Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Pra­džia – įžei­džian­čios ži­nu­tės, pa­bai­ga – už ger­klės ir į no­sį...

Pra­džia – įžei­džian­čios ži­nu­tės, pa­bai­ga – už ger­klės ir į no­sį...

„Sa­kiau jam, kad at­eis to­kia die­na, kai gaus. Ir ga­vo...“ – ši­taip ant­ra­die­nį teis­me aiš­ki­no­si nie­kur ne­dir­ban­tis, Kar­klė­nuo­se pas se­se­rį gy­ve­nan­tis Re­mi­gi­jus Ka­li­naus­kas (gim. 1992 m.). Jau­nas vy­ras per­nai lap­kri­tį ta­da dar ne­pil­na­me­čiui vieš­to­vė­niš­kiui K. D. (gim. 1999 m.) už įžei­di­nė­ji­mus su­lau­žė no­sį.

Teis­me R. Ka­li­naus­kas kal­tę pri­pa­ži­no, by­la bu­vo iš­nag­ri­nė­ta su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka, nu­ken­tė­ju­sio­jo ne­be­ap­klau­siant.
Nu­si­kal­ti­mas, dėl ku­rio mu­šei­ka pa­kliu­vo į tei­sia­mų­jų suo­lą, įvyk­dy­tas 2016 me­tų lap­kri­čio 30-osios po­pie­tę. Jau­nuo­liai san­ty­kių aiš­kin­tis su­si­ti­ko ša­lia san­kry­žos į Kar­klė­nus, prie ke­lio Plungė–Vėžaičiai. Nu­ė­jo kiek to­liau, ne­to­li miš­ke­lio, ir R. Ka­li­naus­kas grie­bė K. D. už ger­klės, stū­mė bei smo­gė iš gal­vos į no­sį. Sep­ty­nio­lik­me­čiui ta­da trekš­te­lė­jo no­sies kau­las, jam bu­vo pa­da­ry­tas ne­sun­kus su­ža­lo­ji­mas.
Teis­me mu­šei­ka pa­sa­ko­jo, jog vis­kas pra­si­dė­jo nuo įžei­džian­čių trum­pų­jų SMS ži­nu­čių, ku­rias jam siun­ti­nė­jo pa­žįs­ta­mas K. D. „Pa­sto­viai gau­da­vau to­kias ži­nu­tes – ir gai­džiu va­di­no, ir pid..., ir į gal­vą siū­lė. Sa­kiau jam, kad at­eis to­kia die­na, kai gaus. Ir ga­vo“, – pri­si­mi­nė R. Ka­li­naus­kas.
Tą­dien, vėl su­lau­kęs įžei­di­mų, kar­klė­niš­kis sa­kė pats pa­siū­lęs vieš­to­vė­niš­kiui su­si­tik­ti. Pas­ta­ra­sis siū­lė į gal­vą, klau­sė, ar im­ti pa­ga­lį. At­vy­ko abu į su­tar­tą vie­tą ir pra­dė­jo aiš­kin­tis. R. Ka­li­naus­kas pri­si­pa­ži­no, kad grie­bė ne­pil­na­me­tį už ger­klės, pa­stū­mė, ta­čiau šis ne­nu­ri­mo – at­si­sto­jęs įžei­di­nė­jo to­liau. Ta­da smo­gė gal­va jam į vei­dą ir nu­va­žia­vo na­mo.
Pa­klaus­tas, kuo už­si­i­ma ir iš ko gy­ve­na, tei­sia­ma­sis ti­ki­no už­dar­biau­jan­tis pas žmo­nes. Kas kur pa­pra­šo, ten ir ei­na. Į klau­si­mą, ko­dėl ne­su­si­tai­kė su nu­ken­tė­ju­siuo­ju, R. Ka­li­naus­kas at­sa­kė, jog ban­dė, bet K. D. tė­vas esą ne­su­ti­kęs. Pa­sa­ko­jo, jog kal­bė­jo su abiem nu­ken­tė­ju­sio­jo tė­vais, bet šie, kai pri­si­ge­ria, vis kei­čia nuo­mo­nę – vie­ną kar­tą pra­šė 300 eu­rų, ki­tą – 500 eu­rų, tre­čią kar­tą ne­be­ži­no­jo nė pa­tys, kiek no­rė­tų gau­ti už sū­naus su­ža­lo­ji­mą... To­dėl ir ne­pa­vy­ko su­si­tai­ky­ti.
Už ne­sun­kų ty­či­nį nu­si­kal­ti­mą anks­čiau ne­teis­tam R. Ka­li­naus­kui pro­ku­ro­rė pa­siū­lė ski­ria­mą baus­mę ma­žin­ti treč­da­liu, iš vi­so – me­tams ap­ri­bo­ti lais­vę, įpa­rei­go­jant per tris mė­ne­sius pra­dė­ti dirb­ti ar bent už­si­re­gist­ruo­ti dar­bo bir­žo­je. Kal­ti­na­ma­jam siū­lo­ma baus­mė at­ro­dė vi­sai pri­im­ti­na, jis net ne­pra­šė jos dar ma­žin­ti. Teis­mo spren­di­mas – ko­vo 29 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama