi­mą vie­šo­je vie­to­je. Šei­mos ne­tu­rin­tis vy­ras nie­kur ne­dir­ba, ver­čia­si at­si­tik­ti­niais ūkio dar­bais. Iš Dar­bo bir­žos są­ra­šų iš­brauk­tas, nes at­si­sa­ko siū­lo­mo dar­bo. Pa­na­šu, kad su­mo­kė­ti jam Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos pa­teik­tą ieš­ki­nį (2935 eur.) už su­ža­lo­to Ru­ba­vi­čiaus gy­dy­mą bus ne­leng­va.
Bau­džia­mo­ji by­la iš­nag­ri­nė­ta pri­tai­kius su­trum­pin­tą įro­dy­mų ty­ri­mą, ka­dan­gi in­kri­mi­nuo­ja­mo nu­si­kal­ti­mo To­mas Mar­kaus­kas ne­si­gi­na, pri­pa­žįs­ta sa­vo kal­tę. Sa­ko, kad gai­li­si taip pa­si­el­gęs su pa­žįs­ta­mu. Už pa­si­švais­ty­mą pei­liu, ku­ris ki­tam žmo­gui sun­kiai su­ža­lo­jo svei­ka­tą, vals­ty­bi­nį kal­ti­ni­mą by­lo­je pa­lai­kan­tis pro­ku­ro­ras Min­dau­gas Vil­nius siū­lo skir­ti 3 me­tų ir 4 mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, ją ati­de­dant tre­jiems me­tams. T. Mar­kaus­ką no­ri­ma įpa­rei­go­ti per tris mė­ne­sius įsi­dar­bin­ti ar­ba už­si­re­gist­ruo­ti Dar­bo bir­žo­je, taip pat pu­sę me­tų ne­var­to­ti svai­ga­lų. „Iš­tver­si?“ – klau­sė tei­sė­jas. „Be bai­mės“, – tvir­tai tuo įsi­ti­ki­nęs, at­sa­kė pla­te­liš­kis. Tu­rės iš­tver­ti, nes pa­kaks po­rą kar­tų už­fik­suo­ti jį gir­tą, ir teks ke­liau­ti at­lik­ti baus­mės už gro­tų.
Nuosp­ren­dis šio­je by­lo­je bus skel­bia­mas lie­pos 7 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama