Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » „Pro­fi­le­na“ su Sa­vi­val­dy­be by­li­nė­sis iš nau­jo

„Pro­fi­le­na“ su Sa­vi­val­dy­be by­li­nė­sis iš nau­jo

Už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Pro­fi­le­na“ teis­mo ke­liu ti­kė­jo­si iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pri­si­teis­ti 372 511 eu­rų nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mą, pro­ce­si­nes pa­lū­ka­nas ir by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas ieš­ki­nį bu­vo ten­ki­nęs iš da­lies – mū­sų Sa­vi­val­dy­bė mi­nė­tai įmo­nei tu­rė­jo at­ly­gin­ti 160 tūkst. eu­rų. Ta­čiau toks spren­di­mas ne­ten­ki­no nei vie­nos, nei ki­tos pu­sės, tad ne­se­niai by­la bu­vo nag­ri­nė­ja­ma Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­me.

Ieš­ko­vei UAB „Pro­fi­le­na“ nuo 2004 m. nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so in­ži­ne­ri­niai lie­taus ka­na­li­za­ci­jos (lie­taus nuo­te­kų) tin­klai, esan­tys Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je. „Pro­fi­le­na“ nu­ro­dė, kad su at­sa­ko­ve – Sa­vi­val­dy­be – 2005 m. lie­pos 1 d. pa­si­ra­šė su­tar­tį dėl lie­taus nuo­te­kų ša­li­ni­mo, ku­rios pa­grin­du at­sa­ko­vei bu­vo tei­kia­mos lie­taus nuo­te­kų ša­li­ni­mo pa­slau­gos, eks­plo­a­tuo­jant jiems pri­klau­san­čius lie­taus ka­na­li­za­ci­jos tin­klus. Taip pat nu­ro­dė, kad į tin­klus lai­ko­tar­piu nuo 2005 m. lie­pos 1 d. iki 2013 m. gruo­džio 31 d. bu­vo nu­lei­džia­mos Plun­gės mies­to te­ri­to­ri­jo­je su­ren­ka­mos lie­taus nuo­te­kos iš kai­mų te­ri­to­ri­jų, šios nuo­te­kos per sau­sin­tu­vus, su­rink­tu­vus ir me­lio­ra­ci­jos tin­klus bu­vo nu­ve­da­mos į ieš­ko­vei pri­klau­san­čius lie­taus ka­na­li­za­ci­jos tin­klus Plun­gės mies­to te­ri­to­ri­jo­je.
Ieš­ko­vės tei­gi­mu, at­sa­ko­vė tin­ka­mai at­si­skai­tė už pa­slau­gas, su­teik­tas tik nuo 2005 m. lie­pos 1 d. iki 2008 m. gruo­džio 31 d. Jau 2008 m. ge­gu­žės 26 d. Sa­vi­val­dy­bė at­siun­tė raš­tą, kad nuo 2008 m. gruo­džio 31 d. nu­trau­kia mi­nė­tą su­tar­tį, ta­čiau, pa­sak „Pro­fi­le­nos“, at­sa­ko­vė ir to­liau nau­do­jo­si šiais tin­klais ne­at­ly­gin­ti­nai, to­dėl nuo 2009 m. sau­sio 1 d. iki 2013 m. gruo­džio 31 d. ben­dro­vė pa­ty­rė di­des­nį nei 370 tūkst. eu­rų nuos­to­lį.
Nors Sa­vi­val­dy­bė su ieš­ki­niu ne­su­ti­ko, Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas 2015 m. bir­že­lio 15 d. spren­di­mu ieš­ki­nį pa­ten­ki­no iš da­lies – pri­tei­sė ieš­ko­vei UAB „Pro­fi­le­na” iš Sa­vi­val­dy­bės 160 tūkst. eu­rų nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mą, pro­ce­si­nes pa­lū­ka­nas, pa­skirs­tė by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das dėl nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo už lai­ko­tar­pį nuo 2011 m. gruo­džio 1 d. iki 2013 m. gruo­džio 31 d. Ki­tą ieš­ki­nio da­lį at­me­tė ir by­los da­lį dėl nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo už lai­ko­tar­pį nuo 2009 m. sau­sio 1 d. iki 2009 m. gruo­džio 31 d nu­trau­kė. Ak­cen­tuo­ta, jog ieš­ko­vė ne­ga­li reikš­ti rei­ka­la­vi­mo dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo pas­ta­ruo­ju lai­ko­tar­piu, mat šis ša­lių gin­čas iš­spręs­tas anks­tes­niais, įsi­tei­sė­ju­siais teis­mų pro­ce­si­niais spren­di­mais. Ieš­ki­nio da­lis dėl nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo už lai­ko­tar­pį nuo 2010 m. sau­sio 1 d. iki 2011 m. gruo­džio 1 d. at­mes­ta su­ėjus se­na­ties ter­mi­nui.
Sa­vi­val­dy­bė pra­šė pri­teis­tą ieš­ki­nį iš­vis at­mes­ti, ak­cen­ta­vo, jog, ap­skai­čiuo­jant nuos­to­lių dy­dį, ne­ga­li bū­ti tai­ko­ma pa­vir­ši­nių nuo­te­kų ša­li­ni­mo me­to­di­ka, jog pri­teis­tas nuos­to­lių dy­dis esan­tis ne­pro­por­cin­gas ga­li­mai grun­ti­nio van­dens in­ži­ne­ri­niams tin­klams da­ro­mai įta­kai, jų nu­si­dė­vė­ji­mui. Pri­dū­rė, jog į įren­gi­nius pa­ten­ka van­duo ir iš pri­va­čių ju­ri­di­nių as­me­nų te­ri­to­ri­jų.
Tuo tar­pu „Pro­fi­le­na“ ape­lia­ci­nia­me skun­de įro­di­nė­jo, jog se­na­ties ter­mi­nas ne­bu­vo pra­leis­tas, kad teis­mas tu­rė­jo pri­teis­ti ža­lą už pas­ku­ti­nius tre­jus me­tus iki krei­pi­mo­si į teis­mą die­nos.
Ape­lia­ci­nis teis­mas dar 2016 m. ba­lan­džio 20 d. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą pa­kei­tė – pri­tei­sė ieš­ko­vei iš at­sa­ko­vės ma­žes­nį, t. y. 133 950 eu­rų nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mą, bet Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas 2016 m. gruo­džio 2 d. nu­ta­rė Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­tį pa­nai­kin­ti. By­la per­duo­ta iš nau­jo nag­ri­nė­ti ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mui.
Šių me­tų sau­sio 26 die­ną Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas kon­sta­ta­vo, jog pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas, iš da­lies pa­ten­kin­da­mas ieš­ko­vės UAB „Pro­fi­le­na“ ieš­ki­ni­nį rei­ka­la­vi­mą dėl nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo, ne­at­sklei­dė by­los es­mės – ne­įver­ti­no ap­lin­ky­bės, su­si­ju­sios su pra­šo­mų pri­teis­ti nuos­to­lių re­a­lu­mu bei dy­džiu; nu­sta­ty­da­mas pri­teis­ti­nų nuos­to­lių dy­dį, ne­pa­grįs­tai va­do­va­vo­si ieš­ko­vės pa­teik­tais skai­čia­vi­mais.
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pa­skel­bė nu­tar­tį, jog Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo 2015 m. bir­že­lio 15 d. spren­di­mas, ku­riuo „Pro­fi­le­nos“ rei­ka­la­vi­mas pri­teis­ti nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mą už lai­ko­tar­pį nuo 2010 m. sau­sio 1 d. iki 2013 m. gruo­džio 31 d. bu­vo ten­kin­tas iš da­lies, nai­ki­na­mas. Šios by­los da­lis vėl siun­čia­ma į pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mą ir tu­rės bū­ti nag­ri­nė­ja­ma iš nau­jo.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama